• Forurensningsregnskap for Ringerike kommune 

   Lindholm, M.; Iversen, E.; Engebretsen, A.; Tjomsland, T. (NIVA-rapport;5673, Research report, 2008)
   Rapporten gir en gjennomgang av de ulike forurensningskildene til vassdragene i Ringerike kommune. Tilstanden i kommunens vassdrag er noe bedret i forhold til tidligere rapporter, noe som trolig er knyttet til igangsatte ...
  • Kartlegging av ny saltstrekning, øvre Telemark 

   Lindholm, M.; Bækken, T. (NIVA-rapport;5824, Research report, 2010)
   Rapporten drøfter konsekvenser av økt salting av RV 361 og RV 37 i Øvre Telemark for naturverdier, akvatiske habitater og drikkevannskilder. Drøyt hundre brønner er registrert, og resultater fra analyser av 37 utvalgte ...
  • Nutrient enrichment effects of atmospheric N deposition on biology in oligotrophic surface waters - a review (ICP Waters report 101/2010) 

   de Wit, H.; Lindholm, M. (NIVA-rapport;6007, Research report, 2010-09)
   Atmospheric deposition of nitrogen (N) leads to enhanced leaching of N species to surface waters in natural and semi-natural ecosystems. The reigning paradigm of freshwater primary productivity is limitation by phosphorus ...
  • Overvåking av Lyseren 2007 

   Rohrlack, T.; Lindholm, M. (NIVA-rapport;5523, Research report, 2007)
  • Overvåking av Lyseren 2008 

   Lindholm, M. (NIVA-rapport;5719, Research report, 2008)
  • Overvåking av Lyseren 2009 

   Lindholm, M. (NIVA-rapport;5889, Research report, 2010)
   Det er gjennom sommeren 2009 gjennomført en overvåkning av vannkvaliteten i innsjøen Lyseren, Spydeberg og Enebakk kommuner. Rapporten gir en oversikt over viktige funn og trender, med fokus på næringstilstand og trofigrad, ...
  • Overvåking av Lyseren 2010 

   Lindholm, M. (NIVA-rapport;6068, Research report, 2010)
   Det er gjennom sommeren 2010 gjennomført en overvåkning av vannkvaliteten i innsjøen Lyseren, Spydeberg og Enebakk kommuner. Rapporten gir en oversikt over viktige funn og trender, med fokus på næringstilstand og trofigrad, ...
  • Overvåking av vassdrag på Romerike 2009 

   Lindholm, M.; Gjemlestad, Lars J.; Haaland, Ståle (NIVA-rapport;5933, Research report, 2010)
   Rapporten gir en fremstilling av biologiske og vannkjemiske data innsamlet i 2009 i vassdragene Leira og Nitelva på Romerike. Dataene utgjør andre året av en treårig overvåkning, igangsatt i henhold til avtale med Interkommunal ...
  • Overvåking av Vestvannet og Borredalsdammen i Østfold, 2009 

   Lindholm, M. (NIVA-rapport;5905, Research report, 2010)
   Det er gjennomført en overvåking av vannkvaliteten i Vestvannet og Borredalsdammen ved Fredrikstad gjennom sommeren 2009. Rapporten gir en oversikt over viktige funn og trender, med fokus på trofigrad, algesammensetning ...
  • Overvåking av Vestvannet og Borredalsdammen i Østfold, 2010 

   Lindholm, M. (NIVA-rapport;6067, Research report, 2010)
   Det er gjennomført en overvåking av vannkvaliteten i Vestvannet og Borredalsdammen ved Fredrikstad gjennom sommeren 2010. Rapporten gir en oversikt over viktige funn og trender, med fokus på trofigrad, algesammensetning ...
  • Overvåking av Vestvannet og Borredalsdammen i Østfold, 2011 

   Lindholm, M. (NIVA-rapport;6254, Research report, 2011)
   Det er gjennomført en overvåking av vannkvaliteten i Vestvannet og Borredalsdammen ved Fredrikstad gjennom sommeren 2011. Rapporten gir en oversikt over viktige funn og trender, med fokus på trofigrad, algesammensetning ...
  • Overvåking av vestvannet/Borredalsdammen i Østfold, 2007 

   Rohrlack, T.; Lindholm, M. (NIVA-rapport;5527, Research report, 2007)
  • Overvåking av Vestvannet/Borredalsdmmen i Østfold, 2008 

   Lindholm, M. (NIVA-rapport;5718, Research report, 2008)
  • Overvåking Romerike 2008 

   Lindholm, M.; Haaland, S.; Skarbøvik, E. (NIVA-rapport;5765, Research report, 2009)
  • Sandviksvassdraget - kartlegging og tiltak 

   Bækken, T.; Haugen, T.; Lindholm, M.; Aanes, K.; Skarbøvik, E.; Hauge, A.; Dønnum, O. (NIVA-rapport;5544, Research report, 2008)
   Sandviksvassdraget er fra gammelt av kjent for godt fiske. Både laks og sjøørretfangstene og rekrutteringen har imidlertid gått betydelig tilbake i Sandvikselva siden årtusenskiftet. Årsakene er sammensatte og ikke fullt ...
  • Statusrapport for Glommavassdraget i Østfold 

   Borch, H.; Lindholm, M.; Stålnacke, P.; Turtumøygard, S.; Iversen, E.; Tjomsland, T.; Weholt, Ø. (NIVA-rapport;5631, Research report, 2008)
   Rapporten sammenstiller dataserier fra 1997-2006, med sikte på å avdekke langtidstrender for nedre deler av Glomma, og gir en oversikt over økologisk status for vassdraget med sideelver i Østfold. Sidevassdragene hadde ...
  • Tilstandsklassifisering av vannforekomster i Vannområde Hurdalsvassdraget/Vorma 

   Lindholm, M. (NIVA-rapport;6463, Research report, 2013)
   Denne rapporten inneholder en tilstandsklassifisering og vurdering av økologisk tilstand i 14 elve- og bekkefelt-lokaliteter og i 1 innsjø i Vannområde Hurdalsvassdraget/Vorma. Klassifiseringen er gjort etter kriteriene ...
  • Tilstandsklassifisering av vannforekomster i Vannområde Øyeren 

   Lindholm, M. (NIVA-rapport;6566, Research report, 2013)
   Rapporten inneholder en tilstandsklassifisering og vurdering av økologisk tilstand av 17 elve- og bekkefelt-lokaliteter og 3 innsjøer i Vannområde Øyeren. Klassifiseringen er gjort etter kriteriene som gis i Vannforskriften ...
  • Tiltaksanalyse for Leiravassdraget 2008 

   Borch, H.; Bogen, J.; Iversen, E.; Lindholm, M.; Tjomsland, T.; Pedersen, H.B. (NIVA-rapport;5657, Research report, 2008)
   Tiltaksanalysen for Leiravassdraget sammenstiller eksisterende kunnskap om nedbørsfeltet, beregner graden av menneskeskapt påvirkning og gir forslag om ulike tiltak. De øvre delene av vassdraget drenerer gjennom barskog ...
  • Utslipp av kobber(I)oksid til Fossumbekken/Alna - effekter på økoststemet 

   Lindholm, M. (NIVA-rapport;6016, Research report, 2010)
   Rapporten presenterer resultatene av økologiske undersøkelser foretatt i etterkant av utslippet av kobber(I)oksid i Fossumbekken, øverst i Alnavassdraget 18. juli 2010. Undersøkelsen er basert på tre befaringer, der det ...