NIVA-rapport serien inneholder rapporter fra 1956 og frem i dag. Fra 2014 av kommer NIVA-rapport serien kun i digital utgave. For rapporter i utskriftskvalitet, vennligst velg dokumentet med 200 dpi.

Recent Submissions

 • Marin problemkartlegging i Dalane vannområde i 2021 

  Næss, Rita; Trannum, Hilde Cecilie; Borgersen, Gunhild (NIVA-rapport;7664, Research report, 2021)
  NIVA har på oppdrag fra Eigersund kommune gjennomført en kartlegging av miljøtilstanden på seks vannforekomster i Dalane vannområde i 2021. Vannforekomstene som skulle kartlegges var Marren, Tengsvågen, Egersund havn, ...
 • Slep av laksesmolt fra Storelva som avbøtende tiltak mot estuarine blandsoner. Smoltårgang 2021 

  Haraldstad, Tormod; Johansen, Kurt; Güttrup, Jim (NIVA-rapport;7668, Research report, 2021)
  I handlingsplanen for kalking av Storelva er estuarine blandsoner med giftig aluminium anført som en utfordring for laksebestanden i elva. Inntil videre betraktes fangst av nedvandrende smolt med påfølgende sleping ut ...
 • Diffus avrenning fra Boliden AS til Sørfjorden og vannovervåkning i Eitrheimsvågen 

  Gragne, Ashenafi Seifu; Ranneklev, Sissel Brit (NIVA-rapport;1894-7948, Research report, 2021)
  NIVA har beregnet den årlige massetransporten av metaller via diffuse utslipp fra Bolidens arealer til Sørfjorden. Den årlige massetransporten er estimert til å være 608 g/år for As; 269 kg/år for Zn; 2 457 g/år for Cu; ...
 • Overlevelse og vandringsatferd til smolt og vinterstøinger av laks gjennom minstevannføringsstrekningen til Rygene kraftverk, Nidelva 

  Haraldstad, Tormod; Johansen, Kurt (NIVA-rapport;7666, Research report, 2021)
  Isluka ved inntaket til Rygene kraftverk blir benyttet som en trygg alternativ utvandringsrute for nedvandrende laksesmolt og vinterstøinger. Det var likevel usikkert om utvandring gjennom luka var tilstrekkelig trygg siden ...
 • The impact of the spring 2020 snowmelt floods on physicochemical conditions in three Norwegian river-fjord-coastal systems 

  Poste, Amanda; Kaste, Øyvind; Frigstad, Helene; de Wit, Heleen; Harvey, Therese; Valestrand, Louise; Deininger, Anne; Bryntesen, Tina; Delpech, Lisa-Marie; Christensen, Guttorm (NIVA-rapport;7651, Research report, 2021)
  Due to very high snow accumulation in the winter of 2019/2020, the Norwegian Water Resources and Energy Directorate (NVE) in late May 2020 issued flood forecasts predicting extremely high flood risk for parts of northern ...
 • Monitoring of environmental contaminants in freshwater ecosystems 2020 – Occurrence and biomagnification 

  Jartun, Morten; Økelsrud, Asle; Kildahl, Henriette; Øxnevad, Sigurd; Rundberget, Thomas; Bæk, Kine; Enge, Ellen Katrin; Halse, Anne Karine; Hanssen, Linda; Harju, Mikael; Johansen, Ingar (NIVA-rapport;7653, Research report, 2021)
  This program, «Monitoring of environmental contaminants in freshwater ecosystems and single species in large Norwegian lakes”, has covered sampling and determination of environmental contaminants by analyses of organisms ...
 • Forslag til norsk overvåkingsnettverk for å oppfylle NEC‐direktivets krav om å overvåke effekter av luftforurensing 

  Garmo, Øyvind Aaberg; Bakkestuen, Vegar; Solberg, Sverre; Timmermann, Volkmar; Simpson, David; Vollsnes, Ane Victoria; Aarrestad, Per Arild; Ranneklev, Sissel Brit (NIVA-rapport;7456, Research report, 2020)
  Norge har et eksisterende overvåkingsnettverk for å måle effekter av luftforurensninger som forsuring, overgjødsling og ozoneksponering i økosystemer. Ved eventuell implementering av nytt NEC‐direktiv «takdirektiv» ...
 • Plastic pollution in Indonesia and the Philippines: current status and upcoming knowledge needs 

  Braaten, Hans Fredrik Veiteberg; Karlsson, Marianne; Nordbø, Anne Josephine; Hurley, Rachel; O'Neill, Caroline; Arisman, .; Jaya, Ratnawati Kusuma; Bell, Thomas E.M.; Gonzalez, Aimee; Fürst, Kathinka; Olsen, Marianne (NIVA-rapport;7662, Research report, 2021)
  Research on plastic leakage and marine debris has developed significantly the last few years, but our knowledge on the scope of the problem, environmental and societal effects, and potential solutions is still limited. ...
 • Miljøkonsekvensvurdering av kjølevannsutslipp til Frierfjorden fra Vianode Herøya 

  Jonsson, Henrik; Ruus, Anders; Staalstrøm, Andre (NIVA-rapport;7656, Research report, 2021)
  Vianode AS søker om etablering av ny virksomhet i Herøya industripark for produksjon av karbon-baserte anoder. NIVA leverer her delutredningen på bedriftens miljøpåvirkning i Frierfjorden. Delutredningen er del i en full ...
 • Overvåking av eutrofisituasjonen i Eikerenvassdragets innsjøer 1974-2020 

  Skjelbred, Birger (NIVA-rapport;7654, Research report, 2021)
  Rapporten oppsummerer utviklingen av eutrofisituasjonen for Eikerenvassdraget i tidsperioden fra 1974 – 2020. Eikeren har gjennom tidsperioden variert fra svært god til moderat tilstand med hensyn på Tot-P, men ligger ...
 • Ikke-hjemmehørende arter i marine områder 

  Andersen, Jesper Harbo; Knudsen, Steen Wilhelm; Murray, Ciaran Joseph; Carl, Henrik; Møller, Peter Rask; Hesselsøe, Martin (NIVA-rapport;7658, Research report, 2021)
  Denne rapport omhandler ikke-hjemmehørende arter i de danske farvande og består af to dele. Den første vedrører en opdate-ring af den nationale liste over ikke-hjemmhørende arter i de danske farvande – også kaldet NIS-listen. ...
 • Proceedings of the 37th Task Force meeting of the ICP Waters Programme, held on-line, April 28-29, 2021 

  Garmo, Øyvind Aaberg; Furuseth, Ingvild Skumlien; Austnes, Kari (NIVA-rapport;7657, Research report, 2021)
  Proceedings of the 37th Task Force meeting of the ICP Waters Programme held on-line, April 28-29, 2021. National contributions from Italy.
 • Økokyst – DP Norskehavet Sør (II). Årsrapport 2020. 

  Fagerli, Camilla With; Trannum, Hilde Cecilie; Golmen, Lars Gunder; Eikrem, Wenche; Mengeot, Caroline (NIVA-rapport;7630, Research report, 2021)
  Overvåkingsprogrammet "Økosystemovervåking i Kystvann – ØKOKYST" har til hensikt å overvåke miljøtilstanden i utvalgte områder langs norskekysten i henhold til vannforskriften. Delprogram Norskehavet Sør II omfatter områdene ...
 • Undersøkelse av hydrografiske og biologiske forhold i Indre Oslofjord Årsrapport 2020 

  Staalstrøm, Andre; Engesmo, Anette; Andersen, Guri Sogn; Gran, Sandra; Borgersen, Gunhild; Moy, Siri Røang; Valestrand, Louise; Brooks, Steven; Hylland, Ketil; Holth, Tor Fredrik (NIVA-rapport;7650, Research report, 2021)
  Blåskjell fra Hovedøya hadde dårligere helsetilstand enn ellers i fjorden, som sannsynligvis skyldes høyere miljøgiftbelastning. Utbredelsesmønstrene for undersøkte tangarter har ikke endret seg mye de siste ti årene. ...
 • Økokyst – DP Skagerrak. Årsrapport 2020. 

  Fagerli, Camilla With; Trannum, Hilde Cecilie; Staalstrøm, Andre; Eikrem, Wenche; Deininger, Anne; Sørensen, Kai; Marty, Sabine (NIVA-rapport;7627, Research report, 2021)
  Overvåkingsprogrammet "Økosystemovervåking i Kystvann – Økokyst" har til hensikt å overvåke miljøtilstanden i utvalgte områder langs norskekysten i henhold til vannforskriften. Delprogram Skagerrak omfatter 14 vannforekomster ...
 • ØKOKYST Delprogram Nordsjøen Nord, Årsrapport 2020 

  Dale, Trine; Eikrem, Wenche; Fagerli, Camilla With; Kristiansen, Trond; Trannum, Hilde Cecilie; Valestrand, Louise (NIVA-rapport;7628, Research report, 2021)
  Økokyst-delprogram Nordsjøen Nord består av tolv vannforekomster hvorav åtte ble undersøkt i 2020. I områdene Aurlandsfjorden og Sognefjorden ble hele grunnprogrammet gjennomført, mens det i områdene Korsfjorden, ...
 • Økokyst – DP Norskehavet Sør (I). Årsrapport 2020. 

  Trannum, Hilde Cecilie; Golmen, Lars Gunder; Eikrem, Wenche; Mengeot, Caroline (NIVA-rapport;7629, Research report, 2021)
  Overvåkingsprogrammet "Økosystemovervåking i Kystvann – Økokyst" har til hensikt å overvåke miljøtilstanden langs norskekysten i henhold til vannforskriften. Delprogram Norskehavet Sør I omfatter områdene Ulsteinvik og ...
 • Hvor langs kysten utgjør forurenset sjøbunn i dag størst risiko for helse og miljø: Kunnskapssammenstilling, vurdering og rangering av områder. 

  Olsen, Marianne; Ranneklev, Sissel Brit; Selvik, John Rune; Evenset, Anita; Pedersen, Kristine Bondo; Håvardstun, Jarle; Øxnevad, Sigurd; Green, Norman Whitaker; Tartiu, Valentina Elena (NIVA-rapport;7607, Research report, 2021)
  Det er utarbeidet en rangert liste over de havne- og kystområdene i Norge der forurenset sjøbunn i dag utgjør størst risiko for helse og miljø. Data fra perioden 2007 og framover er hentet ut fra Vannmiljø og fra rapporter. ...
 • Blue Carbon eDNA – A novel eDNA method to trace macroalgae carbon in marine sediments 

  Anglès d'Auriac, Marc; Hancke, Kasper; Gundersen, Hege; Frigstad, Helene; Borgersen, Gunhild (NIVA-rapport;7648, Research report, 2021)
  Blue forests, such as rockweed beds and seagrass meadows, are considered important natural sinks for carbon and thereby play a vital role in climate regulation, mitigation and adaptation. Kelp forests grow on rocky bed ...
 • Intercomparison 2034: pH, Conductivity, Alkalinity, NO3-N, Cl, SO4, Ca, Mg, Na, K, TOC, Tot-P, Al, Fe, Mn, Cd, Pb, Cu, Ni, and Zn 

  Gundersen, Cathrine Brecke; Bryntesen, Tina (NIVA-rapport;7621, Research report, 2021)
  Twenty-one laboratories from 13 countries accepted the invitation to join the ICP Waters chemical intercomparison and successfully reported results. The lower number of participants this year likely resulted from the global ...

View more