NIVA-rapport serien inneholder rapporter fra 1956 og frem i dag. Fra 2014 av kommer NIVA-rapport serien kun i digital utgave. For rapporter i utskriftskvalitet, vennligst velg dokumentet med 200 dpi.

Nye registreringer

 • Overvåking av Ytre Oslofjord 2019-2023 - Årsrapport 2022 

  Engesmo, Anette; Gran, Sandra; Kaste, Øyvind; Staalstrøm, Andre (NIVA-rapport;7885-2023, Research report, 2023)
  Jordbruk var største enkeltkilde for tilførsler av menneskeskapt fosfor og nitrogen i 2021. Avløpsrenseanlegg bidro med ca. 19% av fosfortilførselen og 24% av nitrogentilførselen. Glomma har klart størst tilførsel av ...
 • Tålegrenser for forsuring og overskridelser for Høyangervassdraget i Vestland fylke 

  Gundersen, Cathrine Brecke; Austnes, Kari; Sample, James Edward; Lund, Espen (NIVA-rapport;7910-2023, Research report, 2023)
  Det har blitt beregnet tålegrenser for forsuring og overskridelse av disse for Høyangervassdraget og separat for delnedbørfeltene Håland, Gautingsdal og Eiriksdal. Overskridelser er beregnet for dagens (årene 2017-2021) ...
 • Environmental Analysis of Imidacloprid in Norwegian Marine and Terrestrial Environments 

  Bæk, Kine; Reid, Malcolm (NIVA-rapport;7871-2023, Report, 2023)
  Norwegian Institute for Water Research (NIVA) was contracted by Benchmark Animal Health Norway AS to perform environmental sampling and chemical analysis of Imidacloprid. This associated with medicinal delicing treatments ...
 • Monitoring of environmental contaminants in freshwater food webs (MILFERSK) 2022 

  Jartun, Morten; Økelsrud, Asle; Bæk, Kine; Rundberget, Thomas; Øxnevad, Sigurd; Ruus, Anders; Grung, Merete; Enge, Ellen Katrin; Hanssen, Linda; Harju, Mikael; Johansen, Ingar (NIVA-rapport;7875-2023, Research report, 2023)
  Samples of a benthic food chain in Lake Mjøsa have been collected, and the concentrations of emerging contaminants such as Siloxanes, PFAS, UV-compounds, Quaternary Ammonium Compounds, Musks, Benzothiazoles and Chlorinated ...
 • Tilstandsklassifisering av makroalger i sjøsonen. Revidering av komboindeksen. 

  Fagerli, Camilla With; Walday, Mats; Gitmark, Janne (NIVA-rapport;7888-2023, Research report, 2023)
  Komboindeksen er en klassifiseringsindeks for makroalger som baserer seg på vurderinger av makroalgesamfunnets tilstand i fjæresonen kombinert med vurderinger i sjøsonen. Komboindeksen har blitt utprøvd gjennom Miljødirektoratets ...
 • Økokyst - DP Nordsjøen, Årsrapport 2022 

  Trannum, Hilde C.; Bekkby, Trine; Borgersen, Gunhild; Crespo, Bibiana; Eikrem, Wenche; Fagerli, Camilla With; Frigstad, Helene; Mengeot, Caroline; Næss, Rita; Valestrand, Louise (NIVA-rapport;7899-2023, Research report, 2023)
  Overvåkingsprogrammet "Økosystemovervåking i Kystvann – Økokyst" har til hensikt å overvåke miljøtilstanden langs norskekysten i henhold til vannforskriften. Økokyst delprogram Nordsjøen dekker kyststrekningen fra Lista ...
 • Overvåking av krypsiv – resultater 2014-2023 

  Schneider, Susanne Claudia; Demars, Benoît Olivier Laurent (NIVA-rapport;7902-2023, Research report, 2023)
  Ti år med overvåkning av krypsiv ved 9 stasjoner i Tovdalselva, Otra, Mandalselva og Sira-Kvina vassdraget avdekket få konsistente trender i dekningsgrad og plantelengde av krypsiv. Vi kan konkludere med at: (1) Noen steder ...
 • Uttesting av indekser for vurdering av kongekrabbens påvirkning på bunnfauna 

  Borgersen, Gunhild; Næss, Rita; Oug, Eivind (NIVA-rapport;7905-2023, Research report, 2023)
  Bestanden av kongekrabbe (Paralithodes camtschaticus) har vokst raskt siden den først ble registrert i Varangerfjorden i 1977, og er nå en etablert art i Norge. Kongekrabben kan ha stor påvirkning på bløtbunnsfauna. NIVA ...
 • Environmental Contaminants in an Urban Fjord, 2022 

  Ruus, Anders; Grung, Merete; Jartun, Morten; Bæk, Kine; Rundberget, Thomas; Beylich, Bjørnar; Hanssen, Linda; Borgå, Katrine; Helberg, Morten (NIVA-rapport;7873-2033, Research report, 2023)
  This report presents data from the second year of a new 5-year period of the Urban Fjord programme. The programme started in 2013 and has since been altered/advanced. In 2022 the programme covers sampling and analyses of ...
 • ØKOKYST – DP Norskehavet Sør, Årsrapport 2022 

  Egge, Elianne; Deininger, Anne; Bekkby, Trine; Eikrem, Wenche; Mengeot, Caroline; Frigstad, Helene; Moyano, Marta; Kvile, Kristina Øie; Baur, Ann Kathrin; Tobiesen, August; Harvey, E. Therese; Saesin, Pipatthra (NIVA-rapport;7898-2023, Research report, 2023)
  Overvåkingsprogrammet "Økosystemovervåking i Kystvann – Økokyst" har til hensikt å overvåke miljøtilstanden langs norskekysten i henhold til vannforskriften. Økokyst delprogram Norskehavet Sør dekker kyststrekningen fra ...
 • Overvåking av vannforekomster i Ringsaker kommune i 2022 

  Økelsrud, Asle (NIVA-rapport;7896-2023, Research report, 2023)
  Åtte stasjoner i elver og bekker i Ringsaker kommune er undersøkt med fokus på eutrofieringsparametere (næringssalter) samt organisk belastning og hygieniske forhold (E. coli og intestinale enterokokker). I tillegg til de ...
 • Vurdering av utslippspunkt for nytt renseanlegg i Drammensfjorden 

  Staalstrøm, Andre; Pakhomova, Svetlana (NIVA-rapport;7894-2023, Research report, 2023)
  Det planlegges å bygge et nytt sentralt renseanlegg i Drammen, og i denne rapporten har virkningen av utslippsdyp fra 30 til 90 m blitt vurdert. På grunn av økt vertikal blanding så vil oksygenforholdene i vannmassene bli ...
 • Resipientovervåking nedstrøms utslipp fra Byglandsfjord renseanlegg 

  Kaste, Øyvind; Skancke, Liv Bente (NIVA-rapport;7892-2023, Research report, 2023)
  Det er gjennomført et enkelt overvåkingsprogram i utløpsområdet til Byglandsfjorden for å dokumentere eventuelle effekter av utslipp fra Byglandsfjord renseanlegg på vannkvaliteten i Otra. De fysisk-kjemiske støtteparameterne ...
 • Overvåking av langtransportert forurenset luft og nedbør. Årsrapport – Vannkjemiske effekter 2022 

  Vogt, Rolf David; Skancke, Liv Bente (NIVA-rapport;7900-2023, Research report, 2023)
  Rapporten presenterer resultater fra overvåking i 2022 av vannkjemi i forsuringsfølsomme vannforekomster. Overvåkingen omfattet; 78 tidstrendsjøer, 6 små innsjøer på Jarfjordfjellet, 6 feltforskningsstasjoner og 2 elvestasjoner.
 • Evaluation of the IKEU programme. An evaluation of the programme’s organization, its organs, financing and contributions 

  Kaste, Øyvind; Schartau, Ann Kristin; de Wit, Heleen; Vogt, Rolf David (NIVA-rapport;7895-2023, Research report, 2023)
  IKEU (Integrated Studies of the Effects of Liming Acidified Waters) is the national monitoring programme for long-term effects of liming in Sweden. The main focus of IKEU is to study the long-term effects of liming on lakes ...
 • Kartlegging og utredning av Fedafjorden i 2023 i forbindelse med etablering av hydrogenfabrikk 

  Trannum, Hilde Cecilie; Gaeta, Federico Håland; Gitmark, Janne Kim; Kile, Maia Røst; Johansen, Kurt; Haraldstad, Tormod (NIVA-rapport;7890-2023, Research report, 2023)
  I forbindelse med etablering av hydrogenfabrikk i Kvinesdal er det foretatt en kartlegging av det akvatiske miljøet. I bekkene var fokuset vandrende fisk, som potensielt kan bli påvirket av endret vannføringsregime. I det ...
 • Kartlegging av vannkvaliteten i Holsfjorden 2022-2023 [Datarapport] 

  Persson, Jonas (NIVA-rapport;7887-2023, Research report, 2023)
  Det bygges en reservevannforsyning til Oslo fra Holsfjorden (en fjordarm av Tyrifjorden) som skal være ferdig i 2028. Vanninntaket til den nye vannforsyningen bygges på Vefsrud, på østsiden av Holsfjorden. Det var i 2022-2023 ...
 • Detektion af miljø-DNA med ‘quantitative Polymerase Chain Reaction’ (qPCR) sammenlignet med ‘droplet digital Polymerase Chain Reaction’ (ddPCR) 

  Knudsen, Steen Wilhelm (NIVA-rapport;7872-2023, Research report, 2023)
  Detektion af miljø-DNA (engelsk: ‘environmental DNA’, forkortet: ‘eDNA’) kan gøres med blandt andet qPCR og ddPCR, hvor ddPCR ved detektion af DNA fra virus eller bakterier i human patologiske studier er blevet demonstreret ...
 • ØKOSTOR 2022: Basisovervåking av store innsjøer. Utprøving av metodikk for overvåking og klassifisering av økologisk tilstand i henhold til vannforskriften 

  Haande, Sigrid; Schartau, Ann Kristin; Dahl-Hansen, Geir; Demars, Benoit; Dokk, John Gunnar; Eikland, Knut Andreas; Gjelland, Karl Øystein; Jensen, Thomas C.; Lie, Erik Friele; Lungrin, Elina; Mjelde, Marit; Persson, Jonas; Seljestokken, Vegar; Solberg, Ingrid; Skjelbred, Birger; Jenssen, Marthe Torunn Solhaug; Thiemer, Kirstine; Walseng, Bjørn; Ida Dahl-Hansen (NIVA-rapport;7893-2023, Miljødirektoratet-rapport;M-2589, Research report, 2023)
  Rapporten presenterer resultatene fra det 8. året med basisovervåking av økologisk tilstand i store norske innsjøer i henhold til vannforskriften. Overvåkingen i 2022 omfattet totalt ti store innsjøer: Gjende, Krøderen, ...
 • Kartlegging av radioaktive stoffer i Oslofjorden 

  Ruus, Anders; Oughton, Deborah H; Beylich, Bjørnar; Saesin, Pipatthra; Borgersen, Gunhild; Jerome, Simon Mark; Skipperud, Lindis; Pettersen, Marit Nandrup; Jensen, Karl Andreas (NIVA-rapport;7884-2023, Research report, 2023)
  DSA har ønsket å undersøke om utslipp av radioaktive stoffer fra helsesektoren kan gjenfinnes i miljøet og om I-131 tas opp og/eller oppkonsentrerer i Oslofjorden. Det ble ikke funnet I-131 eller Tc-99m i biota i detekterbare ...

Vis flere