• Endringer i horisontalutbredelsen av tang i Indre Oslofjord – betydningen av kommunenes rensetiltak 

   Kroglund, Tone; Berge, John Arthur; Bokn, Tor L.; Gitmark, Janne K; Magnusson, Jan (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Tangfloraen i Indre Oslofjord har blitt studert mange ganger siden 1893-1894. Et overvåkingsprogram som ble startet i 1974 omfattet registrering av de fem vanligste tangartene, dvs. grisetang, spiraltang, blæretang, sagtang ...
  • Fastsittende vegetasjon og bunnfauna langs en salinitetsgradient fraferskvann til fjord. Songevann - Sandnesfjorden 

   Kroglund, Tone; Mjelde, Marit; Trannum, Hilde Cecilie; Tveiten, Lise Ann; Gitmark, Janne Kim; Kile, Maia Røst; Edvardsen, Hanne (NIVA-rapport;7034, Research report, 2016)
   Det er gjennomført undersøkelser av fastsittende vegetasjon (både ferskvannsplanter og makroalger) samt bløtbunnsfauna langs en salinitetsgradient fra ferskvann/svakt brakkvann og ut i marint kystvann. Undersøkelsen er ...
  • Knowledge status and gaps for the North Sea – focusing on discharges. 

   Folkestad, Are; Nygaard, Kari; Molvær, Jarle; Oug, Eivind; Kaste, Øyvind; Kroglund, Tone; Wehde, Henning; Skaare, Bent Barmand; Jantsch, Tor Gunnar; Selvik, John Rune; Jørgensen, Nina Marit; Larsen, Lars Henrik (NIVA-rapport;5580, Research report, 2008)
   The Norwegian government will develop a management plan for the Norwegian sector of the North Sea. Mapping of the data requirement related to the interaction between land, coast and ocean and identification of specially ...
  • Marinbiologiske undersøkelser ved Rørvik Lufthavn, Vikna 

   Kroglund, Tone (NIVA-rapport;6707, Research report, 2014)
   Marinbiologiske undersøkelser ble gjennomført i sjøområdet utenfor Rørvik Lufthavn Ryum, Det skal fylles ut masse i sjø ved forlengelse av rullebanen og det var behov for undersøkelse av områdene som blir berørt. Bunnområdene ...
  • Overvåking av Indre Oslofjord i 2011 

   Berge, John Arthur; Amundsen, Rita; Bergland, Kristoffer; Bjerkeng, Birger; Gitmark, Janne; Holt, Tor Fredrik; Hylland, Ketil; Johnsen, Torbjørn M.; Kroglund, Tone; Ledang, Anna Birgitta; Lømsland, Evy R.; Magnusson, Jan; Rohrlack, Thomas; Sørensen, Kai (NIVA-rapport;6371, Research report, 2012)
   Denne rapporten gir en kortfattet oversikt over resultatene fra overvåkingen foretatt for Fagrådet for vann- og avløpsteknisk samarbeid i Indre Oslofjord i 2011. En mer utfyllende beskrivelse av resultatene er presentert ...
  • Overvåking av Indre Oslofjord i 2011- Vedleggsrapport 

   Berge, John Arthur; Amundsen, Rita; Bergland, Kristoffer; Bjerkeng, Birger; Gitmark, Janne; Gjøsæter, Jakob; Holt, Tor Fredrik; Hylland, Ketil; Johnsen, Torbjørn M.; Knutsen, Halvor; Kroglund, Tone; Olsen, Esben M.; Paulsen, Øystein; Ledang, Anna Birgitta; Lømsland, Evy R.; Magnusson, Jan; Rohrlack, Thomas; Sørensen, Kai (NIVA-rapport;6372, Research report, 2012)
   Tilførslene av næringssalter til Indre Oslofjord nådde et maksimum på 1970-tallet. Rensetiltakene har senere gitt reduserte utslipp. Etter et minimum i 2003-2004 har tilførslene økt noe, men har vært nær stabile de siste ...
  • Overvåking av Indre Oslofjord i 2013 

   Berge, John Arthur; Amundsen, Rita; Gitmark, Janne Kim; Gundersen, Hege; Haande, Sigrid; Johnsen, Torbjørn Martin; Kroglund, Tone; Ledang, Anna Birgitta; Lømsland, Evy Rigmor; Staalstrøm, Andre; Hylland, Ketil; Holth, Tor Fredrik; Bratrud, Tage; Bølling, Nicolai; Erdahl, Espen; Hinchcliffe, Christopher; Wisbech, Cathrine; Wolf, Raoul (NIVA-Rapport;6697;, Research report, 2014)
   Rapporten gir en kort oversikt over resultatene fra overvåkingen foretatt for Fagrådet for vann- og avløpsteknisk samarbeid i Indre Oslofjord i 2013. En mer utfyllende presentasjon av resultatene er gitt i en vedleggsrapport ...
  • Overvåking av Indre Oslofjord i 2013 - Vedleggsrapport 

   Berge, John A; Amundsen, Rita; Bratrud, Tage; Bølling, Nicolai; Gitmark, Janne Kim; Gundersen, Hege; Hinchcliffe, Christopher; Holth, Tor Fredrik; Haande, Sigrid; Hylland, Ketil; Johnsen, Torbjørn Martin; Kroglund, Tone; Ledang, Anna Birgitta; Norli, Marit; Lømsland, Evy Rigmor; Staalstrøm, Andre; Wisbech, Cathrine; Wolf, Raoul (NIVA-rapport;6698, Research report, 2014)
   Her rapporteres resultatene fra overvåkingen i Indre Oslofjord i 2013. En mindre omfattende beskrivelse av resultatene er gitt i NIVA rapport nr. 6697. Undersøkelsene omfatter fysiske, kjemiske og biologiske forhold. ...
  • Overvåking av sjøområdene i Grimstad. Resipientundersøkelser i Groosefjorden og Homborsundfjorden i 2015 

   Oug, Eivind; Håvardstun, Jarle; Kroglund, Tone; Gitmark, Janne Kim; Trannum, Hilde Cecilie; Antonsen, Medyan (NIVA-rapport;6939, Research report, 2015)
   Groosefjorden og Homborsundfjorden i Grimstad kommune er resipienter for utslipp av avløpsvann fra kommunale renseanlegg. Foreliggende undersøkelse ble gjennomført i 2015 for å dokumentere tilstanden i resipientene og ...
  • Tiltaksrettet industriovervåking iht. vannforskriften for Alcoa Lista. EUs prioriterte miljøgifter og vannregionspesifikke stoffer i sjøvann og organismer. 

   Kroglund, Tone (NIVA-rapport;6974, Research report, 2016)
   I overvåkingsprogrammet for 2015 ble blåskjell og strandsnegl fra 6 ulike stasjoner med økende avstand til utslippspunktet analysert for metallene arsen, krom, kobber, molybden, sink, fluorid, kadmium, nikkel, bly, kvikksølv, ...
  • Undersøkelser av imposex og intersex i marine snegler i Vikkilen ved Grimstad i perioden 2005-2014 

   Tveiten, Lise Ann; Kroglund, Tone (NIVA-rapport;6719, Research report, 2014-10)
   Sedimentene i Vikkilen ved Grimstad er sterkt forurenset av tributyltinn (TBT) fra verftsvirksomheten til AS Nymo. TBT er meget giftig og forårsaker kjønnsforstyrrelse i marine snegler. Forstyrrelsen kalles imposex hos ...
  • Vikkilen 2014. Kartlegging av biotoper og innhold av miljøgifter i sedimenter i sjøområdene grunnere enn 5 meters dyp. 

   Kroglund, Tone; Tveiten, Lise Ann; Håvardstun, Jarle (NIVA-rapport;6723, Research report, 2014-10)
   Undersøkelsen er en oppfølging av tidligere undersøkelser i Vikkilen ved Grimstad, og dekker områdene grunnere enn 5 meters dyp. Undersøkelser av naturtyper og bunnforhold viste at de indre områdene av Vikkilen består av ...