• A snap shot of the short-term response of crustaceans to macrophyte detritus in the deep Oslofjord 

   Ramirez-Llodra, Eva; Rinde, Eli; Gundersen, Hege; Christie, Hartvig; Fagerli, Camilla With; Fredriksen, Stein; Gitmark, Janne Kim; Norling, Karl; Walday, Mats Gunnar; Norderhaug, Kjell Magnus (Journal article; Peer reviewed, 2016)
   A test deployment of a time-lapse camera lander in the deep Oslofjord (431 m) was used to obtain initial information on the response of benthic fauna to macroalgal debris. Three macroalgal species were used on the lander ...
  • Biotic and human vulnerability to projected changes in ocean biogeochemistry over the 21st century 

   Mora, Camilo; Wei, Chih-Lin; Rollo, Audrey; Amaro, Teresa; Baco, Amy R.; Billett, David; Bopp, Laurent; Chen, Qi; Collier, Mark; Danovaro, Roberto; Gooday, Andrew J.; Grupe, Benjamin M.; Halloran, Paul R.; Ingels, Jeroen; Jones, Daniel O.B.; Levin, Lisa A.; Nakano, Hideyuki; Norling, Karl; Ramirez-Llodra, Eva; Rex, Michael; Ruhl, Henry A.; Smith, Craig R.; Sweetman, Andrew K.; Thurber, Andrew R.; Tjiputra, Jerry; Usseglio, Paolo; Watling, Les; Wu, Tongwen; Yasuhara, Moriaki (Journal article; Peer reviewed, 2013)
   Ongoing greenhouse gas emissions can modify climate processes and induce shifts in ocean temperature, pH, oxygen concentration, and productivity, which in turn could alter biological and social systems. Here, we provide a ...
  • Kan informasjon om bløtbunnssamfunn og modeller for geofysiske forhold gi heldekkende kart over naturtilstanden i norske kystvann? 

   Gundersen, Hege; Bekkby, Trine; Norling, Karl (Journal article; Peer reviewed, 2013)
   Artsmangfold og sammensetning av dyr i marine sedimenter (bløtbunnsfauna) er spesielt egnet for å måle miljøets tilstand, fordi ulike typer partikkelbundet forurensning før eller senere når havbunnen. Indekser på artsmangfold ...
  • Klassifisering av miljøtilstand i industrifjorder – hvor godt samsvarer miljøgifter og bløtbunnsfauna? 

   Oug, Eivind; Ruus, Anders; Norling, Karl; Bakke, Torgeir Heggelund (NIVA-rapport;6594, Research report, 2013)
   Rapporten gir en oversikt over klassifisering av miljøtilstand i henhold til Vannforskriften for norske industrifjorder med betydelig forurensning av miljøgifter i bunnsedimentene. I rapporten sammenlignes kjemisk tilstand ...
  • Marinbiologiske undersøkelser ved Hovedøya april-2008 

   Rinde, Eli; Norling, Karl; Gitmark, Janne Kim; Fagerli, Camilla With (NIVA-rapport;5638, Research report, 2008)
   Norsk Institutt for Vannforskning (NIVA) ble engasjert av Oslo kommune Friluftsetaten til å undersøke hvilke marinbiologiske kvaliteter som finnes i Hovedøybukta ved Hovedøya som grunnlag for vurdering av nødvendige tiltak ...
  • Norwegian Sensitivity Index (NSI) for marine macroinvertebrates, and an update of Indicator Species Index (ISI) 

   Rygg, Brage; Norling, Karl (NIVA-rapport;6475, Research report, 2013)
   This report describes the development of a new Norwegian species-sensitivity based index (NSI) for assessment of ecological quality status, and its comparison with the AMBI index. AMBI is an extensively used index in Europe, ...
  • Overvåking av Ytre Oslofjord 2010 Årsrapport 

   Walday, Mats; Gitmark, Janne; Naustvoll, Lars; Norling, Karl; Selvik, John Rune; Sørensen, Kai (NIVA-rapport;6184, Research report, 2011)
   Overvåkingsprogrammet i Ytre Oslofjord fremskaffer informasjon om miljøtilstanden og tilførsler med fokus på næringssalter. Rapporten omhandler resultatene fra 2010. Jordbruk er den største kilden for tilførsler av både ...
  • Overvåking av Ytre Oslofjord 2013. Årsrapport 

   Walday, Mats; Gitmark, Janne Kim; Naustvoll, Lars Johan; Norling, Karl (NIVA-rapport;6680, Research report, 2014)
   Innenfor overvåkingen av Ytre Oslofjord ble det i 2013 gjennomført undersøkelser i vannmasser, på bløtbunn med SPI-kamera (Sediment Profile Imaging) og grabbing (faunaanalyser), samt dykkeundersøkelser på hardbunn. Stasjoner ...
  • Overvåking av Ytre Oslofjord – Bentosundersøkelser 2013. Fagrapport 

   Gitmark, Janne Kim; Norling, Karl; Walday, Mats (NIVA-rapport;6633, Research report, 2014)
  • Økosystemtjenester i Nordsjøen – Skagerrak Beskrivelse, vurdering og verdsetting 

   Magnussen, Kristin; Christie, Hartvig; Eikrem, Wenche; Norling, Pia; Norling, Karl (NIVA-rapport;6353, Research report, 2012)