• A snap shot of the short-term response of crustaceans to macrophyte detritus in the deep Oslofjord 

   Ramirez-Llodra, Eva; Rinde, Eli; Gundersen, Hege; Christie, Hartvig; Fagerli, Camilla With; Fredriksen, Stein; Gitmark, Janne Kim; Norling, Karl; Walday, Mats Gunnar; Norderhaug, Kjell Magnus (Journal article; Peer reviewed, 2016)
   A test deployment of a time-lapse camera lander in the deep Oslofjord (431 m) was used to obtain initial information on the response of benthic fauna to macroalgal debris. Three macroalgal species were used on the lander ...
  • Bispevika. Vurdering av vannutskiftning og miljøforhold i vannbasseng B6b 

   Walday, Mats Gunnar; Molvær, Jarle; Rinde, Eli; Sørensen, Elin Tanding; Christie, Hartvig C; Leikvin, Øyvind (NIVA-rapport;7563, Research report, 2020)
   Oslo S Utvikling (OSU) arbeider med detaljplan for utbygging i Bispevika, med utfylling og bebyggelse i nordøstre del. Her inngår bl.a. to bassenger med innløp fra Bispevika. Det er viktig at bassengene har tilstrekkelig ...
  • Effects of climate and eutrophication on the diversity of hard bottom communities on the Skagerrak coast 1990-2010 

   Norderhaug, Kjell Magnus; Gundersen, Hege; Pedersen, Are; Moy, Frithjof Emil; Green, Norman Whitaker; Walday, Mats Gunnar; Gitmark, Janne Kim; Ledang, Anna Birgitta; Bjerkeng, Birger; Hjermann, Dag Øystein; Trannum, Hilde Cecilie (Journal article; Peer reviewed, 2015)
   Eutrophication is one of the most serious environmental problems in the Skagerrak, and climate change may increase eutrophication in the future. This study focused on the effects of eutrophication and climate, and the ...
  • Eksempelsamling for tiltaksorientert overvåking 

   Ranneklev, Sissel Brit; Haande, Sigrid; Walday, Mats Gunnar; Grung, Merete (NIVA-rapport;7258, Research report, 2018)
   Denne rapporten gir en innføring i tiltaksorientert overvåking i henhold til de krav som stilles i vannforskriften. Rapporten viser elementer som bør inngå under utformingen av et tiltaksorientert overvåkingsprogram. I ...
  • Eutrofiovervåking i Ytre Oslofjord 2019-2023. Bentosundersøkelser i 2021. Fagrapport 

   Gitmark, Janne Kim; Fagerli, Camilla With; Walday, Mats Gunnar (NIVA-rapport;7758-2022, Research report, 2022)
   Overvåkingsprogrammet for Ytre Oslofjord har fokus på å fremskaffe informasjon om miljøtilstanden med hensyn til eutrofiering, blant annet hos organismesamfunn på bunnen. I 2021 ble det gjennomført undersøkelser av flora ...
  • Evaluering av komboindeksens egnethet for tilstandsklassifisering av makroalger i sjøsonen 

   Fagerli, Camilla With; Gitmark, Janne Kim; Gundersen, Hege; Kile, Maia Røst; Moy, Siri Røang; Walday, Mats Gunnar (NIVA-rapport;7695-2022, Research report, 2022)
   Komboindeksen er en ny klassifiseringsindeks for makroalger som baserer seg på vurderinger av makroalgesamfunnets tilstand i fjæresonen kombinert med vurderinger i sjøsonen. Komboindeksen har blitt utprøvd gjennom ...
  • Evaluering av ØKOKYST - stasjonsnett og klassegrenser 

   Walday, Mats Gunnar; Fagerli, Camilla With; Frigstad, Helene; Staalstrøm, Andre; Kaurin, Maria; Christensen, Guttorm; Trannum, Hilde Cecilie; Eikrem, Wenche (NIVA-rapport;7527, Research report, 2020)
   Overvåkingsprogrammet "Økosystemovervåking i Kystvann – ØKOKYST" har til hensikt å overvåke miljøtilstanden i utvalgte områder langs norskekysten i henhold til vannforskriften. Miljødirektoratet har bedt NIVA gjennomgå ...
  • Feltbasert kunnskap, metodikk og kriterier for økologisk kvalitet til et utvalg av marine naturtyper 

   Rinde, Eli; Moy, Siri Røang; Tveiten, Lise Ann; Kvile, Kristina Øie; Walday, Mats Gunnar; Christie, Hartvig; Marijana Stenrud, Brkljacic; Kile, Maia Røst; Bekkby, Trine; Gitmark, Janne Kim; Mjelde, Marit; Fagerli, Camilla With; Oug, Eivind; d’Auriac, Marc Anglés (NIVA-rapport;7691, Research report, 2022)
   Vi kommer her med innspill til utvikling av metodikk og kriterier for kartlegging og fastsettelse av økologisk kvalitet til et utvalg av marine naturtyper basert på feltundersøkelser. De utvalgte naturtypene er ålegrasenger, ...
  • Fornebu Brygge. Konsekvensutredning – natur i sjø 

   Walday, Mats Gunnar; Fagerli, Camilla With (NIVA-rapport;7807-2023, Research report, 2023)
   Arkitektene Haptic og Oslo Works har utarbeidet skisse for hvordan det kan se ut når planområdet for Fornebu Brygge er ferdig utbygd. Dette er nærmere beskrevet i rapporten. For å få kunnskap om det marine miljøet innenfor ...
  • Frisk Oslofjord. Undersøkelser på grunt vann - med utprøving av ny teknologi 

   Walday, Mats Gunnar; Rinde, Eli; Andersen, Guri Sogn; Hancke, Kasper; Moy, Siri Røang (NIVA-rapport;7642, Research report, 2021)
   Prosjektet Frisk Oslofjord skal samle kunnskap som skal gi grunnlag for bærekraftig forvaltning, styrking av de marine ressursene og det marine miljøet. NIVAs del i arbeidet omfattet utprøving av ny teknologi for undersøkelser ...
  • "Hanging gardens" - comparing fauna communities in kelp farms and wild kelp forests 

   Bekkby, Trine; Torstensen, Ragnhild Ryther Grimm; Grünfeld, Lars Andreas Holm; Gundersen, Hege; Fredriksen, Stein; Rinde, Eli; Christie, Hartvig C; Walday, Mats Gunnar; Andersen, Guri Sogn; Brkljacic, Marijana Stenrud; Neves, Luiza S.; Hancke, Kasper (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   A growing need for food is causing increased interest for seaweed farming globally. This requires knowledge of the industry’s effects on the marine environment. We therefore aimed to explore the communities hosted by a ...
  • Kartlegging av sjøarealer i Moss 

   Borgersen, Gunhild; Gitmark, Janne Kim; Kvile, Kristina Øie; Trannum, Hilde Cecilie; Walday, Mats Gunnar; Dalen, Lars; Halvorsen, Andrine (NIVA-rapport;7847-2023, Research report, 2023)
   NIVA har gjennomført en kartlegging av sjøarealer i Moss kommune. Kartleggingen omfattet statussjekk på kartlagte grunne bløtbunnsområder av «viktig» verd og på ålegrasenger av «svært viktig» og «viktig» verdi. Kartlegging ...
  • Klassifiseringsveileder 02:2018 - Revisjonsbehov kystvann 

   Walday, Mats Gunnar; Gitmark, Janne Kim; Engesmo, Anette; Staalstrøm, Andre; Gundersen, Hege; Borgersen, Gunhild; Fagerli, Camilla With (NIVA-rapport;7740-2022, Research report, 2022)
   Basert på faglig skjønn, gjennomgang av klassifiseringen fra ØKOKYST for årene 2017-2020 og erfaring fra mange års kystovervåking, er vår oppfatning at klassegrensene i veileder 02:2018 stort sett gir et riktig bilde av ...
  • Konsekvensanalyse for marint miljø av installasjon av sjøkabel på strekningen Sandvika – Varpet i Rognsfjorden 

   Walday, Mats Gunnar; Schaanning, Morten (NIVA-rapport, Research report, 2018)
   NIVA har undersøkt biologiske og sedimentkjemiske forhold i forbindelse med installasjon av sjøkabel på strekningen Sandvika – Varpet i Rognsfjorden, Bamble kommune. Det er stort sett fast sandbunn gjennom hele traseen, ...
  • Marin overvåking Nordland 2016-2017. Undersøkelser av hydrografi, planteplankton og bløtbunnsfauna i 6 fjorder i Nordland 

   Borgersen, Gunhild; Ledang, Anna Birgitta; Norli, Marit; Hangstad, Thor Arne; Walday, Mats Gunnar (NIVA-rapport;7211, Research report, 2017)
   Målsettingen er å overvåke og angi den økologiske miljøtilstanden i 6 ulike fjordområder i Nordland hvor det er en aktiv akvakulturnæring. 2016-2017 er det gjort undersøkelser i Sjona, Nordfoldfjorden, Sagfjorden, Tysfjorden, ...
  • Miljøundersøkelser rundt vraket av MS Server 

   Norderhaug, Kjell Magnus; Bakke, Torgeir Heggelund; Berge, John Arthur; Fagerli, Camilla With; Tveiten, Lise Ann; Gitmark, Janne Kim; Walday, Mats Gunnar (NIVA-rapport;6916, Research report, 2015)
   NIVA har gjennomført miljøundersøkelser rundt vraket av MS Server. Resultatene var entydige og hovedkonklusjonen fra undersøkelsene er at vraket av MS Server ikke har negativ påvirkning på miljøet med hensyn på tre viktige ...
  • Overvåking av Ytre Oslofjord 2014-2018. Årsrapport for 2015 

   Walday, Mats Gunnar; Borgersen, Gunhild; Naustvoll, Lars Johan; Selvik, John Rune (NIVA-rapport;7011, Research report, 2016)
   Rapporten beskriver tilførsler i 2014 og resultater i 2015 for planteplankton, hydrofysikk og -kjemi samt forhold på bløtbunn. Jordbruk er største kilde for tilførsler av både menneskeskapt fosfor og nitrogen. Befolkning ...
  • Overvåking av Ytre Oslofjord 2014-2018. Årsrapport for 2016. 

   Walday, Mats Gunnar; Gitmark, Janne Kim; Naustvoll, Lars Johan; Selvik, John Rune (NIVA-rapport;7169, Research report, 2017)
   Rapporten beskriver tilførsler av nitrogen og fosfor i 2015 og resultater i 2016 for planteplankton, hydrofysikk og -kjemi samt organismer på hardbunn. Jordbruk var største enkeltkilde for menneskeskapt fosfor og nitrogen. ...
  • Overvåking av Ytre Oslofjord 2014-2018. Årsrapport for 2017 

   Walday, Mats Gunnar; Gitmark, Janne Kim; Naustvoll, Lars Johan; Selvik, John Rune (NIVA-rapport;7283, Research report, 2018)
   Jordbruk er den største enkeltkilden for tilførsler av både menneskeskapt fosfor og nitrogen til Ytre Oslofjord. Økt landbruk og befolkningsvekst rundt Ytre Oslofjord vil føre til en økt belastning på fjorden hvis ikke ...
  • Overvåking av Ytre Oslofjord 2014-2018. Bentosundersøkelser i 2016. Fagrapport 

   Gitmark, Janne Kim; Fagerli, Camilla With; Walday, Mats Gunnar (NIVA-rapport;7165, Research report, 2017)
   Overvåkningsprogrammet for Ytre Oslofjord skal fremskaffe informasjon om miljøtilstanden hos bunndyrsamfunn med fokus på eutrofiering. I 2016 ble det gjennomført undersøkelser av flora og fauna på hardbunn i fjæresonen ...