• Beregninger og modelleringer av miljøeffekter i Sælenvatnet som følge av utvidelse av Sælenkanalen 

   Ledang, Anna Birgitta; Staalstrøm, Andre; Wallhead, Phil; Yakushev, Evgeny; Johnsen, Torbjørn M. (NIVA-Rapport;7061, Research report, 2016)
   I forbindelse med planleggingen av utvidelse av Sælenkanalen har det vært utført beregninger og modelleringer for å finne svar på hvilke effekter utvidelsen vil ha på miljøforholdene i Sælenvatnet. Som basis for arbeidet ...
  • Betydningen av indre bølger i Oslofjorden 

   Staalstrøm, Andre (Journal article; Peer reviewed, 2015)
   Når kraftige strømmer passerer undersjøiske fjellrygger i en væske med vertikal tetthetssjiktning, dannes det indre bølger. Slike bølger dannes i Oslofjorden når tidevannsstrømmen passerer Drøbakterskelen. Disse indre ...
  • Current conditions in the Oslofjord. Focus on current strength along the bottom 

   Staalstrøm, Andre; Ghaffari, Peygham (NIVA-rapport;6799, Research report, 2015)
   The objective of this project has been to assess how strong the current conditions near the bottom can be in extreme cases. Extreme value analysis has been applied to current observations near the bottom at six stations ...
  • Dataanalyse av kontinuerlige målinger utenfor The Quartz Corp på Drag i Tysfjord – rapport av målinger gjort i 2014 

   Hjermann, Dag Øystein; Staalstrøm, Andre; Hagen, Anders Gjørwad; Skogan, Odd Arne Segtnan (NIVA-rapport;6878, Research report, 2015)
   Siden mars 2012 har en målerigg nær utslippsledningene til The QUARZ Corp på Drag i Tysfjord tatt kontinuerlige målinger av pH, turbiditet og oseanografiske parametere på 10 og 20 meters dyp. Denne rapporten er en presentasjon ...
  • Deponering av mudrede masser på dypt vann innerst i Ranfjorden 

   Staalstrøm, Andre; Kempa, Magdalena (NIVA-rapport;6942, Research report, 2015)
   Her vurderes utslipp av totalt 100 000 tonn rene masser i en posisjon innerst i Ranfjorden hvor det er 300 m vanndyp. I modellen legges utslippet inn som en kontinuerlig strøm av partikler fordelt jevnt fra overflaten til ...
  • Environmental monitoring during survey by submarine U-864 outside Fedje in 2014 

   Øxnevad, Sigurd; Jaccard, Pierre Franqois; Skogan, Odd Arne Segtnan; Dahl, Ivar Martin; Staalstrøm, Andre; Schaanning, Morten (NIVA-rapport;6642, Research report, 2014)
   NIVA has done environmental monitoring during a survey by the wreck of submarine U-864 outside Fedje. The survey was done in January 2014 on the vessel Geosund from DOF Subsea Norway. The main task for NIVA was to monitor ...
  • Forurensningsundersøkelse i Hjeltefjorden etter uhellsutslipp avkabelolje i forbindelse med et strømkabelbrudd i 2013 

   Beyer, Jonny; Staalstrøm, Andre; Bakke, Torgeir Heggelund (NIVA-rapport;6704, Research report, 2014)
   NIVA undersøkte forekomst av forurensning i Hjeltefjorden etter utslipp av om lag 15.000 liter kabelolje av type T 3588 fra den undersjøiske strømkabelen til Bergenshalvøens Kommunale Kraftselskap (BKK). Lekkasjen skjedde ...
  • Konsekvenser av ny kanal og båthavn på Kileneset, Søgne kommune. Strøm og vannutskiftning, ålegrasenger og organismesamfunn i bunnsedimenter og fjæresone. 

   Fagerli, Camilla With; Staalstrøm, Andre; Gitmark, Janne Kim (NIVA-rapport;6736, Research report, 2014)
   Det planlegges mudring, bygging av ny kanal og etablering av ny båthavn ved Kileneset i Søgne kommune. I foreliggende undersøkelse er strømforhold, vannkvalitet og det biologiske miljøet undersøkt for å vurdere eventuelle ...
  • Larvae drift simulations of the Pacific oyster in Skagerrak – influence of climate change on larvae development, survival and dispersal 

   Rinde, Eli; Hjermann, Dag Øystein; Staalstrøm, Andre (NIVA-rapport;7016, Research report, 2016)
   We have investigated the extent to which warmer climate in recent years has led to greater opportunities for successful spreading of Pacific oyster (Crassostrea gigas) larvae from Danish and Swedish coastal areas to Norway, ...
  • Long term current monitoring at U-864 location outside Fedje 2014-2015 

   Jaccard, Pierre Franqois; Staalstrøm, Andre; Skogan, Odd Arne Segtnan (NIVA-rapport;6876, Research report, 2015)
   In January 2014, NIVA participated in a survey by the wreck of submarine U-864 outside Fedje. NIVA’s role was to carry out environmental monitoring during the survey. The cruise was ended by the deployment of an acoustic ...
  • Marine ecological baselines and environmental impact assessment studies in the Sudanese coastal zone. A review 

   Beyer, Jonny; Staalstrøm, Andre; Wathne, Bente Margrethe; Omer, Rihab Kamal; Ahmed, Siddig Eissa (NIVA-rapport;6925, Research report, 2015)
   The unique coastal and marine ecosystems of Sudan need protection against anthropogenic influences. This report provides a review of the key Valued Ecosystem Components (VECs) which occur in Sudanese coastal and offshore ...
  • Miljørisikovurdering av cyanidutslipp til Ranfjorden fra Glencore Manganese Norway 

   Tobiesen, August E.Dessen; Staalstrøm, Andre (NIVA-rapport;6665, Research report, 2014)
   Modellering av innlagringsdyp viser at utslippet hovedsakelig trenger gjennom til overflaten. Modellering av hvordan utslippet fortynnes i resipienten viser at tilstrekkelig fortynning oppnås innen maksimalt 360 m fra ...
  • Miljørisikovurdering av utslipp av fri cyanid til Ranfjorden fra Glencore Manganese Norway 

   Tobiesen, August E.Dessen; Staalstrøm, Andre (NIVA-rapport;6912, Research report, 2015)
   Modellering av innlagringsdyp viser at utslippet hovedsakelig trenger gjennom til overflaten. Modellering av hvordan utslippet fortynnes i resipienten viser at tilstrekkelig fortynning oppnås innen maksimalt 150 m fra ...
  • Miljørisikovurdering ved utslipp av renset prosessavløpsvann til Samlafjorden 

   Staalstrøm, Andre; Ranneklev, Sissel Brit; Schaanning, Morten; Mengeot, Caroline; Grung, Merete (NIVA-rapport;7457, Research report, 2020)
   For å redusere utslipp av gass til luft, skal Elkem Bjølvefossen installere nytt renseanlegg, som medfører endring i utslippstillatelse av prosessavløpsvann til sjø. Prosessavløpsvannet vil inneholde metaller, polyaromatiske ...
  • Modellering av kjemikalietilsetning i Drammenselva 

   Staalstrøm, Andre; Kempa, Magdalena (NIVA-rapport;7152, Research report, 2017-05)
   Tilsetning av kjemikalier i Drammenselva for å utrydde lakseparasitten G. salaris, har blitt simulert med modellen GEMSS. Ved å slippe ut en mengde på omtrent 32000 L av en rotenonløsning med styrke 3,3 %, fordelt på ...
  • Modellering av miljøtilstanden i indre Oslofjord sett i lys av utslippstillatelser og befolkningsutvikling 

   Staalstrøm, Andre (NIVA-rapport;7493, Research report, 2020)
   Miljøtilstanden i Indre Oslofjord innenfor Drøbak har blitt modellert med NIVA Fjordmodell. Nå i 2020 bor det 1 million mennesker i kommunene rundt Indre Oslofjord, og det har blitt antatt at denne befolkningen vil øke til ...
  • Modellering av strøm og partikkeltransport i forbindelse med utfylling utenfor Mekjarvik 

   Staalstrøm, Andre; Kempa, Magdalena (NIVA-rapport;6846, Research report, 2015)
   Modellen GEMSS som er satt opp for området rundt Kvitsøyfjorden og Byfjorden, er benyttet til å modellere spredning av partikler fra det planlagte utfyllingsområdet for steinmasser utenfor Mekjarvik. I nordvestlig retning ...
  • Naturtyper i Saltstraumen marine verneområde 

   Fagerli, Camilla With; Gundersen, Hege; Gitmark, Janne Kim; Staalstrøm, Andre; Christie, Hartvig C (NIVA-rapport;6841, Research report, 2015)
   Denne undersøkelsen rapporterer naturverdier i Saltstraumen marine verneområde basert på videoregistreringer langs 30 linjer (transekter). Det ble registrert 15 naturtyper (NiN) i området der hardbunn og særlig fast bunn ...
  • Observations of turbulence caused by a combination of tides and mean baroclinic flow over a fjord sill 

   Staalstrøm, Andre; Arneborg, Lars; Liljebladh, Bengt; Brostrøm, Gøran (Journal article; Peer reviewed, 2015)
   This study investigates the dissipation rates and flow conditions at the Drøbak Sill in the Oslofjord. The area was transected 13 times with a free-falling microstructure shear probe during 4 days in June 2011. At the same ...
  • Overvåking av Indre Oslofjord i 2013 

   Berge, John Arthur; Amundsen, Rita; Gitmark, Janne Kim; Gundersen, Hege; Haande, Sigrid; Johnsen, Torbjørn Martin; Kroglund, Tone; Ledang, Anna Birgitta; Lømsland, Evy Rigmor; Staalstrøm, Andre; Hylland, Ketil; Holth, Tor Fredrik; Bratrud, Tage; Bølling, Nicolai; Erdahl, Espen; Hinchcliffe, Christopher; Wisbech, Cathrine; Wolf, Raoul (NIVA-Rapport;6697;, Research report, 2014)
   Rapporten gir en kort oversikt over resultatene fra overvåkingen foretatt for Fagrådet for vann- og avløpsteknisk samarbeid i Indre Oslofjord i 2013. En mer utfyllende presentasjon av resultatene er gitt i en vedleggsrapport ...