• Blått-karbon: Klimatilpasning, karbonopptak og langtidslagring av karbon i blå skog. Års- og workshoprapport for 2017. 

   Frigstad, Helene; Gundersen, Hege; Hancke, Kasper; Andersen, Guri Sogn; Bekkby, Trine; Tveiten, Lise Ann (NIVA-rapport;7213, Research report, 2017)
   Blått-karbon prosjektet har til hensikt å lage en oppdatert oversikt over karbonkretsløp i blå skog (her: tare, ålegras og tang) i de nordiske landene. Rapporten presenterer foreløpige resultater og fremdrift i prosjektet ...
  • Contaminants in coastal waters of Norway 2012 

   Green, Norman Whitaker; Schøyen, Merete; Øxnevad, Sigurd; Ruus, Anders; Allan, Ian; Høgåsen, Tore; Beylich, Bjørnar; Håvardstun, Jarle; Rogne, Åse K. Gudmundson; Tveiten, Lise Ann (NIVA-rapport;6582, Research report, 2013)
   This programme examines long term changes for legacy and some emerging contaminants in biota along the coast of Norway from the Oslofjord and Hvaler region in the southeast to the Varangerfjord in the northeast, in both ...
  • Contaminants in coastal waters of Norway 2013 

   Green, Norman Whitaker; Schøyen, Merete; Øxnevad, Sigurd; Ruus, Anders; Allan, Ian; Hjermann, Dag Øystein; Høgåsen, Tore; Beylich, Bjørnar; Håvardstun, Jarle; Rogne, Åse K Gudmundson; Tveiten, Lise Ann (NIVA-rapport;6728, Research report, 2014)
   This programme examines the levels, trends and effects of contaminants in biota along the coast of Norway. The 2013-investigation included analyses of 120 different contaminants or biological effect parameters in five types ...
  • Contaminants in coastal waters of Norway 2014 

   Green, Norman Whitaker; Schøyen, Merete; Øxnevad, Sigurd; Ruus, Anders; Allan, Ian; Hjermann, Dag Øystein; Høgåsen, Tore; Beylich, Bjørnar; Håvardstun, Jarle; Lund, Espen; Tveiten, Lise Ann; Bæk, Kine (NIVA-rapport;6917, Research report, 2015)
   This programme examines the levels, trends and effects of contaminants in biota along the coast of Norway. The 2014-investigation included analyses of 136 different contaminants or biological effect parameters in five types ...
  • Contaminants in coastal waters of Norway 2016 

   Green, Norman Whitaker; Schøyen, Merete; Øxnevad, Sigurd; Ruus, Anders; Hjermann, Dag Øystein; Severinsen, Gunnar; Høgåsen, Tore; Beylich, Bjørnar; Håvardstun, Jarle; Lund, Espen; Tveiten, Lise Ann; Bæk, Kine (NIVA-rapport;7200, Research report, 2017)
   This programme examines the levels, trends and effects of contaminants in biota along the coast of Norway. The 2016- investigation included analyses of 104 different contaminants or biological effect parameters in five ...
  • Contaminants in coastal waters of Norway 2017 

   Green, Norman Whitaker; Schøyen, Merete; Hjermann, Dag Øystein; Øxnevad, Sigurd; Ruus, Anders; Lusher, Amy; Beylich, Bjørnar; Lund, Espen; Tveiten, Lise Ann; Håvardstun, Jarle; Jenssen, Marthe Torunn Solhaug; Ribeiro, Anne Luise; Bæk, Kine (NIVA-rapport;7302, Research report, 2018)
   This programme examines the levels, trends and effects of contaminants in biota along the coast of Norway. The 2017-investigation included analyses of 93 different contaminants or biological effect parameters in five species ...
  • Fastsittende vegetasjon og bunnfauna langs en salinitetsgradient fraferskvann til fjord. Songevann - Sandnesfjorden 

   Kroglund, Tone; Mjelde, Marit; Trannum, Hilde Cecilie; Tveiten, Lise Ann; Gitmark, Janne Kim; Kile, Maia Røst; Edvardsen, Hanne (NIVA-rapport;7034, Research report, 2016)
   Det er gjennomført undersøkelser av fastsittende vegetasjon (både ferskvannsplanter og makroalger) samt bløtbunnsfauna langs en salinitetsgradient fra ferskvann/svakt brakkvann og ut i marint kystvann. Undersøkelsen er ...
  • Håp for kjønnsforstyrrede snegler – overvåking av imposex og intersex viser at forbud mot TBT har hatt positiv effekt 

   Tveiten, Lise Ann; Schøyen, Merete; Walday, Mats (Journal article; Peer reviewed, 2013)
   Tributyltinn (TBT) er et giftstoff som har vært brukt som begroingshindrende tilsetning i skipsmaling siden 1960-tallet. TBT forårsaker kjønnsforstyrrelser hos marine snegler, hvor hunner utvikler maskuline kjønnskarakterer. ...
  • Kartlegging av ålegrasenger (Zostera marina) etter ny metodikk i Innherred samkommune 

   Bekkby, Trine; Kile, Maia Røst; Brkljacic, Marijana Stenrud; Tveiten, Lise Ann; Eikrem, Wenche; Brænden, Roar (NIVA-rapport;7133, Research report, 2017-03)
   Det er viktig at forvaltere og planleggere har god oversikt og kunnskap om områder som er viktige for biologisk mangfold. Innherred samkommune ønsket derfor en oppdatert status for kjente ålegrasenger og kartlegging av ...
  • Levels and trends of tributyltin (TBT) and imposex in dogwhelk (Nucella lapillus) along the Norwegian coastline from 1991 to 2017 

   Schøyen, Merete; Green, Norman W; Hjermann, Dag Ø; Tveiten, Lise Ann; Beylich, Bjørnar; Øxnevad, Sigurd; Beyer, Jonny (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   The banning of organotin biocides, such as tributyltin (TBT), from use in marine antifouling paints is now leading to reproductive health recovery in marine gastropod populations all over the world. TBT induces socalled ...
  • Miljøovervåking i Vikkilen i Grimstad i 2018 - to år etter gjennomførte sedimenttiltak. 

   Øxnevad, Sigurd; Tveiten, Lise Ann (NIVA-rapport;7307, Research report, 2018)
   NIVA har på oppdrag for AS Nymo gjort overvåking av miljøgifter i strandsnegl og blåskjell fra Vikkilen. I 2016 ble det gjennomført tildekking av forurensede sedimenter i Vikkilen, utenfor AS Nymo sitt bedriftsområde. Et ...
  • Miljøundersøkelser rundt vraket av MS Server 

   Norderhaug, Kjell Magnus; Bakke, Torgeir Heggelund; Berge, John Arthur; Fagerli, Camilla With; Tveiten, Lise Ann; Gitmark, Janne Kim; Walday, Mats Gunnar (NIVA-rapport;6916, Research report, 2015)
   NIVA har gjennomført miljøundersøkelser rundt vraket av MS Server. Resultatene var entydige og hovedkonklusjonen fra undersøkelsene er at vraket av MS Server ikke har negativ påvirkning på miljøet med hensyn på tre viktige ...
  • Overvåking utenfor Glencore Nikkelverk AS i Kristiansandsfjorden i 2016. Undersøkelse av sedimenterende materiale i Hanneviksbukta ved hjelp av sedimentfeller. 

   Schøyen, Merete; Håvardstun, Jarle; Tveiten, Lise Ann (NIVA-rapport;7118, Research report, 2017)
   NIVA har gjort målinger av sedimenterende partikler ved hjelp av sedimentfeller utenfor Glencore Nikkelverk AS i Kristiansandsfjorden i 2016. Formålet var å kvantifisere sedimentasjonsmengden (fluksen) og konsentrasjonen ...
  • Red sea urchins (Echinus esculentus) and water flow influence epiphytic macroalgae density 

   Bekkby, Trine; Angeltveit, Gro; Gundersen, Hege; Tveiten, Lise Ann; Norderhaug, Kjell Magnus (Journal article; Peer reviewed, 2015)
   The importance of forests of the kelp Laminaria hyperborea along the Norwegian coast is related to the three dimensional structure that they create together with the associated macroalgae. Today, kelp forests have recovered ...
  • The abundance of kelp is modified by the combined impact of depth, waves and currents 

   Bekkby, Trine; Smit, Cecilie; Gundersen, Hege; Rinde, Eli; Steen, Henning; Tveiten, Lise Ann; Gitmark, Janne Kim; Fredriksen, Stein; Albretsen, Jon; Christie, Hartvig C (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   This study analyses the combined impact of two types of ocean water flow, wave exposure and ocean currents, on kelp Laminaria hyperborea abundance, taking other environmental co-variables into account. The dataset covers ...
  • Undersøkelser av imposex og intersex i marine snegler i Vikkilen ved Grimstad i perioden 2005-2014 

   Tveiten, Lise Ann; Kroglund, Tone (NIVA-rapport;6719, Research report, 2014-10)
   Sedimentene i Vikkilen ved Grimstad er sterkt forurenset av tributyltinn (TBT) fra verftsvirksomheten til AS Nymo. TBT er meget giftig og forårsaker kjønnsforstyrrelse i marine snegler. Forstyrrelsen kalles imposex hos ...
  • Undersøkelser i kystvann i Østfold 2016 - Hunnebotn og Vauerkilen 

   Brkljacic, Marijana Stenrud; Borgersen, Gunhild; Gitmark, Janne Kim; Rinde, Eli; Tveiten, Lise Ann (NIVA-rapport;7159, Research report, 2017)
   Formålet med undersøkelsen er å beskrive den økologiske tilstanden i vannforekomstene Hunnebotn og Vauerkilen basert på de biologiske kvalitetselementene ålegras og bløtbunnsfauna. Undersøkelsen ble gjennomført 5. og ...
  • Vikkilen 2014. Kartlegging av biotoper og innhold av miljøgifter i sedimenter i sjøområdene grunnere enn 5 meters dyp. 

   Kroglund, Tone; Tveiten, Lise Ann; Håvardstun, Jarle (NIVA-rapport;6723, Research report, 2014-10)
   Undersøkelsen er en oppfølging av tidligere undersøkelser i Vikkilen ved Grimstad, og dekker områdene grunnere enn 5 meters dyp. Undersøkelser av naturtyper og bunnforhold viste at de indre områdene av Vikkilen består av ...