• Benthic community status and mobilization of Ni, Cu and Co at abandoned sea deposits for mine tailings in SW Norway 

   Schaanning, Morten Thorne; Trannum, Hilde Cecilie; Øxnevad, Sigurd; Ndungu, Kuria (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   During 1960–94 tailings from an ilmenite mine in southwest Norway were placed in sea deposits in a sheltered fjord and a more exposed coastal basin. In 2015 both deposit sites were sampled to assess the state of metal ...
  • Drilling discharges reduce sediment reworking of two benthic species 

   Trannum, Hilde Cecilie (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Effects of water-based drill cuttings on sediment reworking activity were studied on two important benthic bioturbators (the bivalve Abra segmentum and the brittle star Amphiura filiformis) using thin aquaria, fluorescentdyed ...
  • Effects of climate and eutrophication on the diversity of hard bottom communities on the Skagerrak coast 1990-2010 

   Norderhaug, Kjell Magnus; Gundersen, Hege; Pedersen, Are; Moy, Frithjof Emil; Green, Norman Whitaker; Walday, Mats Gunnar; Gitmark, Janne Kim; Ledang, Anna Birgitta; Bjerkeng, Birger; Hjermann, Dag Øystein; Trannum, Hilde Cecilie (Journal article; Peer reviewed, 2015)
   Eutrophication is one of the most serious environmental problems in the Skagerrak, and climate change may increase eutrophication in the future. This study focused on the effects of eutrophication and climate, and the ...
  • Evaluering av ØKOKYST - stasjonsnett og klassegrenser 

   Walday, Mats Gunnar; Fagerli, Camilla With; Frigstad, Helene; Staalstrøm, Andre; Kaurin, Maria; Christensen, Guttorm; Trannum, Hilde Cecilie; Eikrem, Wenche (NIVA-rapport;7527, Research report, 2020)
   Overvåkingsprogrammet "Økosystemovervåking i Kystvann – ØKOKYST" har til hensikt å overvåke miljøtilstanden i utvalgte områder langs norskekysten i henhold til vannforskriften. Miljødirektoratet har bedt NIVA gjennomgå ...
  • Fastsittende vegetasjon og bunnfauna langs en salinitetsgradient fraferskvann til fjord. Songevann - Sandnesfjorden 

   Kroglund, Tone; Mjelde, Marit; Trannum, Hilde Cecilie; Tveiten, Lise Ann; Gitmark, Janne Kim; Kile, Maia Røst; Edvardsen, Hanne (NIVA-rapport;7034, Research report, 2016)
   Det er gjennomført undersøkelser av fastsittende vegetasjon (både ferskvannsplanter og makroalger) samt bløtbunnsfauna langs en salinitetsgradient fra ferskvann/svakt brakkvann og ut i marint kystvann. Undersøkelsen er ...
  • Guidelines and best available techniques for submarine tailings disposal in Norwegian fjords: Recommendations from the NYKOS project. 

   Ramirez-Llodra, Eva; Andersen, Guri Sogn; Bekkby, Trine; Brooks, Steven; Escudero-Oñate, Carlos; Gundersen, Hege; Schaanning, Morten; Trannum, Hilde Cecilie; Yakushev, Evgeniy; Baeten, Nicole; Lepland, Aivo; Ibragimova, Olga; Kleiv, Rolf Arne; Nepstad, Raymond; Muñoz, María; Høgaas, Helge; Sandøy, Roar (NIVA-rapport;7430, Research report, 2019)
   The NYKOS project aimed at addressing some of the main knowledge gaps on the environmental impacts of submarine tailing disposal (STD) to facilitate the development of techniques, practices and management measures that ...
  • Kartlegging av forurensede sedimenter og risikovurdering av Skogsfjorden, Mandal 

   Trannum, Hilde Cecilie; Håvardstun, Jarle (NIVA-rapport;7343, Research report, 2019)
   Det er utført en kartlegging av forurensede sedimenter i vannforekomstene Skogsfjorden indre og ytre, Mandal. Det er generelt tributyltinn (TBT) som peker seg ut med høye konsentrasjoner i området, men det var også forhøyede ...
  • Kartlegging av sjøarealer i Moss 

   Borgersen, Gunhild; Gitmark, Janne Kim; Kvile, Kristina Øie; Trannum, Hilde Cecilie; Walday, Mats Gunnar; Dalen, Lars; Halvorsen, Andrine (NIVA-rapport;7847-2023, Research report, 2023)
   NIVA har gjennomført en kartlegging av sjøarealer i Moss kommune. Kartleggingen omfattet statussjekk på kartlagte grunne bløtbunnsområder av «viktig» verd og på ålegrasenger av «svært viktig» og «viktig» verdi. Kartlegging ...
  • Kartlegging og utredning av Fedafjorden i 2023 i forbindelse med etablering av hydrogenfabrikk 

   Trannum, Hilde Cecilie; Gaeta, Federico Håland; Gitmark, Janne Kim; Kile, Maia Røst; Johansen, Kurt; Haraldstad, Tormod (NIVA-rapport;7890-2023, Research report, 2023)
   I forbindelse med etablering av hydrogenfabrikk i Kvinesdal er det foretatt en kartlegging av det akvatiske miljøet. I bekkene var fokuset vandrende fisk, som potensielt kan bli påvirket av endret vannføringsregime. I det ...
  • Klima-overblikk: Sammenstilling av klimarelevante resultater fra utvalgte overvåkingsprogram i kystsonen 

   Frigstad, Helene; Trannum, Hilde Cecilie; Andersen, Guri Sogn; Kristiansen, Trond; Norli, Marit; Gitmark, Janne Kim; Kaste, Øyvind; Løvoll, Grunde; Eikrem, Wenche (NIVA-rapport;7214-2017, Research report, 2017)
   Miljødirektoratet drifter Økosystemovervåking i kystvann (ØKOKYST), Elvetilførselsprogrammet, Havforsuringsprogrammet og finansierer delvis programmet Marin hardbunnsfauna langs kysten av Nord-Norge og Svalbard. NIVA gir ...
  • Kunnskapsoppsummering om marine områder som er viktige for karbonlagring 

   Hancke, Kasper; Andersen, Guri Sogn; Gundersen, Hege; Kvile, Kristina Øie; Trannum, Hilde Cecilie; Borgersen, Gunhild (NIVA-rapport;7788-2022, Research report, 2022)
   Denne rapporten presenterer en kunnskapsoppsummering om marine områder og naturtyper som er viktige for karbonlagring i Norge. Oppsummeringen omfatter sammenstilling av eksisterende kunnskap om naturtypenes utbredelse og ...
  • Langtidsovervåking av miljøkvaliteten i kystområdene av Norge 

   Norderhaug, Kjell Magnus; Ledang, Anna Birgitta; Trannum, Hilde Cecilie; Bjerkeng, Birger; Aure, Jan; Falkenhaug, Tone; Folkestad, Are; Johnsen, Torbjørn; Lømsland, Evy; Omli, Lena; Rygg, Brage; Sørensen, Kai (NIVA-rapport;6134, Research report, 2011)
   Rapporten beskriver miljøkvaliteten i kystområdene av Sør-Norge i 2010, med spesiell fokus på tilstand og utvikling i næringssalttilførsler, vannkvalitet og det biologiske mangfoldet i plankton-, bløt- og hardbunns­samfunn. ...
  • Macrofaunal colonization of mine tailings impacted sediments 

   Trannum, Hilde Cecilie; Næss, Rita; Gundersen, Hege (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   An experiment was conducted to study and compare macrofaunal colonization of thin layers of mine tailings. Experimental boxes filled with marine sediments capped with mine tailings were placed on the seabed and subject to ...
  • Marin overvåking Nordland 2013: Undersøkelser av hydrografi, bløtbunnsfauna og hardbunnsorganismer i 6 fjorder i Nordland 

   Gitmark, Janne Kim; Ledang, Anna Birgitta; Trannum, Hilde Cecilie; Johnsen, Torbjørn Martin (NIVA-rapport;6638, Research report, 2014)
   Målsetningen med undersøkelsene er å overvåke 6 ulike fjordområder i Nordland, hvor akvakulturnæringen har sin produksjon, med sikte på å beskrive miljøtilstanden i de ulike områdene. Det ble gjennomført undersøkelser ...
  • Marin problemkartlegging i Dalane vannområde i 2021 

   Næss, Rita; Trannum, Hilde Cecilie; Borgersen, Gunhild (NIVA-rapport;7664, Research report, 2021)
   NIVA har på oppdrag fra Eigersund kommune gjennomført en kartlegging av miljøtilstanden på seks vannforekomster i Dalane vannområde i 2021. Vannforekomstene som skulle kartlegges var Marren, Tengsvågen, Egersund havn, ...
  • Mesocosm study with thermally treated (TCC) and water-based drill cuttings (WBM) 

   Trannum, Hilde Cecilie; Schaanning, Morten; Johansen, Joachim; Moodley, Leon; Westerlund, Stig; Baussant, Thierry (NIVA-rapport;7033, Research report, 2016)
   Mesocosm and bottle slurry experiments were conducted to assess and compare the effects of thermally treated cuttings (TCC) versus cuttings with water-based mud (WBM) on benthic communities. While WBM has been discharged ...
  • Mesokosmos-forsøk med avgang fra Titania - effekt på bløtbunnsfauna 

   Trannum, Hilde Cecilie; Schaanning, Morten (NIVA-rapport;7223, Research report, 2017)
   Det er utført et mesokosmos-forsøk med gruveavgang fra Titania A/S, og den foreliggende rapporten har til hensikt å vurdere effekter på bløtbunnsfaunaen. Tilsetting av 2 cm avgangsmasser ga en betydelig reduksjon i tettheten ...
  • Miljøovervåking i Vikkilen i Grimstad i 2021 - fem år etter sedimenttiltak 

   Øxnevad, Sigurd; Trannum, Hilde Cecilie; Tveiten, Lise Ann; Næss, Rita; Håvardstun, Jarle (NIVA-rapport;7701, Research report, 2022)
   På oppdrag for AS Nymo har NIVA gjort miljøovervåking i Vikkilen i 2021. I 2016 ble områder med forurenset sediment innerst i Vikkilen dekket til med rene masser. Undersøkelsen i 2021 er utført for å dokumentere tilstanden ...
  • Miljørisiko ved utslipp fra gruvevirksomhet på Stjernøy – en sammenfatning av tester utført i regi av forskningsprosjektet NYKOS. 

   Schaanning, Morten; Trannum, Hilde Cecilie; Brooks, Steven (NIVA-rapport;7464, Research report, 2020)
   Denne rapporten sammenfatter resultater av ulike tester med avgang fra Sibelcos gruvevirksomhet på Stjernøy, Finnmark, oppnådd under forskningsprosjektet NYKOS. Videre vurderes resultatene i sammenheng med overvåking av ...
  • Miljøtilstand i Grandefjæra ved Ørland flystasjon, 2021 

   Trannum, Hilde Cecilie; Gitmark, Janne Kim; Brkljacic, Marijana Stenrud; Øxnevad, Sigurd; Næss, Rita (NIVA-rapport;7683, Research report, 2022)
   Det er utført en undersøkelse av miljøtilstanden i Grandefjæra ved Ørland flystasjon i forbindelse med avrenning fra flyplassen. Undersøkelsen var rettet både mot dagens utslipp av avisningskjemikalier samt utfasede ...