• Beregning av nåværende og framtidig tilførsel og konsentrasjon av nitrogen og fosfor for vannområdene i vannregion Agder 

   Hindar, Atle; Selvik, John Rune; Christiansen, Anne Bjørkenes; Kaste, Øyvind (NIVA-rapport;6789, Research report, 2015)
   Klassifisering etter vannforskriften og tiltaksanalyser krever god kunnskap om biologiske forhold og stoffkonsentrasjon i vassdragene. Tiltaksanalyser må være basert på dokumentert fordeling av tilførsler mellom kjente ...
  • Forsuringsstatus og forslag til tiltaksstrategi for Otras lakseførende strekning 

   Hindar, Atle; Haraldstad, Tormod; Høgberget, Rolf; Kaste, Øyvind (NIVA-rapport;7320, Research report, 2018)
   Til tross for betydelige reduksjoner i sur nedbør og forsurende industriutslipp, er det sannsynligvis et forsuringsproblem for anadrom fisk i Otra. Vannkvaliteten ut av Byglandsfjorden er forholdsvis god, mens avrenningen ...
  • Juncus bulbosus nuisance growth in oligotrophic freshwater ecosystems: Different triggers for the same phenomenon in rivers and lakes? 

   Schneider, Susanne Claudia; Moe, Therese Fosholt; Hessen, Dag Olav; Kaste, Øyvind (Journal article; Peer reviewed, 2013)
   Since the 1980s nuisance growth of the aquatic macrophyte Juncus bulbosus has been observed in an increasing number of rivers and lakes in Europe. Freshwater acidification, lake liming, as well as the impact of hydropower ...
  • Klima-overblikk: Sammenstilling av klimarelevante resultater fra utvalgte overvåkingsprogram i kystsonen 

   Frigstad, Helene; Trannum, Hilde Cecilie; Andersen, Guri Sogn; Kristiansen, Trond; Norli, Marit; Gitmark, Janne Kim; Kaste, Øyvind; Løvoll, Grunde; Eikrem, Wenche (NIVA-rapport;7214-2017, Research report, 2017)
   Miljødirektoratet drifter Økosystemovervåking i kystvann (ØKOKYST), Elvetilførselsprogrammet, Havforsuringsprogrammet og finansierer delvis programmet Marin hardbunnsfauna langs kysten av Nord-Norge og Svalbard. NIVA gir ...
  • Knowledge status and gaps for the North Sea – focusing on discharges. 

   Folkestad, Are; Nygaard, Kari; Molvær, Jarle; Oug, Eivind; Kaste, Øyvind; Kroglund, Tone; Wehde, Henning; Skaare, Bent Barmand; Jantsch, Tor Gunnar; Selvik, John Rune; Jørgensen, Nina Marit; Larsen, Lars Henrik (NIVA-rapport;5580, Research report, 2008)
   The Norwegian government will develop a management plan for the Norwegian sector of the North Sea. Mapping of the data requirement related to the interaction between land, coast and ocean and identification of specially ...
  • Modelling phosphorus loading and algal blooms in a Nordic agricultural catchment-lake system under changing land-use and climate 

   Couture, Raoul-Marie; Tominaga, Koji; Starrfelt, Jostein; Moe, S. Jannicke; Kaste, Øyvind; Wright, Richard Frederic (Peer reviewed; Journal article, 2014)
   A model network comprising climate models, a hydrological model, a catchment-scale model for phosphorus biogeochemistry, and a lake thermodynamics and plankton dynamics model was used to simulate phosphorus loadings, total ...
  • Mulighetskartlegging for kystbaserte næringer i Agder 

   Frigstad, Helene; Dahl, Einar; Moy, Frithjof Emil; Næs, Kristoffer; Knutsen, Jan Atle; Kaste, Øyvind (NIVA-rapport;7164-2017, Research report, 2017-06)
   I Agder er det et sterkt ønske fra kystkommunene om å tilrettelegge for blå vekst i regionen, men for å realisere dette målet er det behov for faktisk kunnskap om hvilke muligheter havet gir – og utelukker – langs hele ...
  • Nuisance growth of Juncus bulbosus: the roles of genetics and environmental drivers tested in a large-scale survey 

   Moe, Therese Fosholt; Brysting, Anne Krag; Andersen, Tom; Schneider, Susanne Claudia; Kaste, Øyvind; Hessen, Dag Olav (Journal article; Peer reviewed, 2013)
   1. Invasive species can transform aquatic ecosystems, and the nuisance growth of the freshwater macrophyte Juncus bulbosus has become a problem in many lakes and rivers in northern Europe. It affects biodiversity strongly ...
  • Overvåking og resipientvurdering i forbindelse med etablering av ombygde/nye kloakkrenseanlegg i Valle og Rysstad 

   Kaste, Øyvind; Kile, Maia Røst; Halvorsen, Godtfred A.; Skancke, Liv Bente (NIVA-rapport;7109, Research report, 2017)
   Valle kommune planlegger å bygge om eksisterende kloakkrenseanlegg for Valle sentrum og etablere nytt renseanlegg for tettbebyggelsen rundt Rysstad. For å kunne vurdere mulige effekter av utslipp fra de ombygde/nye ...
  • Resipientvurdering av Storelva i forbindelse med nytt renseanlegg i Myra, Vegårshei kommune 

   Hindar, Atle; Kile, Maia Røst; Kaste, Øyvind (NIVA-rapport;7234, Research report, 2018)
   Vegårshei kommune planlegger nytt avløpsrenseanlegg på Myra med utslipp av renset avløp til Storelva. Kapasiteten på eksisterende anlegg skal økes fra 900 person-ekvivalenter (pe) til 1800. På bakgrunn av eksisterende ...
  • Riverine inputs and direct discharges to Norwegian coastal waters - 2008 

   Skarbøvik, Eva; Stålnacke, Per G.; Kaste, Øyvind; Selvik, John Rune; Tjomsland, Torulv; Høgåsen, Tore; Aakerøy, Paul Andreas; Haaland, Ståle; Beldring, Stein (NIVA-rapport;5869, Research report, 2009)
   Riverine inputs and direct discharges to Norwegian seas in 2008 have been estimated, in accordance with the requirements of the OSPAR Commission. Nutrient inputs from both rivers and point sources (industry, sewage treatment ...
  • Riverine inputs and direct discharges to Norwegian coastal waters – 2010 

   Skarbøvik, Eva; Stålnacke, Per; Kaste, Øyvind; Selvik, John Rune; Tjomsland, Torulv; Høgåsen, Tore; Beldring, Stein (NIVA-rapport;6225-2011, Research report, 2011)
   Riverine inputs and direct discharges to Norwegian coastal waters in 2010 have been estimated in accordance with the requirements of the OSPAR Commission. With a few exceptions, riverine inputs of nutrients decreased in ...
  • Riverine Inputs and Direct Discharges to Norwegian Coastal Waters - 2016 

   Skarbøvik, Eva; Allan, Ian; Sample, James Edward; Greipsland, Inga; Selvik, John Rune; Schanke, Liv Bente; Beldring, Stein; Stålnacke, Per; Kaste, Øyvind (NIVA-rapport;7217, Research report, 2017)
   Riverine inputs and direct discharges to Norwegian coastal waters in 2016 have been estimated in accordance with the OSPAR Commission’s principles. Nutrients, metals and organic pollutants have been monitored in rivers; ...
  • Simulating water quality and ecological status of Lake Vansjø, Norway, under land-use and climate change by linking process-oriented models with a Bayesian network 

   Couture, Raoul-Marie; Moe, S. Jannicke; Lin, Yan; Kaste, Øyvind; Haande, Sigrid; Solheim, Anne Lyche (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Excess nutrient inputs and climate change are two of multiple stressors affecting many lakes worldwide. Lake Vansjø in southern Norway is one such eutrophic lake impacted by blooms of toxic blue-green algae (cyanobacteria), ...
  • Skisse til kalkingsplan for Budalselva, et sidevassdrag til Modalsvassdraget i Hordaland 

   Høgberget, Rolf; Kaste, Øyvind (NIVA-rapport;7365, Research report, 2019)
   Budalselva, som er et sidevassdrag til Modalselva, er preget av forsuring og kan potensielt skape giftige aluminiums-blandsoner i nedre del av Modalselva. Modalselva er kalket siden våren 2016. Det er foreslått to alternative ...
  • Synthesis of climate relevant results from selected monitoring programs in the coastal zone. Part 2: Quantitative analyses 

   Frigstad, Helene; Andersen, Guri Sogn; Trannum, Hilde Cecilie; Naustvoll, Lars Johan; Kaste, Øyvind; Hjermann, Dag Øystein (NIVA-rapport;7311, Research report, 2018)
   This report is Part 2 of the project Synthesis of climate relevant results from selected monitoring programs in the coastal zone (Klima-Overblikk). The overall aim of this report was to document changes over the period ...
  • The Norwegian river monitoring programme – water quality status and trends 2017 

   Kaste, Øyvind; Skarbøvik, Eva; Greipsland, Inga; Gundersen, Cathrine Brecke; Austnes, Kari; Skancke, Liv Bente; Guerrero, Jose-Luis; Sample, James Edward (NIVA-rapport;7313, Research report, 2018)
   From 2017, the Norwegian River Monitoring Programme (Elveovervåkingsprogrammet) replaced the former RID programme “Riverine inputs and direct discharges to Norwegian coastal waters” which had run continuously since 1990. ...
  • The potential effects on water quality of intensified forest management for climate mitigation in Norway 

   Futter, Martyn; Clarke, Nicholas; Kaste, Øyvind; Valinia, Salar (NIVA-rapport;7363, Research report, 2019)
   The objective of this study was to make an overview assessment of the potential effects of intensified forest management, promoted by the Norwegian government as a climate mitigation measure, on water quality in Norwegian ...
  • Utredning av aktuelle kalkingstiltak i Agder 

   Haraldstad, Tormod; Hindar, Atle; Høgberget, Rolf; Kaste, Øyvind; Teien, Hans-Christian (NIVA-rapport;7110, Research report, 2017-01)
   De fleste store vassdragene i Vest-Agder kalkes i dag for å sikre god nok vannkvalitet for laks og sjøørret. Blant disse er Audna, som er blitt dosererkalket siden 1985, og Mandalselva hvor det ble satt i gang storstilt ...
  • Utredning av program for overvåking av klimaendringseffekter i ferskvann 

   Kaste, Øyvind; Sandlund, Odd Terje; Schartau, Ann Kristin; Moe, Erlend; Roald, Lars; Svenne, Vibeke; Fleig, Anne K.; Kile, Maia Røst; Hobæk, Anders (NIVA-rapport;6190, Research report, 2011)
   Klimaet er i endring, og dagens overvåkingsprogrammer for ferskvann er bare i begrenset grad i stand til å dokumentere og skille effekter av klimaendringer fra andre påvirkninger vassdragene utsettes for. Det har vært fokus ...