• Bruk av isløpet som utvandringsrute for laks ved Rygene kraftverk, Nidelva 

   Kroglund, F.; Haraldstad, T.; Güttrup, Jim (NIVA-rapport;6592, Research report, 2013)
   Smolt og vinterstøing produsert ovenfor Rygene kraftverk, må passere kraftverket under nedvandring. Fisken kan passere kraftverket med bruk av turbinløpet. Bruk av turbinløpet vil medføre at i størrelsesorden 15 til 50 % ...
  • Innfrysing av krypsiv nedstrøms Brokke kraftverk vinteren 2011; vurdering av drift og sedimentasjon av løsrevet krypsiv på stasjoner i Otra nedstrøms tiltaket 

   Mjelde, M.; Kaste, Ø.; Haraldstad, T.; Moe, Therese F.; Barlaup, Bjørn T.; Pulg, Ulrich (NIVA-rapport;6337, Research report, 2012)
   I februar 2011 ble det utført et tiltak med innfrysning av krypsiv nedstrøms Brokke kraftverk i Otra. Da kraftverket startet opp igjen, ble store mengder fastfrosset krypsiv revet løs fra elvebunnen og ført nedover vassdraget. ...
  • Kalkingsplan for Dåsånavassdraget 

   Haraldstad, T.; Kroglund, F.; Hindar, A. (NIVA-rapport;6288, Research report, 2012)
   Dåsånavassdraget er et forsuret sidevassdrag i nedre deler av Otra. Vassdraget var tidligere et viktig oppvekst- og reproduksjonsområde for bleka før Otra ble rammet av forsuring. Målet for kalkingsplanen er å foreslå ...
  • Kalkingsplan for lakseførende strekning av Sireåna i Vest-Agder 

   Haraldstad, T.; Kroglund, F.; Bjerkeng, B.; Hindar, A. (NIVA-rapport;6329, Research report, 2012)
   Vannkvaliteten i Sireåna er i dag for dårlig til at laksen kan gjennomføre sin livssyklus i vassdraget. Vassdraget er i tillegg regulert til kraftproduksjon. Målet for kalkingsplanen er å bedre vannkjemien i lakseførende ...
  • Modalen kommune, Fylkesmannen i Hordaland 

   Haraldstad, T.; Åtland, Å.; Hindar, A.; Wright, R. (NIVA-rapport;6451, Research report, 2012)
   Modalselva er i likhet med mange andre elver på Vestlandet, svært ionefattig og har dermed en forsuringsfølsom vannkvalitet. Vassdraget er i tillegg omfattende regulert for kraftproduksjon. Basert på det kjemiske ...
  • Overvåking av ål i Storelva og evaluering av tiltak for nedvandring forbi Fosstveit kraftverk. Resultater fra undersøkelser i 2012 

   Kroglund, F.; Gjelland, K.Ø.; Güttrup, J.; Haraldstad, T.; Hegeland, P.V. (NIVA-rapport;6491, Research report, 2013)
   Ålebestanden i Europa er i nedgang og truet av flere påvirkningsfaktorer. Det ble i 2010 igangsatt overvåking og undersøkelser av ål i Storelva, Tvedestrand, for å få kunnskap om miljøgifter, ålens svømmeblæremark, mengde ...
  • Påvirkes laksesmolt av aluminium i brakkvann? Storelva i Holt, Aust-Agder og Audna, Vest-Agder, 2006 

   Kroglund, F.; Haraldstad, T.; Teien, H.-C.; Salbu, B.; Rosseland, B.O.; Güttrup, Jim (NIVA-rapport;6244, Research report, 2011)
   Fangst av laks i Storelva, Aust-Agder har ikke økt som forventet etter kalking. Dette kan skyldes en rekke faktorer, deriblant vannkvalitet. I prosjektet er vannkvalitet og dens effekt på smoltkvalitet undersøkt i Storelva, ...
  • Påvirkes laksesmolt av aluminium i brakkvann? Storelva i Holt, Aust-Agder, 2010 

   Kroglund, F.; Haraldstad, T.; Teien, H.C.; Guttrup, J.; Johansen, Å. (NIVA-rapport;6149, Research report, 2011)
   Tidligere forsøk har påvist svekket vandringsvillighet når smolten utsettes for akkumulerbart aluminium i brakkvann. Denne belastningen vil være tetthetsuavhengig, men vil være knyttet til tilførsel av aluminium samt hvor ...
  • Problemkartlegging i Barbuvassdraget og Molandsvassdraget, Arendal kommune, 2012 

   Kaste, Ø.; Skancke, L.; Persson, J.; Skjelbred, B.; Håvardstun, J.; Lie, M.; Haraldstad, T. (NIVA-rapport;6482, Research report, 2013)
   Det ble i perioden august-oktober 2012 foretatt undersøkelser av vannkjemi, planteplankton, bunndyr og vannvegetasjon på sju innsjøstasjoner og tre bekkestasjoner i Barbu- og Molandsvassdraget i Arendal kommune. Målet med ...
  • Resipientundersøkelse av Reddalsvann, Grimstad 

   Haraldstad, T.; Hindar, A.; Hindar, A.; Håvardstun, J.; Skjelbred, B. (NIVA-rapport;6485, Research report, 2013)
   Reddalsvann i Grimstad kommune er vernet som naturreservat, og Fylkesmannen i Aust-Agder har utarbeidet forvaltningsplan for 2012-2022. Ett av tiltakene i forvaltningsplanen er undersøkelser av tilstand og resipientforhold ...
  • Sjøoverlevelse til smolt eksponert for aluminium i brakkvann -oppvandring av laks i Storelva i 2012 

   Kroglund, F.; Haraldstad, T.; Haugen, T.; Güttrup, Jim (NIVA-rapport;6492, Research report, 2012)
   Fra oppdrett er det kjent at aluminium (Al) i brakkvann kan drepe laks. Det var mer usikkert om utvandrende vill laksesmolt ville påvirkes og om Al i brakkvann dermed kunne ha effekt på sjøoverlevelse. Forsøk utført i ...
  • Utprøving av fangstfelle for laksesmolt i Tovdalselva 

   Haraldstad, T.; Kroglund, F.; Güttrup, Jim (NIVA-rapport;6586, Research report, 2013)
   Under nedvandring forbi Boenfossen i Tovdalselva kan laksesmolt velge mellom tre ulike nedvandringsveier: Det opprinnelige fossefallet, gjennom kraftverket og via et sideløp (rømningsvei) like ved kraftverksinntaket. I år ...