• Kartlegging av miljøtilstanden i vannregion Nordland - Vassdrag i Hamarøy og Vestvågøy kommune 2010. Tema: Overgjødsling 

   Aanes, K.; Eriksen, T.; Skjelbred, B.; Bækken, T.; Romstad, Randi; Schneider, S. (NIVA-rapport;6065, Research report, 2010)
   I vannregion Nordland ble vannkvaliteten i Lilands- og Steinslandsvassdragene i Hamarøy og Farstad- og Lilands-vassdragene i Vestvågøy kommune undersøkt i 2010 i forbindelse med implementeringen av EUs vanndirektiv. Dette ...
  • Overvåking av innsjøer i Sjoavassdraget og Vinstravassdraget 2013 

   Løvik, J.; Skjelbred, B. (NIVA-rapport;6601, Research report, 2013)
   Tre innsjøer i Sjoavassdraget og tre innsjøer i Vinstravassdraget ble undersøkt i 2013, primært med hensyn til eventuell overgjødsling. Innsjøene ligger i fjellområde på 942-1058 moh. De er alle kalkfattige og lite påvirket ...
  • Overvåking av vannforekomster i Løten kommune Årsrapport for 2011 

   Løvik, J.; Eriksen, T.; Skjelbred, B. (NIVA-rapport;6386, Research report, 2012)
   Rapporten omhandler vannkvalitet og økologisk tilstand i 2011 i de to innsjøene Velt-Bronken og Stor-Bronken, samt elva mellom dem, Torpåa, i Løten kommune. Vassdraget ligger i et område som er karakterisert som ...
  • Overvåking av vassdrag i Hedmark i 2011 

   Løvik, J.; Eriksen, T.; Kile, M.; Schneider, S.; Skjelbred, B. (NIVA-rapport;6354, Research report, 2012)
   Rapporten omhandler vannkvalitet og økologisk tilstand i elver og innsjøer i Hedmark i 2011. Vurdert i henhold til den nye klassifiseringsveilederen til vannforskriften oppnådde alle de seks undersøkte innsjøene målsettingen ...
  • Overvåking av vassdrag i Hedmark i 2012 

   Løvik, J.; Brettum, Pål; Edvardsen, H.; Eriksen, T.; Kile, M.; Skjelbred, B.; Aanes, K. (NIVA-rapport;6504, Research report, 2013)
   Rapporten omhandler vannkvalitet, biologiske forhold og økologisk tilstand i utvalgte innsjøer og elver i Hedmark i 2012. Ut fra en samlet vurdering av vannvegetasjon, planteplankton, dyreplankton og fysisk/kjemiske forhold ...
  • Overvåking av vassdrag i Ringsaker Undersøkelser av innsjøer i 2011 

   Løvik, J.; Skjelbred, B. (NIVA-rapport;6383, Research report, 2012)
   Rapporten omhandler vannkvalitet og miljøtilstand i sju innsjølokaliteter i Ringsaker kommune i 2011. Hovedvekten er lagt på effekter av næringsstoffer (overgjødsling). Basert på mengder og sammensetning av planteplankton, ...
  • Overvåkning av Glomma, Vorma og Øyeren 2010 

   Bækken, T.; Kile, M.; Skjelbred, B.; Eriksen, T. (NIVA-rapport;6142, Research report, 2011)
  • Problemkartlegging i Barbuvassdraget og Molandsvassdraget, Arendal kommune, 2012 

   Kaste, Ø.; Skancke, L.; Persson, J.; Skjelbred, B.; Håvardstun, J.; Lie, M.; Haraldstad, T. (NIVA-rapport;6482, Research report, 2013)
   Det ble i perioden august-oktober 2012 foretatt undersøkelser av vannkjemi, planteplankton, bunndyr og vannvegetasjon på sju innsjøstasjoner og tre bekkestasjoner i Barbu- og Molandsvassdraget i Arendal kommune. Målet med ...
  • Resipientundersøkelse av Reddalsvann, Grimstad 

   Haraldstad, T.; Hindar, A.; Hindar, A.; Håvardstun, J.; Skjelbred, B. (NIVA-rapport;6485, Research report, 2013)
   Reddalsvann i Grimstad kommune er vernet som naturreservat, og Fylkesmannen i Aust-Agder har utarbeidet forvaltningsplan for 2012-2022. Ett av tiltakene i forvaltningsplanen er undersøkelser av tilstand og resipientforhold ...
  • Tålegrenser for planktonalger i innsjøer. Statistiske analyser og laboratorietester av planktonalger og salt 

   Haugen, T.; Bækken, T.; Heiaas, H.; Skjelbred, B. (NIVA-rapport;6014, Research report, 2010)
   Planktonalgenes toleranse i forhold til vegsalt er belyst på to ulike måter: statistisk analyse av foreliggende alge- og kjemidata fra NIVAs databaser og laboratorietester. 357 innsjøer ble analysert ved statistiske analyser. ...
  • Utredninger Vansjø - Kartlegging av vannkvaliteten i 2005 

   Bjørndalen, K.; Andersen, T.; Borgvang, S.; Hobæk, A.; Kaasa, B.; Rohrlack, T.; Skjelbred, B. (NIVA-rapport;5143, Research report, 2006)
   Vannområdeutvalget Morsa fikk i 2005 økonomisk støtte fra MD/SFT til å gjennomføre utredninger i Vansjø i 2005. Hovedmålsetningen var å få økt kunnskap om innsjøen og prosesser knyttet til omsetningen av næringsstoffer, ...
  • Vurdering av mulig interngjødsling i Vestre Vansjø 

   Andersen, T.; Brabrand, Å.; Færøvig, P.J.; Kaasa, B.; Molversmyr, Å.; Skjelbred, B.; Aasberg, T. (NIVA-rapport;5144, Research report, 2006)
   Denne delrapporten omhandler vurderinger av mulig interngjødsling i Vansjø som følge av vinddrevet resuspensjon, høy pH, lavt oksygeninnhold, båttrafikk og fisk. Sedimentene i Vansjø har overraskende lavt fosforinnhold, ...
  • ØKOSTOR: Økosystemovervåking av store innsjøer 2015. Utprøving av metodikk for overvåking og klassifisering av økologisk tilstand iht vannforskriften 

   Solheim, A. Lyche; Schartau, A. K.; Bongard, T.; Bækkelie, K. A. E.; Edvardsen, H.; Jensen, T. C.; Mjelde, M.; Persson, J.; Rustadbakken, A.; Sandlund, O. T.; Skjelbred, B. (NIVA-rapport;7070, Research report, 2016)
   Rapporten presenterer de første resultatene fra basisovervåking av økologisk tilstand i store norske innsjøer i henhold til vannforskriften. Innsjøene som var med i programmet i 2015 omfattet syv innsjøer på Østlandet: ...