• Flensjøen i kommuene Røros og Os 2018. Status for vannkvalitet og biologiske forhold etter kalking i perioden 2005-2013 

   Løvik, Jarl Eivind; Johnsen, Stein Ivar; Dokk, John Gunnar; Olstad, Kjetil; Håll, Johnny Peter; Garmo, Øyvind Aaberg; Økelsrud, Asle (NIVA-rapport;7398, Research report, 2019)
   Rapporten omhandler vannkvalitet og biologiske forhold inklusive fisk i Flensjøen etter kalking. Innsjøens vannkvalitet viste bedring fra 1970- og 1980-tallet og fram til 2005, før kalking. Kalking ble gjennomført i 2005 ...
  • Flensjøen i kommunene Røros og Os 2013. Status for vannkvalitet og biologiske forhold etter kalking siden 2005 

   Løvik, Jarl Eivind; Johnsen, Stein Ivar; Eriksen, Tor Erik; Lydersen, Espen; Dokk, John Gunnar (NIVA-rapport;6835, Research report, 2015)
   Rapporten omhandler vannkvalitet og biologiske forhold inklusive fisk i Flensjøen etter kalking. Innsjøens vannkvalitet viste før kalking en bedring fra 1970- og 1980-tallet og fram til 2005. Kalkingen, som startet opp i ...
  • Flensjøen i kommunene Røros og Os 2016. Status for vannkvalitet og biologiske forhold etter kalking i perioden 2005-2013. 

   Løvik, Jarl Eivind; Johnsen, Stein Ivar; Eriksen, Tor Erik; Garmo, Øyvind Aaberg; Dokk, John Gunnar (NIVA-rapport;7172, Research report, 2017)
   Rapporten omhandler vannkvalitet og biologiske forhold inklusive fisk i Flensjøen etter kalking. Innsjøens vannkvalitet viste bedring fra 1970- og 1980-tallet og fram til 2005, før kalking. Kalkingen har bidratt til en ...
  • Forurensningssituasjonen i Mjøsa med tilløpselver 2011 

   Løvik, Jarl Eivind; Stuen, Odd Henning; Eriksen, Tor Erik; Fjeld, Eirik; Kile, Maia Røst (NIVA-rapport;6308, Research report, 2012)
   Denne rapporten gir en kortfattet oversikt over de viktigste resultatene fra overvåkingen av Mjøsa med tilløpselver i 2011. Undersøkelsene er utført på oppdrag fra Vassdragsforbundet for Mjøsa med tilløpselver. Overvåkingen ...
  • Forurensningssituasjonen i Mjøsa med tilløpselver 2013 

   Løvik, Jarl Eivind; Stuen, Odd Henning; Bækken, Torleif; Fjeld, Eirik; Kile, Maia Røst; Rognerud, Sigurd (NIVA-rapport;6640, Research report, 2014)
   Denne rapporten gir en kortfattet oversikt over de viktigste resultatene fra overvåkingen i Vannområde Mjøsa i 2013. Undersøkelsene er utført på oppdrag fra Vassdragsforbundet for Mjøsa med tilløpselver. Overvåkingen ...
  • Forurensningssituasjonen i Mjøsa med tilløpselver 2014 

   Løvik, Jarl Eivind; Stuen, Odd Henning; Bækken, Torleif; Fjeld, Eirik; Kile, Maia Røst; Rognerud, Sigurd; Skjelbred, Birger (NIVA-rapport;6798, Research report, 2015)
   Denne rapporten gir en kortfattet oversikt over de viktigste resultatene fra overvåkingen i Vannområde Mjøsa i 2014. Undersøkelsene er utført på oppdrag fra Vassdragsforbundet for Mjøsa med tilløpselver. Overvåkingen ...
  • Forurensningssituasjonen i Mjøsa med tilløpselver 2015 

   Løvik, Jarl Eivind; Stuen, Odd Henning; Edvardsen, Hanne; Eriksen, Tor Erik; Fjeld, Eirik; Kile, Maia Røst; Mjelde, Marit; Skjelbred, Birger (NIVA-rapport;7009, Research report, 2016)
   Denne rapporten gir en kortfattet oversikt over de viktigste resultatene fra overvåkingen i Vannområde Mjøsa i 2015. Undersøkelsene er utført på oppdrag fra Vassdragsforbundet for Mjøsa med tilløpselver. Overvåkingen ...
  • Kjemisk og biologisk tilstand i Åkersvika naturreservat i 2014. Undersøkelser i forbindelse med utvidelse av E6 

   Bækken, Torleif; Edvardsen, Hanne; Eriksen, Tor Erik; Hostyeva, Vladyslava; Mjelde, Marit; Løvik, Jarl Eivind; Rognerud, Sigurd; Skjelbred, Birger (NIVA-rapport;6732, Research report, 2014)
   I forbindelse med utvidelse av E6 gjennom Åkersvika naturreservat, er det foretatt undersøkelser av vannkvalitet, sedimentkvalitet, bunndyrsamfunn, vannvegetasjon og planteplankton. Vannprøver viste tidvis høye konsentrasjoner ...
  • Miljøgifter i fisk og zooplankton i Mjøsa, 2011 

   Fjeld, Eirik; Enge, Ellen Katrin; Rognerud, Sigurd; Rustadbakken, Atle; Løvik, Jarl Eivind (NIVA-rapport;6357, Research report, 2012)
   Konsentrasjonen av bromerte flammehemmere (PBDE, HBCDD), PCB, dioksiner, klorerte parafiner, perfluorerte stoffer og kvikksølv er analysert i prøver av fisk (ørret, lågåsild og krøkle) og zooplankton (Mysis relicta) fra ...
  • Miljøgifter i fisk og zooplankton i Mjøsa, 2012 

   Fjeld, Eirik; Enge, Ellen Katrin; Rognerud, Sigurd; Løvik, Jarl Eivind (NIVA-rapport;6500, Research report, 2013)
   Konsentrasjonen av bromerte flammehemmere (PBDE, HBCDD), PCB, DDT med nebrytningsprodukter, dioksiner, klorerte parafiner, perfluorerte stoffer og kvikksølv er analysert i prøver av fisk (ørret, lågåsild og krøkle) og ...
  • Miljøtilstanden i Mjøsa med tilløpselver 2016 

   Løvik, Jarl Eivind; Solheim, Anne Lyche; Stuen, Odd Henning; Eriksen, Tor Erik; Kile, Maia Røst; Skjelbred, Birger (NIVA-rapport;7132, Research report, 2017)
   Biomassen av planteplankton var i 2016 på omtrent samme nivå som i 2014 og 2015. Kiselalger, svelgflagellater og gullalger utgjorde de største gruppene innen plante-planktonet, og andelen cyanobakterier (blågrønnalger) var ...
  • Miljøtilstanden i Mjøsa med tilløpselver 2017 

   Solheim, Anne Lyche; Løvik, Jarl Eivind; Stuen, Odd Henning; Thrane, Jan-Erik; Eriksen, Tor Erik; Kile, Maia Røst; Skjelbred, Birger (NIVA-rapport;7255, Research report, 2018)
   Konklusjonen på overvåkingen av Mjøsa i 2017 er at innsjøen er i god økologisk tilstand. Biomassen av planteplankton var lav og i god tilstand på alle målestasjonene med unntak av i september, da det var betydelig mer ...
  • Overvåking av biologi og finkorna partikler i Mjøsas sydlige deler iforbindelse med bygging av ny E6 og nytt dobbeltspor påDovrebanen 2012-2014 

   Rognerud, Sigurd; Garmo, Øyvind Aaberg; Løvik, Jarl Eivind (NIVA-rapport;6780, Research report, 2015)
   Dette er sluttrapporten for undersøkelsene i prosjektet: «Overvåkning av biologi og innhold av partikler i Mjøsas sydlige deler 2012-2014». NIVA har utført dette prosjektet på oppdrag for Fellesprosjektet E6-Dovrebanen. ...
  • Overvåking av Gjersjøen og Kolbotnvannet m/tilløpsbekker 1972-2004 med hovedvekt på resultater fra sesongen 2004 

   Haande, Sigrid; Oredalen, Tone Jøran; Brettum, Pål; Løvik, Jarl Eivind; Mortensen, Tom (NIVA-rapport;5010, Research report, 2005-08)
   NIVA har siden 60-tallet overvåket vannkvaliteten både i Gjersjøen og Kolbotnvannet med tilløpsbekker. Overvåkingen er utført på oppdrag for Oppegård kommune. De lange tidsseriene har gjort det mulig å følge utviklingen i ...
  • Overvåking av innsjøen Næra i Ringsaker kommune i 2016 

   Løvik, Jarl Eivind; Skjelbred, Birger; Eriksen, Tor Erik; Kile, Maia Røst (NIVA-rapport;7155, Research report, 2017)
   Rapporten omhandler vannkvalitet, biologiske forhold og økologisk tilstand i innsjøen Næra med tilløpselver i 2016. Endringer i innsjøens tilstand over tid er også vurdert. Samlet klassifisering basert på planteplankton ...
  • Overvåking av vannforekomster i Hedmark og Røros-området i 2017 

   Løvik, Jarl Eivind; Jensen, Thomas Correll; Bongard, Terje; Magerøy, Jon Hamner; Bækkelie, Knut Andreas Eikland; Saksgård, Randi J.; Skoglund, Sigrid Østrem; Håll, Johnny Peter; Kile, Maia Røst; Mutinova, Petra Thea; Skjelbred, Birger (NIVA-rapport;7269, Research report, 2018)
   Rapporten presenterer resultatene fra overvåking av miljøtilstanden i åtte innsjølokaliteter i Hedmark og Trøndelag samt 19 elvelokaliteter i Hedmark i 2017. Stubsjøen, Storsjøen (i Tolga), Håsjøen, Varaldsjøen og Møkeren ...
  • Overvåking av vannforekomster i Ringsaker kommune i 2014 

   Løvik, Jarl Eivind; Skjelbred, Birger (NIVA-rapport;6864, Research report, 2015)
   Rapporten omhandler miljøtilstanden i fire innsjøer og to elver/bekker i Ringsaker kommune i 2014. Hovedvekten er lagt på effekter av næringsstoffer, dvs. overgjødsling. Basert på mengden og sammensetningen av planteplankton ...
  • Overvåking av vannforekomster i Ringsaker kommune i 2015 

   Løvik, Jarl Eivind; Skjelbred, Birger (NIVA-rapport;7036, Research report, 2016)
   Rapporten klassifiserer miljøtilstanden i fem innsjøer og to elver/bekker i Ringsaker kommune i 2015. Hovedvekten er lagt på effekter av næringsstoffer og overgjødsling. Basert på mengden og sammensetningen av planteplankton ...
  • Overvåking av vassdrag i Hedmark 2016 

   Løvik, Jarl Eivind; Jensen, Thomas Correll; Bongard, Terje; Magerøy, Jon Hamner; Bækkelie, Knut Andreas Eikland; Edvardsen, Hanne; Kile, Maia Røst; Skjelbred, Birger (NIVA-rapport;7143, Research report, 2017-04)
   Rapporten presenterer resultatene fra overvåking av miljøtilstanden i sju innsjølokaliteter og 21 elvelokaliteter i Hedmark i 2016. Storsjøen i Rendalen, Hyllsjøen og Bæreia oppnådde miljømålet om god økologisk tilstand, ...
  • Overvåking av vassdrag i Hedmark i 2013 

   Løvik, Jarl Eivind; Eriksen, Tor Erik; Kile, Maia Røst; Skjelbred, Birger (NIVA-rapport;6651, Research report, 2014)
   Rapporten omhandler vannkvalitet, biologiske forhold og økologisk tilstand i utvalgte innsjøer og elver i Hedmark i 2013. Ut fra en samlet vurdering ble økologisk tilstand mht. overgjødsling vurdert som svært god i innsjøene ...