• Associations between timing and magnitude of spring blooms and zooplankton dynamics in the southwestern Barents Sea 

   Dong, Kaixing; Kvile, Kristina Øie; Stenseth, Nils C.; Stige, Leif C. (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   During the past decades, many high-latitude marine systems have experienced a strong warming trend with poorly understood consequences for trophic coupling and ecosystem functioning. A key knowledge gap is how timing and ...
  • Environmental effects on Calanus finmarchicus abundance and depth distribution in the Barents Sea 

   Kvile, Kristina Øie; Prokopchuk, Irina P.; Stige, Leif Christian (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   The vertical migrations performed by zooplankton at daily and seasonal scales are important for marine ecosystem dynamics and biogeochemical cycles. We analysed associations between seasonal variation in abundance and depth ...
  • Feltbasert kunnskap, metodikk og kriterier for økologisk kvalitet til et utvalg av marine naturtyper 

   Rinde, Eli; Moy, Siri Røang; Tveiten, Lise Ann; Kvile, Kristina Øie; Walday, Mats Gunnar; Christie, Hartvig; Marijana Stenrud, Brkljacic; Kile, Maia Røst; Bekkby, Trine; Gitmark, Janne Kim; Mjelde, Marit; Fagerli, Camilla With; Oug, Eivind; d’Auriac, Marc Anglés (NIVA-rapport;7691, Research report, 2022)
   Vi kommer her med innspill til utvikling av metodikk og kriterier for kartlegging og fastsettelse av økologisk kvalitet til et utvalg av marine naturtyper basert på feltundersøkelser. De utvalgte naturtypene er ålegrasenger, ...
  • Forprosjekt for modellering av Oslofjorden – vurdering av aktuelle modeller 

   Staalstrøm, Andre; Jackson-Blake, Leah Amber; Norling, Magnus Dahler; Kvile, Kristina Øie; Sample, James Edward; Frigstad, Helene; Wallhead, Phillip (NIVA-rapport;7803-2022, Research report, 2022)
   Denne rapporten gir en vurdering av aktuelle modeller og anbefalinger for å utføre en modellering av Oslofjorden.
  • Forslag til variabler for økologisk kvalitet for lokaliteter av forvaltningsrelevant marin natur 

   Bekkby, Trine; Rinde, Eli; Kvile, Kristina Øie; Brkljacic, Marijana Stenrud; Thormar, Jonas; Mjelde, Marit; Gitmark, Janne Kim; Moy, Siri Røang; Schneider, Susanne Claudia; Oug, Eivind (NIVA-rapport;7797-2022, Research report, 2022)
   Denne rapporten diskuterer og komme med forslag variabler for å fastsette økologisk kvalitet for de marine naturtypene og naturenhetene presentert i Bekkby m.fl. (2021). Alternative variabler, standardiserte kriterier og ...
  • Influence of larval transport and temperature on recruitment dynamics of North Sea cod (Gadus morhua) across spatial scales of observation 

   Romagnoni, Giovanni; Kvile, Kristina Øie; Dagestad, Knut Frode; Eikeset, Anne Maria; Kristiansen, Trond; Stenseth, Nils Christian; Langangen, Øystein (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   The survival of fish eggs and larvae, and therefore recruitment success, can be critically affected by transport in ocean currents. Combining a model of early‐life stage dispersal with statistical stock–recruitment models, ...
  • Kartlegging av et utvalg marine naturtyper i Oslofjorden 

   Rinde, Eli; Bekkby, Trine; Kvile, Kristina Øie; Andersen, Guri Sogn; Brkljacic, Marijana Stenrud; Anglès d'Auriac, Marc; Christie, Hartvig C; Fagerli, Camilla With; Fredriksen, Stein; Moy, Siri Røang; Staalstrøm, Andre; Tveiten, Lise Ann (NIVA-rapport;7605, Research report, 2021)
   Formålet med prosjektet har vært å skaffe kunnskap om et utvalg marine naturtyper i Oslofjorden, og samtidig skaffe praktisk erfaring med NiN-systemet som verktøy for å dekke miljøforvaltningens behov. Gjennom feltkartlegging ...
  • Kartlegging av sjøarealer i Moss 

   Borgersen, Gunhild; Gitmark, Janne Kim; Kvile, Kristina Øie; Trannum, Hilde Cecilie; Walday, Mats Gunnar; Dalen, Lars; Halvorsen, Andrine (NIVA-rapport;7847-2023, Research report, 2023)
   NIVA har gjennomført en kartlegging av sjøarealer i Moss kommune. Kartleggingen omfattet statussjekk på kartlagte grunne bløtbunnsområder av «viktig» verd og på ålegrasenger av «svært viktig» og «viktig» verdi. Kartlegging ...
  • Kelp forest distribution in the Nordic region 

   Kvile, Kristina Øie; Andersen, Guri Sogn; Baden, Susanne; Bekkby, Trine; Bruhn, Annette; Geertz-Hansen, Ole; Hancke, Kasper; Hansen, Jørgen L.S.; Krause-Jensen, Dorte; Rinde, Eli; Steen, Henning; Wegeberg, Susse; Gundersen, Hege (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   Kelp forests are productive coastal ecosystems that provide a range of ecosystem services. Mapping the distribution and area occupied by kelp forests is a critical step to identify their ecosystem functions and services, ...
  • KELPMAP-Vega: Metodeutvikling for kartlegging av tareskog ved bruk av droner og satellittbilder (feltrapport) 

   Gundersen, Hege; Hancke, Kasper; Poulsen, Robert Nøddebo; Buls, Toms; Ghareeb, Medyan; Christie, Hartvig C; Kile, Maia Røst; Arvidsson, Karoline Slettebø; Kvile, Kristina Øie (NIVA-rapport;7790-2022, Research report, 2022)
   Rapporten er en del-leveranse i prosjektet "Metodeutvikling for kartlegging av tare ved bruk av droner og satellittbilder" og beskriver metoder for innsamling av høyoppløselige bilder ved hjelp av droner og generering av ...
  • Klimapåvirkning på viktige kystvannsarter 

   Kristiansen, Trond; Kvile, Kristina Øie; Aune, Magnus; Jensen, Jenny; Bellerby, Richard; Skjellum, Solrun Figenschau; Hairabedian, Gabrielle (NIVA-rapport;7773-2022, Research report, 2022)
   Vi beskriver statistisk nedskalering av det marine fysisk-biologiske klimaet for norskekysten under tre klimagassutslippscenarioer (SSP1-2.6, SSP2-4.5, SSP5-8.5). Resultatene inngår i beregningene for fremtidig habitatskvalitet ...
  • Kunnskapsoppsummering om marine områder som er viktige for karbonlagring 

   Hancke, Kasper; Andersen, Guri Sogn; Gundersen, Hege; Kvile, Kristina Øie; Trannum, Hilde Cecilie; Borgersen, Gunhild (NIVA-rapport;7788-2022, Research report, 2022)
   Denne rapporten presenterer en kunnskapsoppsummering om marine områder og naturtyper som er viktige for karbonlagring i Norge. Oppsummeringen omfatter sammenstilling av eksisterende kunnskap om naturtypenes utbredelse og ...
  • Lipid metabolism in Calanus finmarchicus is sensitive to variations in predation risk and food availability 

   Skottene, Elise; Tarrant, Ann M.; Altin, Dag; Olsen, Rolf Erik; Choquet, Marvin; Kvile, Kristina Øie (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   Late developmental stages of the marine copepods in the genus Calanus can spend extended periods in a dormant stage (diapause) that is preceded by the accumulation of large lipid stores. We assessed how lipid metabolism ...
  • Potensial for restaurering og reintroduksjon av ålegrasenger i Oslofjorden, og mulighetene dette kan gi for klimatilpasning, karbonopptak og lagring 

   Kvile, Kristina Øie; Infantes, Eduardo; Skjellum, Solrun Figenschau; Platjouw, Froukje Maria; Rinde, Eli (NIVA-rapport;7692, Research report, 2022)
   Ålegrasenger er en viktig naturtype som huser et rikt biologisk mangfold og bidrar med en rekke økosystemtjenester, inkludert opptak og lagring av CO2. Klimaetaten i Oslo kommune ønsket en utredning av kunnskapsgrunnlaget ...
  • Predation risk alters life history strategies in an oceanic copepod 

   Kvile, Kristina Øie; Altin, Dag; Thommesen, Lotte; Titelman, Emma Rebecka Josefin (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   The ubiquitous oceanic copepod Calanus finmarchicus is the major link between primary producers and important fish stocks in the North Atlantic Ocean and adjacent seas. Despite over a century of research on growth and ...
  • Restaurering av ålegrasenger: En praktisk veileder utviklet for Oslo kommune 

   Infantes, Eduardo; Rinde, Eli; Kvile, Kristina Øie (, Research report, 2022)
   Ålegrasenger er marine undervannsenger som finnes på grunne bløtbunnsområder langs Norskekysten, inkludert i Oslofjorden. De utgjør en viktig naturtype som huser et rikt biologisk mangfold og produserer en rekke ...
  • Sensitivity of modelled North Sea cod larvae transport to vertical behaviour, ocean model resolution and interannual variation in ocean dynamic 

   Kvile, Kristina Øie; Romagnoni, Giovanni; Dagestad, Knut-Frode; Langangen, Øystein; Kristiansen, Trond (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Transport with ocean currents affects the spatial distribution and survival of fish eggs and larvae and thereby population connectivity. Biophysical models are commonly used to understand these dynamics. Advancements such ...
  • ØKOKYST – DP Norskehavet Sør, Årsrapport 2021 

   Deininger, Anne; Bekkby, Trine; Trannum, Hilde Cecilie; Borgersen, Gunhild; Eikrem, Wenche; Fagerli, Camilla With; Frigstad, Helene; Harvey, E. Therese; Heggem, Thomas; Mengeot, Caroline; Kvile, Kristina Øie; Tveiten, Lise Ann (NIVA-rapport;7746-2022, Research report, 2022)
   Overvåkingsprogrammet "Økosystemovervåking i Kystvann – Økokyst" har til hensikt å overvåke miljøtilstanden langs norskekysten i henhold til vannforskriften. Økokyst delprogram Norskehavet Sør dekker kyststrekningen fra ...
  • ØKOKYST – DP Norskehavet Sør, Årsrapport 2022 

   Egge, Elianne; Deininger, Anne; Bekkby, Trine; Eikrem, Wenche; Mengeot, Caroline; Frigstad, Helene; Moyano, Marta; Kvile, Kristina Øie; Baur, Ann Kathrin; Tobiesen, August; Harvey, E. Therese; Saesin, Pipatthra (NIVA-rapport;7898-2023, Research report, 2023)
   Overvåkingsprogrammet "Økosystemovervåking i Kystvann – Økokyst" har til hensikt å overvåke miljøtilstanden langs norskekysten i henhold til vannforskriften. Økokyst delprogram Norskehavet Sør dekker kyststrekningen fra ...