• Benthic community status and mobilization of Ni, Cu and Co at abandoned sea deposits for mine tailings in SW Norway 

   Schaanning, Morten Thorne; Trannum, Hilde Cecilie; Øxnevad, Sigurd; Ndungu, Kuria (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   During 1960–94 tailings from an ilmenite mine in southwest Norway were placed in sea deposits in a sheltered fjord and a more exposed coastal basin. In 2015 both deposit sites were sampled to assess the state of metal ...
  • Drilling discharges reduce sediment reworking of two benthic species 

   Trannum, Hilde Cecilie (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Effects of water-based drill cuttings on sediment reworking activity were studied on two important benthic bioturbators (the bivalve Abra segmentum and the brittle star Amphiura filiformis) using thin aquaria, fluorescentdyed ...
  • Effects of climate and eutrophication on the diversity of hard bottom communities on the Skagerrak coast 1990-2010 

   Norderhaug, Kjell Magnus; Gundersen, Hege; Pedersen, Are; Moy, Frithjof Emil; Green, Norman Whitaker; Walday, Mats Gunnar; Gitmark, Janne Kim; Ledang, Anna Birgitta; Bjerkeng, Birger; Hjermann, Dag Øystein; Trannum, Hilde Cecilie (Journal article; Peer reviewed, 2015)
   Eutrophication is one of the most serious environmental problems in the Skagerrak, and climate change may increase eutrophication in the future. This study focused on the effects of eutrophication and climate, and the ...
  • Evaluering av ØKOKYST - stasjonsnett og klassegrenser 

   Walday, Mats Gunnar; Fagerli, Camilla With; Frigstad, Helene; Staalstrøm, Andre; Kaurin, Maria; Christensen, Guttorm; Trannum, Hilde Cecilie; Eikrem, Wenche (NIVA-rapport;7527, Research report, 2020)
   Overvåkingsprogrammet "Økosystemovervåking i Kystvann – ØKOKYST" har til hensikt å overvåke miljøtilstanden i utvalgte områder langs norskekysten i henhold til vannforskriften. Miljødirektoratet har bedt NIVA gjennomgå ...
  • Fastsittende vegetasjon og bunnfauna langs en salinitetsgradient fraferskvann til fjord. Songevann - Sandnesfjorden 

   Kroglund, Tone; Mjelde, Marit; Trannum, Hilde Cecilie; Tveiten, Lise Ann; Gitmark, Janne Kim; Kile, Maia Røst; Edvardsen, Hanne (NIVA-rapport;7034, Research report, 2016)
   Det er gjennomført undersøkelser av fastsittende vegetasjon (både ferskvannsplanter og makroalger) samt bløtbunnsfauna langs en salinitetsgradient fra ferskvann/svakt brakkvann og ut i marint kystvann. Undersøkelsen er ...
  • Guidelines and best available techniques for submarine tailings disposal in Norwegian fjords: Recommendations from the NYKOS project. 

   Ramirez-Llodra, Eva; Andersen, Guri Sogn; Bekkby, Trine; Brooks, Steven; Escudero-Oñate, Carlos; Gundersen, Hege; Schaanning, Morten; Trannum, Hilde Cecilie; Yakushev, Evgeniy; Baeten, Nicole; Lepland, Aivo; Ibragimova, Olga; Kleiv, Rolf Arne; Nepstad, Raymond; Muñoz, María; Høgaas, Helge; Sandøy, Roar (NIVA-rapport;7430, Research report, 2019)
   The NYKOS project aimed at addressing some of the main knowledge gaps on the environmental impacts of submarine tailing disposal (STD) to facilitate the development of techniques, practices and management measures that ...
  • Kartlegging av forurensede sedimenter og risikovurdering av Skogsfjorden, Mandal 

   Trannum, Hilde Cecilie; Håvardstun, Jarle (NIVA-rapport;7343, Research report, 2019)
   Det er utført en kartlegging av forurensede sedimenter i vannforekomstene Skogsfjorden indre og ytre, Mandal. Det er generelt tributyltinn (TBT) som peker seg ut med høye konsentrasjoner i området, men det var også forhøyede ...
  • Klima-overblikk: Sammenstilling av klimarelevante resultater fra utvalgte overvåkingsprogram i kystsonen 

   Frigstad, Helene; Trannum, Hilde Cecilie; Andersen, Guri Sogn; Kristiansen, Trond; Norli, Marit; Gitmark, Janne Kim; Kaste, Øyvind; Løvoll, Grunde; Eikrem, Wenche (NIVA-rapport;7214-2017, Research report, 2017)
   Miljødirektoratet drifter Økosystemovervåking i kystvann (ØKOKYST), Elvetilførselsprogrammet, Havforsuringsprogrammet og finansierer delvis programmet Marin hardbunnsfauna langs kysten av Nord-Norge og Svalbard. NIVA gir ...
  • Langtidsovervåking av miljøkvaliteten i kystområdene av Norge 

   Norderhaug, Kjell Magnus; Ledang, Anna Birgitta; Trannum, Hilde Cecilie; Bjerkeng, Birger; Aure, Jan; Falkenhaug, Tone; Folkestad, Are; Johnsen, Torbjørn; Lømsland, Evy; Omli, Lena; Rygg, Brage; Sørensen, Kai (NIVA-rapport;6134, Research report, 2011)
   Rapporten beskriver miljøkvaliteten i kystområdene av Sør-Norge i 2010, med spesiell fokus på tilstand og utvikling i næringssalttilførsler, vannkvalitet og det biologiske mangfoldet i plankton-, bløt- og hardbunns­samfunn. ...
  • Macrofaunal colonization of mine tailings impacted sediments 

   Trannum, Hilde Cecilie; Næss, Rita; Gundersen, Hege (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   An experiment was conducted to study and compare macrofaunal colonization of thin layers of mine tailings. Experimental boxes filled with marine sediments capped with mine tailings were placed on the seabed and subject to ...
  • Marin overvåking Nordland 2013: Undersøkelser av hydrografi, bløtbunnsfauna og hardbunnsorganismer i 6 fjorder i Nordland 

   Gitmark, Janne Kim; Ledang, Anna Birgitta; Trannum, Hilde Cecilie; Johnsen, Torbjørn Martin (NIVA-rapport;6638, Research report, 2014)
   Målsetningen med undersøkelsene er å overvåke 6 ulike fjordområder i Nordland, hvor akvakulturnæringen har sin produksjon, med sikte på å beskrive miljøtilstanden i de ulike områdene. Det ble gjennomført undersøkelser ...
  • Mesocosm study with thermally treated (TCC) and water-based drill cuttings (WBM) 

   Trannum, Hilde Cecilie; Schaanning, Morten; Johansen, Joachim; Moodley, Leon; Westerlund, Stig; Baussant, Thierry (NIVA-rapport;7033, Research report, 2016)
   Mesocosm and bottle slurry experiments were conducted to assess and compare the effects of thermally treated cuttings (TCC) versus cuttings with water-based mud (WBM) on benthic communities. While WBM has been discharged ...
  • Mesokosmos-forsøk med avgang fra Titania - effekt på bløtbunnsfauna 

   Trannum, Hilde Cecilie; Schaanning, Morten (NIVA-rapport;7223, Research report, 2017)
   Det er utført et mesokosmos-forsøk med gruveavgang fra Titania A/S, og den foreliggende rapporten har til hensikt å vurdere effekter på bløtbunnsfaunaen. Tilsetting av 2 cm avgangsmasser ga en betydelig reduksjon i tettheten ...
  • Miljørisiko ved utslipp fra gruvevirksomhet på Stjernøy – en sammenfatning av tester utført i regi av forskningsprosjektet NYKOS. 

   Schaanning, Morten; Trannum, Hilde Cecilie; Brooks, Steven (NIVA-rapport;7464, Research report, 2020)
   Denne rapporten sammenfatter resultater av ulike tester med avgang fra Sibelcos gruvevirksomhet på Stjernøy, Finnmark, oppnådd under forskningsprosjektet NYKOS. Videre vurderes resultatene i sammenheng med overvåking av ...
  • Oppdatering av bløtbunnsartenes sensitivitetsverdier 

   Borgersen, Gunhild; Trannum, Hilde Cecilie; Gundersen, Hege; Vedal, Jens (NIVA-rapport;7366, Research report, 2019)
   Sensitivitetsverdiene for norske arter av bløtbunnsfauna for de to sensitivitetsindeksene ISI og NSI ble oppdatert på grunnlag av et større og bedre geografisk dekket datasett sammenlignet med forrige revisjon i 2012. ...
  • Overvåking av marin bløtbunnsfauna for Titania A/S i 2015 

   Trannum, Hilde Cecilie (NIVA-rapport;7010, Research report, 2016)
   Det er utført overvåking av marin bløtbunnsfauna for bedriften Titania A/S i 2015. Overvåkingen inngår i bedriftens tiltaksrettede overvåking, hvor hensikten er å vurdere hvorvidt bedriftenes utslipp påvirker vannforekomstenes ...
  • Overvåking av marin bløtbunnsfauna for Titania A/S i 2018 

   Trannum, Hilde Cecilie; Næss, Rita; Borgersen, Gunhild (NIVA-rapport;7291, Research report, 2018)
   Det er utført overvåking av marin bløtbunnsfauna for bedriften Titania A/S i 2018. Overvåkingen inngår i bedriftens tiltaksrettede overvåking, hvor hensikten er å vurdere hvorvidt bedriftenes utslipp påvirker vannforekomstenes ...
  • Overvåking av sjøområdene i Grimstad. Resipientundersøkelser i Groosefjorden og Homborsundfjorden i 2015 

   Oug, Eivind; Håvardstun, Jarle; Kroglund, Tone; Gitmark, Janne Kim; Trannum, Hilde Cecilie; Antonsen, Medyan (NIVA-rapport;6939, Research report, 2015)
   Groosefjorden og Homborsundfjorden i Grimstad kommune er resipienter for utslipp av avløpsvann fra kommunale renseanlegg. Foreliggende undersøkelse ble gjennomført i 2015 for å dokumentere tilstanden i resipientene og ...
  • Redegjørelse for miljøtilstanden i Grandefjæra ved Ørland flystasjon 

   Øxnevad, Sigurd; Trannum, Hilde Cecilie; Næss, Rita Yvonne; Green, Norman Whitaker; Moy, Siri Røang; Borgersen, Gunhild; Gitmark, Janne Kim; Håvardstun, Jarle (NIVA-rapport;7221, Research report, 2017)
   Denne undersøkelsen har hatt som mål å gi ny kunnskap om artsmangfoldet og den økologiske tilstanden i Grandefjæra samt beskrive eventuelle påvirkninger fra avrenning fra flyplassen på artsmangfoldet og vannkvaliteten i ...
  • Resipientundersøkelse i Lurefjorden 2013 med påfølgende risikovurderinger 

   Johnsen, Torbjørn Martin; Trannum, Hilde Cecilie (NIVA-rapport;6679, Research report, 2015)
   Resipientundersøkelse i Lurefjordområdet i 2013 viste lave oksygenkonsentrasjoner i dypvannet i Seimsfjorden og Lurefjorden. Sedimentene er mest forurenset av bly med tilstandsklasse IV "Dårlig" på 3 av 6 stasjoner, mens ...