• Blått-karbon: Klimatilpasning, karbonopptak og langtidslagring av karbon i blå skog. Års- og workshoprapport for 2017. 

   Frigstad, Helene; Gundersen, Hege; Hancke, Kasper; Andersen, Guri Sogn; Bekkby, Trine; Tveiten, Lise Ann (NIVA-rapport;7213, Research report, 2017)
   Blått-karbon prosjektet har til hensikt å lage en oppdatert oversikt over karbonkretsløp i blå skog (her: tare, ålegras og tang) i de nordiske landene. Rapporten presenterer foreløpige resultater og fremdrift i prosjektet ...
  • Can multitrophic interactions and ocean warming influence large-scale kelp recovery? 

   Christie, Hartvig C; Gundersen, Hege; Rinde, Eli; Filbee-Dexter, Karen; Norderhaug, Kjell Magnus; Pedersen, Torstein; Bekkby, Trine; Gitmark, Janne Kim; Fagerli, Camilla With (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   Ongoing changes along the northeastern Atlantic coastline provide an opportunity to explore the influence of climate change and multitrophic interactions on the recovery of kelp. Here, vast areas of sea urchin‐dominated ...
  • Can sea urchin grazing of kelp forests in the arctic make rocky shore systems more vulnerable to oil spills? 

   Christie, Hartvig C; Bekkby, Trine; Norderhaug, Kjell Magnus; Beyer, Jonny; Jørgensen, Nina Mari (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   In Arctic Norway, the risk of major marine oil spills associated with increasing offshore drilling, land terminal, and maritime transport activities is a cause for concern. Intertidal and subtidal kelp and seaweed communities ...
  • Ecosystem accounting’s potential to support coastal and marine governance 

   Chen, Wenting; Van Assche, Kristof Albert M; Hynes, Stephen; Bekkby, Trine; Christie, Hartvig C; Gundersen, Hege (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   The paper presents an exploratory assessment of ecosystem accounting's potential to support marine and coastal governance. Norwegian kelp forest management and restoration, and a series of nested case studies are used as ...
  • Feltbasert kunnskap, metodikk og kriterier for økologisk kvalitet til et utvalg av marine naturtyper 

   Rinde, Eli; Moy, Siri Røang; Tveiten, Lise Ann; Kvile, Kristina Øie; Walday, Mats Gunnar; Christie, Hartvig; Marijana Stenrud, Brkljacic; Kile, Maia Røst; Bekkby, Trine; Gitmark, Janne Kim; Mjelde, Marit; Fagerli, Camilla With; Oug, Eivind; d’Auriac, Marc Anglés (NIVA-rapport;7691, Research report, 2022)
   Vi kommer her med innspill til utvikling av metodikk og kriterier for kartlegging og fastsettelse av økologisk kvalitet til et utvalg av marine naturtyper basert på feltundersøkelser. De utvalgte naturtypene er ålegrasenger, ...
  • Forslag til forvaltningsrelevante marine naturenheter 

   Bekkby, Trine; Rinde, Eli; Oug, Eivind; Buhl-Mortensen, Pål; Thormar, Jonas; Dolan, Margaret; Mjelde, Marit; Gitmark, Janne Kim; Moy, Siri Røang; Schneider, Susanne Claudia; Gonzales-Mirelis, Genoveva; Systad, Geir Helge Rødli; van Son, Thijs Christiaan (NIVA-rapport;7672, Research report, 2021)
   Regjeringen ønsker å prioritere kartlegging av naturtyper som enten er truet, viktige for mange arter, dekker sentrale økosystemfunksjoner, eller er spesielt dårlig kartlagt. En marin faggruppe ble nedsatt for å operasjonalisere ...
  • Forslag til variabler for økologisk kvalitet for lokaliteter av forvaltningsrelevant marin natur 

   Bekkby, Trine; Rinde, Eli; Kvile, Kristina Øie; Brkljacic, Marijana Stenrud; Thormar, Jonas; Mjelde, Marit; Gitmark, Janne Kim; Moy, Siri Røang; Schneider, Susanne Claudia; Oug, Eivind (NIVA-rapport;7797-2022, Research report, 2022)
   Denne rapporten diskuterer og komme med forslag variabler for å fastsette økologisk kvalitet for de marine naturtypene og naturenhetene presentert i Bekkby m.fl. (2021). Alternative variabler, standardiserte kriterier og ...
  • Global estimates of the extent and production of macroalgal forests 

   Duarte, Carlos M.; Gattuso, Jean-Pierre; Hancke, Kasper; Gundersen, Hege; Filbee-Dexter, Karen; Pedersen, Morten Foldager; Middelburg, J.J.; Burrows, Michael T.; Krumhansl, Kira A.; Wernberg, Thomas; Moore, Pippa J.; Pessarrodona, Albert; Ørberg, Sarah; Pinto, Isabel Sousa; Assis, Jorge; Queirós, Ana M.; Smale, Dan A; Bekkby, Trine; Serrão, Ester A.; Krause-Jensen, Dorte (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   Macroalgal habitats are believed to be the most extensive and productive of all coastal vegetated ecosystems. In stark contrast to the growing attention on their contribution to carbon export and sequestration, understanding ...
  • Guidelines and best available techniques for submarine tailings disposal in Norwegian fjords: Recommendations from the NYKOS project. 

   Ramirez-Llodra, Eva; Andersen, Guri Sogn; Bekkby, Trine; Brooks, Steven; Escudero-Oñate, Carlos; Gundersen, Hege; Schaanning, Morten; Trannum, Hilde Cecilie; Yakushev, Evgeniy; Baeten, Nicole; Lepland, Aivo; Ibragimova, Olga; Kleiv, Rolf Arne; Nepstad, Raymond; Muñoz, María; Høgaas, Helge; Sandøy, Roar (NIVA-rapport;7430, Research report, 2019)
   The NYKOS project aimed at addressing some of the main knowledge gaps on the environmental impacts of submarine tailing disposal (STD) to facilitate the development of techniques, practices and management measures that ...
  • Habitat features and their influence on the restoration potential of marine habitats in Europe 

   Bekkby, Trine; Papadopoulou, Nadia; Fiorentino, Dario; McOwen, Chris J.; Rinde, Eli; Boström, Christoffer; Carreiro-Silva, Marina; Linares, Cristina; Andersen, Guri Sogn; Bengil, Elizabeth Grace Tunka; Bilan, Meri; Cebrian, Emma; Cerrano, Carlo; Donovaro, Roberto; Fagerli, Camilla With; Fraschetti, Simonetta; Gagnon, Karine; Gambi, Cristina; Gundersen, Hege; Kipson, Silvija; Kotta, Jonne; Morato, Telmo; Ojaveer, Henn; Ramirez-Llodra, Eva (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   To understand the restoration potential of degraded habitats, it is important to know the key processes and habitat features that allow for recovery after disturbance. As part of the EU (Horizon 2020) funded MERCES project, ...
  • Habitat mapping in the European Seas - is it fit for purpose in the marine restoration agenda? 

   Gerovasileiou, Vasilis; Smit, Christopher J; Sevastou, Katerina; Papadopoulou, Nadia; Dailianis, Thanos; Bekkby, Trine; Fiorentino, Dario; McOwen, Chris J.; Amaro, Teresa; Bengil, Elizabeth Grace Tunka; Bilan, Meri; Boström, Christoffer; Carreiro-Silva, Marina; Cebrian, Emma; Cerrano, Carlo; Danovaro, Roberto; Fraschetti, Simonetta; Gagnon, Karine; Gambi, Cristina; Grehan, Anthony; Hereu, Bernat; Kipson, Silvija; Kotta, Jonne; Linares, Cristina; Morato, Telmo; Ojaveer, Henn; Orav-Kotta, Helen; Sarà, Antonio; Scrimgeour, Rachael (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   As habitat mapping is crucially important for developing effective management and restoration plans, the aim of this work was to produce a census of available map resources at the European scale focusing on: a) key marine ...
  • "Hanging gardens" - comparing fauna communities in kelp farms and wild kelp forests 

   Bekkby, Trine; Torstensen, Ragnhild Ryther Grimm; Grünfeld, Lars Andreas Holm; Gundersen, Hege; Fredriksen, Stein; Rinde, Eli; Christie, Hartvig C; Walday, Mats Gunnar; Andersen, Guri Sogn; Brkljacic, Marijana Stenrud; Neves, Luiza S.; Hancke, Kasper (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   A growing need for food is causing increased interest for seaweed farming globally. This requires knowledge of the industry’s effects on the marine environment. We therefore aimed to explore the communities hosted by a ...
  • Human activities and resultant pressures on key European marine habitats: An analysis of mapped resources 

   Dailianis, Thanos; Smith, Christopher J.; Papadopoulou, Nadia; Gerovasileiou, Vasilis; Sevastou, Katerina; Bekkby, Trine; Bilan, Meri; Billett, David; Boström, Christoffer; Carreiro-Silva, Marina; Danovaro, Roberto; Fraschetti, Simonetta; Gagnon, Karine; Gambi, Cristina; Grehan, Anthony; Kipson, Silvija; Kotta, Jonne; McOwen, Chris J.; Morato, Telmo; Ojaveer, Henn; Pham, Christopher K.; Scrimgeour, Rachael (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Human activities exert a wide range of pressures on marine ecosystems, often resulting in the loss of species and degradation of habitats. If effective policies and management practices to restore past damage and reduce ...
  • Hva bestemmer egenskaper og økologisk funksjon i ålegrasenger? 

   Christie, Hartvig C; Rinde, Eli; Moy, Frithjof Emil; Bekkby, Trine (NIVA-rapport;6747, Research report, 2014)
   Juni 2014 ble 27 ålegrasenger i Aust-Agder undersøkt for å analysere hvilke miljøfaktorer som bestemmer egenskaper som tetthet og høyde til ålegrasplanten i engene, og om enger med tett ålegrasvegetasjon er leveområde for ...
  • Importance of wave and current exposure to fauna communities in Laminaria hyperborea kelp forest 

   Norderhaug, Kjell Magnus; Christie, Hartvig C; Rinde, Eli; Gundersen, Hege; Bekkby, Trine (Journal article; Peer reviewed, 2014)
   Hydrodynamic forces from waves and currents may have strong but different impacts on benthic diversity. In order to study the relative importance of current and wave exposure to the diversity of macrofauna associated with ...
  • Kan informasjon om bløtbunnssamfunn og modeller for geofysiske forhold gi heldekkende kart over naturtilstanden i norske kystvann? 

   Gundersen, Hege; Bekkby, Trine; Norling, Karl (Journal article; Peer reviewed, 2013)
   Artsmangfold og sammensetning av dyr i marine sedimenter (bløtbunnsfauna) er spesielt egnet for å måle miljøets tilstand, fordi ulike typer partikkelbundet forurensning før eller senere når havbunnen. Indekser på artsmangfold ...
  • Kartfesting og klassifisering av marin natur på Svalbard – et prosjekt for Svalbards miljøvernfond 

   Bekkby, Trine; Albretsen, Jon; Kuipers, Boele; Renaud, Paul Eric; Gundersen, Hege; Włodarska-Kowalczuk, M (NIVA-rapport;7137, Research report, 2017)
   Dette prosjektet har hatt som mål å integrere, modellere og tilgjengeliggjøre marine grunnkart for Svalbard. Dyp, strøm, saltholdighet, temperatur, ulike terrengforhold (inkl. skråning, bassenger) og områder med skred og ...
  • Kartlegging av ålegras (Zostera marina) i Møre og Romsdal i 2015 og 2016 

   Bekkby, Trine; Christie, Hartvig; Kile, Maia Røst; Gitmark, Janne K.; Brænden, Roar (NIVA-rapport;7134, Research report, 2017-03)
   Kartleggingen av ålegras (Zostera marina) ble gjennomført av NIVA på oppdrag fra Miljødirektoratet (2015) og Fylkesmannen i Møre og Romsdal (2016). I 2015 ble Romsdalsfjordsystemet og Vigra til Nordøyane-området prioritert, ...
  • Kartlegging av ålegrasenger (Zostera marina) etter ny metodikk i Innherred samkommune 

   Bekkby, Trine; Kile, Maia Røst; Brkljacic, Marijana Stenrud; Tveiten, Lise Ann; Eikrem, Wenche; Brænden, Roar (NIVA-rapport;7133, Research report, 2017-03)
   Det er viktig at forvaltere og planleggere har god oversikt og kunnskap om områder som er viktige for biologisk mangfold. Innherred samkommune ønsket derfor en oppdatert status for kjente ålegrasenger og kartlegging av ...
  • Kartlegging av et utvalg marine naturtyper i Oslofjorden 

   Rinde, Eli; Bekkby, Trine; Kvile, Kristina Øie; Andersen, Guri Sogn; Brkljacic, Marijana Stenrud; Anglès d'Auriac, Marc; Christie, Hartvig C; Fagerli, Camilla With; Fredriksen, Stein; Moy, Siri Røang; Staalstrøm, Andre; Tveiten, Lise Ann (NIVA-rapport;7605, Research report, 2021)
   Formålet med prosjektet har vært å skaffe kunnskap om et utvalg marine naturtyper i Oslofjorden, og samtidig skaffe praktisk erfaring med NiN-systemet som verktøy for å dekke miljøforvaltningens behov. Gjennom feltkartlegging ...