Now showing items 1-20 of 224

  • A/S Bleikvassli Gruber Kontroll- og overvåkingsundersøkelser 1997 

   Iversen, E. (NIVA-rapport;3874, Research report, 1998)
   Som i tidligere år er vannkvaliten i Bleikvatn tydelig påvirket av avgansdeponeringen i Kjøkkenbukta. Sinkkonsentrasjonene utenfor Smalsundet har økt noe i den perioden deponeringen har pågått, mens blykonsentrasjonene har ...
  • A/S Bleikvassli Gruber. Kontroll- og overvåkingsundersøkelser 1995. (AS Bleikvassli mines. Monitoring 1995) 

   Iversen, E.; Grande, M. (NIVA-rapport;3436, Research report, 1996)
   Som i tidligere år er vannkvaliteten i Bleikvatn tydelig påvirket av utslipp fra gruvevirksomheten. Tungmetallkonsentrasjonene var noe lavere i 1995 enn i 1994. Spesielt var blykonsentrasjonene lavere. Dette settes i ...
  • A/S Bleikvassli Gruber. Kontroll- og overvåkingsundersøkelser i resipientene for avgang og avrenning fra gruveområdet 1985. 

   Johannessen, M.; Grande, M.; Iversen, E. (NIVA-rapport;1837, Research report, 1986)
   Deponeringen av avgang i Kjøkkenbukta gir merkbare effekter, i første rekke redusert siktedyp og forhøyde konsentrasjoner av tungmetaller i Kjøkkenbukta. Årstidsvariasjonene er store, noe som kan ha sammenheng med at ...
  • A/S Bleikvassli gruber. Kontroll- og overvåkningsundersøkelser 1994 

   Iversen, E.; Aanes, K. (NIVA-rapport;3297, Research report, 1995)
   Som i tidligere år er den fysisk/kjemisk vannkvalitet i Bleikvatn tydelig påvirket av avgangsdeponeringen. Påvirkningen er størst inne i deponiområdet i Kjøkkenbukta. Utenfor deponiområdet (utenfor Smalsundet) er ...
  • A/S Bleikvassli Gruber. Kontrollundersøkelser i 1984. 

   Johannessen, M.; Iversen, E.; Aanes, K. (NIVA-rapport;1735, Research report, 1985)
   For Bleikvassli Gruber er det utført undersøkelser i Store Bleikvatn/Kjøkkenbukta hvor avgangsdeponeringen tok til i februar 1984 og i Røssåga; Moldåga og Lille Bleikvatn hvor avgangen tidligere ble deponert. Undersøkelsene ...
  • A/S Bleikvassli gruber. Vurdering av miljøkonsekvenser ved avgangsdeponering 

   Johannessen, M.; Iversen, E. (NIVA-rapport;1462, Research report, 1983)
   A/S Bleikvassli Gruber vil ha behov for å deponere 148 000 tonn avgang årlig. Av de tre alternative deponeringsløsninger som er vurdert, vil kun Kjøkkenbukta gi en varig løsning for gruvens deponeringsbehov. Resipienten ...
  • A/S Sulitjelma Gruber. Kontrollundersøkelser i Langvassdraget 1976 

   Iversen, E. (NIVA-rapport;0933, Research report, 1977)
   Rapporten presenterer resultater fra kjemiske og biologiske undersøkelser som er foretatt i Langvassdraget fra Sulitjelma til Nedrevatn, Fauske i 1976. Det er lagt spesiell vekt på tungmetalltransporter fra gruveområdene ...
  • Akvatiske effekter av deponert katodeavfall 

   Iversen, E.; Næs, K. (NIVA-rapport;2949, Research report, 1993)
   Aluminiumindustrien gir idag opphav til ca. 25.000 tonn årlig med karbon og foringsstein som må fjernes fra smelteovnene. Dette materialet kalles katodeavfall og defineres som alt avfall innenfor katodekassen bortsett fra ...
  • Arrondering og kalking av bergvelter ved Kjøli gruver. Vurdering av tiltaket etter 5 år 

   Iversen, E. (NIVA-rapport;1853, Research report, 1986)
   Avrenningen fra Kjøli gruver bidrar med ca 40% av kobbertilførselen til Øvre Gaula. I 1981 ble bergveltene i gruveområdet arrondert og kalket som et forsøk på å redusere tungmetallutløsningen fra veltene. Det er hittil ...
  • Avrenning fra Folldal Verk, Folldal kommune - Undersøkelser i 2011-2012 

   Iversen, E. (NIVA-rapport;6427, Research report, 2012)
   Kontrollundersøkelsene som er gjennomført av avrenningen fra det nedlagte gruveområdet i Folldal sentrum viser at forurensningstilførslene fra området varierer mye fra år til år avhengig av nedbør og klima. Året 2011-2012 ...
  • Avrenning fra Folldal Verk, Folldal kommune Undersøkelser i 2010-2011 

   Iversen, E. (NIVA-rapport;6233, Research report, 2011)
   Kontrollundersøkelsene som er gjennomført av avrenningen fra det nedlagte gruveområdet i Folldal sentrum viser at forurensningstilførslene fra området varierer mye fra år til år avhengig av nedbør og klima. Året 2010-2011 ...
  • Avrenning fra Folldal Verk, Folldal kommune Undersøkelser i 2012-2013 

   Thyve, A.; Iversen, E. (NIVA-rapport;6606, Research report, 2013)
   Kontrollundersøkelsene som er gjennomført av avrenningen fra det nedlagte gruveområdet i Folldal sentrum viser at forurensningstilførslene fra området varierer mye fra år til år avhengig av nedbør og klima. Det hydrologiske ...
  • Avrenning fra Folldal Verk, Folldal kommune. Undersøkelser fra 2008-2009 

   Iversen, E. (NIVA-rapport;5852, Research report, 2009)
   Det er gjennomført en kontroll av vannkvalitet og forurensningstransport i gruveområdet i Folldal sentrum. De rutinemessige feltundersøkelsene har omfattet tre målestasjoner hvorav en er i Folla og to ved kildene i ...
  • Avrenning fra Folldal Verk, Folldal kommune. Undersøkelser i 2006-2007 

   Iversen, E. (NIVA-rapport;5507, Research report, 2007)
   Det er gjennomført en kontroll av vannkvalitet og forurensningstransport i gruveområdet i Folldal sentrum. De rutinemessige feltundersøkelsene har omfattet tre målestasjoner hvorav en er i Folla og to ved kildene i ...
  • Avrenning fra Folldal Verk, Folldal kommune. Undersøkelser i 2007-2008 

   Iversen, E. (NIVA-rapport;5723, Research report, 2009)
   Det er gjennomført en kontroll av vannkvalitet og forurensningstransport i gruveområdet i Folldal sentrum. De rutinemessige feltundersøkelsene har omfattet tre målestasjoner hvorav en er i Folla og to ved kildene i ...
  • Avrenning fra Folldal Verk, Folldal kommune. Undersøkelser i 2009-2010 

   Iversen, E. (NIVA-rapport;6055, Research report, 2010)
   Kontrollundersøkelsene som er gjennomført av avrenningen fra det nedlagte gruveområdet i Folldal sentrum viser at forurensningstilførslene fra området varierer fra år til år avhengig av nedbør og klima. Basert på analyser ...
  • Avrenning fra Folldal Verk, Folldal sentrum. Undersøkelse i perioden 2001-2003 

   Iversen, E. (NIVA-rapport;4734, Research report, 2003)
   Det er gjennomført en kartlegging av forurensningstilførslene fra gruveområdene til Folldal Verk i Folldal sentrum. Undersøkelsene har pågått etter samme opplegg siden forurensningsbegrensende tiltak ble avsluttet i ...
  • Avrenning fra Folldal Verk, Folldal sentrum. Undersøkelser i 2003-2004 

   Iversen, E. (NIVA-rapport;4934, Research report, 2004)
   Det er gjennomført en kontroll av vannkvalitet og forurensningstransport fra gruveområdet i Folldal sentrum og i Folla nedenfor sentrumsområdet. Undersøkelsene har pågått etter samme opplegg siden de forurensningsbegrensende ...
  • Avrenning fra Killingdal og Kjøli gruver, Holtålen kommune Undersøkelser i 2011 

   Iversen, E. (NIVA-rapport;6242, Research report, 2011)
   Tiltakene ved Kjøli og Killingdal gruver ble gjennomført i henholdsvis 1989 og 2000. Det er gjennomført kontroller av avrenningen fra områdene i årene etterpå. De siste omfattende undersøkelser av ett års varighet ble ...
  • Avrenning fra Kongsberg Sølvverk 

   Iversen, E. (NIVA-rapport;4660, Research report, 2003)
   Det er gjennomført en undersøkelse av vannkvalitet og forurensningstransport i gruveområdene ved Kongsberg Sølvverk med bakgrunn i ammunisjonsavfall og annet uspesifisert avfall fra publikum som er deponert i sjaktene. Det ...