• Alna – kunnskapssammenstilling og mulighetsstudie 

   Nesheim, Ingrid; Moe, Therese Fosholt; Ranneklev, Sissel Brit; Furuseth, Ingvild Skumlien (NIVA-rapport;7529, Research report, 2020)
   Rapporten er en kunnskapssammenstilling om miljøtilstanden i Alna, med påvirkningsfaktorer og mulige løsninger for fremtidig restaurering. Det er et formål å bidra med kunnskapsgrunnlag for vannforskriftarbeidet, ...
  • Assessing the benefits of forested riparian zones: A qualitative index of riparian integrity is positively associated with ecological status in European streams 

   Burdon, Francis J.; Ramberg, Ellinor; Sargac, Jasmina; Forio, Marie Anne Eurie; de Saeyer, Nancy; Mutinova, Petra Thea; Moe, Therese Fosholt; Pavelescu, Mihaela Oprina; Dinu, Valentin; Cazacu, Constantin; Witing, Felix; Kupilas, Benjamin; Grandin, Ulf; Volk, Martin; Rîşnoveanu, Geta; Goethals, Peter; Friberg, Nikolai; Johnson, Richard K.; McKie, Brendan G. (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   Developing a general, predictive understanding of ecological systems requires knowing how much structural and functional relationships can cross scales and contexts. Here, we introduce the CROSSLINK project that investigates ...
  • Biologisk overvåking i Vannområde Leira-Nitelva 2014 

   Persson, Jonas; Moe, Therese Fosholt; Edvardsen, Hanne; Friberg, Nikolai (NIVA-rapport;6816, Research report, 2015)
   Som en del av overvåkingen av vassdragene Nitelva og Leira med tilløpsbekker ble NIVA bedt om å kartlegge økologisk tilstand ved hjelp av de biologiske kvalitetselementene begroingsalger (PIT/AIP), vannplanter (TIc) og ...
  • Bringing the margin to the focus: 10 challenges for riparian vegetation science and management 

   Rodríguez-González, Patricia M.; Abraham, Eleni; Aguiar, Francisca; Andreoli, Andrea; Baležentienė, Ligita; Berisha, Naim; Bernez, Ivan; Bruen, Michael; Bruno, Daniel; Camporeale, Carlo; Čarni, Andraž; Chilikova-Lubomirova, Mila; Corenblit, Dov; Ćušterevska, Renata; Doody, Tanya; England, Judy; Evette, André; Francis, Robert; Garófano-Gómez, Virginia; González del Tánago, Marta; Gultekin, Yasar Selman; Guyard, Florian; Hellsten, Seppo; Hinkov, Georgi; Jakubínský, Jiří; Janssen, Philippe; Jansson, Roland; Kail, Jochem; Keles, Emine; Kelly-Quinn, Mary; Kidová, Anna; Kiss, Tímea; Kulvik, Mart; La Porta, Nicola; Laslier, Marianne; Latella, Melissa; Lorenz, Stefan; Mandžukovski, Dejan; Manolaki, Paraskevi; Martinez-Fernández, Vanesa; Merritt, David; Michez, Adrien; Milovanović, Jelena; Okruszko, Tomasz; Papastergiadou, Eva; Penning, Ellis; Pielech, Remigiusz; Politti, Emilio; Portela, Ana; Riis, Tenna; Škvorc, Željko; Slezák, Michal; Stammel, Barbara; Stella, John; Stesevic, Danijela; Stupar, Vladimir; Tammeorg, Olga; Tammeorg, Priit; Moe, Therese Fosholt; Urbanič, Gorazd; Villar, Marc; Vogiatzakis, Ioannis; Vrchovsky, Paul; Yousefpour, Rasoul; Zinke, Peggy; Zlatanov, Tzvetan; Dufour, Simon (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   Riparian zones are the paragon of transitional ecosystems, providing critical habitat and ecosystem services that are especially threatened by global change. Following consultation with experts, 10 key challenges were ...
  • DNA barcoding the genus Chara: Molecular evidence recovers fewer taxa than the classical morphological approach 

   Schneider, Susanne Claudia; Rodrigues, Anuar; Moe, Therese Fosholt; Ballot, Andreas (Journal article; Peer reviewed, 2015)
   Charophytes (Charales) are benthic algae with a complex morphology. They are vulnerable to ecosystem changes, such as eutrophication, and are red‐listed in many countries. Accurate identification of Chara species is critical ...
  • Functional biogeography: Stoichiometry and thresholds for interpreting nutrient limitation in aquatic plants 

   Moe, Therese Fosholt; Hessen, Dag Olav; Demars, Benoît Olivier Laurent (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   Atmospheric N pollution may shift nutrient limitations in aquatic autotrophs from N to P or cause an intensification of P limitation in formerly pristine areas. Small changes in nutrient supply in oligotrophic lakes and ...
  • Juncus bulbosus nuisance growth in oligotrophic freshwater ecosystems: Different triggers for the same phenomenon in rivers and lakes? 

   Schneider, Susanne Claudia; Moe, Therese Fosholt; Hessen, Dag Olav; Kaste, Øyvind (Journal article; Peer reviewed, 2013)
   Since the 1980s nuisance growth of the aquatic macrophyte Juncus bulbosus has been observed in an increasing number of rivers and lakes in Europe. Freshwater acidification, lake liming, as well as the impact of hydropower ...
  • Kartlegging av begroingsalger E18 Arendal-Tvedestrand 

   Moe, Therese Fosholt; Schneider, Susanne Claudia; Friberg, Nikolai; Vedal, Jens (NIVA-rapport;6918, Research report, 2015)
   I forbindelse med utbygging av E18 mellom Arendal og Tvedestrand var det behov for kartlegging av før-tilstanden i resipientene. I begynnelsen av august 2015, før byggestart, ble derfor 14 lokaliteter fordelt på 5 vassdrag ...
  • Kartlegging av tilgroing i Hafslovatnet fuglefredningsområde 

   Moe, Therese Fosholt; Edvardsen, Hanne; Mjelde, Marit; Friberg, Nikolai (NIVA-rapport;6919, Research report, 2015)
   Det er rapportert om økt vegetasjonsdekke i Hafslovatnet fuglefredningsområde de siste årene, og NIVA ble derfor i 2015 bedt om å kartlegge vegetasjonen, særlig med tanke på utbredelse av krypsiv (Juncus bulbosus). ...
  • Kjemiske og økologiske undersøkelser i utvalgtevannforekomster i Røros kommune, Sør-Trøndelag 2013 

   Aanes, Karl Jan; Berger, Hans Mack; Moe, Therese Fosholt; Persson, Jonas (NIVA-rapport;6655, Research report, 2014)
   Det ble foretatt undersøkelser av vannkvalitet, bunndyr, begroing og fisk samt hydromorfologi på 20 stasjoner i definerte vannforekomster i Røros kommune høsten 2013. Resultatene er benyttet til å typifisere vannforekom ...
  • Miljøundersøkelse i Aulivassdraget, konsekvenser av brannen ved Revac AS i 2014 

   Fjeld, Eirik; Allan, Ian; Bæk, Kine; Garmo, Øyvind Aaberg; Lund, Espen; Moe, Therese Fosholt; Persson, Jonas; Thaulow, Jens; Braaten, Hans Fredrik Veiteberg (NIVA-rapport;6757, Research report, 2014)
   En brann i et utendørs lager av plast iblandet fraksjoner av elektronikkavfall ved resirkuleringsanlegget til Revac AS i Vestfold 21. juli 2014 førte til utslipp av forurenset slukkevann i Aulivassdraget – med påfølgende ...
  • Nuisance growth of Juncus bulbosus: the roles of genetics and environmental drivers tested in a large-scale survey 

   Moe, Therese Fosholt; Brysting, Anne Krag; Andersen, Tom; Schneider, Susanne Claudia; Kaste, Øyvind; Hessen, Dag Olav (Journal article; Peer reviewed, 2013)
   1. Invasive species can transform aquatic ecosystems, and the nuisance growth of the freshwater macrophyte Juncus bulbosus has become a problem in many lakes and rivers in northern Europe. It affects biodiversity strongly ...
  • Overvåking av referanseelver - Utprøving av klassifiseringssystemet for basisovervåking i referansevassdrag 

   Sandin, Leonard; Thrane, Jan-Erik; Persson, Jonas; Kile, Maia Røst; Bækkelie, Knut Andreas; Myrvold, Knut Marius; Garmo, Øyvind Aaberg; Grung, Merete; Calidonio, Jose-Luis; de Wit, Heleen; Moe, Therese Fosholt (NIVA-rapport;7640, Research report, 2021)
   Overvåkingsprogrammet for referanseelver har pågått siden 2017, og 2020 var andre år med undersøkelser i de 33 vannforekomstene som første gang ble undersøkt i 2018. Vannforekomstene dekker mange ulike elvetyper i flere ...
  • Overvåking av referanseelver 2017. Basisovervåking i henhold til vannforskriften 

   Moe, Therese Fosholt; Thrane, Jan-Erik; Persson, Jonas; Bækkelie, Knut Andreas Eikland; Myrvold, Knut Marius; Olstad, Kjetil; Garmo, Øyvind Aaberg; Grung, Merete; de Wit, Heleen (NIVA-rapport;7259, Research report, 2018)
   Overvåking av referanseelver startet opp i 2017, og 47 antatte referansevannforekomster ble undersøkt. Vannforekomstene dekket alle økoregioner og mange ulike elvetyper, men det er knyttet relativt stor usikkerhet til en ...
  • Overvåking av referanseelver 2017. Basisovervåking i henhold til vannforskriften 

   Moe, Therese Fosholt; Thrane, Jan-Erik; Bækkelie, Knut Andreas Eikland; Myrvold, Knut Marius; Olstad, Kjetil; Garmo, Øyvind Aaberg; Grung, Merete; de Wit, Heleen (NIVA-rapport;7259, Research report, 2018)
   Overvåking av referanseelver startet opp i 2017, og 47 antatte referansevannforekomster ble undersøkt. Vannforekomstene dekket alle økoregioner og mange ulike elvetyper, men det er knyttet relativt stor usikkerhet til en ...
  • Overvåking av referanseelver 2018. Basisovervåking i henhold til vannforskriften 

   Moe, Therese Fosholt; Persson, Jonas; Bækkelie, Knut Andreas Eikland; Myrvold, Knut Marius; Garmo, Øyvind Aaberg; Grung, Merete; Hindar, Atle; Guerrero Calidonio, Jose-Luis; de Wit, Heleen (NIVA-rapport;7378, Research report, 2019)
   Overvåking av referanseelver har vært gjennomført over to år, og i andre år (2018) ble 34 antatte referansevannforekomster undersøkt. Vannforekomstene dekket mange ulike elvetyper i økoregionene Finnmark, Vestlandet og ...
  • Overvåking av referanseelver 2019. Basisovervåking i henhold til vannforskriften 

   Thrane, Jan-Erik; Persson, Jonas; Kile, Maia Røst; Bækkelie, Knut Andreas; Myrvold, Knut Marius; Garmo, Øyvind Aaberg; Grung, Merete; Calidonio, Jose-Louis Guerrero; de Wit, Heleen; Moe, Therese Fosholt (NIVA-rapport;7485, Research report, 2020)
   Rapporten presenterer resultatene fra 2019, som var andre år med overvåking i 40 vannforekomster. Vannforekomstene dekket alle økoregioner og mange ulike elvetyper, men det er knyttet relativt stor usikkerhet til en del ...
  • Overvåking av vassdrag i forbindelse med larvikittbrudd i Larvik-området. Resultater begroingsalger og bunndyr 2015. 

   Moe, Therese Fosholt; Persson, Jonas; Vedal, Jens (NIVA-rapport;6989, Research report, 2016)
   I henhold til vilkår i tillatelsene til larvikittbruddene Klåstad, Krukåsen og Saga Pearl samt Brattås deponi er bedriftene pålagt å utvikle og følge fastsatte overvåkingsprogram for å kunne avdekke eventuelle effekter av ...
  • Overvåking av vassdrag i forbindelse med larvikittbrudd i Larvik-området. Resultater fra bunndyrundersøkelser i 2014 

   Persson, Jonas; Moe, Therese Fosholt (NIVA-rapport;6815, Research report, 2015)
   I henhold til vilkår i tillatelsene til de ulike larvikittbruddene og -deponiene er bedriftene pålagt å utvikle og følge fastsatte overvåkingsprogram. Hensikten er å kunne følge med på eventuelle effekter av utslipp til ...
  • Overvåking av vassdrag i forbindelse med larvikittbrudd i Larvikområdet. Resultater fra biologiske og vannkjemiske undersøkelser i 2016. 

   Moe, Therese Fosholt; Persson, Jonas; Hobæk, Anders; Ranneklev, Sissel B. (NIVA-rapport;7120, Research report, 2017-02)
   I henhold til tillatelsene til de ulike larvikittbruddene og -deponiene i Larvik er bedriftene pålagt å utvikle og følge fastsatte overvåkingsprogram. Formålet med dette prosjektet har vært å kartlegge effektene av utslipp ...