NIVA-rapport serien inneholder rapporter fra 1956 og frem i dag. Fra 2014 av kommer NIVA-rapport serien kun i digital utgave. For rapporter i utskriftskvalitet, vennligst velg dokumentet med 200 dpi.

Recent Submissions

 • Vannkjemisk utvikling og biologisk tilstand etter kalkslutt i innsjøer i Hedmark. Rapport fra overvåking i perioden 2015-2018 

  Garmo, Øyvind Aaberg; Johnsen, Stein Ivar; Dokk, John Gunnar; Holter, Tobias Houge; Håll, Johnny Peter; Løvik, Jarl Eivind; Olstad, Kjetil (NIVA-rapport;7400, Research report, 2019)
  Kalkingsprogrammet i Hedmark ble avsluttet i 2013. I etterkant ble det iverksatt overvåking av vannkjemi, bunndyr, fisk og kreps i tidligere kalkede vannforekomster. Kalsiumnivået er redusert siden kalkingen ble avsluttet, ...
 • Monitoring of environmental contaminants in freshwater ecosystems 2018 – Occurrence and biomagnification 

  Jartun, Morten; Økelsrud, Asle; Rundberget, Thomas; Enge, Ellen Katrin; Rostkowski, Pawel; Warner, Nicholas Alexander; Harju, Mikael; Johansen, Ingar (NIVA-rapport;7397, Research report, 2019)
  This report studies the distribution and fate of contaminants such as mercury (Hg), cyclic volatile methylated siloxanes (cVMS: D4, D5, D6), brominated flame retardants (BFR, PBDEs), alkylphenols, organic phosphorous flame ...
 • Flensjøen i kommuene Røros og Os 2018. Status for vannkvalitet og biologiske forhold etter kalking i perioden 2005-2013 

  Løvik, Jarl Eivind; Johnsen, Stein Ivar; Dokk, John Gunnar; Olstad, Kjetil; Håll, Johnny Peter; Garmo, Øyvind Aaberg; Økelsrud, Asle (NIVA-rapport;7398, Research report, 2019)
  Rapporten omhandler vannkvalitet og biologiske forhold inklusive fisk i Flensjøen etter kalking. Innsjøens vannkvalitet viste bedring fra 1970- og 1980-tallet og fram til 2005, før kalking. Kalking ble gjennomført i 2005 ...
 • Problemkartlegging av eutrofierte vannforekomster i vannområdene Gjerstad-Vegår, Nidelva og Tovdalselva. Kunnskapsstatus og prioritering av lokaliteter for screening-undersøkelser 

  Hobæk, Anders (NIVA-rapport;7405, Research report, 2019)
  Rapporten sammenfatter oppdatert kunnskapsstatus for 45 vannforekomster i vannområdene Gjerstad-Vegår, Nidelva og Tovdalselva. På grunnlag av tilgjengelige data er det utarbeidet forslag til hvilke vannforekomster som ...
 • Repeterende overvåking av bunnfauna og sedimenter i Sandsfjorden 

  Borgersen, Gunhild; Brkljacic, Marijana Stenrud; Ledang, Anna Birgitta (NIVA-rapport;7404, Research report, 2019)
  Norsk Stein AS på Jelsa har av Fylkesmannen i Rogaland blitt pålagt å utføre en oppfølgende undersøkelse av bunnfauna og sedimenter i Sandsfjorden i tilknytning til eksisterende utslippstillatelse til sjø. Undersøkelsen ...
 • Utslipp av PAH 16 EPA til sjø fra karbonverket ved Hydro Sunndal 

  Vogelsang, Christian (NIVA-rapport;7399, Research report, 2019)
  I ny utslippstillatelse har Hydro Aluminium Sunndal fått pålegg fra Miljødirektoratet om å beregne utslippene av PAH 16 EPA fra karbonverket til sjø. Dagens utslipp av PAH stammer primært fra gassvaskeanlegget i ...
 • Bunndyrsundersøkelser i elver/bekker i Eidskog kommune 2019 

  Andersen, Eivind Ekholt (NIVA-rapport;7403, Research report, 2019)
  Formålet med denne undersøkelsen har vært å innhente kunnskap om miljøtilstand på bakgrunn av bunndyrsamfunn fra elleve utvalgte elve- og bekkelokaliteter i Eidskog kommune. Arbeidet inngår som del av gjennomføringen av ...
 • Driftskontroll av kalkdoseringsanlegg i Arendalsvassdraget År 2018 

  Høgberget, Rolf; Håvardstun, Jarle; Skancke, Liv Bente (NIVA-rapport;7395, Research report, 2019)
  Driftskontroll av Bøylefoss kalkdoseringsanlegg i Arendalsvassdraget gjennomføres for å avdekke effektiviteten til anlegget. Denne statusrapporten gir en dokumentasjon på driften i rapporteringsperioden (2018) og inneholder ...
 • Undersøkelse av bløtbunnsfauna langs Vestfoldkysten i 2018 

  Borgersen, Gunhild (NIVA-rapport;7396, Research report, 2019)
  Bunnprøver for analyse av bløtbunnsfauna ble tatt på syv stasjoner i Vestfold i 2018. Stasjonene i Viksfjorden, Røssesundet og Træla hadde svært fattig fauna, og ble klassifisert til moderat til dårlig tilstand for ...
 • Screening programme 2014: Phosphites, selected PBT substances and non-target screening 

  Thomas, Kevin; Schlabach, Martin; Langford, Katherine; Reid, Malcolm; Fjeld, Eirik; Øxnevad, Sigurd; Rundberget, Thomas; Bæk, Kine; Rostkowski, Pawel; Röhler, Laura; Borgen, Anders (NIVA-rapport;6928-2015, Research report, 2015)
  The occurrence and environmental risk of a number of phosphites and selected PBT substances are reported for wastewater effluents and leachates, as well as sediments and biota from Oslofjord and Lake Mjøsa. In addition a ...
 • Screening Programme 2015: Benzothiazoles, siloxanes, pigments & PBT compounds 

  van Bavel, Bert; Thomas, Kevin V; Langford, Katherine; Reid, Malcolm; Vogelsang, Christian; Øxnevad, Sigurd; Bæk, Kine; Fjeld, Eirik; Brooks, Steven; Schlabach, Martin; Rostkowski, Pawel; Warner, Nick; Borgen, Anders; Halse, Anne Karine; Davanger, Kirsten; Gundersen, Hans (NIVA-rapport;1639-2016, Research report, 2016)
  This report summarizes the findings of a screening study into the occurrence of selected benzothiazoles, siloxanes, pigments & PBT compounds in effluents, sewage sludge, surface water, sediments and biota.
 • Overvåking av referanseelver 2018. Basisovervåking i henhold til vannforskriften 

  Moe, Therese Fosholt; Persson, Jonas; Bækkelie, Knut Andreas Eikland; Myrvold, Knut Marius; Garmo, Øyvind Aaberg; Grung, Merete; Hindar, Atle; Guerrero Calidonio, Jose-Luis; de Wit, Heleen (NIVA-rapport;7378, Research report, 2019)
  Overvåking av referanseelver har vært gjennomført over to år, og i andre år (2018) ble 34 antatte referansevannforekomster undersøkt. Vannforekomstene dekket mange ulike elvetyper i økoregionene Finnmark, Vestlandet og ...
 • Overvåking av vannforekomster i Hedmark i 2018 

  Håll, Johnny Peter; Jensen, Thomas Correll; Bongard, Terje; Magerøy, Jon Hamner; Bækkelie, Knut Andreas Eikland; Myrvold, Knut Marius; Garmo, Øyvind Aaberg; Kile, Maia Røst; Mutinova, Petra Thea; Skjelbred, Birger (NIVA-rapport;7379, Research report, 2019)
  Rapporten presenterer resultatene fra overvåking av miljøtilstanden i sju innsjølokaliteter og 17 elve- og bekkelokaliteter i Hedmark i 2018. Nugguren, Storsjøen og Frysjøen var i god økologisk tilstand og oppnådde dermed ...
 • Innhenting av kunnskap om utvalgte vassdrag i Hedmark i 2018 

  Håll, Johnny Peter; Johnsen, Stein Ivar; Kile, Maia Røst; Skjelbred, Birger; Jensen, Thomas Correll; Olstad, Kjetil; Garmo, Øyvind Aaberg; Mutinova, Petra Thea; Dokk, John Gunnar; Kemp, Joanna Lynn; Holter, Tobias Houge (NIVA-rapport;7394, Research report, 2019)
  Rapporten presenterer resultatene fra innhenting av kunnskap ifra i alt syv innsjøer og 26 elve- og bekkelokaliteter i Hedmark. Vannforekomstene ble undersøkt for biologiske forhold og vannkvalitet, og økologisk og kjemisk ...
 • Sammenlignende laboratorieprøving (SLP) – Industriavløpsvann SLP 1959 

  Bryntesen, Tina; Villø, Marit (NIVA-rapport;7375, Research report, 2019)
  Ved en sammenlignende laboratorieprøving (SLP) arrangert i januar – mars 2019 deltok 72 laboratorier i bestemmelse av pH, suspendert stoff (tørrstoff og gløderest), sum organisk stoff (biokjemisk oksygenforbruk, kjemisk ...
 • Hver dråpe teller - Blågrønn infrastruktur i byer. Eksempler på tiltak basert på studietur til Amsterdam og Rotterdam. 

  Braskerud, B C; Azhar, S; Barkved, Line Johanne; de Bruin, Karianne; Christiansen, A F; Fleig, A; Isager, E B; Iversen, H; Kristensen, K.; Li, H; Seifert-Dähnn, Isabel; Skaugen, T; Sjødahl, E U; Volden, E P (NIVA-rapport;7382, Research report, 2019)
  En studietur til Amsterdam og Rotterdam høsten 2018 viste oss to byer som forberedte seg på å møte klimaendringene ved å bruke grønn infrastruktur. I praksis betød det relativt omfattende anlegning av smarte, blågrønne tak ...
 • Effekter av drikkevannsregulering på økologisk tilstand i Helgeren 

  Thrane, Jan-Erik; Lindholm, Markus; Mjelde, Marit; Demars, Benoît Olivier Laurent; Håll, Johnny Peter; Thaulow, Jens (NIVA-rapport;7392, Research report, 2019)
  I 2018 gjennomførte NIVA biologiske undersøkelser i Helgeren, et regulert drikkevannsmagasin som inngår i Oslos vannforsyning. Målet var å vurdere hvorvidt drikkevannsreguleringen går ut over den økologiske tilstanden i ...
 • Bygging av ny E6 Frya-Sjoa. Bunndyrundersøkelser for å dokumentere bekkers økologiske tilstand etter Vannforskriften før og etter anleggsarbeid 

  Lindholm, Markus; Kemp, Joanna Lynn; Aanes, Karl Jan; Persson, Jonas (NIVA-rapport;7380, Research report, 2019)
  Rapporten presenterer resultater fra undersøkelser i fire sidevassdrag til Gudbrandsdalslågen mellom Sjoa og Frya, basert på bunndyrprøver innsamlet i 2012, 2013 og 2018. Hensikten med kartleggingen var å kvantifisere ...
 • Tiltaksrettet overvåking av utslipp fra Vajda-Papir Scandinavia AS til Drammenselva 2018 

  Lindholm, Markus; Håll, Johnny Peter (NIVA-rapport;7387, Research report, 2019)
  NIVA har på oppdrag av Vajda-Papir Scandinavia AS, etter pålegg fra Miljødirektoratet om tiltaksrettet overvåking i 2018, overvåket og vurdert mulige effekter av bedriftens utslipp til Drammenselva. Overvåkingsprogrammet ...
 • Skisse til kalkingsplan for Tangedalselva 

  Høgberget, Rolf (NIVA-rapport;7390, Research report, 2019)
  Yndesdalsvassdraget består av en del innsjøer og små sure tilførsler som påvirker effekten av kalkdoseringen fra Lågefossen. Tangedaleelva er en slik sideelv som renner ut nederst i Yndesdalsvassdraget. Elva er laks- og ...

View more