• A water level drawdown index for aquatic macrophytes in Nordic lakes 

   Mjelde, Marit; Hellsten, Seppo; Ecke, Frauke (Journal article; Peer reviewed, 2013)
   Many northern lakes are regulated to enhance hydropower production and flood protection. This bears hydromorphological pressures which are important factors causing lowered ecological status. Water level fluctuation triggers ...
  • An In Situ Experimental Study of Effects on Submerged Vegetation After Activated Carbon Amendment of Legacy Contaminated Sediments 

   Olsen, Marianne; Moy, Frithjof E; Mjelde, Marit; Lydersen, Espen (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Activated carbon (AC) amendment has been shown to reduce bioavailability of hydrophobic contaminants in the bioactive layer of sediment. Unwanted secondary effects of AC amendment could be particularly undesirable for ...
  • Biologisk overvåking i Vannområde Leira-Nitelva med vannplanter som kvalitetselement 

   Demars, Benoît Olivier Laurent; Mjelde, Marit (NIVA-rapport;7552, Research report, 2020)
   Hensikten med prosjektet har vært å foreta en tilstandsvurdering av vannvegetasjonen på fem stasjoner i nedre del av Nitelva, inkludert stasjoner tilknyttet Dyneas overvåkingsprogram, og av Svellet. Nedre deler av Nitelva ...
  • Compositional breakpoints of freshwater plant communities across continents 

   García-Girón, Jorge; Heino, Jani; Baastrup-Spohr, Lars; Clayton, John; de Winton, Mary; Feldmann, Tõnu; Fernández-Aláez, Camino; Ecke, Frauke; Grillas, Patrick; Hoyer, Mark V.; Kolada, Agnieszka; Kosten, Sarian; Lukács, Balázs A.; Mjelde, Marit; Mormul, Roger P.; Rhazi, Laila; Rhazi, Mouhssine; Sass, Laura; Xu, Jun; Alahuhta, Janne (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   Unravelling patterns and mechanisms of biogeographical transitions is crucial if we are to understand compositional gradients at large spatial extents, but no studies have thus far examined breakpoints in community composition ...
  • Conservation of biodiversity and improved management of protected areas in Myanmar. Aquatic macrophytes and phytoplankton in Indawgyi Lake 

   Mjelde, Marit; Ballot, Andreas; Swe, Thida (NIVA-rapport;7253, Research report, 2018)
   The aim of the study has been to give important and improved knowledge about aquatic macrophytes and phytoplankton biodiversity in the Indawgyi Lake. The survey took place in September 2017 and included physical measurements, ...
  • A contribution to the knowledge of charophytes in Myanmar; morphological and genetic identification and ecology notes 

   Mjelde, Marit; Swe, Thida; Langangen, Anders; Ballot, Andreas (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   Information on the distribution and species composition of charophytes in Myanmar is scarce. Only a few studies on charophytes in ponds were conducted in Myanmar at the end of the nineteenth and first half of the twentieth ...
  • Cylindrospermopsin- and Deoxycylindrospermopsin-Producing Raphidiopsis raciborskii and Microcystin-Producing Microcystis spp. in Meiktila Lake, Myanmar 

   Ballot, Andreas; Swe, Thida; Mjelde, Marit; Cerasino, Leonardo; Hostyeva, Vladyslava; Miles, Christopher O. (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   Meiktila Lake is a shallow reservoir located close to Meiktila city in central Myanmar. Its water is used for irrigation, domestic purposes and drinking water. No detailed study of the presence of cyanobacteria and their ...
  • Detection of an invasive aquatic plant in natural water bodies using environmental DNA 

   Anglès d'Auriac, Marc B.; Strand, David A.; Mjelde, Marit; Demars, Benoît O. L.; Thaulow, Jens (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   The ability to detect founding populations of invasive species or rare species with low number of individuals is important for aquatic ecosystem management. Traditional approaches use historical data, knowledge of the ...
  • E39 over Kjøsapollen i Hornindal - verknad for økologisk tilstand 

   Hobæk, Anders; Mjelde, Marit (NIVA-rapport;7369, Research report, 2019)
   Kjøsapollen i Hornindal er innsnevra som følgje av utfylling for veg og har dermed redusert utskifting av vatn med Hornindalsvatnet. Økologisk tilstand i Kjøsapollen med omsyn til eutrofiering er vurdert ut frå tilgjengelege ...
  • Ecological status assessment of European lakes: a comparison of metrics for phytoplankton, macrophytes, benthic invertebrates and fish 

   Solheim, Anne Lyche; Feld, Christian K.; Birk, Sebastian; Phillips, Geoff; Carvalho, Laurence; Morabito, Giuseppe; Mischke, Ute; Willby, Nigel; Søndergaard, Martin; Hellsten, Seppo; Kolada, Agnieszka; Mjelde, Marit; Böhmer, Jürgen; Miler, Oliver; Pusch, Martin T.; Argillier, Christine; Jeppesen, Erik; Lauridsen, Torben L.; Poikane, Sandra (Journal article; Peer reviewed, 2013)
   Data on phytoplankton, macrophytes, benthic invertebrates and fish from more than 2000 lakes in 22 European countries were used to develop and test metrics for assessing the ecological status of European lakes as required ...
  • Effekter av drikkevannsregulering på økologisk tilstand i Helgeren 

   Thrane, Jan-Erik; Lindholm, Markus; Mjelde, Marit; Demars, Benoît Olivier Laurent; Håll, Johnny Peter; Thaulow, Jens (NIVA-rapport;7392, Research report, 2019)
   I 2018 gjennomførte NIVA biologiske undersøkelser i Helgeren, et regulert drikkevannsmagasin som inngår i Oslos vannforsyning. Målet var å vurdere hvorvidt drikkevannsreguleringen går ut over den økologiske tilstanden i ...
  • Etterundersøkelser av makrovegetasjon og vannkjemi i Børselva 2016 

   Mjelde, Marit (NIVA-rapport;7148, Research report, 2017)
   Børselva er regulert og det er foretatt en rekke restaureringstiltak i vassdraget. Formålet med den foreliggende undersøkelsen har vært å undersøke makrovegetasjonen i Børselva og vurdere endringer etter restaureringen. ...
  • Eutrofiering av norske innsjøer. Tilstand og trender. 

   Solheim, Anne Lyche; Haande, Sigrid; Dillinger, Benno Nikolaus; Persson, Jonas; Skjelbred, Birger; Mjelde, Marit (NIVA-rapport;7744-2022, Research report, 2022)
   Datasett for eutrofieringsrelevante parametere er tilgjengelig i Vannmiljø for 366 innsjøer, som har total fosfor i god eller dårligere tilstand og minst én biologisk parameter for minst ett år i perioden 2009-2020. Den ...
  • Fastsittende vegetasjon og bunnfauna langs en salinitetsgradient fraferskvann til fjord. Songevann - Sandnesfjorden 

   Kroglund, Tone; Mjelde, Marit; Trannum, Hilde Cecilie; Tveiten, Lise Ann; Gitmark, Janne Kim; Kile, Maia Røst; Edvardsen, Hanne (NIVA-rapport;7034, Research report, 2016)
   Det er gjennomført undersøkelser av fastsittende vegetasjon (både ferskvannsplanter og makroalger) samt bløtbunnsfauna langs en salinitetsgradient fra ferskvann/svakt brakkvann og ut i marint kystvann. Undersøkelsen er ...
  • Feltbasert kunnskap, metodikk og kriterier for økologisk kvalitet til et utvalg av marine naturtyper 

   Rinde, Eli; Moy, Siri Røang; Tveiten, Lise Ann; Kvile, Kristina Øie; Walday, Mats Gunnar; Christie, Hartvig; Marijana Stenrud, Brkljacic; Kile, Maia Røst; Bekkby, Trine; Gitmark, Janne Kim; Mjelde, Marit; Fagerli, Camilla With; Oug, Eivind; d’Auriac, Marc Anglés (NIVA-rapport;7691, Research report, 2022)
   Vi kommer her med innspill til utvikling av metodikk og kriterier for kartlegging og fastsettelse av økologisk kvalitet til et utvalg av marine naturtyper basert på feltundersøkelser. De utvalgte naturtypene er ålegrasenger, ...
  • Forprosjekt: Institusjonsbygging innen vannforvaltning i Myanmar. Rapport fra perioden juli 2014 – januar 2015. 

   Wathne, Bente Margrethe; Ballot, Andreas; Christiansen, Anne Bjørkenes; Blakseth, Tomas Adler; Mjelde, Marit; Nesheim, Ingrid; Selvik, John Rune (NIVA-rapport;6788, Research report, 2015)
   I januar 2014 ble tre prosjektforslag under miljøprogrammet mellom Myanmar og Norge, hvor NIVAs samarbeid om vannforvaltning inngår, levert UD/Ambassaden i Yangon. Prosjektforslagene ble evaluert av et eget team våren 2014. ...
  • Forslag til forvaltningsrelevante marine naturenheter 

   Bekkby, Trine; Rinde, Eli; Oug, Eivind; Buhl-Mortensen, Pål; Thormar, Jonas; Dolan, Margaret; Mjelde, Marit; Gitmark, Janne Kim; Moy, Siri Røang; Schneider, Susanne Claudia; Gonzales-Mirelis, Genoveva; Systad, Geir Helge Rødli; van Son, Thijs Christiaan (NIVA-rapport;7672, Research report, 2021)
   Regjeringen ønsker å prioritere kartlegging av naturtyper som enten er truet, viktige for mange arter, dekker sentrale økosystemfunksjoner, eller er spesielt dårlig kartlagt. En marin faggruppe ble nedsatt for å operasjonalisere ...
  • Forslag til variabler for økologisk kvalitet for lokaliteter av forvaltningsrelevant marin natur 

   Bekkby, Trine; Rinde, Eli; Kvile, Kristina Øie; Brkljacic, Marijana Stenrud; Thormar, Jonas; Mjelde, Marit; Gitmark, Janne Kim; Moy, Siri Røang; Schneider, Susanne Claudia; Oug, Eivind (NIVA-rapport;7797-2022, Research report, 2022)
   Denne rapporten diskuterer og komme med forslag variabler for å fastsette økologisk kvalitet for de marine naturtypene og naturenhetene presentert i Bekkby m.fl. (2021). Alternative variabler, standardiserte kriterier og ...
  • Forurensningssituasjonen i Mjøsa med tilløpselver 2015 

   Løvik, Jarl Eivind; Stuen, Odd Henning; Edvardsen, Hanne; Eriksen, Tor Erik; Fjeld, Eirik; Kile, Maia Røst; Mjelde, Marit; Skjelbred, Birger (NIVA-rapport;7009, Research report, 2016)
   Denne rapporten gir en kortfattet oversikt over de viktigste resultatene fra overvåkingen i Vannområde Mjøsa i 2015. Undersøkelsene er utført på oppdrag fra Vassdragsforbundet for Mjøsa med tilløpselver. Overvåkingen ...
  • Global patterns in the metacommunity structuring of lake macrophytes: regional variations and driving factors 

   Alahuhta, Janne; Lindholm, Marja; Bove, Claudia P; Chappuis, Eglantine; Clayton, John; de Winton, Mary; Feldmann, Tõnu; Ecke, Frauke; Gacia, Esperança; Grillas, Patrick; Hoyer, Mark V; Johnson, Lucinda B; Kolada, Agnieszka; Kosten, Sarian; Lauridsen, Torben; Lukács, Balázs A.; Mjelde, Marit; Mormul, Roger P; Rhazi, Laila; Rhazi, Mouhssine; Sass, Laura; Søndergaard, Martin; Xu, Jun; Heino, Jani (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   We studied community–environment relationships of lake macrophytes at two metacommunity scales using data from 16 regions across the world. More specifically, we examined (a) whether the lake macrophyte communities respond ...