• Beregninger og modelleringer av miljøeffekter i Sælenvatnet som følge av utvidelse av Sælenkanalen 

   Ledang, Anna Birgitta; Staalstrøm, Andre; Wallhead, Phil; Yakushev, Evgeny; Johnsen, Torbjørn M. (NIVA-Rapport;7061, Research report, 2016)
   I forbindelse med planleggingen av utvidelse av Sælenkanalen har det vært utført beregninger og modelleringer for å finne svar på hvilke effekter utvidelsen vil ha på miljøforholdene i Sælenvatnet. Som basis for arbeidet ...
  • Dataanalyse av kontinuerlige målinger utenfor Quartz Corp AS på Drag i Tysfjord 

   Ledang, Anna Birgitta; Berge, John A (NIVA-rapport;6710, Research report, 2014)
   I mars 2012 ble det plassert en permanent målerigg utenfor Drag i Tysfjord. Den måler kontinuerlig temperatur, saltholdighet, strøm, turbiditet og pH. Resultater fra 2013 viste en tydelig sammenheng mellom utslipp fra ...
  • Effects of climate and eutrophication on the diversity of hard bottom communities on the Skagerrak coast 1990-2010 

   Norderhaug, Kjell Magnus; Gundersen, Hege; Pedersen, Are; Moy, Frithjof Emil; Green, Norman Whitaker; Walday, Mats Gunnar; Gitmark, Janne Kim; Ledang, Anna Birgitta; Bjerkeng, Birger; Hjermann, Dag Øystein; Trannum, Hilde Cecilie (Journal article; Peer reviewed, 2015)
   Eutrophication is one of the most serious environmental problems in the Skagerrak, and climate change may increase eutrophication in the future. This study focused on the effects of eutrophication and climate, and the ...
  • Eutrophication in the Danish parts of the North Sea, Skagerrak and Kattegat 2006-2014. A literature-based status assessment 

   Andersen, Jesper Harbo; Kallenbach, Emilie; Murray, Ciarán; Ledang, Anna Birgitta (NIVA-rapport;7056, Research report, 2016)
   We report eutrophication status 2006-2014 of the Danish parts of the North Sea, Skagerrak, Kattegat and northern and central parts of the Sound and have accordingly identified Eutrophication Problem Areas (EPAs) and ...
  • Langtidsovervåking av miljøkvaliteten i kystområdene av Norge 

   Norderhaug, Kjell Magnus; Ledang, Anna Birgitta; Trannum, Hilde Cecilie; Bjerkeng, Birger; Aure, Jan; Falkenhaug, Tone; Folkestad, Are; Johnsen, Torbjørn; Lømsland, Evy; Omli, Lena; Rygg, Brage; Sørensen, Kai (NIVA-rapport;6134, Research report, 2011)
   Rapporten beskriver miljøkvaliteten i kystområdene av Sør-Norge i 2010, med spesiell fokus på tilstand og utvikling i næringssalttilførsler, vannkvalitet og det biologiske mangfoldet i plankton-, bløt- og hardbunns­samfunn. ...
  • Marin overvåking Nordland 2013: Undersøkelser av hydrografi, bløtbunnsfauna og hardbunnsorganismer i 6 fjorder i Nordland 

   Gitmark, Janne Kim; Ledang, Anna Birgitta; Trannum, Hilde Cecilie; Johnsen, Torbjørn Martin (NIVA-rapport;6638, Research report, 2014)
   Målsetningen med undersøkelsene er å overvåke 6 ulike fjordområder i Nordland, hvor akvakulturnæringen har sin produksjon, med sikte på å beskrive miljøtilstanden i de ulike områdene. Det ble gjennomført undersøkelser ...
  • Marin overvåking Nordland 2016-2017. Undersøkelser av hydrografi, planteplankton og bløtbunnsfauna i 6 fjorder i Nordland 

   Borgersen, Gunhild; Ledang, Anna Birgitta; Norli, Marit; Hangstad, Thor Arne; Walday, Mats Gunnar (NIVA-rapport;7211, Research report, 2017)
   Målsettingen er å overvåke og angi den økologiske miljøtilstanden i 6 ulike fjordområder i Nordland hvor det er en aktiv akvakulturnæring. 2016-2017 er det gjort undersøkelser i Sjona, Nordfoldfjorden, Sagfjorden, Tysfjorden, ...
  • Marin overvåking Nordland 2016-2019. Undersøkelser av hydrografi, planteplankton (klorofyll a), hardbunnsorganismer og bløtbunnsfauna i seks fjorder i Nordland 

   Brkljacic, Marijana Stenrud; Ledang, Anna Birgitta; Borgersen, Gunhild; Gitmark, Janne Kim; Kristiansen, Trond (NIVA-rapport;7739-2022, Research report, 2022)
   Marin overvåking Nordland har som mål å overvåke og angi den økologiske miljøtilstanden i seks ulike fjordområder i Nordland hvor det er en aktiv akvakulturnæring. I 2016-2019 ble det gjort undersøkelser i Sjona, ...
  • Marin overvåking Nordland 2017-2018. Undersøkelser av hydrografi, planteplankton (klorofyll a) og hardbunnsorganismer i 6 fjorder i Nordland 

   Brkljacic, Marijana Stenrud; Gitmark, Janne Kim; Ledang, Anna Birgitta; Norli, Marit (NIVA-rapport;7350, Research report, 2019)
   Målsettingen er overvåking og klassifisering av den økologiske miljøtilstanden i 6 fjordområder i Nordland hvor det er aktiv akvakulturvirksomhet. I 2017-2018 er det gjort undersøkelser i Nordfoldfjorden, Sagfjorden, ...
  • Miljøoppfølging E136 Tresfjordbrua. Sluttrapport 

   Borgersen, Gunhild; Brkljacic, Marijana Stenrud; Gitmark, Janne Kim; Golmen, Lars Gunder; Kempa, Magdalena; Ledang, Anna Birgitta; Lømsland, Evy Rigmor; Christie, Hartvig C (NIVA-rapport;7201, Research report, 2017)
   Statens Vegvesen har ferdigstilt bru over Tresfjorden, en utbygging som også omfatter en sjøfylling. NIVA har utført miljøundersøkelser og modellberegninger av forholdene før og etter anleggsvirksomheten for å vurdere om ...
  • Overvåking av Indre Oslofjord i 2011 

   Berge, John Arthur; Amundsen, Rita; Bergland, Kristoffer; Bjerkeng, Birger; Gitmark, Janne; Holt, Tor Fredrik; Hylland, Ketil; Johnsen, Torbjørn M.; Kroglund, Tone; Ledang, Anna Birgitta; Lømsland, Evy R.; Magnusson, Jan; Rohrlack, Thomas; Sørensen, Kai (NIVA-rapport;6371, Research report, 2012)
   Denne rapporten gir en kortfattet oversikt over resultatene fra overvåkingen foretatt for Fagrådet for vann- og avløpsteknisk samarbeid i Indre Oslofjord i 2011. En mer utfyllende beskrivelse av resultatene er presentert ...
  • Overvåking av Indre Oslofjord i 2011- Vedleggsrapport 

   Berge, John Arthur; Amundsen, Rita; Bergland, Kristoffer; Bjerkeng, Birger; Gitmark, Janne; Gjøsæter, Jakob; Holt, Tor Fredrik; Hylland, Ketil; Johnsen, Torbjørn M.; Knutsen, Halvor; Kroglund, Tone; Olsen, Esben M.; Paulsen, Øystein; Ledang, Anna Birgitta; Lømsland, Evy R.; Magnusson, Jan; Rohrlack, Thomas; Sørensen, Kai (NIVA-rapport;6372, Research report, 2012)
   Tilførslene av næringssalter til Indre Oslofjord nådde et maksimum på 1970-tallet. Rensetiltakene har senere gitt reduserte utslipp. Etter et minimum i 2003-2004 har tilførslene økt noe, men har vært nær stabile de siste ...
  • Overvåking av Indre Oslofjord i 2013 

   Berge, John Arthur; Amundsen, Rita; Gitmark, Janne Kim; Gundersen, Hege; Haande, Sigrid; Johnsen, Torbjørn Martin; Kroglund, Tone; Ledang, Anna Birgitta; Lømsland, Evy Rigmor; Staalstrøm, Andre; Hylland, Ketil; Holth, Tor Fredrik; Bratrud, Tage; Bølling, Nicolai; Erdahl, Espen; Hinchcliffe, Christopher; Wisbech, Cathrine; Wolf, Raoul (NIVA-Rapport;6697;, Research report, 2014)
   Rapporten gir en kort oversikt over resultatene fra overvåkingen foretatt for Fagrådet for vann- og avløpsteknisk samarbeid i Indre Oslofjord i 2013. En mer utfyllende presentasjon av resultatene er gitt i en vedleggsrapport ...
  • Overvåking av Indre Oslofjord i 2013 - Vedleggsrapport 

   Berge, John A; Amundsen, Rita; Bratrud, Tage; Bølling, Nicolai; Gitmark, Janne Kim; Gundersen, Hege; Hinchcliffe, Christopher; Holth, Tor Fredrik; Haande, Sigrid; Hylland, Ketil; Johnsen, Torbjørn Martin; Kroglund, Tone; Ledang, Anna Birgitta; Norli, Marit; Lømsland, Evy Rigmor; Staalstrøm, Andre; Wisbech, Cathrine; Wolf, Raoul (NIVA-rapport;6698, Research report, 2014)
   Her rapporteres resultatene fra overvåkingen i Indre Oslofjord i 2013. En mindre omfattende beskrivelse av resultatene er gitt i NIVA rapport nr. 6697. Undersøkelsene omfatter fysiske, kjemiske og biologiske forhold. ...
  • Overvåking av Indre Oslofjord i 2014 

   Berge, John A; Amundsen, Rita; Gitmark, Janne Kim; Gundersen, Hege; Johnsen, Torbjørn Martin; Ledang, Anna Birgitta; Lømsland, Evy Rigmor; Magnusson, Jan; Staalstrøm, Andre; Strand, David; Hylland, Ketil; Holth, Tor Fredrik (NIVA-rapport;6833, Research report, 2015)
   Rapporten gir en kort oversikt over resultatene fra overvåkingen foretatt i 2014 for Fagrådet for vann- og avløpsteknisk samarbeid i indre Oslofjord. En mer utfyllende presentasjon av resultatene er gitt i en vedleggsrapport ...
  • Overvåking av Indre Oslofjord i 2014 - Vedleggsrapport 

   Berge, John A; Amundsen, Rita; Gitmark, Janne Kim; Gundersen, Hege; Hylland, Ketil; Johnsen, Torbjørn Martin; Ledang, Anna Birgitta; Norli, Marit; Lømsland, Evy Rigmor; Staalstrøm, Andre; Strand, David (NIVA-rapport;6834, Research report, 2015)
   Her rapporteres resultatene fra 2014. En mindre omfattende rapportering er gitt i NIVA rapport nr. 6833. Undersøkelsene omfatter fysiske, kjemiske og biologiske forhold. Tilførslene av næringssalter til Indre Oslofjord har ...
  • Overvåking av kystvann i vannområde Hardanger 2018 

   Ruus, Anders; Borgersen, Gunhild; Ledang, Anna Birgitta; Kristiansen, Trond (NIVA-rapport;7338, Research report, 2019)
   Overvåkingen av kystvann i vannområdet Hardanger i 2018 viste følgende: Bløtbunnsfauna viste god til svært god tilstand på samtlige stasjoner. Mhp. de fysisk-kjemiske kvalitetselemententene viste oksygen ved største sondedyp ...
  • Overvåking av kystvann i vannområde Hardanger 2019 

   Ruus, Anders; Ledang, Anna Birgitta; Kristiansen, Trond (NIVA-rapport;7501, Research report, 2020)
   Overvåkingen av kystvann i vannområdet Hardanger i 2019 viste følgende: Oksygen ved største sondedyp (her antatt bunnvann) viste moderat tilstand på stasjonene Sø7/2, Lind1 og S22Sør. Siktedypet på disse stasjonene tilsvarte ...
  • Overvåking av miljøforholdene i Sørfjorden 2012.Metaller i vannmassene, Oksygen, nitrogen og fosfor i vannmassene, Miljøgifter i organismer 

   Ruus, Anders; Kvassnes, Astri J.S.; Ledang, Anna Birgitta; Green, Norman Whitaker; Schøyen, Merete (NIVA-rapport;6549, Research report, 2013)
   Resultatene av overvåkingen i 2012 kan oppsummeres som følger: Årsgjennomsnitt for konsentrasjoner av sink i overflatevann tilsvarte Kl. III ytterst i fjorden og Kl. IV innerst. Kadmium tilsvarte i hovedsak Kl. II. ...
  • Performance and applications of satellite remote sensing data for water quality in Norwegian lakes. Evaluation of MERIS, Sentinel-2 and Sentinel-3 products 

   Ledang, Anna Birgitta; Harvey, E. Therese; Marty, Sabine (NIVA-rapport;7443, Research report, 2019)
   In this work, five lakes have been evaluated for the purpose of including satellite remote sensing products in water quality monitoring. Atmospheric correction has been performed and in-water products have been calculated, ...