Now showing items 21-40 of 62

  • Miljøovervåking i Sandefjordsfjorden og indre Mefjorden - Vannkvalitet 1997/98. Delrapport 1: Hydrografi, hydrokjemi og planteplankton 

   Nygaard, K.; Bjerkeng, B.; Lømsland, E. (NIVA-rapport;3932, Research report, 1998)
   Salt og temperatur dataene indikerer at lagdelinger i fjordsystemet primært er påvirket av variasjoner i kyststrømmen. Beregninger ut fra data om næringssalt-tilførsler og fortynning i fjordsystemet gir et estimat for ...
  • Overvåking av forurensingssituasjonen i indre Oslofjord 2008 

   Berge, J.; Andersen, Thorvin; Amundsen, Rita; Bjerkeng, B.; Bjerknes, E.; Gitmark, J.; Gjøsæter, Jakob; Johnsen, T.; Lømsland, E.; Magnusson, J.; Nilsson, H.; Paulsen, Øystein; Rohrlack, T.; Sørensen, J.; Walday, M. (NIVA-rapport;5814, Research report, 2009)
   Rapporten omhandler resultatene fra undersøkelser foretatt i indre Oslofjord i 2008. Den organiske belastningen på Vestfjordens dypvann har avtatt etter hvert som rensetiltak er blitt gjennomført og ligger nå omtrent på ...
  • Overvåking av forurensningsituasjonen i indre Oslofjord 2002. Fagrådsrapport nr. 91 

   Magnusson, J.; Andersen, T.; Amundsen, R.; Bokn, T.; Berge, J.A.; Gjøsæter, Jakob; Johnsen, T.; Kroglund T.; Lømsland, E.; Solli, A. (NIVA-rapport;4693, Research report, 2003)
   Rapporten omhandler resultatene fra undersøkelser foretatt i Oslofjorden hovedsakelig i 2002. Dypvannfornyelsen var beskjeden den milde vinteren 2001/2002. Dette medførte dårlige oksygenforhold sensommeren og tidlig høst, ...
  • Overvåking av forurensningsituasjonen i indre Oslofjord 2003 

   Magnusson, J.; Berge, J.A.; Andersen, T.; Amundsen, R.; Berge, J.A.; Bjerkeng, B.; Gjøsæter, J.; Holt, T.F.; Hylland, K.; Johnsen, T.; Lømsland, E.; Paulsen, Ø. (NIVA-rapport;4845, Research report, 2004)
   Rapporten omhandler resultatene fra undersøkelser foretatt i indre Oslofjord hovedsakelig i 2003. Dypvannsfornyelsen var god i Vestfjorden, men beskjeden i Bunnefjorden. Oksygenforholdene har blitt bedre i Vestfjorden siden ...
  • Overvåking av forurensningsituasjonen i indre Oslofjord i 1998 

   Magnusson, J.; Johnsen, T.; Beyer, F.; Gjøsæter, J.; Lømsland, E.; Sollie, A. (NIVA-rapport;4058, Research report, 1999)
   Vannkvaliteten i fjordens overflatelag sommeren 1998 var omtrent like bra som i 1996/1997, som var meget bra år sammenlignet med 1994 og 1995, hvor overløp og flom (1995) preget forholdene. Den milde vinteren var lite ...
  • Overvåking av forurensningsituasjonen i indre Oslofjord i 1999 

   Magnusson, J.; Johnsen, T.; Gjøsæter, J.; Lømsland, E.; Solli, A. (NIVA-rapport;4246, Research report, 2000)
   Vannkvaliteten i fjordens overflatelag sommeren 1999 var noe dårligere enn i 1998, men klart bedre enn i 1994/95, hvor den var påvirket av ekstra store overløp og storflom. Juni 1999 var relativt kald og nedbørrik. Intensive ...
  • Overvåking av forurensningsituasjonen i indre Oslofjord i 2000. (Fagrådsrapport nr. 85) 

   Magnusson, J.; Berge, J.A.; Bjerkeng, B.; Bokn, T.; Gjøsæter, J.; Johnsen, T.; Lømsland, E.; Schram, T.; Solli, A. (NIVA-rapport;4387, Research report, 2001)
   Rapporten omhandler resultatene fra undersøkelser foretatt i fjordens vannmasser i år 2000. Fjordens dypvannsfornyelse og oksygenforhold beskrives og overflatevannets kvalitet sommeren 2000 blir bedømt ut fra siktedyp, ...
  • Overvåking av forurensningsitusjonen i indre Oslofjord 2005 

   Magnusson, J.; Andersen, T.; Amundsen, R.; Berge, J.; Bjerkeng, B.; Gjøsæter, J.; Hylland, K.; Johnsen, T.; Lømsland, E.; Paulsen, Ø.; Ruus, A.; Schøyen, M.; Walday, M. (NIVA-rapport;5242, Research report, 2006)
   Rapporten omhandler resultatene fra undersøkelser foretatt i indre Oslofjord i 2005. Dypvannsfornyelsen var god i hele fjorden. Oksygenforholdene har blitt bedre i Vestfjorden siden begynnelsen av 1980-tallet, mens det ...
  • Overvåking av forurensningssituasjonen i indre Oslofjord 1996 

   Magnusson, J.; Johnsen, T.; Lømsland, E.; Beyer, F.; Røysted, U.E. (NIVA-rapport;3686, Research report, 1997)
   Forholdene i fjorden 1996 var meget bra sammenlignet med de to foregående årene (1994 og 1995). Vannkvaliteten i overflatelaget var nesten like bra som de foregående årene 1991 og 1992. Oksygenforholdene i dypvannet var ...
  • Overvåking av forurensningssituasjonen i indre Oslofjord 2006 

   Magnusson, J.; Andersen, T.; Amundsen, R.; Berge, J.; Bjerknes, E.; Gjøsæter, J.; Johnsen, T.; Lømsland, E.; Paulsen, Ø.; Schøyen, M.; Walday, M. (NIVA-rapport;5441, Research report, 2007)
  • Overvåking av forurensningssituasjonen i indre Oslofjord 2007 

   Magnusson, J.; Andersen, T.; Amundsen, R.; Berge, J.; Beylich, B.; Bjerkeng, B.; Bjerknes, E.; Gjøsæter, J.; Grung, M.; Holth, T.F.; Hylland, K.; Johnsen, T.; Lømsland, E.; Paulsen, Ø.; Rønning, I.; Sørensen, J.; Schøyen, M.; Walday, M. (NIVA-rapport;5637, Research report, 2008)
  • Overvåking av forurensningssituasjonen i Indre Oslofjord 2009 

   Berge, J; Amundsen, Rita; Bjerkeng, B.; Bjerknes, E.; Espeland, Sigurd Heiberg; Gitmark, J.; Holth, Tor Fredrik; Hylland, Ketil; Imrik, Camilla; Johnsen, T.; Lømsland, E.; Magnusson, J.; Nilsson, Hans C.; Rohrlack, T.; Sørensen, K.; Walday, M. (NIVA-rapport;5985, Research report, 2010)
   Den organiske belastningen på Vestfjordens dypvann har avtatt etter hvert som rensetiltak er blitt gjennomført og ligger nå omtrent på samme nivå som på 1950-tallet. Dette har medført at også oksygenforholdene har blitt ...
  • Overvåking av forurensningssituasjonen i Indre Oslofjord 2010 

   Berge, J.; Amundsen, Rita; Bjerkeng, B.; Borgersen, G.; Bjerknes, E.; Gitmark, J.; Gjøsæter, Jakob; Grung, M.; Gundersen, H.; Holth, Tor Fredrik; Hylland, K.; Johnsen, T.; Knutsen, Halvor; Ledang, A.; Lømsland, E.; Magnusson, Jan; Nerland, Inger Lise; Olsen, Esben M.; Paulsen, Øystein; Rohrlack, T.; Sørensen, K.; Walday, M. (NIVA-rapport;6181, Research report, 2011)
   Tilførslene av næringssalter til Indre Oslofjord nådde et maksimum på 1970-tallet. Rensetiltakene har senere resultert i stadig mindre utslipp. Etter et minimum i 2003-2004 har tilførslene økt noe, men har vært stabile de ...
  • Overvåking av Indre Oslofjord i 2012 - Vedleggsrapport 

   Berge, J.; Amundsen, R.; Fredriksen, L.; Bjerkeng, B.; Gitmark, J.; Holt, T.F.; Haande, S.; Hyllant, K.; Johnsen, T.; Kroglund, T.; Ledang, A.; Lenderink, A.; Lømsland, E.; Norli, M.; Magnusson, J.; Rohrlack, T.; Sørensen, K.; Wisbech, Cathrine (NIVA-rapport;6534, Research report, 2013)
   Her presenteres data for overvåkingen av Indre Oslofjord i 2012. En mindre omfattende beskrivelse av resultatene er presentert i NIVA rapport nr. 6533. Undersøkelsene omfatter fysiske, kjemiske og biologiske forhold. ...
  • Overvåking av Sælenvatnet. Årsrapport 1999 

   Johnsen, T.; Lømsland, E. (NIVA-rapport;4290, Research report, 2000)
   Overvåkingen av Sælenvatnet i 1999 viste at grensesjiktet mellom oksygenerte og hydrogensulfidholdige vannmasser varierte mellom 5 og 7 meter. Ingen indikasjon på dypvannsutskiftning ble funnet. Området tilføres betydelige ...
  • Overvåking av Ytre Oslofjord. Delprosjekt nr 2. Overvåking av Singlefjorden/Hvaler og Ringdalsfjorden 1999 

   Rygg, B.; Lømsland, E.; Magnusson, J.; Nygaard, K. (NIVA-rapport;4237, Research report, 2000)
   I siste halvår 1999 ble det gjort eutrofirelaterte overflate- og dypvannsobservasjoner i Hvaler/Singlefjorden og Ringdalsfjorden. Fosforverdiene i området var moderat forhøyet sammenlignet med normalt kystvann. Nitrogenverdiene ...
  • Overvåking i Ranfjorden - Undersøkelse av miljøgifter i organismer 21994 og planteplanktons respons på forurensede ferskvannstilførsler 1993 

   Green, N.; Lømsland, E.; Knutzen, J.; Berglind, L. (NIVA-rapport;3469, Research report, 1996)
   I 1994 ble det registrert at blåskjell og o-skjell fra indre Ranfjorden fremdeles var markert forurenset med PAH, dvs. med et innhold opp til 20 ganger "høyt normalnivå". Tilstanden syntes i hovedsak uforandret fra 1990 ...
  • Overvåkning av forurensningsituasjonen i indre Oslofjord 1994 

   Magnusson, J.; Lømsland, E.; Johnsen, T. (NIVA-rapport;3341, Research report, 1995)
   Observasjoner fra 1994 (siktedyp og klorofyll-a) viste at forholdene i overflatelaget var dårligere enn nærmeste foregående år som følge av oppblomstringen av planteplanktonartene Emiliania huxleyi (tildels også Skeletonema ...
  • Overvåkning av forurensningsituasjonen i indre Oslofjord 1995 

   Magnusson, J.; Lømsland, E.; Johnsen, T. (NIVA-rapport;3487, Research report, 1996)
   Observasjoner fra 1995 (siktedyp og klorofyll-a) viste at forholdene i overflatelaget var de dårligste på 1990-tallet som følge av blomstringer av planteplankton i juni og august. Blomstringen i juni skyldes sannsynligvis ...
  • Resipientgransking i Lurefjorden 

   Lømsland, E.; Jacobsen, T.; Molvær, J.; Oug, E. (NIVA-rapport;3367, Research report, 1995)
   I samband med utslepp av sigevann frå Kjevikdalen avfallsplass er det gjort ei resipientgransking med stasjonar i Lurefjorden, Kråkeosen og Kjevika. Granskinga omfattar gransking av botnsediment, organismar i strandsona ...