• Frequent sampling of microplastic particles in surface waters in the open parts of the Kattegat and Great Belt, Denmark 

   Lusher, Amy; Singdahl-Larsen, Cecilie; Jaccard, Pierre Franqois; van Bavel, Bert; Valestrand, Louise; Harvey, E. Therese; Andersen, Jesper Harbo (NIVA-rapport;7601, Research report, 2021)
   The EU Marine Strategy Framework Directive require that EU Member States establish appropriate strategies and sampling programmes for microplastic in the marine environment. We report the results of a second study sampling ...
  • The impact of the spring 2020 snowmelt floods on physicochemical conditions in three Norwegian river-fjord-coastal systems 

   Poste, Amanda; Kaste, Øyvind; Frigstad, Helene; de Wit, Heleen; Harvey, Therese; Valestrand, Louise; Deininger, Anne; Bryntesen, Tina; Delpech, Lisa-Marie; Christensen, Guttorm (NIVA-rapport;7651, Research report, 2021)
   Due to very high snow accumulation in the winter of 2019/2020, the Norwegian Water Resources and Energy Directorate (NVE) in late May 2020 issued flood forecasts predicting extremely high flood risk for parts of northern ...
  • Resipientundersøkelse i forbindelse med utslipp av kommunalt avløpsvann fra Huseby renseanlegg, 2022-2023 

   Trannum, Hilde Cecilie; Valestrand, Louise; Gitmark, Janne Kim; Næss, Rita (NIVA-rapport;7913-2023, Research report, 2023)
   Det er utført en resipientundersøkelse i forbindelse med utslipp av kommunalt avløpsvann fra Huseby renseanlegg i Farsund kommune. Miljøtilstanden er klassifisert basert på kravene i vannforskriften. Undersøkelsen omfattet ...
  • Tiltaksrettet overvåking i Tista og Iddefjorden for Norske Skog Saugbrugs AS i 2020/2021 

   Brkljacic, Marijana Stenrud; Valestrand, Louise; Kile, Maia Røst; Andersen, Eivind Ekholt (NIVA-rapport;7804-2022, Research report, 2022)
   I 2020/2021 har det blitt gjennomført tiltaksorientert overvåking i Tista og Iddefjorden på oppdrag for Norske Skog Saugbrugs AS. Avløpsvannet fra Saugbrugs inneholder forhøyede nivåer av organisk stoff, suspendert materiale ...
  • Undersøkelse av hydrografiske og biologiske forhold i Indre Oslofjord Årsrapport 2020 

   Staalstrøm, Andre; Engesmo, Anette; Andersen, Guri Sogn; Gran, Sandra; Borgersen, Gunhild; Moy, Siri Røang; Valestrand, Louise; Brooks, Steven; Hylland, Ketil; Holth, Tor Fredrik (NIVA-rapport;7650, Research report, 2021)
   Blåskjell fra Hovedøya hadde dårligere helsetilstand enn ellers i fjorden, som sannsynligvis skyldes høyere miljøgiftbelastning. Utbredelsesmønstrene for undersøkte tangarter har ikke endret seg mye de siste ti årene. ...
  • Årsovervåking med FerryBox - Indre Oslofjord 2018 - Datarapport 

   Norli, Marit; Valestrand, Louise; Eikrem, Wenche (NIVA-rapport;7496, Research report, 2020)
   Her rapporteres resultatene fra 2018 for årsovervåkingen med FerryBox i Indre Oslofjord for 2018. Undersøkelsene omfatter fysiske, kjemiske og biologiske forhold målt med FerryBox om bord på MS Color Fantasy. Målingene ...
  • Årsovervåking med FerryBox - Indre Oslofjord 2019 - Datarapport 

   Sørensen, Kai; Eikrem, Wenche; Valestrand, Louise; Kristiansen, Trond; Norli, Marit (NIVA-rapport;7497, Research report, 2020)
   Her rapporteres resultatene for årsovervåkingen med FerryBox i Indre Oslofjord for 2019. Undersøkelsene omfatter fysiske, kjemiske og biologiske forhold målt med FerryBox om bord på MS Color Fantasy. Målingene omfatter ...
  • Årsovervåkning med FerryBox og satellittdata- Indre Oslofjord 2022 - Datarapport 

   Eikrem, Wenche; Valestrand, Louise; Harvey, E. Therese; Saesin, Pipatthra; Berezina, Anfisa; Tobiesen, August E.Dessen (NIVA-rapport;7859-2023, Research report, 2023)
   Denne rapporten presenterer resultatene fra årsovervåkningen utført for Fagrådet for vann- og avløpsteknisk samarbeid i indre Oslofjord i 2022 med bruk av NIVAs FerryBox system for måling og prøveinnsamling og fjernmålingsdata ...
  • Økokyst - DP Nordsjøen, Årsrapport 2021 

   Trannum, Hilde Cecilie; Bekkby, Trine; Borgersen, Gunhild; Deininger, Anne; Eikrem, Wenche; Fagerli, Camilla With; Frigstad, Helene; Harvey, E. Therese; Heggem, Thomas; Mengeot, Caroline; Michelsen, Helena Kling; Tveiten, Lise Ann; Valestrand, Louise (NIVA-rapport;7745-2022, Research report, 2022)
   Overvåkingsprogrammet "Økosystemovervåking i Kystvann – Økokyst" har til hensikt å overvåke miljøtilstanden langs norskekysten i henhold til vannforskriften. Økokyst delprogram Nordsjøen dekker kyststrekningen fra Lista i ...
  • Økokyst - DP Nordsjøen, Årsrapport 2022 

   Trannum, Hilde C.; Bekkby, Trine; Borgersen, Gunhild; Crespo, Bibiana; Eikrem, Wenche; Fagerli, Camilla With; Frigstad, Helene; Mengeot, Caroline; Næss, Rita; Valestrand, Louise (NIVA-rapport;7899-2023, Research report, 2023)
   Overvåkingsprogrammet "Økosystemovervåking i Kystvann – Økokyst" har til hensikt å overvåke miljøtilstanden langs norskekysten i henhold til vannforskriften. Økokyst delprogram Nordsjøen dekker kyststrekningen fra Lista ...
  • ØKOKYST Delprogram Nordsjøen Nord, Årsrapport 2020 

   Dale, Trine; Eikrem, Wenche; Fagerli, Camilla With; Kristiansen, Trond; Trannum, Hilde Cecilie; Valestrand, Louise (NIVA-rapport;7628, Research report, 2021)
   Økokyst-delprogram Nordsjøen Nord består av tolv vannforekomster hvorav åtte ble undersøkt i 2020. I områdene Aurlandsfjorden og Sognefjorden ble hele grunnprogrammet gjennomført, mens det i områdene Korsfjorden, ...