• Detaljreguleringsplan for sjøområder i Vats- og Yrkefjorden. Konsekvensutredning. Deltema: marint miljø 

   Bakke, Torgeir Heggelund; Dale, Trine; Golmen, Lars Gunder; Kvassnes, Astri J.S.; Johnsen, Torbjørn Martin; Åtland, Åse (NIVA-rapport;6470, Research report, 2014)
  • Felleskjøpet Syd, Holmestrand – Kartlegging av marint naturmangfold 

   Brkljacic, Marijana Stenrud; Gitmark, Janne Kim; Golmen, Lars Gunder (NIVA-rapport;7595, Research report, 2021)
   Kartlegging og vurdering av mulige konsekvenser for det marine naturmangfoldet i Mulvika, Holmestrand, har blitt utført ifm. planlagt utbygging av kaianlegg for NOAH fergetrafikk. Undersøkelser av bunnforhold og naturtyper ...
  • Fidjekilen i Kristiansand. Innledende vurdering av konsekvens av tilførsel av vann fra Sukkevann 

   Golmen, Lars Gunder; Gitmark, Janne Kim (NIVA-rapport;7367, Research report, 2019)
   Kristiansand kommune arbeider med mulige tiltak mot flomproblemer i Sukkevann. Et alternativ er å etablere nytt utløp mot Fidjekilen/Fidjekilbukta slik at deler av vannet kan ledes dit. NIVA har gjort en innledende ...
  • Forsøk med drone til miljøovervaking i innsjø 

   Golmen, Lars Gunder; Kvalsund, Karsten; Bruvik, Erik Magnus (NIVA-rapport; 6653, Research report, 2014)
   I oktober 2013 vart det gjort forsøk med bruk av ein autonom farkost, glider, for miljøovervaking i innsjøen Hornindalsvatnet i Nordfjord. Slik farkost kan gjentekne gonger dykke til store djup og returnere til overflata ...
  • Konsekvensvurdering av miljøgiftutlekking fra vraket av MS "Raana" i Bremsnesfjorden ved Kristiansund N 

   Bakke, Torgeir Heggelund; Golmen, Lars Gunder; Christie, Hartvig C (NIVA-rapport;6915, Research report, 2015)
   NIVA har gjennomført en miljøkonsekvensvurdering av mulige utslipp og utlekking av miljøgifter fra vraket av MS Raana som sank i Bremsnesfjorden utenfor Kristiansund 12. januar 2007. Vurderingen utgjør ett av flere grunnlag ...
  • Miljøoppfølging E136 Tresfjordbrua. Sluttrapport 

   Borgersen, Gunhild; Brkljacic, Marijana Stenrud; Gitmark, Janne Kim; Golmen, Lars Gunder; Kempa, Magdalena; Ledang, Anna Birgitta; Lømsland, Evy Rigmor; Christie, Hartvig C (NIVA-rapport;7201, Research report, 2017)
   Statens Vegvesen har ferdigstilt bru over Tresfjorden, en utbygging som også omfatter en sjøfylling. NIVA har utført miljøundersøkelser og modellberegninger av forholdene før og etter anleggsvirksomheten for å vurdere om ...
  • Miljøundersøkelser i Bergsfjorden, Senja 2018 

   Schaanning, Morten; Beylich, Bjørnar; Borgersen, Gunhild; Gitmark, Janne Kim; Golmen, Lars Gunder; Moy, Siri Røang (NIVA-rapport;7292, Research report, 2018)
   For å vurdere miljøpåvirkning av avgang fra en grafittgruve ved Bergsfjorden på Senja, ble det gjennomført en undersøkelse av partikkelspredning i vannmassene ved utslippspunktet, metaller i sedimenter og blåskjell og ...
  • Overvaking av sjøområde i Sund kommune, 2018. 

   Golmen, Lars Gunder; Mengeot, Caroline (NIVA-rapport;7487, Research report, 2020)
   Norsk institutt for vannforskning, NIVA, bistod dåverande Sund kommune med prøvetaking og måling i sjøområda kring Toftarøy i 2018. Kommunen stod for det meste av feltarbeidet mens NIVA analyserte prøver og stod for ...
  • Resipientgransking ved Tjeldbergodden - Aure i Møre og Romsdal 

   Golmen, Lars Gunder (NIVA-rapport;2647, Research report, 1991)
   Det foreligg planer om etablering av gasskraftverk og matanolfabrikk på Tjeldbergodden på Nordmøre. NIVA har i denne samanheng på oppdrag frå STATKRAFT gjennomført målingar i sjøresipienten i løpet av 1990 og 1991. Det er ...
  • Tilleggsvurderinger omkring planlagt økt utslipp fra Fredrikstad Seafood AS sitt landanlegg på Øra 

   Golmen, Lars Gunder; Borgersen, Gunhild; Gitmark, Janne Kim; Lindholm, Markus; Rojas-Tirado, Paula Andrea; Staalstrøm, Andre (NIVA-rapport;7325, Research report, 2018)
   Fredrikstad Seafood AS skal etablere produksjon av smolt og laks opp til slaktestørrelse i et lukka, landbasert RAS-anlegg på Øra i Fredrikstad. Sjøvannsinntaket skal legges ved bunnen av Glomma og utslippet vil gå gjennom ...
  • Undersøkelser i vannforekomst Botn i Indre Fosen kommune 2016-2018 

   Borgersen, Gunhild; Golmen, Lars Gunder (NIVA-rapport;7506, Research report, 2020)
   NIVA har gjennomført undersøkelser av bløtbunnsfauna og vannkvalitet i vannforekomst Botn i Indre Fosen kommune i Trøndelag. Formålet med undersøkelsene var å vurdere økologisk tilstand i vannforekomsten etter mange år med ...
  • Utredning av konsekvenser av uhellsutslipp av PAH fra Tizir Titanium & Iron AS 

   Ruus, Anders; Ranneklev, Sissel Brit; Golmen, Lars Gunder; Grung, Merete; Allan, Ian; Øxnevad, Sigurd (NIVA-rapport;7535, Research report, 2020)
   Tizir Titanium & Iron AS hadde et uhellsutslipp av 217 kg PAH-forbindelser i løpet av 28 timer i juni 2020. Kortsiktige og langsiktige effekter av utslippet ble vurdert. Tidligere modellering av fortynning og spredning av ...
  • ØKOKYST – DP Norskehavet Sør (I). Årsrapport 2018. 

   Trannum, Hilde Cecilie; Fagerli, Camilla With; Golmen, Lars Gunder; Eikrem, Wenche; Staalstrøm, Andre (NIVA-rapport;7383, Research report, 2019)
   Overvåkingsprogrammet "Økosystemovervåking i Kystvann – ØKOKYST" har til hensikt å overvåke miljøtilstanden i utvalgte områder langs norskekysten i henhold til vannforskriften. Delprogram Norskehavet Sør I omfatter områdene ...
  • ØKOKYST – DP Norskehavet Sør (I). Årsrapport 2019. 

   Trannum, Hilde Cecilie; Fagerli, Camilla With; Golmen, Lars Gunder; Eikrem, Wenche; Frigstad, Helene; Staalstrøm, Andre (NIVA-rapport;7500, Research report, 2020)
   Overvåkingsprogrammet "Økosystemovervåking i Kystvann – ØKOKYST" har til hensikt å overvåke miljøtilstanden i utvalgte områder langs norskekysten i henhold til vannforskriften. Delprogram Norskehavet Sør I omfatter områdene ...
  • Økokyst – DP Norskehavet Sør (I). Årsrapport 2020. 

   Trannum, Hilde Cecilie; Golmen, Lars Gunder; Eikrem, Wenche; Mengeot, Caroline (NIVA-rapport;7629, Research report, 2021)
   Overvåkingsprogrammet "Økosystemovervåking i Kystvann – Økokyst" har til hensikt å overvåke miljøtilstanden langs norskekysten i henhold til vannforskriften. Delprogram Norskehavet Sør I omfatter områdene Ulsteinvik og ...
  • ØKOKYST – DP Norskehavet Sør (II). Årsrapport 2018. 

   Eikrem, Wenche; Golmen, Lars Gunder; Fagerli, Camilla With; Kristiansen, Trond; Staalstrøm, Andre; Engesmo, Anette (NIVA-rapport;7381, Research report, 2019)
   Overvåkingsprogrammet "Økosystemovervåking i Kystvann – ØKOKYST" har til hensikt å overvåke miljøtilstanden i utvalgte områder langs norskekysten i henhold til vannforskriften. I 2018 omfattet delprogram Norskehavet Sør ...
  • ØKOKYST – DP Norskehavet Sør (II). Årsrapport 2019. 

   Golmen, Lars Gunder; Eikrem, Wenche; Fagerli, Camilla With; Staalstrøm, Andre; Mengeot, Caroline; Frigstad, Helene (NIVA-rapport;7505, Research report, 2020)
   Overvåkingsprogrammet "Økosystemovervåking i Kystvann – ØKOKYST" har til hensikt å overvåke miljøtilstanden i utvalgte områder langs norskekysten i henhold til vannforskriften. Delprogram Norskehavet Sør II omfatter områdene ...
  • Økokyst – DP Norskehavet Sør (II). Årsrapport 2020. 

   Fagerli, Camilla With; Trannum, Hilde Cecilie; Golmen, Lars Gunder; Eikrem, Wenche; Mengeot, Caroline (NIVA-rapport;7630, Research report, 2021)
   Overvåkingsprogrammet "Økosystemovervåking i Kystvann – ØKOKYST" har til hensikt å overvåke miljøtilstanden i utvalgte områder langs norskekysten i henhold til vannforskriften. Delprogram Norskehavet Sør II omfatter områdene ...