• Beregninger og modelleringer av miljøeffekter i Sælenvatnet som følge av utvidelse av Sælenkanalen 

   Ledang, Anna Birgitta; Staalstrøm, Andre; Wallhead, Phil; Yakushev, Evgeny; Johnsen, Torbjørn M. (NIVA-Rapport;7061, Research report, 2016)
   I forbindelse med planleggingen av utvidelse av Sælenkanalen har det vært utført beregninger og modelleringer for å finne svar på hvilke effekter utvidelsen vil ha på miljøforholdene i Sælenvatnet. Som basis for arbeidet ...
  • Betydningen av indre bølger i Oslofjorden 

   Staalstrøm, Andre (Journal article; Peer reviewed, 2015)
   Når kraftige strømmer passerer undersjøiske fjellrygger i en væske med vertikal tetthetssjiktning, dannes det indre bølger. Slike bølger dannes i Oslofjorden når tidevannsstrømmen passerer Drøbakterskelen. Disse indre ...
  • Current conditions in the Oslofjord. Focus on current strength along the bottom 

   Staalstrøm, Andre; Ghaffari, Peygham (NIVA-rapport;6799, Research report, 2015)
   The objective of this project has been to assess how strong the current conditions near the bottom can be in extreme cases. Extreme value analysis has been applied to current observations near the bottom at six stations ...
  • Dataanalyse av kontinuerlige målinger utenfor The Quartz Corp på Drag i Tysfjord – rapport av målinger gjort i 2014 

   Hjermann, Dag Øystein; Staalstrøm, Andre; Hagen, Anders Gjørwad; Skogan, Odd Arne Segtnan (NIVA-rapport;6878, Research report, 2015)
   Siden mars 2012 har en målerigg nær utslippsledningene til The QUARZ Corp på Drag i Tysfjord tatt kontinuerlige målinger av pH, turbiditet og oseanografiske parametere på 10 og 20 meters dyp. Denne rapporten er en presentasjon ...
  • Deponering av mudrede masser på dypt vann innerst i Ranfjorden 

   Staalstrøm, Andre; Kempa, Magdalena (NIVA-rapport;6942, Research report, 2015)
   Her vurderes utslipp av totalt 100 000 tonn rene masser i en posisjon innerst i Ranfjorden hvor det er 300 m vanndyp. I modellen legges utslippet inn som en kontinuerlig strøm av partikler fordelt jevnt fra overflaten til ...
  • Environmental monitoring during survey by submarine U-864 outside Fedje in 2014 

   Øxnevad, Sigurd; Jaccard, Pierre Franqois; Skogan, Odd Arne Segtnan; Dahl, Ivar Martin; Staalstrøm, Andre; Schaanning, Morten (NIVA-rapport;6642, Research report, 2014)
   NIVA has done environmental monitoring during a survey by the wreck of submarine U-864 outside Fedje. The survey was done in January 2014 on the vessel Geosund from DOF Subsea Norway. The main task for NIVA was to monitor ...
  • Evaluering av ØKOKYST - stasjonsnett og klassegrenser 

   Walday, Mats Gunnar; Fagerli, Camilla With; Frigstad, Helene; Staalstrøm, Andre; Kaurin, Maria; Christensen, Guttorm; Trannum, Hilde Cecilie; Eikrem, Wenche (NIVA-rapport;7527, Research report, 2020)
   Overvåkingsprogrammet "Økosystemovervåking i Kystvann – ØKOKYST" har til hensikt å overvåke miljøtilstanden i utvalgte områder langs norskekysten i henhold til vannforskriften. Miljødirektoratet har bedt NIVA gjennomgå ...
  • Fortidens Oslofjord - Marine forhold i mesolittisk tid 

   Staalstrøm, Andre; Fagerli, Camilla With; Kristiansen, Trond (NIVA-rapport;7624, Research report, 2021)
   I dette prosjektet har de marine forholdene ved fem lokaliteter i Oslofjorden som var bebodd i perioden fra omtrent 9700 til 8700 år siden blitt undersøkt. Denne perioden på ca. 1000 år er en del av det som kalles den ...
  • Forurensningsundersøkelse i Hjeltefjorden etter uhellsutslipp avkabelolje i forbindelse med et strømkabelbrudd i 2013 

   Beyer, Jonny; Staalstrøm, Andre; Bakke, Torgeir Heggelund (NIVA-rapport;6704, Research report, 2014)
   NIVA undersøkte forekomst av forurensning i Hjeltefjorden etter utslipp av om lag 15.000 liter kabelolje av type T 3588 fra den undersjøiske strømkabelen til Bergenshalvøens Kommunale Kraftselskap (BKK). Lekkasjen skjedde ...
  • Kartlegging av et utvalg marine naturtyper i Oslofjorden 

   Rinde, Eli; Bekkby, Trine; Kvile, Kristina Øie; Andersen, Guri Sogn; Brkljacic, Marijana Stenrud; Anglès d'Auriac, Marc; Christie, Hartvig C; Fagerli, Camilla With; Fredriksen, Stein; Moy, Siri Røang; Staalstrøm, Andre; Tveiten, Lise Ann (NIVA-rapport;7605, Research report, 2021)
   Formålet med prosjektet har vært å skaffe kunnskap om et utvalg marine naturtyper i Oslofjorden, og samtidig skaffe praktisk erfaring med NiN-systemet som verktøy for å dekke miljøforvaltningens behov. Gjennom feltkartlegging ...
  • Klassifiseringsveileder 02:2018 - Revisjonsbehov kystvann 

   Walday, Mats Gunnar; Gitmark, Janne Kim; Engesmo, Anette; Staalstrøm, Andre; Gundersen, Hege; Borgersen, Gunhild; Fagerli, Camilla With (NIVA-rapport;7740-2022, Research report, 2022)
   Basert på faglig skjønn, gjennomgang av klassifiseringen fra ØKOKYST for årene 2017-2020 og erfaring fra mange års kystovervåking, er vår oppfatning at klassegrensene i veileder 02:2018 stort sett gir et riktig bilde av ...
  • Konsekvenser av ny kanal og båthavn på Kileneset, Søgne kommune. Strøm og vannutskiftning, ålegrasenger og organismesamfunn i bunnsedimenter og fjæresone. 

   Fagerli, Camilla With; Staalstrøm, Andre; Gitmark, Janne Kim (NIVA-rapport;6736, Research report, 2014)
   Det planlegges mudring, bygging av ny kanal og etablering av ny båthavn ved Kileneset i Søgne kommune. I foreliggende undersøkelse er strømforhold, vannkvalitet og det biologiske miljøet undersøkt for å vurdere eventuelle ...
  • Larvae drift simulations of the Pacific oyster in Skagerrak – influence of climate change on larvae development, survival and dispersal 

   Rinde, Eli; Hjermann, Dag Øystein; Staalstrøm, Andre (NIVA-rapport;7016, Research report, 2016)
   We have investigated the extent to which warmer climate in recent years has led to greater opportunities for successful spreading of Pacific oyster (Crassostrea gigas) larvae from Danish and Swedish coastal areas to Norway, ...
  • Long term current monitoring at U-864 location outside Fedje 2014-2015 

   Jaccard, Pierre Franqois; Staalstrøm, Andre; Skogan, Odd Arne Segtnan (NIVA-rapport;6876, Research report, 2015)
   In January 2014, NIVA participated in a survey by the wreck of submarine U-864 outside Fedje. NIVA’s role was to carry out environmental monitoring during the survey. The cruise was ended by the deployment of an acoustic ...
  • Marine ecological baselines and environmental impact assessment studies in the Sudanese coastal zone. A review 

   Beyer, Jonny; Staalstrøm, Andre; Wathne, Bente Margrethe; Omer, Rihab Kamal; Ahmed, Siddig Eissa (NIVA-rapport;6925, Research report, 2015)
   The unique coastal and marine ecosystems of Sudan need protection against anthropogenic influences. This report provides a review of the key Valued Ecosystem Components (VECs) which occur in Sudanese coastal and offshore ...
  • Miljøkonsekvensvurdering av kjølevannsutslipp til Frierfjorden fra Frier Tråk 

   Jonsson, Henrik; Økelsrud, Asle; Staalstrøm, Andre (NIVA-rapport;7677, Research report, 2021)
   NIVA gir her en miljøkonsekvensvurdering knyttet til mulige, fremtidige utslipp av kjølevann fra Frier Tråk til Frierfjorden. To alternative rørtraséer, hhv. trasé nord og trasé sør, er vurdert. For utslippsdyp ≤10-20m er ...
  • Miljøkonsekvensvurdering av kjølevannsutslipp til Frierfjorden fra Vianode Herøya 

   Jonsson, Henrik; Ruus, Anders; Staalstrøm, Andre (NIVA-rapport;7731-2022, Research report, 2022)
   Vianode AS søker om etablering av ny virksomhet i Herøya industripark for produksjon av karbon-baserte anoder. NIVA leverer her delutredningen på bedriftens miljøpåvirkning i Frierfjorden. Delutredningen er del i en full ...
  • Miljøpåvirkning fra Borregaards prosessavløpsvann til Glomma 

   Ranneklev, Sissel Brit; Staalstrøm, Andre; Lindholm, Markus; Garmo, Øyvind Aaberg (NIVA-rapport;7570, Research report, 2021)
   Borregaard har utslipp av prosessavløpsvann til Glomma fra områder rett oppstrøms Sarpsfossen og ned til Melløs kai. Miljøpåvirkning fra regulerte utslippskomponenter i prosessavløpsvannet ble vurdert etter fortynning og ...
  • Miljørisikovurdering av cyanidutslipp til Ranfjorden fra Glencore Manganese Norway 

   Tobiesen, August E.Dessen; Staalstrøm, Andre (NIVA-rapport;6665, Research report, 2014)
   Modellering av innlagringsdyp viser at utslippet hovedsakelig trenger gjennom til overflaten. Modellering av hvordan utslippet fortynnes i resipienten viser at tilstrekkelig fortynning oppnås innen maksimalt 360 m fra ...
  • Miljørisikovurdering av utslipp av fri cyanid til Ranfjorden fra Glencore Manganese Norway 

   Tobiesen, August E.Dessen; Staalstrøm, Andre (NIVA-rapport;6912, Research report, 2015)
   Modellering av innlagringsdyp viser at utslippet hovedsakelig trenger gjennom til overflaten. Modellering av hvordan utslippet fortynnes i resipienten viser at tilstrekkelig fortynning oppnås innen maksimalt 150 m fra ...