• Bygging av ny E6 Frya-Sjoa. Bunndyrundersøkelser for å dokumentere bekkers økologiske tilstand etter Vannforskriften før og etter anleggsarbeid 

   Lindholm, Markus; Kemp, Joanna Lynn; Aanes, Karl Jan; Persson, Jonas (NIVA-rapport;7380, Research report, 2019)
   Rapporten presenterer resultater fra undersøkelser i fire sidevassdrag til Gudbrandsdalslågen mellom Sjoa og Frya, basert på bunndyrprøver innsamlet i 2012, 2013 og 2018. Hensikten med kartleggingen var å kvantifisere ...
  • Cold-tolerant traits that favour northwards movement and establishment of Mediterranean and Ponto-Caspian alien aquatic invertebrates 

   Dobrzycka-Krahel, Aldona; Kemp, Joanna Lynn; Fidalgo, Maria Leonor (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   Over recent decades, many Mediterranean and Ponto-Caspian aquatic invertebrate species have dispersed northwards and established as non-native species in colder regions. We hypothesized that these species have cold-tolerant ...
  • Distribution, identification and range expansion of the common Asellidae in Northern Europe, featuring the first record of Proasellus meridianus in the Nordic countries 

   Kemp, Joanna Lynn; Ballot, Andreas; Nilssen, Jens Petter; Spikkeland, Ingvar; Eriksen, Tor Erik (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   Two out of the three common Asellidae species in Northern Europe are increasing their ranges, aided by human activities. Here we report the discovery of Proasellus coxalis (Dollfuss 1892) in new areas in Norway and the ...
  • Innhenting av kunnskap om utvalgte vassdrag i Hedmark i 2018 

   Håll, Johnny Peter; Johnsen, Stein Ivar; Kile, Maia Røst; Skjelbred, Birger; Jensen, Thomas Correll; Olstad, Kjetil; Garmo, Øyvind Aaberg; Mutinova, Petra Thea; Dokk, John Gunnar; Kemp, Joanna Lynn; Holter, Tobias Houge (NIVA-rapport;7394, Research report, 2019)
   Rapporten presenterer resultatene fra innhenting av kunnskap ifra i alt syv innsjøer og 26 elve- og bekkelokaliteter i Hedmark. Vannforekomstene ble undersøkt for biologiske forhold og vannkvalitet, og økologisk og kjemisk ...
  • Littoral eutrophication indicators are more closely related to nearshore land use than to water nutrient concentrations: A critical evaluation of stressor-response relationships 

   Schneider, Susanne C; Biberdžić, Vera; Braho, Vjola; Gjoreska, Biljana Budzakoska; Cara, Magdalena; Dana, Zamira; Đurašković, Pavle; Eriksen, Tor Erik; Hjermann, Dag; Imeri, Alma; Jovanović, Katarina; Krizmanić, Jelena; Kupe, Lirika; Loshkoska, Tatjana; Kemp, Joanna Lynn; Marković, Aleksandra; Patceva, Suzana; Rakočević, Jelena; Stojanović, Katarina; Talevska, Marina; Trajanovska, Sonja; Trajanovski, Sasho; Veljanoska-Sarafiloska, Elizabeta; Vidaković, Danijela; Zdraveski, Konstantin; Živić, Ivana; Vermaat, Jan E. (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   Biological assessment metrics and water chemistry measurements are used to quantify the link between stressors and their effects on lake ecosystems, for the Water Framework Directive. However, correlations between metrics ...
  • Ny E39 Mandal øst – Mandal by: Førkartlegging av vannforekomster 

   Kaste, Øyvind; Andersen, Eivind Ekholt; Haraldstad, Tormod; Håvardstun, Jarle; Kemp, Joanna Lynn; Skancke, Liv Bente; Øxnevad, Sigurd (NIVA-rapport;7471, Research report, 2020)
   I forbindelse med at skal bygges ny E39 øst for Mandal er det gjennomført en førkartlegging av vannforekomster som blir berørt av veiprosjektet. Programmet har pågått i perioden oktober 2018 – oktober 2019 og har bestått ...
  • Oppfølgingsundersøkelse av kvikksølv i fisk fra Gunneklevfjorden og nærliggende referanseinnsjøer 

   Braaten, Hans Fredrik Veiteberg; Gundersen, Cathrine Brecke; Beylich, Bjørnar; Håvardstun, Jarle; Carlsson, Pernilla Marianne; Bryntesen, Tina; Håll, Johnny Peter; Kemp, Joanna Lynn (NIVA-rapport;7371, Research report, 2019)
   Konsentrasjoner av kvikksølv og andre støtteparametere er bestemt for ulike matrikser, inkludert vann, fisk og annen biota, i Gunneklevfjorden og de to nærliggende referanseinnsjøene Flåte og Svanstulvatnet. Målinger viser ...
  • Overvåking av begroingsalger og heterotrof begroing på 25 stasjoner i vannområde Glomma sør for Øyeren 2011 - 2020 

   Kile, Maia Røst; Kemp, Joanna Lynn (NIVA-rapport;7577, Research report, 2021)
   Dette overvåkingsprogrammet er første år av en 4-årig rammeavtale som NIVA har inngått med Vannområde Glomma sør for Øyeren. Målsetningen med undersøkelsen har vært å klassifisere økologisk tilstand i henhold til vannforskriften ...
  • Relating environmental pressures to littoral biological water quality indicators in Western Balkan lakes: Can we fill the largest gaps? 

   Vermaat, Jan E.; Biberdžić, Vera; Braho, Vjola; Gjoreska, Biljana Budzakoska; Cara, Magdalena; Dana, Zamira; Đurašković, Pavle; Eriksen, Tor Erik; Hjermann, Dag Øystein; Imeri, Alma; Jovanović, Katarina; Krizmanić, Jelena; Kupe, Lirika; Loshkoska, Tatjana; Kemp, Joanna Lynn; Marković, Aleksandra; Patceva, Suzana; Rakočević, Jelena; Stojanović, Katarina; Talevska, Marina; Trajanovska, Sonja; Trajanovski, Sasho; Veljanovska-Sarafiloska, Elizabeta; Vidaković, Danijela; Zdraveski, Konstantin; Zivic, Ivana; Schneider, Susanne C (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   Along six transects in each of six lakes across the Western Balkans, we collected data for three groups of littoral biological water quality indicators: epilithic diatoms, macrophytes, and benthic invertebrates. We assessed ...
  • Seks innsjøer i Ringsaker kommune. Overvåking av miljøtilstanden i 2017 

   Løvik, Jarl Eivind; Skjelbred, Birger; Kile, Maia Røst; Håll, Johnny Peter; Hostyeva, Vladyslava; Kemp, Joanna Lynn (NIVA-rapport;7275, Research report, 2018)
   Rapporten omhandler vannkvalitet, biologiske forhold og økologisk tilstand i fem innsjøer i Ringsakfjellet samt innsjøen Næra med tilløpsbekker. Samlet klassifisering av økologisk tilstand basert på planteplankton og ...
  • Stream Macroinvertebrates and Carbon Cycling in Tangled Food Webs 

   Demars, Benoît Olivier Laurent; Kemp, Joanna Lynn; Marteau, Baptiste; Friberg, Nikolai; Thornton, Barry (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   The annual global loss of organic carbon from terrestrial ecosystems into rivers is similar to the organic carbon stored in soils each year. Dissolved organic matter (DOM) flows through the food web to macroinvertebrates, ...
  • Tiltaksorientert overvåking i vannområde Mjøsa – årsrapport for 2023 

   Thrane, Jan-Erik; Økelsrud, Asle; Skjelbred, Birger; Kemp, Joanna Lynn; Persson, Jonas; Håll, Johnny Peter (NIVA-rapport;7973-2024, Research report, 2024)
   Rapporten oppsummerer hovedresultatene fra overvåkingen i vannområde Mjøsa i 2023, samt tidsutviklingen for de viktigste vannkjemiske, fysiske og biologiske parameterne i overvåkingsperioden 1972-2023.
  • Tiltaksorientert overvåking i vannområde Mjøsa. Årsrapport fra 2022. 

   Thrane, Jan-Erik; Økelsrud, Asle; Skjelbred, Birger; Kemp, Joanna Lynn; Håll, Johnny (NIVA-rapport;7857-2023, Research report, 2023)
   Rapporten presenterer de viktigste resultatene fra overvåkingen i vannområde Mjøsa i 2022, samt tidstrender for de viktigste vannkvalitetsparameterne. Samlet sett indikerte overvåkingen god økologisk tilstand med hensyn ...
  • Tiltaksrettet overvåking av Glomma ved Borregaard 2018 

   Kile, Maia Røst; Kemp, Joanna Lynn; Andersen, Eivind Ekholt; Lund, Espen; Ranneklev, Sissel Brit; Thaulow, Jens (NIVA-rapport;7354, Research report, 2019)
   Denne rapporten presenterer årets resultater fra undersøkelser av biologiske og kjemiske forhold i Glomma ved Borregaard Fabrikker. Hensikten har vært å vurdere effekter av bedriftens utslipp på økologiske og kjemiske ...
  • Tiltaksrettet overvåking av Glomma ved Borregaard 2021 

   Kile, Maia Røst; Kemp, Joanna Lynn; Lund, Espen; Thrane, Jan-Erik; Ranneklev, Sissel Brit (NIVA-rapport;7711-2022, Research report, 2022)
   Denne rapporten presenterer årets resultater fra undersøkelser av biologiske og kjemiske forhold i Glomma ved Borregaard Fabrikker. Hensikten har vært å vurdere effekter av bedriftens utslipp på økologiske og kjemiske ...
  • Tiltaksrettet overvåking av Glomma ved Borregaard 2023 

   Kemp, Joanna Lynn; Lund, Espen; Kile, Maia Røst; Schneider, Susanne Claudia (NIVA-rapport;7947-2024, Research report, 2024)
   Rapporten presenterer resultater fra undersøkelser av heterotrof begroing i Glomma ved Borregaard i 2023. Hensikten har vært å vurdere effekter av bedriftens utslipp på økologiske forhold i vassdraget, og identifisere ...
  • Tiltaksrettet overvåking av potensielle effekter av utslipp fra Nordic Paper AS på økologisk og kjemisk tilstand i nedre del av Glomma i 2018 

   Kile, Maia Røst; Kemp, Joanna Lynn; Ranneklev, Sissel Brit; Andersen, Eivind Ekholt (NIVA-rapport;7339, Research report, 2019)
   Denne rapporten presenterer resultater fra undersøkelser i Glomma av biologiske og kjemiske effekter av påvirkninger fra Nordic Paper AS. Hensikten med undersøkelsen har vært å vurdere eventuelle effekter fra bedriftens ...
  • Tiltaksrettet overvåking av vannmiljø – Wacker Chemicals Norway As 2020-2021 

   Håll, Johnny Peter; Lindholm, Markus; Garmo, Øyvind Aaberg; Kemp, Joanna Lynn (NIVA-rapport;7670, Research report, 2021)
   Wacker Chemicals AS fikk våren 2019 tillatelse til økte utslipp av NOx, SO2, støv og PAH til luft fra Miljødirektoratet, i forbindelse med at ny ovn er blitt satt i produksjon (ovn 8). I den anledning ble det gitt pålegg ...
  • Tiltaksrettet overvåking i Nidelva ved Rykene. Overvåking for Rygene-Smith og Thommesen i 2023 

   Thrane, Jan-Erik; Kemp, Joanna Lynn (NIVA-rapport;7946-2024, Research report, 2024)
   Rapporten omhandler resultatene fra den tiltaksrettede overvåkingen i Nidelva ved Rykene i Arendal kommune i 2023 på oppdrag fra Rygene-Smith og Thommesen AS. Hensikten med overvåkingen var å vurdere effektene av bedriftens ...