• A snap shot of the short-term response of crustaceans to macrophyte detritus in the deep Oslofjord 

   Ramirez-Llodra, Eva; Rinde, Eli; Gundersen, Hege; Christie, Hartvig; Fagerli, Camilla With; Fredriksen, Stein; Gitmark, Janne Kim; Norling, Karl; Walday, Mats Gunnar; Norderhaug, Kjell Magnus (Journal article; Peer reviewed, 2016)
   A test deployment of a time-lapse camera lander in the deep Oslofjord (431 m) was used to obtain initial information on the response of benthic fauna to macroalgal debris. Three macroalgal species were used on the lander ...
  • Can multitrophic interactions and ocean warming influence large-scale kelp recovery? 

   Christie, Hartvig C; Gundersen, Hege; Rinde, Eli; Filbee-Dexter, Karen; Norderhaug, Kjell Magnus; Pedersen, Torstein; Bekkby, Trine; Gitmark, Janne Kim; Fagerli, Camilla With (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   Ongoing changes along the northeastern Atlantic coastline provide an opportunity to explore the influence of climate change and multitrophic interactions on the recovery of kelp. Here, vast areas of sea urchin‐dominated ...
  • Detrital carbon production and export in high latitude kelp forests 

   Pedersen, Morten Foldager; Filbee-Dexter, Karen; Norderhaug, Kjell Magnus; Fredriksen, Stein; Frisk, Nicolai Lond; Fagerli, Camilla With; Wernberg, Thomas (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   The production and fate of seaweed detritus is a major unknown in the global C-budget. Knowing the quantity of detritus produced, the form it takes (size) and its timing of delivery are key to understanding its role as a ...
  • Evaluering av ØKOKYST - stasjonsnett og klassegrenser 

   Walday, Mats Gunnar; Fagerli, Camilla With; Frigstad, Helene; Staalstrøm, Andre; Kaurin, Maria; Christensen, Guttorm; Trannum, Hilde Cecilie; Eikrem, Wenche (NIVA-rapport;7527, Research report, 2020)
   Overvåkingsprogrammet "Økosystemovervåking i Kystvann – ØKOKYST" har til hensikt å overvåke miljøtilstanden i utvalgte områder langs norskekysten i henhold til vannforskriften. Miljødirektoratet har bedt NIVA gjennomgå ...
  • Financial and Institutional Support Are Important for Large-Scale Kelp Forest Restoration 

   Eger, Aron M; Vergés, Adriana; Choi, Chang Geun; Christie, Hartvig C; Coleman, Melinda Ann; Fagerli, Camilla With; Fujita, Daisuke; Hasegawa, Masatoshi; Kim, Jeong Ha; Mayer-Pinto, Mariana; Reed, Dan C; Steinberg, Peter D.; Marzinelli, Ezequiel Miguel (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   Kelps form extensive underwater forests that underpin valuable ecosystem goods and services in temperate and polar rocky coastlines globally. Stressors, such as ocean warming and pollution are causing regional declines of ...
  • Habitat features and their influence on the restoration potential of marine habitats in Europe 

   Bekkby, Trine; Papadopoulou, Nadia; Fiorentino, Dario; McOwen, Chris J.; Rinde, Eli; Boström, Christoffer; Carreiro-Silva, Marina; Linares, Cristina; Andersen, Guri Sogn; Bengil, Elizabeth Grace Tunka; Bilan, Meri; Cebrian, Emma; Cerrano, Carlo; Donovaro, Roberto; Fagerli, Camilla With; Fraschetti, Simonetta; Gagnon, Karine; Gambi, Cristina; Gundersen, Hege; Kipson, Silvija; Kotta, Jonne; Morato, Telmo; Ojaveer, Henn; Ramirez-Llodra, Eva (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   To understand the restoration potential of degraded habitats, it is important to know the key processes and habitat features that allow for recovery after disturbance. As part of the EU (Horizon 2020) funded MERCES project, ...
  • Konsekvenser av ny kanal og båthavn på Kileneset, Søgne kommune. Strøm og vannutskiftning, ålegrasenger og organismesamfunn i bunnsedimenter og fjæresone. 

   Fagerli, Camilla With; Staalstrøm, Andre; Gitmark, Janne Kim (NIVA-rapport;6736, Research report, 2014)
   Det planlegges mudring, bygging av ny kanal og etablering av ny båthavn ved Kileneset i Søgne kommune. I foreliggende undersøkelse er strømforhold, vannkvalitet og det biologiske miljøet undersøkt for å vurdere eventuelle ...
  • Lack of sea urchin settlement may explain kelp forest recovery in overgrazed areas in Norway 

   Fagerli, Camilla With; Norderhaug, Kjell Magnus; Christie, Hartvig C (Journal article; Peer reviewed, 2013)
   In this study, we investigated whether failure of sea urchin recruitment can explain an ongoing phase shift from overgrazed, barren grounds to kelp forests along the coast of mid- Norway. Settlement of sea urchins on ...
  • Marinbiologiske undersøkelser ved Hovedøya april-2008 

   Rinde, Eli; Norling, Karl; Gitmark, Janne Kim; Fagerli, Camilla With (NIVA-rapport;5638, Research report, 2008)
   Norsk Institutt for Vannforskning (NIVA) ble engasjert av Oslo kommune Friluftsetaten til å undersøke hvilke marinbiologiske kvaliteter som finnes i Hovedøybukta ved Hovedøya som grunnlag for vurdering av nødvendige tiltak ...
  • Miljøovervåking av området rundt Herøya Industripark i Frierfjorden. Overvåking for Yara Norge AS Porsgrunn 

   Fagerli, Camilla With (NIVA-rapport;6994, Research report, 2016)
   NIVA har gjennomført miljøovervåking av området rundt Herøya Industripark i Frierfjorden 2015 på oppdrag fra Yara Norge AS Porsgrunn. Programmet er utformet på bakgrunn av bedriftens utslipp av radioaktive nuklider til ...
  • Miljøundersøkelser rundt vraket av MS Server 

   Norderhaug, Kjell Magnus; Bakke, Torgeir Heggelund; Berge, John Arthur; Fagerli, Camilla With; Tveiten, Lise Ann; Gitmark, Janne Kim; Walday, Mats Gunnar (NIVA-rapport;6916, Research report, 2015)
   NIVA har gjennomført miljøundersøkelser rundt vraket av MS Server. Resultatene var entydige og hovedkonklusjonen fra undersøkelsene er at vraket av MS Server ikke har negativ påvirkning på miljøet med hensyn på tre viktige ...
  • Naturtyper i Saltstraumen marine verneområde 

   Fagerli, Camilla With; Gundersen, Hege; Gitmark, Janne Kim; Staalstrøm, Andre; Christie, Hartvig C (NIVA-rapport;6841, Research report, 2015)
   Denne undersøkelsen rapporterer naturverdier i Saltstraumen marine verneområde basert på videoregistreringer langs 30 linjer (transekter). Det ble registrert 15 naturtyper (NiN) i området der hardbunn og særlig fast bunn ...
  • New microsatellite loci for the green sea urchin Strongylocentrotus droebachiensis using universal M13 labelled markers 

   Angles d'Auriac, Marc; Hobæk, Anders; Christie, Hartvig C; Gundersen, Hege; Fagerli, Camilla With; Haugstetter, Johannes; Norderhaug, Kjell Magnus (Journal article; Peer reviewed, 2014)
  • Overvåking av Ytre Oslofjord 2014-2018. Årsrapport for 2014 

   Walday, Mats; Beylich, Bjørnar; Fagerli, Camilla With; Gitmark, Janne Kim; Naustvoll, Lars Johan; Selvik, John Rune (NIVA-rapport;6823, Research report, 2015)
   Rapporten beskriver tilførsler i 2013 og resultater i 2014 for planteplankton, hydrofysikk og -kjemi i vannmassene samt forhold i strandsonen og på bløtbunn. Jordbruk er største kilde for tilførsler av fosfor. Jordbruk er ...
  • Overvåking av Ytre Oslofjord 2014-2018. Bentosundersøkelser i 2014. Fagrapport 

   Gitmark, Janne Kim; Fagerli, Camilla With; Beylich, Bjørnar; Walday, Mats (NIVA-rapport;6822, Research report, 2015)
   Overvåkingsprogrammet for bunnområdene i Ytre Oslofjord skal fremskaffe informasjon om miljøtilstanden hos bunnsamfunn med fokus på eutrofiering. I 2014 inngikk undersøkelser på bløtbunn med SPI-kamera (Sediment Profile ...
  • Overvåking av Ytre Oslofjord 2014-2018. Bentosundersøkelser i 2016. Fagrapport 

   Gitmark, Janne Kim; Fagerli, Camilla With; Walday, Mats Gunnar (NIVA-rapport;7165, Research report, 2017)
   Overvåkningsprogrammet for Ytre Oslofjord skal fremskaffe informasjon om miljøtilstanden hos bunndyrsamfunn med fokus på eutrofiering. I 2016 ble det gjennomført undersøkelser av flora og fauna på hardbunn i fjæresonen ...
  • Predators of the destructive sea urchin grazer Strongylocentrotus droebachiensis on the Norwegian coast 

   Fagerli, Camilla With; Norderhaug, Kjell Magnus; Christie, Hartvig C; Pedersen, Morten Foldager; Fredriksen, Stein (Journal article; Peer reviewed, 2014)
   In central Norway, populations of the green sea urchin Strongylocentrotus droe-bachiensis are collapsing, but the factors controlling its population density have not yet been elucidated. Through field sampling, we identified ...
  • Reetablering av biologisk mangfold i Oslos urbane sjøområder 

   Rinde, Eli; Sørensen, Elin Tanding; Walday, Mats Gunnar; Fagerli, Camilla With; Christie, Hartvig; Staalstrøm, André; Barkved, Line Johanne; Simmons, Henry; Borchgrevink, Harald Bonaventura (NIVA-rapport;7426, Research report, 2019)
   Bymiljøetaten i Oslo kommune ønsket en idéfaseutredning av aktuelle områder, mulige tiltak, og mulige konsekvenser av reetablering og tiltak for å øke marinbiologisk mangfold i byens urbane kystområder fra Frognerkilen til ...
  • Sampling protocol for monitoring of non-indigenous species in selected Danish harbours 

   Andersen, Jesper Harbo; Brink, Mathias; Kallenbach, Emilie; Hesselsøe, Martin; Knudsen, Steen W.; Støttrup, Josianne G.; Møller, Peter Rask; Eikrem, Wenche; Fagerli, Camilla With; Oug, Eivind (NIVA-rapport;7175, Research report, 2017)
   The sampling protocol is a product of the MONIS 4 project, or in full “Monitoring of non-indigenous species in selected Danish harbours”. Sampling will take place using a broad range of methods, both conventional sampling ...
  • Shifts between sugar kelp and turf algae in Norway: regime shifts or flips between different opportunistic seaweed species? 

   Christie, Hartvig C; Andersen, Guri Sogn; Bekkby, Trine; Fagerli, Camilla With; Gitmark, Janne Kim; Gundersen, Hege; Rinde, Eli (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   Around year 2000, sugar kelp (Saccharina latissima) forests were observed to disappear in southern parts of Norway, being replaced by mats of turf algae (i.e. filamentous ephemeral algae) loaded with sediments. About 80% ...