NIVA-rapport serien inneholder rapporter fra 1956 og frem i dag. Fra 2014 av kommer NIVA-rapport serien kun i digital utgave. For rapporter i utskriftskvalitet, vennligst velg dokumentet med 200 dpi.

Recent Submissions

 • Overvåking av eutrofisituasjonen i Eikerenvassdragets innsjøer 1974-2020 

  Skjelbred, Birger (NIVA-rapport;7654, Research report, 2021)
  Rapporten oppsummerer utviklingen av eutrofisituasjonen for Eikerenvassdraget i tidsperioden fra 1974 – 2020. Eikeren har gjennom tidsperioden variert fra svært god til moderat tilstand med hensyn på Tot-P, men ligger ...
 • Ikke-hjemmehørende arter i marine områder 

  Andersen, Jesper Harbo; Knudsen, Steen Wilhelm; Murray, Ciaran Joseph; Carl, Henrik; Møller, Peter Rask; Hesselsøe, Martin (NIVA-rapport;7658, Research report, 2021)
  Denne rapport omhandler ikke-hjemmehørende arter i de danske farvande og består af to dele. Den første vedrører en opdate-ring af den nationale liste over ikke-hjemmhørende arter i de danske farvande – også kaldet NIS-listen. ...
 • Proceedings of the 37th Task Force meeting of the ICP Waters Programme, held on-line, April 28-29, 2021 

  Garmo, Øyvind Aaberg; Furuseth, Ingvild Skumlien; Austnes, Kari (NIVA-rapport;7657, Research report, 2021)
  Proceedings of the 37th Task Force meeting of the ICP Waters Programme held on-line, April 28-29, 2021. National contributions from Italy.
 • Økokyst – DP Norskehavet Sør (II). Årsrapport 2020. 

  Fagerli, Camilla With; Trannum, Hilde Cecilie; Golmen, Lars Gunder; Eikrem, Wenche; Mengeot, Caroline (NIVA-rapport;7630, Research report, 2021)
  Overvåkingsprogrammet "Økosystemovervåking i Kystvann – ØKOKYST" har til hensikt å overvåke miljøtilstanden i utvalgte områder langs norskekysten i henhold til vannforskriften. Delprogram Norskehavet Sør II omfatter områdene ...
 • Undersøkelse av hydrografiske og biologiske forhold i Indre Oslofjord Årsrapport 2020 

  Staalstrøm, Andre; Engesmo, Anette; Andersen, Guri Sogn; Gran, Sandra; Borgersen, Gunhild; Moy, Siri Røang; Valestrand, Louise; Brooks, Steven; Hylland, Ketil; Holth, Tor Fredrik (NIVA-rapport;7650, Research report, 2021)
  Blåskjell fra Hovedøya hadde dårligere helsetilstand enn ellers i fjorden, som sannsynligvis skyldes høyere miljøgiftbelastning. Utbredelsesmønstrene for undersøkte tangarter har ikke endret seg mye de siste ti årene. ...
 • Økokyst – DP Skagerrak. Årsrapport 2020. 

  Fagerli, Camilla With; Trannum, Hilde Cecilie; Staalstrøm, Andre; Eikrem, Wenche; Deininger, Anne; Sørensen, Kai; Marty, Sabine (NIVA-rapport;7627, Research report, 2021)
  Overvåkingsprogrammet "Økosystemovervåking i Kystvann – Økokyst" har til hensikt å overvåke miljøtilstanden i utvalgte områder langs norskekysten i henhold til vannforskriften. Delprogram Skagerrak omfatter 14 vannforekomster ...
 • ØKOKYST Delprogram Nordsjøen Nord, Årsrapport 2020 

  Dale, Trine; Eikrem, Wenche; Fagerli, Camilla With; Kristiansen, Trond; Trannum, Hilde Cecilie; Valestrand, Louise (NIVA-rapport;7628, Research report, 2021)
  Økokyst-delprogram Nordsjøen Nord består av tolv vannforekomster hvorav åtte ble undersøkt i 2020. I områdene Aurlandsfjorden og Sognefjorden ble hele grunnprogrammet gjennomført, mens det i områdene Korsfjorden, ...
 • Økokyst – DP Norskehavet Sør (I). Årsrapport 2020. 

  Trannum, Hilde Cecilie; Golmen, Lars Gunder; Eikrem, Wenche; Mengeot, Caroline (NIVA-rapport;7629, Research report, 2021)
  Overvåkingsprogrammet "Økosystemovervåking i Kystvann – Økokyst" har til hensikt å overvåke miljøtilstanden langs norskekysten i henhold til vannforskriften. Delprogram Norskehavet Sør I omfatter områdene Ulsteinvik og ...
 • Hvor langs kysten utgjør forurenset sjøbunn i dag størst risiko for helse og miljø: Kunnskapssammenstilling, vurdering og rangering av områder. 

  Olsen, Marianne; Ranneklev, Sissel Brit; Selvik, John Rune; Evenset, Anita; Pedersen, Kristine Bondo; Håvardstun, Jarle; Øxnevad, Sigurd; Green, Norman Whitaker; Tartiu, Valentina Elena (NIVA-rapport;7607, Research report, 2021)
  Det er utarbeidet en rangert liste over de havne- og kystområdene i Norge der forurenset sjøbunn i dag utgjør størst risiko for helse og miljø. Data fra perioden 2007 og framover er hentet ut fra Vannmiljø og fra rapporter. ...
 • Blue Carbon eDNA – A novel eDNA method to trace macroalgae carbon in marine sediments 

  Anglès d'Auriac, Marc; Hancke, Kasper; Gundersen, Hege; Frigstad, Helene; Borgersen, Gunhild (NIVA-rapport;7648, Research report, 2021)
  Blue forests, such as rockweed beds and seagrass meadows, are considered important natural sinks for carbon and thereby play a vital role in climate regulation, mitigation and adaptation. Kelp forests grow on rocky bed ...
 • Intercomparison 2034: pH, Conductivity, Alkalinity, NO3-N, Cl, SO4, Ca, Mg, Na, K, TOC, Tot-P, Al, Fe, Mn, Cd, Pb, Cu, Ni, and Zn 

  Gundersen, Cathrine Brecke; Bryntesen, Tina (NIVA-rapport;7621, Research report, 2021)
  Twenty-one laboratories from 13 countries accepted the invitation to join the ICP Waters chemical intercomparison and successfully reported results. The lower number of participants this year likely resulted from the global ...
 • Flood mitigation options to reduce flooding risks in Bjørkelangen town 

  Guerrero, Jose-Luis; Rasmussen, Jes Jessen (NIVA-rapport;7649, Research report, 2021)
  We assessed three different flood mitigation options, based on simple models, to reduce flooding problems in Bjørkelangen town. The mitigation options i) small debris dams, ii) re-meandering of Lierelva, and iii) restoration ...
 • Utredning av behovet for å redusere tilførslene av nitrogen til Ytre Oslofjord 

  Staalstrøm, Andre; Walday, Mats Gunnar; Vogelsang, Christian; Frigstad, Helene; Borgersen, Gunhild; Albretsen, Jon; Naustvoll, Lars Johan (NIVA-rapport;7639, Research report, 2021)
  I store deler av Oslofjorden er det høye konsentrasjoner av nitrogen i vannmassene. I Frierfjorden, Tønsberg, Drammensfjorden, Mossesundet, Hvaler og Iddefjorden klassifiseres tilstanden til «moderat» eller dårlig for ...
 • Neutralisation of hydrogen peroxide after delousing events; technology development and environmental risk assessment 

  Carlsson, Pernilla Marianne; Bamber, Shaw Duncan; Umar, Muhammad; Bechmann, Renée Katrin; Garmo, Øyvind Aaberg; Bahr, Gjermund; Tassara, Luca; Gomiero, Alessio; Nøst, Ole Anders; Refseth, Gro Harlaug (NIVA-rapport;7635, Research report, 2021)
  The present project has conducted experiments in laboratory and pilot scale with chemical neutralisation of hydrogen peroxide, which, in combination with technological treatment pose a possible solution for onboard well ...
 • Frisk Oslofjord. Undersøkelser på grunt vann - med utprøving av ny teknologi 

  Walday, Mats Gunnar; Rinde, Eli; Andersen, Guri Sogn; Hancke, Kasper; Moy, Siri Røang (NIVA-rapport;7642, Research report, 2021)
  Prosjektet Frisk Oslofjord skal samle kunnskap som skal gi grunnlag for bærekraftig forvaltning, styrking av de marine ressursene og det marine miljøet. NIVAs del i arbeidet omfattet utprøving av ny teknologi for undersøkelser ...
 • Driftskontroll av kalkdoseringsanlegg i Tovdalsvassdraget År 2020 

  Høgberget, Rolf; Håvardstun, Jarle; Skancke, Liv Bente (NIVA-rapport;7644, Research report, 2021)
  Driftskontroll av kalkdoseringsanlegg gjennomføres for å optimalisere kalkingstiltaket. Rapporten sammenfatter avvikshendelser i 2020, og det foreslås forbedringstiltak. Doseringsstabiliteten på Bås var svært god. Grunnet ...
 • Kartlegging av et utvalg marine naturtyper i Oslofjorden 

  Rinde, Eli; Bekkby, Trine; Kvile, Kristina Øie; Andersen, Guri Sogn; Brkljacic, Marijana Stenrud; Anglès d'Auriac, Marc; Christie, Hartvig C; Fagerli, Camilla With; Fredriksen, Stein; Moy, Siri Røang; Staalstrøm, Andre; Tveiten, Lise Ann (NIVA-rapport;7605, Research report, 2021)
  Formålet med prosjektet har vært å skaffe kunnskap om et utvalg marine naturtyper i Oslofjorden, og samtidig skaffe praktisk erfaring med NiN-systemet som verktøy for å dekke miljøforvaltningens behov. Gjennom feltkartlegging ...
 • Overvåking av vannforekomster i Ringsaker kommune i 2020 

  Økelsrud, Asle; Hagman, Camilla Hedlund Corneliussen (NIVA-rapport;7636, Research report, 2021)
  Rapporten klassifiserer miljøtilstanden i Kroksjøen og Sjusjøen i Ringsaker kommune i 2020 med hensyn til eutrofiering (overgjødsling). I tillegg gjøres en vurdering av miljøtilstanden i fire av innsjøenes tilløpselver og ...
 • Sammenlignende laboratorieprøvninger (SLP) – Analyse av ferskvann. SLP 2129 

  Bryntesen, Tina (NIVA-rapport;7637, Research report, 2021)
  Under en sammenliknende laboratorieprøving (SLP) gjennomført i januar – april 2021 bestemte 40 laboratorier pH, konduktivitet, turbiditet, farge, UV-absorpsjon, natrium, kalium, kalsium, magnesium, hardhet, alkalitet, ...
 • Driftskontroll av kalkdoseringsanlegg i Arendalsvassdraget År 2020 

  Høgberget, Rolf; Håvardstun, Jarle; Skancke, Liv Bente (NIVA-rapport;7634, Research report, 2021)
  Driftskontroll av kalkdoseringsanlegg i Arendalsvassdraget gjennomføres for å avdekke effektiviteten til anleggene. Denne statusrapporten gir en dokumentasjon på driften i rapporteringsperioden (2020) og inneholder samtidig ...

View more