• Eutrofiovervåking i Ytre Oslofjord 2019-2023. Bentosundersøkelser i 2019. Fagrapport 

   Moy, Siri Røang (NIVA-rapport;7514, Research report, 2020)
   Overvåkingsprogrammet for Ytre Oslofjord har fokus på å fremskaffe informasjon om miljøtilstanden med hensyn til eutrofiering, blant annet hos organismesamfunn på bunnen. I 2019 ble det gjennomført undersøkelser av flora ...
  • Evaluering av komboindeksens egnethet for tilstandsklassifisering av makroalger i sjøsonen 

   Fagerli, Camilla With; Gitmark, Janne Kim; Gundersen, Hege; Kile, Maia Røst; Moy, Siri Røang; Walday, Mats Gunnar (NIVA-rapport;7695-2022, Research report, 2022)
   Komboindeksen er en ny klassifiseringsindeks for makroalger som baserer seg på vurderinger av makroalgesamfunnets tilstand i fjæresonen kombinert med vurderinger i sjøsonen. Komboindeksen har blitt utprøvd gjennom ...
  • Feltbasert kunnskap, metodikk og kriterier for økologisk kvalitet til et utvalg av marine naturtyper 

   Rinde, Eli; Moy, Siri Røang; Tveiten, Lise Ann; Kvile, Kristina Øie; Walday, Mats Gunnar; Christie, Hartvig; Marijana Stenrud, Brkljacic; Kile, Maia Røst; Bekkby, Trine; Gitmark, Janne Kim; Mjelde, Marit; Fagerli, Camilla With; Oug, Eivind; d’Auriac, Marc Anglés (NIVA-rapport;7691, Research report, 2022)
   Vi kommer her med innspill til utvikling av metodikk og kriterier for kartlegging og fastsettelse av økologisk kvalitet til et utvalg av marine naturtyper basert på feltundersøkelser. De utvalgte naturtypene er ålegrasenger, ...
  • Forslag til forvaltningsrelevante marine naturenheter 

   Bekkby, Trine; Rinde, Eli; Oug, Eivind; Buhl-Mortensen, Pål; Thormar, Jonas; Dolan, Margaret; Mjelde, Marit; Gitmark, Janne Kim; Moy, Siri Røang; Schneider, Susanne Claudia; Gonzales-Mirelis, Genoveva; Systad, Geir Helge Rødli; van Son, Thijs Christiaan (NIVA-rapport;7672, Research report, 2021)
   Regjeringen ønsker å prioritere kartlegging av naturtyper som enten er truet, viktige for mange arter, dekker sentrale økosystemfunksjoner, eller er spesielt dårlig kartlagt. En marin faggruppe ble nedsatt for å operasjonalisere ...
  • Forslag til variabler for økologisk kvalitet for lokaliteter av forvaltningsrelevant marin natur 

   Bekkby, Trine; Rinde, Eli; Kvile, Kristina Øie; Brkljacic, Marijana Stenrud; Thormar, Jonas; Mjelde, Marit; Gitmark, Janne Kim; Moy, Siri Røang; Schneider, Susanne Claudia; Oug, Eivind (NIVA-rapport;7797-2022, Research report, 2022)
   Denne rapporten diskuterer og komme med forslag variabler for å fastsette økologisk kvalitet for de marine naturtypene og naturenhetene presentert i Bekkby m.fl. (2021). Alternative variabler, standardiserte kriterier og ...
  • Frisk Oslofjord. Undersøkelser på grunt vann - med utprøving av ny teknologi 

   Walday, Mats Gunnar; Rinde, Eli; Andersen, Guri Sogn; Hancke, Kasper; Moy, Siri Røang (NIVA-rapport;7642, Research report, 2021)
   Prosjektet Frisk Oslofjord skal samle kunnskap som skal gi grunnlag for bærekraftig forvaltning, styrking av de marine ressursene og det marine miljøet. NIVAs del i arbeidet omfattet utprøving av ny teknologi for undersøkelser ...
  • Har vi "saltmarshes" i Norge? En vurdering av begrepet opp mot norske naturtyper 

   Borgersen, Gunhild; Rinde, Eli; Moy, Siri Røang; Gundersen, Hege (NIVA-rapport;7558, Research report, 2020)
   Miljødirektoratet har engasjert NIVA for å definere hvilke naturtyper i Norge som kan regnes innunder begrepet "saltmarshes". NIVA har gått gjennom ulike definisjoner og vurdert hvordan disse passer inn i det norske ...
  • Kartlegging av et utvalg marine naturtyper i Oslofjorden 

   Rinde, Eli; Bekkby, Trine; Kvile, Kristina Øie; Andersen, Guri Sogn; Brkljacic, Marijana Stenrud; Anglès d'Auriac, Marc; Christie, Hartvig C; Fagerli, Camilla With; Fredriksen, Stein; Moy, Siri Røang; Staalstrøm, Andre; Tveiten, Lise Ann (NIVA-rapport;7605, Research report, 2021)
   Formålet med prosjektet har vært å skaffe kunnskap om et utvalg marine naturtyper i Oslofjorden, og samtidig skaffe praktisk erfaring med NiN-systemet som verktøy for å dekke miljøforvaltningens behov. Gjennom feltkartlegging ...
  • Miljøundersøkelser i Bergsfjorden, Senja 2018 

   Schaanning, Morten; Beylich, Bjørnar; Borgersen, Gunhild; Gitmark, Janne Kim; Golmen, Lars Gunder; Moy, Siri Røang (NIVA-rapport;7292, Research report, 2018)
   For å vurdere miljøpåvirkning av avgang fra en grafittgruve ved Bergsfjorden på Senja, ble det gjennomført en undersøkelse av partikkelspredning i vannmassene ved utslippspunktet, metaller i sedimenter og blåskjell og ...
  • Overvåking av miljøtilstand i Lyngdalsfjorden, Åptafjorden og Framvaren i 2018 

   Øxnevad, Sigurd; Beylich, Bjørnar; Gitmark, Janne Kim; Håvardstun, Jarle; Moy, Siri Røang; Eikeland, Stig Alfred (NIVA-rapport;7336, Research report, 2019)
   NIVA har utført overvåking av miljøtilstand i Lyngdalsfjorden, Åptafjorden og Framvaren i 2018. Økologisk tilstand ble i disse fjordene bestemt med fjæresoneundersøkelser, på til sammen 13 stasjoner. Det ble også gjort ...
  • Overvåking av Ytre Oslofjord 2019-2023 - Årsrapport 2021 

   Walday, Mats Gunnar; Engesmo, Anette; Fagerli, Camilla With; Gitmark, Janne Kim; Gran-Stadniczeñko, Sandra; Kaste, Øyvind; Kile, Maia Røst; Moy, Siri Røang; Borgersen, Gunhild; Brkljacic, Marijana Stenrud; Staalstrøm, Andre (NIVA-rapport;7820-2023, Research report, 2023)
   Jordbruk var største enkeltkilde for tilførsler av menneskeskapt fosfor og nitrogen i 2020. Avløpsrenseanlegg bidro med ca. 25%, med en svak økning i nitrogentilførseler. Glomma har klart størst tilførsel av næringsstoffer ...
  • Pilotprosjekt - Kartlegging av marin natur i Møre og Romsdal. Årsrapport 2017 

   Trine, Bekkby; Espeland, Sigurd Heiberg; Dolan, Margaret; Rinde, Eli; Moy, Frithjof Emil; Elvenes, Sigrid; Gundersen, Hege; van Son, Thijs Christiaan; Sogn Andersen, Guri; Thormar, Jonas; Frigstad, Helene; Moy, Siri Røang; Beylich, Bjørnar; Albretsen, Jon; Naustvoll, Lars Johan; Tveiten, Lise (Research report, 2018)
   Hovedmålet med prosjektet er å 1. Øke det marine kunnskapsgrunnlaget i Møre og Romsdal 2. Utvikle metoder for kartlegging av marine naturtyper etter «Naturtyper i Norge» (NiN) Disse målene skal nås ved å kartlegge, teste ...
  • Redegjørelse for miljøtilstanden i Grandefjæra ved Ørland flystasjon 

   Øxnevad, Sigurd; Trannum, Hilde Cecilie; Næss, Rita Yvonne; Green, Norman Whitaker; Moy, Siri Røang; Borgersen, Gunhild; Gitmark, Janne Kim; Håvardstun, Jarle (NIVA-rapport;7221, Research report, 2017)
   Denne undersøkelsen har hatt som mål å gi ny kunnskap om artsmangfoldet og den økologiske tilstanden i Grandefjæra samt beskrive eventuelle påvirkninger fra avrenning fra flyplassen på artsmangfoldet og vannkvaliteten i ...
  • Tiltaksorientert overvåking av Ranfjorden i 2018. Overvåking for Mo Industripark AS, Celsa Armeringsstål AS, Elkem Rana AS, Ferroglobe Mangan Norge AS, Rana Gruber AS, Miljøteknikk Terrateam AS og Rana kommune. Ny versjon av rapport. 1. nov. 2019 

   Øxnevad, Sigurd; Trannum, Hilde Cecilie; Næss, Rita; Borgersen, Gunhild; Moy, Siri Røang; Hjermann, Dag Øystein; Eftevåg, Veronica Sæther (NIVA-rapport;7424, Research report, 2019)
   NIVA har gjennomført tiltaksrettet overvåking i Ranfjorden i 2018 på oppdrag for Mo Industripark AS, Celsa Armeringsstål AS, Elkem Rana AS, Ferroglobe Mangan Norge, Rana Gruber AS, Miljøteknikk Terrateam AS og Rana Kommune. ...
  • Tiltaksorientert vannovervåking etter vannforskriften i Karmsundet. Undersøkelser av blåskjell, sedimenter, bløtbunnsfauna og fjæresone i 2021. 

   Schøyen, Merete; Håvardstun, Jarle; Brkljacic, Marijana Stenrud; Moy, Siri Røang; Hjermann, Dag Øystein; Øxnevad, Sigurd (NIVA-rapport;7721-2022, Research report, 2022)
   NIVA har utført tiltaksorientert overvåking i henhold til vannforskriften i Karmsundet i 2021. Ved syv blåskjellstasjoner og åtte sedimentsstasjoner har det blitt analysert for et utslippsrelevant utvalg av de prioriterte ...
  • Undersøkelse av hydrografiske og biologiske forhold i Indre Oslofjord Årsrapport 2020 

   Staalstrøm, Andre; Engesmo, Anette; Andersen, Guri Sogn; Gran, Sandra; Borgersen, Gunhild; Moy, Siri Røang; Valestrand, Louise; Brooks, Steven; Hylland, Ketil; Holth, Tor Fredrik (NIVA-rapport;7650, Research report, 2021)
   Blåskjell fra Hovedøya hadde dårligere helsetilstand enn ellers i fjorden, som sannsynligvis skyldes høyere miljøgiftbelastning. Utbredelsesmønstrene for undersøkte tangarter har ikke endret seg mye de siste ti årene. ...
  • Utvikling av kartleggingsmetodikk og kriterier for lokalitetskvalitet for marine naturtyper. 

   Rinde, Eli; Moy, Siri Røang; Borgersen, Gunhild; Brkljacic, Marijana Stenrud; Fagerli, Camilla With; Gitmark, Janne Kim; Mjelde, Marit; Bekkby, Trine; Bjorbækmo, Marit Frederikke Markussen; Christie, Hartvig C; Kile, Maia Røst; Næss, Rita; Oug, Eivind; Tveiten, Lise Ann; Walday, Mats Gunnar (NIVA-rapport;7805-2022, Research report, 2022)
   Dette arbeidet er en videreføring av påbegynt arbeid fra 2020 og 2021 knyttet til kunnskap og metodeutvikling for kartlegging av marine naturtyper og for å kunne beskrive naturtypelokaliteters økologiske kvalitet. Arbeidet ...