NIVA-rapport serien inneholder rapporter fra 1956 og frem i dag. Fra 2014 av kommer NIVA-rapport serien kun i digital utgave. For rapporter i utskriftskvalitet, vennligst velg dokumentet med 200 dpi.

Recent Submissions

 • ØKOKYST – DP Skagerrak. Årsrapport 2019. 

  Fagerli, Camilla With; Trannum, Hilde Cecilie; Staalstrøm, Andre; Eikrem, Wenche; Sørensen, Kai; Marty, Sabine; Frigstad, Helene; Gitmark, Janne Kim (NIVA-rapport;7504, Research report, 2020)
  Overvåkingsprogrammet "Økosystemovervåking i Kystvann – ØKOKYST" har til hensikt å overvåke miljøtilstanden i utvalgte områder langs norskekysten i henhold til vannforskriften. Delprogram Skagerrak omfatter 14 vannforekomster ...
 • ØKOKYST – DP Norskehavet Sør (I). Årsrapport 2019. 

  Trannum, Hilde Cecilie; Fagerli, Camilla With; Golmen, Lars Gunder; Eikrem, Wenche; Frigstad, Helene; Staalstrøm, Andre (NIVA-rapport;7500, Research report, 2020)
  Overvåkingsprogrammet "Økosystemovervåking i Kystvann – ØKOKYST" har til hensikt å overvåke miljøtilstanden i utvalgte områder langs norskekysten i henhold til vannforskriften. Delprogram Norskehavet Sør I omfatter områdene ...
 • ØKOKYST Delprogram Nordsjøen Nord, Årsrapport 2019 

  Dale, Trine; Eikrem, Wenche; Ledang, Anna Birgitta; Kristiansen, Trond; Frigstad, Helene (NIVA-rapport;7503, Research report, 2020)
  I ØKOKYST-delprogram Nordsjøen Nord var det kun prøvetakning av vannmasser i 2019. Den samlede vurderingen av vannforekomstene baserer seg på undersøkelse av det biologiske kvalitetselementet planteplankton samt fysisk-kjemiske ...
 • ØKOKYST – DP Norskehavet Sør (II). Årsrapport 2019. 

  Golmen, Lars Gunder; Eikrem, Wenche; Fagerli, Camilla With; Staalstrøm, Andre; Mengeot, Caroline; Frigstad, Helene (NIVA-rapport;7505, Research report, 2020)
  Overvåkingsprogrammet "Økosystemovervåking i Kystvann – ØKOKYST" har til hensikt å overvåke miljøtilstanden i utvalgte områder langs norskekysten i henhold til vannforskriften. Delprogram Norskehavet Sør II omfatter områdene ...
 • Alna – kunnskapssammenstilling og mulighetsstudie 

  Nesheim, Ingrid; Moe, Therese Fosholt; Ranneklev, Sissel Brit; Furuseth, Ingvild Skumlien (NIVA-rapport;7529, Research report, 2020)
  Rapporten er en kunnskapssammenstilling om miljøtilstanden i Alna, med påvirkningsfaktorer og mulige løsninger for fremtidig restaurering. Det er et formål å bidra med kunnskapsgrunnlag for vannforskriftarbeidet, ...
 • Supplementary material to ECOMAR: A data-driven framework for ecosystembased Maritime Spatial Planning in Danish marine waters 

  Andersen, Jesper Harbo; Hammer, Kathrine Jul; Harvey, E. Therese; Knudsen, Steen Wilhelm; Murray, Ciaran Joseph; Carstensen, Jacob; Petersen, Ib Krag; Sveegaard, Signe; Tougaard, Jakob; Edelvang, Karen; Olsen, Jeppe; Vinther, Morten; Al-Hamdani, Zyad; Jensen, Jørn Bo; Leth, Jørgen O; Kaae, Berit C; Olafsson, Anton S (NIVA-rapport;7525, Research report, 2020)
  This report contains, as said in the title, the supplementary material to the synthesis report from the ECOMAR project (2018- 2020). The supplementary material consists of three parts: 1) Annex A, being the data sets and ...
 • Monitoring of microplastics in Danish marine waters using the Oslo-Kiel ferry as a ship-of-opportunity 

  van Bavel, Bert; Lusher, Amy; Jaccard, Pierre Franqois; Pakhomova, Svetlana; Singdahl-Larsen, Cecilie; Andersen, Jesper Harbo; Murray, Ciaran Joseph (NIVA-rapport;7524, Research report, 2020)
  The EU Marine Strategy Framework Directive require that EU Member States establish appropriate strategies and sampling programmes for microplastic in the marine environment. We report the results of a two-tiered pilot study ...
 • Mulighetskartlegging for kystbaserte næringer i Østfold 

  Kaste, Øyvind; Dahl, Einar; Gaeta, Federico Håland; Hess-Erga, Ole-Kristian; Johnsen, Kathrine Ivsett; Kildahl, Henriette Othilie Bøe; Steen, Henning; Albretsen, Jon (NIVA-rapport;7517, Research report, 2020)
  En rekke utredninger og strategidokumenter, både på internasjonalt og nasjonalt nivå, peker på at det er et stort potensial for økt vekst og verdiskaping knyttet til marine næringer. Viken fylkeskommune og kommunene langs ...
 • Overvåking av Ytre Oslofjord 2019-2023. Tilførsler og undersøkelser i vannmassene i 2019. Fagrapport 

  Engesmo, Anette; Staalstrøm, Andre; Selvik, John Rune; Kistenich, Sonja (NIVA-rapport;7513, Research report, 2020)
  Det ble gjennomført tilførselsberegninger for tilførsler til Ytre Oslofjord for 2018. Jordbruk er største enkeltkilde for tilførsler av både menneskeskapt fosfor og nitrogen. Tilførsler fra befolkning (avløpsrenseanlegg) ...
 • Undersøkelse av hydrografiske og biologiske forhold i Indre Oslofjord Årsrapport 2019 

  Staalstrøm, Andre; Engesmo, Anette; Andersen, Guri Sogn; Hjermann, Dag Øystein (NIVA-rapport;7515, Research report, 2020)
  Overvåkning av vannmassene på 11 stasjoner for perioden 2017-2019 viser at vannkvaliteten basert på kvalitetselementet planteplankton er moderat innenfor Drøbak. I Bunnebotten og i Bunnefjorden er klorofyll a den utslagsgivende ...
 • Overvåking av vannforekomster i Ringsaker kommune i 2019 

  Økelsrud, Asle; Skjelbred, Birger (NIVA-rapport;7511, Research report, 2020)
  Rapporten klassifiserer miljøtilstanden i fem innsjøer i Ringsaker kommune i 2019 med hensyn til eutrofiering (overgjødsling). Basert på mengden og sammensetningen av planteplankton samt fysisk-kjemiske støtteparametere ...
 • Eutrofiovervåking i Ytre Oslofjord 2019-2023. Bentosundersøkelser i 2019. Fagrapport 

  Moy, Siri Røang (NIVA-rapport;7514, Research report, 2020)
  Overvåkingsprogrammet for Ytre Oslofjord har fokus på å fremskaffe informasjon om miljøtilstanden med hensyn til eutrofiering, blant annet hos organismesamfunn på bunnen. I 2019 ble det gjennomført undersøkelser av flora ...
 • Monitoring TCM 2020 - Aquatic 

  Gundersen, Cathrine Brecke; Lund, Espen; Grung, Merete (NIVA-rapport;7512, Research report, 2020)
  Aquatic monitoring of three lakes, including drinking water sources, located in close vicinity to the Technology Centre Mongstad (TCM) was conducted to look for traces of amine-discharges from CO2 capture activities. Lake ...
 • Sammenlignende laboratorieprøvninger (SLP) – Analyse av ferskvann. SLP 20-28 

  Bryntesen, Tina (NIVA-rapport;7510, Research report, 2020)
  Under en sammenliknende laboratorieprøving (SLP) gjennomført i januar – april 2020 bestemte 40 laboratorier pH, konduktivitet, turbiditet, farge, UV-absorpsjon, natrium, kalium, kalsium, magnesium, hardhet, alkalitet, ...
 • Uttesting av sensitivitetsindeksene ISI2018 og NSI2018, og en revidert artsliste med sensitivitetsverdier for bløtbunnsfauna 

  Borgersen, Gunhild; Hektoen, Martin; Melsom, Fredrik; Todt, Christiane (NIVA-rapport;7494, Research report, 2020)
  I 2018 gjennomførte NIVA en revisjon av sensitivitetsindeksene Norwegian Sensitivity Index (NSI2012) og Indicator Species Index (ISI2012). Revisjonen omfattet beregning av nye sensitivitetsverdier for bløtbunnsartene, og ...
 • Utbredelse og tilstand til en nasjonalt viktig ålegraseng i Slependrenna i Asker og Bærum kommune 

  Brkljacic, Marijana Stenrud; Rinde, Eli; Christie, Hartvig C (NIVA-rapport;7509, Research report, 2020)
  Observasjoner mai 2013 viste fravær av ålegras i den tidligere kartlagte nasjonalt viktige ålegrasenga i Slependrenna. På oppdrag fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus har vi gjort oppfølgende undersøkelser for å observere ...
 • Problemkartlegging av eutrofierte vannforekomster i vannområdene Gjerstad-Vegår, Nidelva og Tovdalselva. Resultater fra overvåking 2018-2019. 

  Hobæk, Anders; Håll, Johnny Peter; Skjelbred, Birger; Håvardstun, Jarle (NIVA-rapport;7490, Research report, 2020)
  Rapporten sammenfatter resultater av undersøkelser gjennomført som Del 2 av prosjektet «Problemkartlegging i eutrofierte vannforekomster», som fokuserer på vannområdene Gjerstad-Vegår, Nidelva og Tovdalselva. Her inngår ...
 • Sammenlignende laboratorieprøving (SLP) – Industriavløpsvann SLP 2060 

  Bryntesen, Tina (NIVA-rapport;7508, Research report, 2020)
  Ved en sammenlignende laboratorieprøving (SLP) arrangert i januar – april 2020 deltok 67 laboratorier i bestemmelse av pH, suspendert stoff (tørrstoff og gløderest), sum organisk stoff (biokjemisk oksygenforbruk, kjemisk ...
 • Undersøkelser i vannforekomst Botn i Indre Fosen kommune 2016-2018 

  Borgersen, Gunhild; Golmen, Lars Gunder (NIVA-rapport;7506, Research report, 2020)
  NIVA har gjennomført undersøkelser av bløtbunnsfauna og vannkvalitet i vannforekomst Botn i Indre Fosen kommune i Trøndelag. Formålet med undersøkelsene var å vurdere økologisk tilstand i vannforekomsten etter mange år med ...
 • Driftskontroll av kalkdoseringsanlegg i Tovdalsvassdraget År 2019 

  Høgberget, Rolf; Håvardstun, Jarle; Skancke, Liv Bente (NIVA-rapport;7507, Research report, 2020)
  Driftskontroll av kalkdoseringsanlegg gjennomføres for å optimalisere kalkingstiltaket. Rapporten sammenfatter avvikshendelser i 2019, og det foreslås forbedringstiltak. Doseringen fra Bås doseringsanlegg var tilfredsstillende ...

View more