• Dynamic modelling of acidification of Norwegian surface waters 

   Larssen, T.; Cosby, B.J.; Høgåsen, T.; Lund, E.; Wright, R. (NIVA-rapport;5705, Research report, 2008)
   In 2006 and November 2007, the Coordination Centre for Effects (CCE) under the UNECE LRTAP Convention issued calls for data on results from dynamic models to soils and surface waters given specified future scenarios of ...
  • Forsøk med planting av lakserogn i nedre Glomma 2011-2012 

   Rustadbakken, A.; Lund, E. (NIVA-rapport;6488, Research report, 2013)
   Som avbøtende tiltak mot rekrutteringssvikt hos laks i Glomma, ble det vinteren 2011-2012 gjennomført et rognplantingsforsøk. Rogna ble plantet i Whitlock-Vibert-Bokser (WVB) for å kunne evaluere klekkesuksess på fire ...
  • Miljøgifter i fisk fra indre og ytre Drammensfjord, 2008 

   Fjeld, E.; Lund, E.; Haugen, T. (NIVA-rapport;5713-2008, Research report, 2008)
   Konsentrasjonene av utvalgte miljøgifter er kartlagt i fisk fra indre og ytre Drammensfjord som ble fanget 2008. Det ble analysert for PCB, dioksiner og tinnorganiske forbindelser i blandprøver av muskelfilet av skrubbe, ...
  • Overskridelser av tålegrenser for forsuring og nitrogen for Norge - oppdaering med perioden 2002-2006 

   Larssen, T.; Lund, E.; Høgåsen, T. (NIVA-rapport;5697, Research report, 2008)
   Rapporten viser overskridelser av tålegrenser for forsuring av vann og jord, samt overgjødslingseffekter på vegetasjon, med avsetningsverdier for perioden 2002–2006. Disse avsetningsverdiene gir noe reduksjon i areal med ...
  • Pålegg vedrørende utslipp fra overflatevann. ERAMET NORWAY AS Sauda 

   Ranneklev, S.; Muthanna, T.; Øxnevad, S.; Bakke, T.; Lund, E. (NIVA-rapport;6010, Research report, 2010)
   Klima- og forurensningsdirektoratet har pålagt ENS å kvantifisere og vurdere sine utslipp fra overflatevann til Saudafjorden. På oppdrag fra ENS har NIVA beregnet massetransport av krom, mangan, kadmium, bly, sink og PAH ...
  • Samvirkning mellom ulike trusler på oppnåelse av gytebestandsmål for laks. Storelva i Holt som eksempel 

   Kroglund, F.; Güttrup, Jim; Haugen, T.; Hawley, K.; Johansen, Åsmund; Karlsson, Anders; Kristensen, T.; Lund, E.; Rosten, C. (NIVA-rapport;6148, Research report, 2011)
   Laks- og ørretsmolt i Storelva i Holt utsettes for en rekke trusler. Mens det i perioden fra 2003 til 2008 ble fokusert primært på betydningen av aluminium i brakkvann er det fra 2009 også fokusert på andre trusler. For å ...
  • Tiltaksrettet overvåkning i Glomma – Utslipp fra Borregaard 

   Ranneklev, S.; Kile, M.; Bækken, T.; Lund, E. (NIVA-rapport;6579, Research report, 2013)
   Borregaard har installert nytt renseanlegg for å redusere sine utslipp av lettomsettelig organisk materiale til Glomma. Basert på Borregaards regulerte utslippskomponenter og tidligere erfaringer har NIVA utformet et ...
  • Undersøkelsesprogram for vurdering av nytt utslippspunkt og innblandingssone for avløpsvann til Glomma fra Borregaard 

   Ranneklev, S.; Molvær, J.; Lund, E.; Edvardsen, H.; Kile, M.; Eriksen, T.; Rustadbakken, A. (NIVA-rapport;6437, Research report, 2012)
   Vannkvaliteten i Glomma utenfor Borregaard viser sterk belastning av organisk materiale, og området rundt Pæddekummen er tydelig påvirket. Sammensetningen av bunndyrsamfunnet og dekkingsgrad av bakterien lammehaler viser ...
  • Utslipp av overflatevann fra Eramet Norway i Porsgrunn 

   Ranneklev, S.; Muthanna, T.; Øxnevad, S.; Lund, E.; Molvær, Jarle (NIVA-rapport;6128, Research report, 2011)
   På oppdrag fra Eramet Norway Porsgrunn (ENP) har NIVA beregnet massetransporten fra verkets tomt til Skienselva til å være: 2682 kg/år for Mn, 12.7 kg/år for Zn, 1.5 kg/år for Pb, 0.15 kg/år for Cd, 0.44 kg/år for As, 0.35 ...
  • Utslipp av overflatevann fra Eramet Norway Kvinesdal 

   Ranneklev, S.; Muthanna, T.; Øxnevad, S.; Lund, E.; Molvær, Jarle (NIVA-rapport;6127, Research report, 2011)
   På oppdrag fra Eramet Norway Kvinesdal (ENK) har NIVA beregnet massetransport av mangan (Mn), sink (Zn) og suspendert tørrstoff (STS) fra overflatevann til Fedafjorden, basert på informasjon om tomta, nedbør og konsentrasjoner ...
  • Vurdering av økologisk tilstand i Osloelvene Bunndyr og fisk i Hoffselva og Ljanselva vår og høst 2012 

   Bækken, T.; Berger, H.; Eriksen, T.; Lund, E. (NIVA-rapport;6480, Research report, 2013)
   Bunndyr og fisk er undersøkt i Hoffselva med Makrellbekken og Ljanselva med Gjersrudbekken. Bunndyrsamfunnet indikerte god økologisk tilstand øverst i Hoffselva (Hof1). Ved Hof2 var tilstanden god om våren og moderat om ...
  • Vurdering av økologisk tilstand i Osloelvene. Bunndyr og fisk i Akerselva og Hovinbekken vår og høst 2010 

   Bækken, T.; Bergan, M.; Eriksen, T.; Lund, E. (NIVA-rapport;6107, Research report, 2011)
   Denne undersøkelsen er en del av NIVAs overvåkning av den biologiske tilstanden i Oslos elver og bekker. Rapporten beskriver samfunnene av bunn­dyr og fisk vår og høst 2010 ved 6 st. i Akerselva og 3 st. Hovinbekken. ...