NIVA-rapport serien inneholder rapporter fra 1956 og frem i dag. Fra 2014 av kommer NIVA-rapport serien kun i digital utgave. For rapporter i utskriftskvalitet, vennligst velg dokumentet med 200 dpi.

Recent Submissions

 • Miljøtilstand i Grandefjæra ved Ørland flystasjon, 2021 

  Trannum, Hilde Cecilie; Gitmark, Janne Kim; Brkljacic, Marijana Stenrud; Øxnevad, Sigurd; Næss, Rita (NIVA-rapport;7683, Research report, 2022)
  Det er utført en undersøkelse av miljøtilstanden i Grandefjæra ved Ørland flystasjon i forbindelse med avrenning fra flyplassen. Undersøkelsen var rettet både mot dagens utslipp av avisningskjemikalier samt utfasede ...
 • Overvåking av Ytre Oslofjord 2019-2023 - Årsrapport 2020 

  Engesmo, Anette; Staalstrøm, Andre; Gran-Stadniczeñko, Sandra; Borgersen, Gunhild; Beylich, Bjørnar; Kaste, Øyvind; Walday, Mats Gunnar (NIVA-rapport;7669, Research report, 2021)
  Denne rapporten sammenfatter resultatene av miljøovervåkingen i Ytre Oslofjord 2020. Det er gjennomført tilførselsberegninger for 2019. Jordbruk er største enkeltkilde for menneskeskapte tilførsler av fosfor og nitrogen ...
 • Forsøksbehandling med monokloramin mot lakseparasitten Gyrodactylus salaris ved flere doseringspunkter i Driva 

  Hagen, Anders Gjørwad; Becsan, Ingar; Garmo, Øyvind; Hansen, Peter Stig; Holter, Tobias; Olstad, Kjetil; Skogan, Odd Arne Segtnan; Amundsen, Marit Måsøy; Ribeiro, Anne Luise (NIVA-rapport;7617, Research report, 2021)
  Det er nå veletablert at klor tilsatt som monokloramin i svært lave konsentrasjoner kan fjerne Gyrodactylus salaris fra laksunger i løpet av få dager uten å ha synlige negative effekter på fisken. I denne rapporten ...
 • Tålegrense hos ørret (Salmo trutta) og effekt på Gyrodactylus salaris ved eksponering for monokloramin 

  Olstad, Kjetil; Holter, Tobias; Hagen, Anders Gjørwad; Ribeiro, Anne Luise; Amundsen, Marit Måsøy; Garmo, Øyvind (NIVA-rapport;7616, Research report, 2021)
  Fra tidligere undersøkelser foreligger det betydelig kunnskap om effekten av kloramin på lakseparasitten Gyrodactylus salaris. Omfanget av og grensene for det terapeutiske vinduet, det vil si konsentrasjoner som laksen ...
 • Miljøinnsjø - Kunnskapsgrunnlag for utvikling av miljøstandard for oppdrett i ferskvann 

  Gaeta, Federico Håland; Dale, Trine; Hobæk, Anders (NIVA-rapport;7687, Research report, 2021)
  I dette prosjektet har vi utviklet et kunnskapsgrunnlag som kan være første steg på veien til en veileder/standard for miljøundersøkelser i ferskvannsresipienter der det planlegges oppdrett. Et slikt verktøy er nødvendig ...
 • Resipientundersøkelse for Lillesand kommune 2021 i forbindelse med utslipp av kommunalt avløpsvann 

  Trannum, Hilde Cecilie; Deininger, Anne; Fagerli, Camilla With; Næss, Rita; Heggem, Thomas; Staalstrøm, Andre (NIVA-rapport;7679, Research report, 2021)
  Det er utført en resipientundersøkelse i Lillesand i forbindelse med utslipp av kommunalt avløpsvann med mål om å dokumentere dagens økologiske tilstand og avklare eventuelle utviklingstrender i forhold til tidligere ...
 • Effects of nitrogen on nutrient-limitation in oligotrophic northern surface waters 

  Thrane, Jan-Erik; de Wit, Heleen; Austnes, Kari (NIVA-rapport;7680, Research report, 2021)
  Nitrogen deposition has a potentially eutrophying impact on oligotrophic freshwaters. Here we present a data analysis and a literature review with a joint focus on nitrogen (N) limitation in oligotrophic lakes and rivers. ...
 • Intercomparison 2135: pH, Conductivity, Alkalinity, NO3-N, Cl, SO4, Ca, Mg, Na, K, TOC, Tot-P, Al, Fe, Mn, Cd, Pb, Cu, Ni, and Zn 

  Bryntesen, Tina (NIVA-rapport;7681, Research report, 2021)
  Thirty-two laboratories from 17 countries accepted the invitation to join the ICP Waters chemical intercomparison and thirty of these successfully reported their results. Two sets of samples were prepared and successfully ...
 • Forslag til forvaltningsrelevante marine naturenheter 

  Bekkby, Trine; Rinde, Eli; Oug, Eivind; Buhl-Mortensen, Pål; Thormar, Jonas; Dolan, Margaret; Mjelde, Marit; Gitmark, Janne Kim; Moy, Siri Røang; Schneider, Susanne Claudia; Gonzales-Mirelis, Genoveva; Systad, Geir Helge Rødli; van Son, Thijs Christiaan (NIVA-rapport;7672, Research report, 2021)
  Regjeringen ønsker å prioritere kartlegging av naturtyper som enten er truet, viktige for mange arter, dekker sentrale økosystemfunksjoner, eller er spesielt dårlig kartlagt. En marin faggruppe ble nedsatt for å operasjonalisere ...
 • Langtidseffekter av terrengkalking i Gjerstad og ved Store Hovvatn, Agder 

  Hindar, Atle; Skancke, Liv Bente; Høgberget, Rolf (NIVA-rapport;7673, Research report, 2021)
  Terrengkalking med grovdolomitt ble gjennomført i et skogsområde i Gjerstad i 1994 og i et skrint heiområde ved Store Hovvatn i 1999. I begge områder forelå det gode målinger i årene etterpå, men begge steder ble disse ...
 • Biological intercalibration: Invertebrates 2021 

  Bodin, Christian Lucien; Velle, Gaute; Johannessen, Arne; Landås, Torunn Svanevik (NIVA-rapport;7685, Research report, 2021)
  The 25th biological intercalibration of invertebrates in ICP Waters included three participants. The intercalibration is important for harmonizing taxonomic work across countries, to ensure high quality data in the ICP ...
 • Tiltaksrettet overvåking av vannmiljø – Wacker Chemicals Norway As 2020-2021 

  Håll, Johnny Peter; Lindholm, Markus; Garmo, Øyvind Aaberg; Kemp, Joanna Lynn (NIVA-rapport;7670, Research report, 2021)
  Wacker Chemicals AS fikk våren 2019 tillatelse til økte utslipp av NOx, SO2, støv og PAH til luft fra Miljødirektoratet, i forbindelse med at ny ovn er blitt satt i produksjon (ovn 8). I den anledning ble det gitt pålegg ...
 • Miljøkonsekvensvurdering av kjølevannsutslipp til Frierfjorden fra Frier Tråk 

  Jonsson, Henrik; Økelsrud, Asle; Staalstrøm, Andre (NIVA-rapport;7677, Research report, 2021)
  NIVA gir her en miljøkonsekvensvurdering knyttet til mulige, fremtidige utslipp av kjølevann fra Frier Tråk til Frierfjorden. To alternative rørtraséer, hhv. trasé nord og trasé sør, er vurdert. For utslippsdyp ≤10-20m er ...
 • Naturlig reetablering av laks i kystvassdrag mellom Otra og Mandalselva dokumentert ved elektrofiske og analyse av miljøDNA 

  Haraldstad, Tormod; Neset, Philip Thomassen; Johansen, Kurt; Slettan, Audun; Sodeland, Marte (NIVA-rapport;7671, Research report, 2021)
  I denne studien har vi dokumentert at laksen er tilbake i mange av kystvassdragene i Agder, og med dagens lave bestandssituasjon er slike reetableringer viktige. Bestandene i kystvassdragene er likevel sårbare, med få ...
 • ØKOSTOR 2020: Basisovervåking av store innsjøer. Utprøving av metodikk for overvåking og klassifisering av økologisk tilstand i henhold til vannforskriften. 

  Solheim, Anne Lyche; Schartau, Ann Kristin; Persson, Jonas; Bækkelie, Knut Andreas Eikland; Dahl-Hansen, G.; Demars, Benoît Olivier Laurent; Dokk, John Gunnar; Gjelland, Karl Øystein; Hammenstig, D.; Havn, Torgeir Børresen; Jensen, Thomas Correll; Lie, Erik Friele; Mjelde, Marit; Skjelbred, Birger; Jenssen, Marthe Torunn Solhaug; Walseng, Bjørn (NIVA-rapport;7660-2021, Research report, 2021)
  Rapporten presenterer resultatene fra det 6. året med basisovervåking av økologisk tilstand i store norske innsjøer i henhold til vannforskriften. I 2020 omfattet programmet følgende ni innsjøer: Femunden, Gjende, Mjøsa, ...
 • Marin problemkartlegging i Dalane vannområde i 2021 

  Næss, Rita; Trannum, Hilde Cecilie; Borgersen, Gunhild (NIVA-rapport;7664, Research report, 2021)
  NIVA har på oppdrag fra Eigersund kommune gjennomført en kartlegging av miljøtilstanden på seks vannforekomster i Dalane vannområde i 2021. Vannforekomstene som skulle kartlegges var Marren, Tengsvågen, Egersund havn, ...
 • Slep av laksesmolt fra Storelva som avbøtende tiltak mot estuarine blandsoner. Smoltårgang 2021 

  Haraldstad, Tormod; Johansen, Kurt; Güttrup, Jim (NIVA-rapport;7668, Research report, 2021)
  I handlingsplanen for kalking av Storelva er estuarine blandsoner med giftig aluminium anført som en utfordring for laksebestanden i elva. Inntil videre betraktes fangst av nedvandrende smolt med påfølgende sleping ut ...
 • Diffus avrenning fra Boliden AS til Sørfjorden og vannovervåkning i Eitrheimsvågen 

  Gragne, Ashenafi Seifu; Ranneklev, Sissel Brit (NIVA-rapport;1894-7948, Research report, 2021)
  NIVA har beregnet den årlige massetransporten av metaller via diffuse utslipp fra Bolidens arealer til Sørfjorden. Den årlige massetransporten er estimert til å være 608 g/år for As; 269 kg/år for Zn; 2 457 g/år for Cu; ...
 • Overlevelse og vandringsatferd til smolt og vinterstøinger av laks gjennom minstevannføringsstrekningen til Rygene kraftverk, Nidelva 

  Haraldstad, Tormod; Johansen, Kurt (NIVA-rapport;7666, Research report, 2021)
  Isluka ved inntaket til Rygene kraftverk blir benyttet som en trygg alternativ utvandringsrute for nedvandrende laksesmolt og vinterstøinger. Det var likevel usikkert om utvandring gjennom luka var tilstrekkelig trygg siden ...
 • The impact of the spring 2020 snowmelt floods on physicochemical conditions in three Norwegian river-fjord-coastal systems 

  Poste, Amanda; Kaste, Øyvind; Frigstad, Helene; de Wit, Heleen; Harvey, Therese; Valestrand, Louise; Deininger, Anne; Bryntesen, Tina; Delpech, Lisa-Marie; Christensen, Guttorm (NIVA-rapport;7651, Research report, 2021)
  Due to very high snow accumulation in the winter of 2019/2020, the Norwegian Water Resources and Energy Directorate (NVE) in late May 2020 issued flood forecasts predicting extremely high flood risk for parts of northern ...

View more