• Deponering av mudrede masser på dypt vann innerst i Ranfjorden 

   Staalstrøm, Andre; Kempa, Magdalena (NIVA-rapport;6942, Research report, 2015)
   Her vurderes utslipp av totalt 100 000 tonn rene masser i en posisjon innerst i Ranfjorden hvor det er 300 m vanndyp. I modellen legges utslippet inn som en kontinuerlig strøm av partikler fordelt jevnt fra overflaten til ...
  • Discharge from NCC’s snow melting barge at the Akerhuskaia reduced temperatures in Oslofjord 

   Tjomsland, Torulv; Kempa, Magdalena; Ranneklev, Sissel Brit (NIVA-rapport;6671, Research report, 2014)
   The objective of this work was to describe how discharged cold water from a snow melting barge at Oslo harbour reduces the temperatures in the fjord. It was of special interest to study how the discharged water might ...
  • Forurensningsanalyse - Farrisvannet 

   Tryland, Ingun; Hindar, Atle; Valina, Salar; Skjelbred, Birger; Tjomsland, Torulv; Kempa, Magdalena; Lin, Yan; Edvardsen, Hanne; Moe, There Fosholt (NIVA-rapport;7051, Research report, 2016)
   Det er gjennomført en forurensningsanalyse av drikkevannskilden Farrisvannet med nedbørfelt. Hovedfokus har vært på temaene hygienisk forurensning, generell forurensningsbelastning, tilstand med hensyn til eutrofiering og ...
  • Hydrodynamic modelling of recreational water quality using Escherichia coli as an indicator of microbial contamination 

   Eregno, Fasil Ejigu; Tryland, Ingun; Tjomsland, Torulv; Kempa, Magdalena; Heistad, Arve (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Microbial contamination of recreational beaches is often at its worst after heavy rainfall events due to storm floods that carry fecal matter and other pollutants from the watershed. Similarly, overflows of untreated sewage ...
  • Increased spreading potential of the invasive Pacific oyster (Crassostrea gigas) at its northern distribution limit in Europe due to warmer climate 

   Rinde, Eli; Tjomsland, Torulv; Hjermann, Dag Ø; Kempa, Magdalena; Norling, Pia Carina; Kolluru, Venkat S. (Journal article; Peer reviewed, 2016)
   The Pacific oyster, Crassostrea gigas, is an invasive species with a large increase in prevalence globally, and with potential of spreading even more because of climate-change effects. We examined how future climate might ...
  • Miljøoppfølging E136 Tresfjordbrua. Sluttrapport 

   Borgersen, Gunhild; Brkljacic, Marijana Stenrud; Gitmark, Janne Kim; Golmen, Lars Gunder; Kempa, Magdalena; Ledang, Anna Birgitta; Lømsland, Evy Rigmor; Christie, Hartvig C (NIVA-rapport;7201, Research report, 2017)
   Statens Vegvesen har ferdigstilt bru over Tresfjorden, en utbygging som også omfatter en sjøfylling. NIVA har utført miljøundersøkelser og modellberegninger av forholdene før og etter anleggsvirksomheten for å vurdere om ...
  • Modeling and Monitoring of Hydrodynamics and Surface Water Quality in the Sulejów Dam Reservoir, Poland 

   Ziemińska-Stolarska, Aleksandra; Kempa, Magdalena (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   The aim of this work is to evaluate core variables of the ecological potential of the Sulejów Reservoir (temperature distribution, flow velocities, and concentrations of selected indicators, e.g., phosphates, nitrates, the ...
  • Modellering av kjemikalietilsetning i Drammenselva 

   Staalstrøm, Andre; Kempa, Magdalena (NIVA-rapport;7152, Research report, 2017-05)
   Tilsetning av kjemikalier i Drammenselva for å utrydde lakseparasitten G. salaris, har blitt simulert med modellen GEMSS. Ved å slippe ut en mengde på omtrent 32000 L av en rotenonløsning med styrke 3,3 %, fordelt på ...
  • Modellering av strøm og partikkeltransport i forbindelse med utfylling utenfor Mekjarvik 

   Staalstrøm, Andre; Kempa, Magdalena (NIVA-rapport;6846, Research report, 2015)
   Modellen GEMSS som er satt opp for området rundt Kvitsøyfjorden og Byfjorden, er benyttet til å modellere spredning av partikler fra det planlagte utfyllingsområdet for steinmasser utenfor Mekjarvik. I nordvestlig retning ...
  • Spredning av finkornet suspendert materiale fra et utslippspunkt innerst i Frierfjorden 

   Staalstrøm, Andre; Kempa, Magdalena (NIVA-rapport;6985, Research report, 2016)
   Denne rapporten vurderer spredning av et planlagt utslipp fra Elkem Solar AS til Frierfjorden av suspenderte partikler fra diamantskjæring av super-rent silisium. Partiklene oppgis å være <3µm store og slippes ut på 24 m ...
  • Spredning av kjemikalier i Drammensfjorden ved bekjempning av lakseparasitt 

   Staalstrøm, Andre; Kempa, Magdalena (NIVA-rapport;7282, Research report, 2018)
   Modellen GEMSS har blitt benyttet for å beregne konsentrasjon av tre forskjellige kjemikalier i indre Drammensfjorden ved behandling for å bekjempe lakseparasitten Gyrodactylus salaris. Indre Drammensfjord er adskilt fra ...
  • Study of various machine learning approaches for Sentinel-2 derived bathymetry 

   Chybicki, Andrzej; Sosnowski, Paweł; Kulawiak, Marek; Bieliński, Tomasz; Korlub, Waldemar; Łubniewski, Zbigniew; Kempa, Magdalena; Parzuchowski, Jarosław (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   In recent years precise and up-to-date information regarding seabed depth has become more and more important for companies and institutions that operate on coastlines. While direct, in-situ measurements are performed ...
  • Vurdering av strømforhold og partikkelspredning ved etablering av ny dypvannskai ved Rana Industriterminal 

   Staalstrøm, Andre; Kempa, Magdalena (NIVA-rapport;6906, Research report, 2015)
   Det skal etableres en ny dypvannskai ved Rana Industriterminal, og i den forbindelse har NIVA gjort vurderinger av strømforhold i området og partikkelspredning i anleggsperioden. I denne rapporten er det tatt utgangspunkt ...
  • Vurdering av VEAS sitt dykkede overløp av avløpsvann i Lysakerfjorden 

   Staalstrøm, Andre; Tjomsland, Torulv; Tryland, Ingun; Kempa, Magdalena (NIVA-rapport;6729, Research report, 2014)
   Målsetningen med denne rapporten er å beskrive hvordan overløpsutslippet til Lysakerfjorden fra VEAS-tunnelen spres i fjorden. Overløpet trer i kraft om vannmengdene til renseanlegget blir for store, for eksempel ved ...