• Forurensningssituasjonen i Mjøsa med tilløpselver 2012 

   Løvik, J.; Stuen, Odd Henning; Bækken, T.; Fjeld, E.; Kile, M.; Rognerud, S. (NIVA-rapport;6494, Research report, 2013)
   Denne rapporten gir en kortfattet oversikt over de viktigste resultatene fra overvåkingen i Vannområde Mjøsa i 2012. Undersøkelsene er utført på oppdrag fra Vassdragsforbundet for Mjøsa med tilløpselver. Overvåkingen ...
  • Gjesåssjøen og Gardsjøen i Hedmark. Undersøkelser av vannkvalitet i 2009 

   Løvik, J. (NIVA-rapport;5931, Research report, 2010)
   Rapporten beskriver resultatene av en undersøkelse av vannkvalitet og miljøtilstand i Gjesåssjøen og Gardsjøen i Hedmark. Basert på middelverdiene for klorofyll-a, total-fosfor og mengde og sammensetning av planteplankton ...
  • Glåma i Hedmark. Delrapport om dyreplankton. Undersøkelser av tidsrommet 1978 - 80 

   Løvik, J.; Kjellberg, G. (NIVA-rapport;1384, Research report, 1982)
   Dyreplankton ble undersøkt i innsjøene Rien, Aursunden, Feragen, Savalen, Femunden, Atnasjøen, Storsjøen i Rendalen, Osensjøen og Storsjøen i Odalen i tidsrommet 1978-80. Hovedvekten er lagt på krepsdyrene, men hjuldyrene ...
  • Grong Gruber A/S. Kontrollundersøkelser i vassdrag. Resultater 1986 

   Grande, M.; Iversen, E.; Løvik, J. (NIVA-rapport;2013, Research report, 1987)
   Rapporten gir en beskrivelse av fysisk/kjemiske og biologiske forhold i Huddingvassdraget som mottar avgangsslam fra en kisgruve. Undersøkelsene i 1986 viser at effektene sprer seg nedover vassdraget. Virkninger på ...
  • Grong Gruber AS 

   Grande, M.; Iversen, E.; Løvik, J.; Brettum, P. (NIVA-rapport;2123, Research report, 1988)
   Rapporten gir en beskrivelse av fysisk/kjemiske og biologiske forhold i Huddingsvassdraget som mottar avgangsslam fra en kisgruve. Undersøkelsene i 1987 viser at effektene sprer seg nedover vassdraget. Virkninger på bunnfauna ...
  • Hamar båthavn - Tjuvholmen. Vurdering av miljøgifter i sedimenter og molofyllmasse i forbindelse med planlagt utvidelse 

   Løvik, J.; Rustadbakken, A. (NIVA-rapport;5492, Research report, 2007)
   NIVA har vurdert miljøgifter i sedimenter og molofyllmasse i forbindelse med planlagt utvidelse av moloen ved Hamar båthavn på Tjuvholmen. Undersøkelsen viste at massene i deler av moloen har konsentrasjoner av sum PAH som ...
  • Hengsvatn skyte- og øvingsfelt. Bakgrunnsmateriale for vurdering av eventuelle framtidige endringer av forurensningsbelastningen 

   Løvik, J. (NIVA-rapport;3047, Research report, 1994)
   Undersøkelsen omfatter målinger av sedimentenes konsentrasjoner av tungmetaller i Hengsvatnet i Kongsberg kommune. Konsentrasjoner av bly og kobber ble dessuten målt i vannprøver fra innsjøen. Videre er det arkivert 3 ...
  • Høstfisk - utvikling av innlandsfiske 2007-2010 

   Rustadbakken, A.; Haugen, T.; Løvik, J. (NIVA-rapport;5962, Research report, 2010)
   Prosjekt Høstfisk ble etablert våren 2007. Prosjektet fokuserer på to av de tre verdikjedene (næringsfiskeri og fisketurisme) som Landbruks- og Matdepartementets (LMD) handlingsplan fra 2006 påpeker potensialer i. Dette ...
  • Insektmidlet lindan i avrenning fra eldre barkdeponier i Hedemarken 

   Løvik, J. (NIVA-rapport;2968, Research report, 1993)
   Avrenningen fra tre av barkfyllingene/tømmerlagringsplassene var lite moderat forurenset med lindan ved prøvetakingstidspunktet i 1993, ved en lokalitet var avrenningen markert forurenset, mens det ved to lokaliteter i -93 ...
  • Jarenvatnet 

   Brabrand, Å.; Gulbrandsen, T.; Lind, O.; Løvik, J.; Løvstad, Ø.; Rørslett, B.; Faafeng, B. (NIVA-rapport;1411, Research report, 1982)
   Jarenvatnet har mottatt sterkt økende mengder fosfor og nitrogen fra husholdninger og fra jordbruksaktiviteter siden 1945. Dette har gitt grunnlag for store bestander vasspest langs strendene og oppblomstring av blågrønnalger. ...
  • Juråa i Nord-Odal kommune. En undersøkelse i forbindelse med avrenning fra sagbruksvirksomhet 

   Løvik, J.; Kjellberg, G. (NIVA-rapport;2828, Research report, 1993)
   Avrenning fra tømmervanning og sig fra barkavfall ved Emil Fjeld A/S Tannes bruk forurenset Skyrsbekken og Juråa med organisk stoff og næringssalter. Dette førte bl.a. til masseutvikling av jernbakteriet på en ca. 500 m ...
  • Jømna-vassdraget i Elverum kommune. En undersøkelse av miljøtilstanden i 2004 

   Løvik, J.; Kjellberg, G. (NIVA-rapport;4959, Research report, 2005)
   Undersøkelsene viste at Lisjøen og Agsjøen kan karakteriseres som relativt næringsfattige innsjøer med god vannkvalitet (tilstandsklasse II). Konsentrasjonene av total-fosfor var noe høyere enn en ville ha forventet om ...
  • Kalsjøen i Grue - effekter av mulig overkalking 

   Løvik, J.; Kjellberg, G. (NIVA-rapport;4399, Research report, 2001)
   Hensikten med undersøkelsen har vært å vurdere eventuelle skadeeffekter på makrobunndyr i Kalsjøen (0,66 km²) i forbindelse med mulig overkalking, samt å vurdere eventuelle endringer i næringstilgangen for fisk. Innsjøen ...
  • Kjemikalieutslipp Svartelva, Løten kommune januar 2009 - undersøkelse av akutte og langvarige effekter etter trailervelt og påfølgende utslipp 

   Rustadbakken, A.; Bækken, T.; Løvik, J.; Hovind, H. (NIVA-rapport;5900, Research report, 2009)
   Den 27. januar 2009 kjørte en lastebil av Riksveg 3 og ut i Svartelva ved Ådalsbruk i Løten kommune. Bilen var lastet med salpetersyre, natriumhydroksid og Adblue. En betydelig del av kjemikaliene rant ut i elva etter ...
  • Kløvtveitvassdraget, Sogn og Fjordane. Vannkvalitet og effekter av planlagte reguleringer i Kløvtveitelva 

   Løvik, J.; Brettum, P.; Rørslett, B. (NIVA-rapport;2043, Research report, 1987)
   De undersøkte innsjøene og elvene hadde næringsfattige og sure vannmasser med liten bufferkapasitet mot sur nedbør. Nedre del av Engesetelva/Storelva var imidlertid noe påvirket av næringssalter fra bebyggelsen og jordbruket. ...
  • Kolbotnvannet med tilløp 1990 

   Faafeng, B.; Erlandsen, A.; Løvik, J.; Oredalen, T.J. (NIVA-rapport;2604, Research report, 1990)
   Kolbotnvannet har vist en tydelig bedret vannkvalitet siden overvåkingsprogrammet startet i 1972, men innsjøen er fortsatt eutrof (næringsrik). Til tross for at fosforkonsentrasjonen er redusert fra 250 mgP/m³ i 1972 til ...
  • Kolbotnvatnet med tilløp 1988 og 1989 

   Faafeng, B.; Erlandsen, A.; Løvik, J. (NIVA-rapport;2408, Research report, 1990)
   Kolbotnvatnet er fortsatt sterkt preget av overbelastning med urenset kommunalt avløpsvann. Varig sikring av vannkvaliteten kan bare oppnås ved å hindre avløpsvannet å nå frem til innsjøen. To restaureringstiltak har god ...
  • Kolbotnvatnet Sammenstilling av resultater fra perioden 1984-1987 

   Erlandsen, A.; Brettum, P.; Løvik, J.; Markager, S.; Källqvist, T. (NIVA-rapport;2161, Research report, 1988)
   Vannkvaliteten i Kolbotnvatnet er preget av store tilførsler av ubehandlet avløpsvann over lang tid. Innsjøen er fortsatt svært næringsrik og det observeres fortsatt store algeoppblomstringer om sommeren. Det kan nå spores ...
  • Kontrollundersøkelser - Skorovas Gruber 1985. Elkem A/S - Skorovas Gruber. 

   Grande, M.; Iversen, E.; Løvik, J. (NIVA-rapport;1933, Research report, 1986)
   I Skorovasselva/Grøndalselva er det ingen endringer av betydning i forurensningssituasjonen. Etter at gruvevirksomheten ble nedlagt i juni 1984 har kalkingstiltak stabilisert forurensningssituasjonen øverst i vassdraget ...
  • Kontrollundersøkelser - Skorovas gruber 1986 Elkem a/s - Skorovas Gruber 

   Grande, M.; Iversen, E.; Løvik, J. (NIVA-rapport;1995, Research report, 1987)
   I Skorovasselva/Grøndalselva var tungmetallkonsentrasjonene som ventet noe høyere ved slutten av året som følge av kalkdosen til Dausjøbekken ble nedtrappet. Utviklingen i Dausjøen er fortsatt ugunstig, men en har hittil ...