• Applying a New Ensemble Approach to Estimating Stock Status of Marine Fisheries around the World 

   Rosenberg, Andrew; Kleisner, Kristin M; Afflerbach, Jamie; Anderson, Sean C.; Dickey-Collas, Mark; Cooper, Andrew B.; Fogarty, Michael J.; Fulton, Elizabeth A.; Gutierrez, Nicolas L.; Hyde, Kimberly J.W.; Jardim, Ernesto; Jensen, Olaf P.; Kristiansen, Trond; Longo, Catherine; Minte-Vera, Carolina V.; Minto, Coilin; Mosqueira, Iago; Osio, Giacomo Chato; Ovando, Daniel; Selig, Elizabeth R; Thorson, James T.; Walsh, Jessica C.; Ye, Yimin (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   The exploitation status of marine fisheries stocks worldwide is of critical importance for food security, ecosystem conservation, and fishery sustainability. Applying a suite of data-limited methods to global catch data, ...
  • Carbon export is facilitated by sea urchins transforming kelp detritus 

   Filbee-Dexter, Karen; Pedersen, Morten Foldager; Fredriksen, Stein; Norderhaug, Kjell Magnus; Rinde, Eli; Kristiansen, Trond; Albretsen, Jon; Wernberg, Thomas (Peer reviewed; Journal article, 2019)
   With the increasing imperative for societies to act to curb climate change by increasing carbon stores and sinks, it has become critical to understand how organic carbon is produced, released, transformed, transported, and ...
  • Fortidens Oslofjord - Marine forhold i mesolittisk tid 

   Staalstrøm, Andre; Fagerli, Camilla With; Kristiansen, Trond (NIVA-rapport;7624, Research report, 2021)
   I dette prosjektet har de marine forholdene ved fem lokaliteter i Oslofjorden som var bebodd i perioden fra omtrent 9700 til 8700 år siden blitt undersøkt. Denne perioden på ca. 1000 år er en del av det som kalles den ...
  • Influence of larval transport and temperature on recruitment dynamics of North Sea cod (Gadus morhua) across spatial scales of observation 

   Romagnoni, Giovanni; Kvile, Kristina Øie; Dagestad, Knut Frode; Eikeset, Anne Maria; Kristiansen, Trond; Stenseth, Nils Christian; Langangen, Øystein (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   The survival of fish eggs and larvae, and therefore recruitment success, can be critically affected by transport in ocean currents. Combining a model of early‐life stage dispersal with statistical stock–recruitment models, ...
  • Klima-overblikk: Sammenstilling av klimarelevante resultater fra utvalgte overvåkingsprogram i kystsonen 

   Frigstad, Helene; Trannum, Hilde Cecilie; Andersen, Guri Sogn; Kristiansen, Trond; Norli, Marit; Gitmark, Janne Kim; Kaste, Øyvind; Løvoll, Grunde; Eikrem, Wenche (NIVA-rapport;7214-2017, Research report, 2017)
   Miljødirektoratet drifter Økosystemovervåking i kystvann (ØKOKYST), Elvetilførselsprogrammet, Havforsuringsprogrammet og finansierer delvis programmet Marin hardbunnsfauna langs kysten av Nord-Norge og Svalbard. NIVA gir ...
  • Mikroplastpartikler inn til og ut fra Bekkelaget renseanlegg gjennom ett år 

   Vogelsang, Christian; Kristiansen, Trond; Singdahl-Larsen, Cecilie; Buenaventura, Nina; Pakhomova, Svetlana; Eidsvoll, David Pettersen; Staalstrøm, André; Beylich, Bjørnar André (NIVA-rapport;7541-2020, Research report, 2020)
   På oppdrag for Vann- og avløpsetaten i Oslo kommune er det gjennomført en detaljert kartlegging av partikler av mikroplast i innløpet til Bekkelaget renseanlegg under ulike forhold i løpet av et helt år, og hvor det blir ...
  • Modeled buoyancy of eggs and larvae of the deep-sea shrimp Aristeus antennatus (Crustacea: Decapoda) in the northwestern Mediterranean Sea 

   Clavel-Henry, Morane; Solé, Jordi; Kristiansen, Trond; Bahamon, Nixon; Rotllant, Guiomar; Company, Joan B. (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   Information on the buoyancy of eggs and larvae from deep-sea species is rare but necessary for explaining the position of non-swimming larvae in the water column. Due to embryonic morphology and ecology diversities, egg ...
  • Overvåking av kystvann i vannområde Hardanger 2017 

   Ruus, Anders; Kristiansen, Trond; Staalstrøm, Andre (, Research report, 2018)
   Overvåkingen av kystvann i vannområdet Hardanger, 2017 viste følgende: Oksygen ved største sondedyp (her antatt bunnvann) viste svært god tilstand (med forbehold om lavere verdier enda nærmere bunnen) på stasjonene Sø7/2 ...
  • Overvåking av kystvann i vannområde Hardanger 2018 

   Ruus, Anders; Borgersen, Gunhild; Ledang, Anna Birgitta; Kristiansen, Trond (NIVA-rapport;7338, Research report, 2019)
   Overvåkingen av kystvann i vannområdet Hardanger i 2018 viste følgende: Bløtbunnsfauna viste god til svært god tilstand på samtlige stasjoner. Mhp. de fysisk-kjemiske kvalitetselemententene viste oksygen ved største sondedyp ...
  • Overvåking av kystvann i vannområde Hardanger 2019 

   Ruus, Anders; Ledang, Anna Birgitta; Kristiansen, Trond (NIVA-rapport;7501, Research report, 2020)
   Overvåkingen av kystvann i vannområdet Hardanger i 2019 viste følgende: Oksygen ved største sondedyp (her antatt bunnvann) viste moderat tilstand på stasjonene Sø7/2, Lind1 og S22Sør. Siktedypet på disse stasjonene tilsvarte ...
  • Overvåking av kystvann i vannområde Hardanger 2020 

   Ruus, Anders; Kristiansen, Trond; Mengeot, Caroline; Jonsson, Henrik (NIVA-rapport;7609, Research report, 2021)
   Overvåkingen av kystvann i vannområdet Hardanger i 2020 viste følgende: Oksygen ved største sondedyp (her antatt bunnvann) viste moderat tilstand på stasjonene Sø7/2, Lind1 og S22Sør. Siktedypet på disse stasjonene tilsvarte ...
  • Potential effects of reduced riverine inorganic particle loading on water quality in the Oslofjord region 

   Wallhead, Philip; Kristiansen, Trond; Frigstad, Helene; Sørensen, Kai; Marty, Sabine (NIVA-rapport;7611, Research report, 2021)
   A model investigation was carried out of the potential impacts of reduced riverine inorganic particle loading in the Oslofjord region. Some significant improvements in water clarity, particularly in the Glomma estuary, ...
  • Sensitivity of modelled North Sea cod larvae transport to vertical behaviour, ocean model resolution and interannual variation in ocean dynamic 

   Kvile, Kristina Øie; Romagnoni, Giovanni; Dagestad, Knut-Frode; Langangen, Øystein; Kristiansen, Trond (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Transport with ocean currents affects the spatial distribution and survival of fish eggs and larvae and thereby population connectivity. Biophysical models are commonly used to understand these dynamics. Advancements such ...
  • Statistical analyses of chlorophyll-a data sampled by a Ferrybox on the Oslo-Kiel ferry and by the NOVANA programme 

   Andersen, Jesper Harbo; Harvey, Therese; Kallenbach, Emilie; Murray, Ciaran Joseph; Hjermann, Dag Øystein; Kristiansen, Trond; Sørensen, Kai; Carstensen, Jacob; Erichsen, Anders; Hansen, Lars Boye (NIVA-rapport;7167, Research report, 2017)
   This project has analysed a large chlorophyll-a data set sampled by the Ferrybox on the ferry between Oslo and Kiel and compared it with data sampled in the Danish NOVANA programme. A partnership consisting of NIVA Denmark ...
  • Vurdering av spredning av partikler fra Aksla steinbrudd 

   Staalstrøm, Andre; Kristiansen, Trond; Christie, Hartvig C (NIVA-rapport;7160, Research report, 2017)
   Spredning av steinstøv fra planlagt utskipningskai ved Bårdvikneset i Frøysjøen er i dette prosjektet modellert med havmodellen ROMS og verktøyet OpenDrift som beregner partikkelbaner. Partikkelkonsentrasjon i vannmassene ...
  • Årsovervåking med FerryBox - Indre Oslofjord 2019 - Datarapport 

   Sørensen, Kai; Eikrem, Wenche; Valestrand, Louise; Kristiansen, Trond; Norli, Marit (NIVA-rapport;7497, Research report, 2020)
   Her rapporteres resultatene for årsovervåkingen med FerryBox i Indre Oslofjord for 2019. Undersøkelsene omfatter fysiske, kjemiske og biologiske forhold målt med FerryBox om bord på MS Color Fantasy. Målingene omfatter ...
  • ØKOKYST Delprogram Nordsjøen Nord, Årsrapport 2018 

   Dale, Trine; Fagerli, Camilla With; Trannum, Hilde Cecilie; Eikrem, Wenche; Ledang, Anna Birgitta; Kristiansen, Trond (NIVA-rapport;7385, Research report, 2019)
   I ØKOKYST-delprogram Nordsjøen Nord ble deler av grunnprogrammet gjennomført i 2018. Prøvetakningen inkluderte 8 pelagiske stasjoner, 6 hardbunnstasjoner og 5 bløtbunnstasjoner, hvorav 2 pelagiske, 2 hardbunns og 1 ...
  • ØKOKYST Delprogram Nordsjøen Nord, Årsrapport 2019 

   Dale, Trine; Eikrem, Wenche; Ledang, Anna Birgitta; Kristiansen, Trond; Frigstad, Helene (NIVA-rapport;7503, Research report, 2020)
   I ØKOKYST-delprogram Nordsjøen Nord var det kun prøvetakning av vannmasser i 2019. Den samlede vurderingen av vannforekomstene baserer seg på undersøkelse av det biologiske kvalitetselementet planteplankton samt fysisk-kjemiske ...
  • ØKOKYST Delprogram Nordsjøen Nord, Årsrapport 2020 

   Dale, Trine; Eikrem, Wenche; Fagerli, Camilla With; Kristiansen, Trond; Trannum, Hilde Cecilie; Valestrand, Louise (NIVA-rapport;7628, Research report, 2021)
   Økokyst-delprogram Nordsjøen Nord består av tolv vannforekomster hvorav åtte ble undersøkt i 2020. I områdene Aurlandsfjorden og Sognefjorden ble hele grunnprogrammet gjennomført, mens det i områdene Korsfjorden, ...
  • ØKOKYST – DP Norskehavet Sør (II). Årsrapport 2018. 

   Eikrem, Wenche; Golmen, Lars Gunder; Fagerli, Camilla With; Kristiansen, Trond; Staalstrøm, Andre; Engesmo, Anette (NIVA-rapport;7381, Research report, 2019)
   Overvåkingsprogrammet "Økosystemovervåking i Kystvann – ØKOKYST" har til hensikt å overvåke miljøtilstanden i utvalgte områder langs norskekysten i henhold til vannforskriften. I 2018 omfattet delprogram Norskehavet Sør ...