• Bradalsmyra testsenter. Overvåkning av metallkonsentrasjoner i bekker og grunnvannsig i perioden 2004-2018. 

   Økelsrud, Asle; Rognerud, Sigurd (NIVA-rapport;7352, Research report, 2019)
   Bradalsmyra er Nammo Raufoss AS sitt testsenter for utprøving av ny ammunisjon. Området avvannes av Veltmannåa, og to mindre bekker. Vi fortsetter her rapportering av overvåkingen av metaller, som har pågått siden 1991. ...
  • Bradalsmyra testsenter. Overvåkning av metallkonsentrasjoner i bekker og grunnvannsig i perioden 2004-2019. 

   Økelsrud, Asle (NIVA-rapport;7482, Research report, 2020)
   Bradalsmyra er Nammo Raufoss AS sitt testsenter for utprøving av ny ammunisjon, etablerte serieprodukter, rakettmotorer og andre fremdriftssystemer. Området avvannes av Veltmannåa, og to mindre bekker. Vi fortsetter her ...
  • Bradalsmyra testsenter. Overvåkning av metallkonsentrasjoner i bekker og grunnvannsig i perioden 2004-2020. 

   Økelsrud, Asle (NIVA-rapport;7587, Research report, 2021)
   Bradalsmyra er Nammo Raufoss AS sitt testsenter for utprøving av ny ammunisjon, etablerte serieprodukter, rakettmotorer og andre fremdriftssystemer. Området avvannes av Veltmannåa, og to mindre bekker. Vi fortsetter her ...
  • Bradalsmyra testsenter. Overvåkning av metallkonsentrasjoner i bekker og grunnvannsig i perioden 2004-2021. 

   Økelsrud, Asle (NIVA-rapport;7713, Research report, 2022)
   Bradalsmyra er Nammo Raufoss AS sitt testsenter for utprøving av ny ammunisjon, etablerte serieprodukter, rakettmotorer og andre fremdriftssystemer. Området avvannes av Veltmannåa, og to mindre bekker. Vi fortsetter her ...
  • Flensjøen i kommuene Røros og Os 2018. Status for vannkvalitet og biologiske forhold etter kalking i perioden 2005-2013 

   Løvik, Jarl Eivind; Johnsen, Stein Ivar; Dokk, John Gunnar; Olstad, Kjetil; Håll, Johnny Peter; Garmo, Øyvind Aaberg; Økelsrud, Asle (NIVA-rapport;7398, Research report, 2019)
   Rapporten omhandler vannkvalitet og biologiske forhold inklusive fisk i Flensjøen etter kalking. Innsjøens vannkvalitet viste bedring fra 1970- og 1980-tallet og fram til 2005, før kalking. Kalking ble gjennomført i 2005 ...
  • Freshwater microplastics in Norway: A first look at sediment, biota and historical plankton samples from Lake Mjøsa and Lake Femunden 

   Lusher, Amy; Buenaventura, Nina Tuscano; Eidsvoll, David; Thrane, Jan-Erik; Økelsrud, Asle; Jartun, Morten (NIVA-rapport;7326, Research report, 2018)
   The Norwegian Environment Agency (Miljødirektoratet) tasked NIVA to investigate the presence of microplastics in one of Norway’s largest freshwater ecosystems, Lake Mjøsa, using monitoring methods which have been recently ...
  • Kartlegging av miljøgifter i fisk i vannforekomsten Nedre Nitelva 

   Økelsrud, Asle; Jartun, Morten; Øxnevad, Sigurd; Lund, Espen; Jenssen, Marthe Torunn Solhaug; Bæk, Kine (NIVA-rapport;7566, Research report, 2020)
   Konsentrasjoner av utvalgte miljøgifter er undersøkt i åtte forskjellige fiskearter i Nedre Nitelva. Fisk ble fanget ved to ulike stasjoner, en i den øvre og en i den nedre delen av vannforekomsten i august 2020. Det ble ...
  • Miljøkonsekvensvurdering av kjølevannsutslipp til Frierfjorden fra Frier Tråk 

   Jonsson, Henrik; Økelsrud, Asle; Staalstrøm, Andre (NIVA-rapport;7677, Research report, 2021)
   NIVA gir her en miljøkonsekvensvurdering knyttet til mulige, fremtidige utslipp av kjølevann fra Frier Tråk til Frierfjorden. To alternative rørtraséer, hhv. trasé nord og trasé sør, er vurdert. For utslippsdyp ≤10-20m er ...
  • Miljøtilstanden i Mjøsa med tilløpselver 2018 

   Solheim, Anne Lyche; Thrane, Jan-Erik; Skjelbred, Birger; Kile, Maia Røst; Håll, Johnny Peter; Økelsrud, Asle; Selvik, John Rune; Stuen, Odd Henning (NIVA-rapport;7364, Research report, 2019)
   Konklusjonen på overvåkingen av Mjøsa i 2018 er at innsjøen er i god økologisk tilstand. Biomassen av planteplankton var lav på alle måle-stasjonene med unntak av i september, da det var betydelig mer kiselalger på alle ...
  • Miljøtilstanden i Mjøsa med tilløpselver 2019 

   Solheim, Anne Lyche; Thrane, Jan-Erik; Skjelbred, Birger; Kile, Maia Røst; Håll, Johnny Peter; Økelsrud, Asle; Selvik, John Rune (NIVA-rapport;7483, Research report, 2020)
   Mjøsa’s hovedvannmasser var i god økologisk tilstand i 2019, bortsett fra Furnesfjorden, som hadde moderat tilstand. Men vannet ved badeplassene rundt Mjøsa var grønt og grumsete i slutten av juli pga. en betydelig ...
  • Miljøtilstanden i Mjøsa med tilløpselver 2020 

   Thrane, Jan-Erik; Økelsrud, Asle (NIVA-rapport;7604, Research report, 2021)
   Mjøsas hovedvannmasser var i god økologisk tilstand, bortsett fra i Furnesfjorden, som hadde moderat tilstand pga. planteplankton. Også ved Skreia, Kise og Brøttum var det moderat tilstand for alge-biovolum, selv om samlet ...
  • Monitoring of environmental contaminants in freshwater ecosystems 2018 – Occurrence and biomagnification 

   Jartun, Morten; Økelsrud, Asle; Rundberget, Thomas; Enge, Ellen Katrin; Rostkowski, Pawel; Warner, Nicholas Alexander; Harju, Mikael; Johansen, Ingar (NIVA-rapport;7397, Research report, 2019)
   This report studies the distribution and fate of contaminants such as mercury (Hg), cyclic volatile methylated siloxanes (cVMS: D4, D5, D6), brominated flame retardants (BFR, PBDEs), alkylphenols, organic phosphorous flame ...
  • Monitoring of environmental contaminants in freshwater ecosystems 2019 – Occurrence and biomagnification 

   Jartun, Morten; Økelsrud, Asle; Rundberget, Thomas; Bæk, Kine; Enge, Ellen Katrin; Halse, Anne Karine; Götsch, Arntraut; Harju, Mikael; Johansen, Ingar (NIVA-rapport;7545, Research report, 2020)
   This program, «Monitoring of environmental contaminants in freshwater ecosystems and single species in large Norwegian lakes”, has covered sampling and determination of environmental contaminants by analyses of organisms ...
  • Monitoring of environmental contaminants in freshwater ecosystems 2020 – Occurrence and biomagnification 

   Jartun, Morten; Økelsrud, Asle; Kildahl, Henriette; Øxnevad, Sigurd; Rundberget, Thomas; Bæk, Kine; Enge, Ellen Katrin; Halse, Anne Karine; Hanssen, Linda; Harju, Mikael; Johansen, Ingar (NIVA-rapport;7653, Research report, 2021)
   This program, «Monitoring of environmental contaminants in freshwater ecosystems and single species in large Norwegian lakes”, has covered sampling and determination of environmental contaminants by analyses of organisms ...
  • Overvåking av vannforekomster i Ringsaker kommune i 2019 

   Økelsrud, Asle; Skjelbred, Birger (NIVA-rapport;7511, Research report, 2020)
   Rapporten klassifiserer miljøtilstanden i fem innsjøer i Ringsaker kommune i 2019 med hensyn til eutrofiering (overgjødsling). Basert på mengden og sammensetningen av planteplankton samt fysisk-kjemiske støtteparametere ...
  • Overvåking av vannforekomster i Ringsaker kommune i 2020 

   Økelsrud, Asle; Hagman, Camilla Hedlund Corneliussen (NIVA-rapport;7636, Research report, 2021)
   Rapporten klassifiserer miljøtilstanden i Kroksjøen og Sjusjøen i Ringsaker kommune i 2020 med hensyn til eutrofiering (overgjødsling). I tillegg gjøres en vurdering av miljøtilstanden i fire av innsjøenes tilløpselver og ...
  • Problemkartlegging av tre kraftverk i Nitelva 

   Økelsrud, Asle; Thrane, Jan-Erik; Lindholm, Markus; Jenssen, Marthe Torunn Solhaug; Sample, James Edward (NIVA-rapport;7453, Research report, 2020)
   I 2019 ble fisk, elvemusling, edelkreps og vannvegetasjon undersøkt i Nitelva for å se på økologiske effekter av de tre kraftverkene Verkfossen, Sagfossen og Rotnes Kraftstasjon. I tillegg ble kraftverkenes påvirkning på ...
  • Tiltaksorientert overvåking av Hemnefjorden i 2021. Overvåking for Wacker Chemicals Norway AS. 

   Økelsrud, Asle (NIVA-rapport;7720-2022, Research report, 2022)
   NIVA har gjennomført tiltaksorientert overvåking av Hemnefjorden i 2021 på oppdrag for Wacker Chemicals Norway AS. Overvåkingsprogrammet er utført i henhold til vannforskriften på bakgrunn av hvilke stoffer som bedriften ...
  • Tiltaksorientert overvåking i vannområde Mjøsa. Årsrapport for 2018 

   Solheim, Anne Lyche; Thrane, Jan-Erik; Skjelbred, Birger; Økelsrud, Asle; Håll, Johnny Peter; Kile, Maia Røst (NIVA-rapport;7373, Research report, 2019)
   Miljøtilstanden i Mjøsa har blitt sterkt forbedret med hensyn til overgjødsling siden 1970‐ og 1980‐tallet. Den økologiske tilstanden i 2018 mht effekter av næringssalter var god på alle prøvetakingsstasjoner i Mjøsa, men ...
  • Tiltaksorientert overvåking i vannområde Mjøsa. Årsrapport for 2019 

   Solheim, Anne Lyche; Thrane, Jan-Erik; Skjelbred, Birger; Økelsrud, Asle; Håll, Johnny Peter; Kile, Maia Røst (NIVA-rapport;7491, Research report, 2020)
   Miljøtilstanden i Mjøsa har blitt sterkt forbedret med hensyn til overgjødsling siden 1970- og 1980-tallet. Den økologiske tilstanden i 2019 mht effekter av næringssalter var god på de fleste prøvetakingsstasjoner i Mjøsa, ...