• Forprosjekt Ren Frier 

   Jonsson, Henrik; Staalstrøm, Andre; Eek, Espen; Norling, Magnus; Ruus, Anders; Dillinger, Benno (NIVA-rapport;7937-2024, Research report, 2024)
   Rapporten benytter simuleringer til å utrede bidraget som f.eks. skipstrafikk inkl. oppankringsaktivitet, har på spredning av dioksinforbindelser fra sjøbunnen i Frierfjorden, samt effekten av tiltak i havne- og ...
  • Miljøkonsekvensvurdering av kjølevannsutslipp til Frierfjorden fra Frier Tråk 

   Jonsson, Henrik; Økelsrud, Asle; Staalstrøm, Andre (NIVA-rapport;7677, Research report, 2021)
   NIVA gir her en miljøkonsekvensvurdering knyttet til mulige, fremtidige utslipp av kjølevann fra Frier Tråk til Frierfjorden. To alternative rørtraséer, hhv. trasé nord og trasé sør, er vurdert. For utslippsdyp ≤10-20m er ...
  • Miljøkonsekvensvurdering av kjølevannsutslipp til Frierfjorden fra Vianode Herøya 

   Jonsson, Henrik; Ruus, Anders; Staalstrøm, Andre (NIVA-rapport;7731-2022, Research report, 2022)
   Vianode AS søker om etablering av ny virksomhet i Herøya industripark for produksjon av karbon-baserte anoder. NIVA leverer her delutredningen på bedriftens miljøpåvirkning i Frierfjorden. Delutredningen er del i en full ...
  • Miljøkonsekvensvurdering av økte utslipp av suspendert stoff til Husnesfjorden 

   Jonsson, Henrik; Mengeot, Caroline; Håvardstun, Jarle (NIVA-rapport;7882-2023, Research report, 2023)
   Hydro Husnes har siden Q1 2022 hatt et forhøyet utslipp av suspendert stoff (SS) til Husnesfjorden. Kjemisk analyse av utslippsvannet gir en forventning om overskridelse av bedriftens utslippsgrenser for bly, kadmium, ...
  • Monitoring the biological effects of Nyhamna discharge water using caged Atlantic cod (Gadus morhua) 

   Brooks, Steven; Harman, Christopher; Jonsson, Henrik; Farmen, Eivind; Glette, Tormod (NIVA-rapport;6341, Research report, 2012)
   The potential biological effects of the process water (PW) from the Nyhamna gas processing plant on the West coast of Norway was assessed using biological responses in the Atlantic cod, Gadus morhua. Farmed cod were placed ...
  • Overvåking av kystvann i vannområde Hardanger 2020 

   Ruus, Anders; Kristiansen, Trond; Mengeot, Caroline; Jonsson, Henrik (NIVA-rapport;7609, Research report, 2021)
   Overvåkingen av kystvann i vannområdet Hardanger i 2020 viste følgende: Oksygen ved største sondedyp (her antatt bunnvann) viste moderat tilstand på stasjonene Sø7/2, Lind1 og S22Sør. Siktedypet på disse stasjonene tilsvarte ...
  • Tiltaksorientert overvåking av Sunndalsfjorden i 2022. Overvåking for Hydro Aluminium Sunndal 

   Jonsson, Henrik; Håvardstun, Jarle (NIVA-rapport;7834-2023, Research report, 2023)
   Kjemisk tilstand i vannforekomst Sunndalsfjorden ved Sunndalsøra er bestemt fra målte nivåer av PAH-forbindelser og tungmetaller i utplasserte blåskjell. Blåskjell innsamlet på referansestasjonen ble utplassert på 4 stasjoner ...
  • Utredninger av tungmetallutslipp til Vefsnfjorden 

   Staalstrøm, Andre; Jonsson, Henrik; Norling, Magnus (NIVA-rapport;7919-2023, Research report, 2023)
   I denne rapporten beskrives modellering av tungmetaller i Vefsnfjorden med modellverktøyet Sedflex. Ser man på tilførsel i mengde per år, så dominerer Vefsna, som er den helt klart største kilden til tungmetaller til ...
  • Vurdering av miljøeffekter fra utslipp av thallium til sjø fra Boliden Odda 

   Jonsson, Henrik; Ruus, Anders; Staalstrøm, Andre (NIVA-rapport;7730-2022, Research report, 2022)
   Rapporten gir en samlet miljøvurdering av Bolidens utslipp av thallium (Tl) til Sørfjorden. Utslippet forventes utelukkende å gå til sjø som vannløselig Tl(I), men selv tett opp mot utslippet ligger Tl(I) lavere enn PNEC ...
  • Vurdering av miljøkonsekvenser forbundet med utslipp til sjø fra Hydro i Høyanger 

   Jonsson, Henrik; Staalstrøm, Andre (NIVA-rapport;7641, Research report, 2021)
   Det er gjennomført en samlet vurdering av miljøeffekter av utslipp til sjø fra Elektrolysehallen hos Hydro Høyanger. Modellering av utslippet gir en forventing om at utslippsplumen synker noen meter gjennom vannsøylen og ...