• Begroingsalger på 26 lokaliteter i Sogn og Fjordane 2010 

   Kile, M.; Schneider, S. (NIVA-rapport;6205, Research report, 2011)
   I undersøkelsen av 26 stasjoner i vassdrag i Sogn og Fjordane, hvor målet var å vurdere økologisk tilstand i henhold til vanndirektivet, ser det ut til at region Nordfjord er i bedre økologisk tilstand både med hensyn til ...
  • Botaniske undersøkelser i Suldalslågen 2011 

   Mjelde, M.; Edvardsen, H.; Kile, M. (NIVA-rapport;6359, Research report, 2012)
   Formålet med undersøkelsen har vært å dokumentere vegetasjonsforholdene i Suldalslågen før innføring av nytt manøvreringsreglement. Generelle registreringer er foretatt på 12 stasjoner, mens innsamling av begroingsprøver ...
  • Ferskvannsrødalger i Norge. Kunnskapsstatus med oversikt over arter i Norge og Norden 

   Rueness, Jan; Lindstrøm, Eli-Anne; Kile, M. (NIVA-rapport;6140, Research report, 2011)
   Rapporten omhandler rødalger i ferskvann, en liten gruppe sett i forhold til rødalger i marint miljø. Rapporten bygger på felt- og laboratorieundersøkelser gjort i prosjektperioden (2009-2010). Den sammen­fatter tidligere ...
  • Forurensningssituasjonen i Mjøsa med tilløpselver 2010 

   Løvik, J.; Stuen, Odd Henning; Fjeld, E.; Bækken, T.; Eriksen, T.; Kile, M. (NIVA-rapport;6124, Research report, 2011)
  • Forurensningssituasjonen i Mjøsa med tilløpselver 2012 

   Løvik, J.; Stuen, Odd Henning; Bækken, T.; Fjeld, E.; Kile, M.; Rognerud, S. (NIVA-rapport;6494, Research report, 2013)
   Denne rapporten gir en kortfattet oversikt over de viktigste resultatene fra overvåkingen i Vannområde Mjøsa i 2012. Undersøkelsene er utført på oppdrag fra Vassdragsforbundet for Mjøsa med tilløpselver. Overvåkingen ...
  • Makroalgevegetasjon i Stavanger-Sandnes-Jæren- området i 2011 

   Pedersen, A.; Gitmark, J.; Kile, M. (NIVA-rapport;6376, Research report, 2012)
   Undersøkelse av makroalgevegetasjonen ble foretatt rundt Stavangerhalvøya fra Siravågen og inn i Høgsfjord i 2011. Ut fra modifiserte indekser for makroalgevegetasjonen som beskrevet i Veileder 1:2009 «Klassifisering av ...
  • Marin overvåking i Ryfylke, 2012 

   Trannum, H.; Kile, M.; Ledang, A.; Borgersen, G. (NIVA-rapport;6418, Research report, 2012)
   Det har blitt utført marin overvåking i Ryfylke i 2012 med hensikt å få informasjon om den økologiske tilstanden. De aktuelle fjordområdene er Idsefjorden, Fisterfjorden, Erfjorden, Årdalsfjorden og Jøsenfjorden. Undersøkelsene ...
  • Overvåking av Tokke-Vinje-vassdraget 2009-2011 

   Kaste, Ø.; Skancke, L.; Eriksen, T.; Kile, M.; Nylend, Anne (NIVA-rapport;6277, Research report, 2012)
   Rapporten viser resultater fra vanndirektiv-relatert overvåking i 2009-2011 i Tokke-Vinje-vassdraget i Telemark. Omfanget av overvåkingen har variert mellom årene, men kvalitetselementene planteplankton, dyreplankton, ...
  • Overvåking av vannforekomster i Løten kommune. Årsrapport for 2010 

   Løvik, J.; Kile, M. (NIVA-rapport;6159, Research report, 2011)
   Hensikten med undersøkelsen har vært å skaffe fram data og vurdere miljøtilstanden i bekkene Kakkhella og Eldåa samt i Sjølisjøen og Svarttjernet. Alle vannforekomstene er humøse. Bortsett fra Svarttjernet hadde alle ...
  • Overvåking av vassdrag i Hedmark i 2011 

   Løvik, J.; Eriksen, T.; Kile, M.; Schneider, S.; Skjelbred, B. (NIVA-rapport;6354, Research report, 2012)
   Rapporten omhandler vannkvalitet og økologisk tilstand i elver og innsjøer i Hedmark i 2011. Vurdert i henhold til den nye klassifiseringsveilederen til vannforskriften oppnådde alle de seks undersøkte innsjøene målsettingen ...
  • Overvåking av vassdrag i Hedmark i 2012 

   Løvik, J.; Brettum, Pål; Edvardsen, H.; Eriksen, T.; Kile, M.; Skjelbred, B.; Aanes, K. (NIVA-rapport;6504, Research report, 2013)
   Rapporten omhandler vannkvalitet, biologiske forhold og økologisk tilstand i utvalgte innsjøer og elver i Hedmark i 2012. Ut fra en samlet vurdering av vannvegetasjon, planteplankton, dyreplankton og fysisk/kjemiske forhold ...
  • Overvåkning av Glomma, Vorma og Øyeren 2010 

   Bækken, T.; Kile, M.; Skjelbred, B.; Eriksen, T. (NIVA-rapport;6142, Research report, 2011)
  • Overvåkning av Glomma, Vorma og Øyeren 2011 

   Bækken, T.; Kile, M.; Brettum, P.; Eriksen, T. (NIVA-rapport;6315, Research report, 2012)
   Høsten 2011 ble det tatt bunndyr- og begroingsprøver på sju stasjoner i Glomma og én i Vorma. Ved Solbergåsen i Øyeren ble det tatt prøver av planteplankton og vannkjemi i sommer­sesongen 2011, og her var gjennomsnittlig ...
  • Overvåkning av Glomma, Vorma og Øyeren 2012 

   Bækken, T.; Kile, M.; Edvardsen, H.; Hagman, C.; Persson, J. (NIVA-rapport;6497, Research report, 2013)
   Høsten 2012 ble det tatt bunndyr- og begroingsprøver på fem stasjoner i Glomma og én i Vorma. I Øyeren ble det tatt prøver av planteplankton og vannkjemi. Gjennomsnittlig konsentrasjon av total fosfor og klorofyll a var ...
  • Resipientunderdsøkelse av Begna, Randselva og Tyrifjorden i 2010 i forbindelse med utslipp fra Norske Skog Follum ASA og Huhtamaki Norway AS 

   Bækken, T.; Kile, M.; Skyrseth, Linda Marie; Eriksen, T. (NIVA-rapport;6189, Research report, 2011)
   Norske Skog Follum og Huhtamaki Norway AS har foretatt en resipientundersøkelse i henhold til vanndirektivet for å dokumentere effektene av sine utslipp til Begna, Randselva og Tyrifjorden. Virkningen av utslippene på ...
  • Supplerende undersøkelser av miljøgifter i sedimentene ved Østøya og Mellomøya i Horten i 2011 

   Øxnevad, S.; Gitmark, J.; Kile, M.; Beylich, B. (NIVA-rapport;6262, Research report, 2011)
   NIVA har i november 2011 gjennomført en supplerende kartlegging av miljøgifter i sedimentene ved Mellomøya og Østøya i Horten. To områder ved Mellomøya og Østøya skulle kartlegges ytterligere siden det ble funnet svært ...
  • Tilstandsklassifisering av vannforekomster i Vannområde Glomma Sør for Øyeren (2011) i henhold til vannforskriften. 

   Haande, S.; Eriksen, T.; Kile, M.; Hagman, C.; Borch, Håkon; Brænden, R.; Arnesen, Jan Fredrik; Raudsandmoen, Lillian (NIVA-rapport;6406, Research report, 2012)
   Denne rapporten inneholder en tilstandsklassifisering og vurdering av økologisk tilstand i 19 innsjøer og 63 elve- og bekkelokaliteter i Vannområde Glomma Sør for Øyeren. Klassifiseringen er gjort etter kriteriene som gis ...
  • Tiltaksorientert overvåking i vannområde Mjøsa Årsrapport/datarapport for 2012 

   Løvik, J.; Brettum, Pål; Bækken, T.; Kile, M. (NIVA-rapport;6519, Research report, 2013)
   Rapporten omhandler vannkvalitet og biologiske forhold i vannområde Mjøsa i 2012 samt tidsutviklingen gjennom overvåkings-perioden 1972-2012. Miljøtilstanden i Mjøsa og i tilløpselvene har blitt sterkt forbedret med hensyn ...
  • Tiltaksorientert overvåking i vannområde Mjøsa. Årsrapport/datarapport for 2010 

   Løvik, J.; Bækken, T.; Eriksen, T.; Kile, M. (NIVA-rapport;6132, Research report, 2011)
   Rapporten omhandler vannkvalitet og biologiske forhold i vannområde Mjøsa i 2010 samt tidsutviklingen i miljøtilstanden gjennom overvåkingsperioden 1972-2010. Miljøtilstanden i Mjøsa og i tilløpselvene har blitt sterkt ...
  • Tiltaksorientert overvåking i vannområde Mjøsa. Årsrapport/datarapport for 2011 

   Løvik, J.; Eriksen, T.; Kile, M. (NIVA-rapport;6316, Research report, 2012)
   Rapporten omhandler vannkvalitet og biologiske forhold i vannområde Mjøsa i 2011 samt tidsutviklingen gjennom overvåkingsperioden 1972-2011. Miljøtilstanden i Mjøsa og i tilløpselvene har blitt sterkt forbedret med hensyn ...