NIVA-rapport serien inneholder rapporter fra 1956 og frem i dag. Fra 2014 av kommer NIVA-rapport serien kun i digital utgave. For rapporter i utskriftskvalitet, vennligst velg dokumentet med 200 dpi.

Recent Submissions

 • Tiltaksorientert overvåking av Årdalsfjorden i 2023. Overvåking for Hydro Aluminium Årdal 

  Øxnevad, Sigurd; Hjermann, Dag Øystein (NIVA-rapport;7957-2024, Research report, 2024)
  NIVA har utført tiltaksorientert overvåking av Årdalsfjorden i 2023 på oppdrag for Hydro Aluminium Årdal. I overvåkingen er det gjort analyser av polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH-forbindelser), fluorid og ...
 • Kollsnes prosessanlegg. Oppfølgende miljø undersøkelser 2023. Ferskvann 

  Skjelbred, Birger; Hobæk, Anders; Thiemer, Kirstine; Mutinova, Petra Thea (NIVA-rapport;7962-2024, Research report, 2024)
  Det er gjennomført oppfølgende miljøundersøkelser i ferskvann i nærområdet til Kollsnes prosessanlegg i 2023. Overvåkingsprogrammet gjentas hvert 5. år, og omfatter vannkjemiske og biologiske undersøkelser i to innsjøer. ...
 • Resipientovervåking av utslipp fra Elstrøm renseanlegg, Skien, i 2023 

  Hagman, Camilla Hedlund Corneliussen; Persson, Jonas (NIVA-rapport;7955-2024, Research report, 2024)
  På oppdrag fra Skien kommune har NIVA laget et overvåkingsprogram for 2022-2024 for å møte kravene i utslippstillatelsen til Elstrøm renseanlegg, som har neddykket utslipp til Farelva. Overvåkingen i 2023 foregikk i Farelva, ...
 • Vurdering av kalkingen i Flekke-Guddalsvassdraget basert på vannkjemidata 

  Kaste, Øyvind (NIVA-rapport;7959-2024, Research report, 2024)
  Flekke-Guddalsvassdraget har blitt kalket siden 1997 for å bedre vannkvaliteten for laksefisk og andre forsuringsfølsomme organismer. Vannkvaliteten på anadrom (lakseførende) strekning er stort sett god, men sure sidevassdrag ...
 • Feasibility study merging data from Deep Dive with other macrolitter analysis platforms 

  Falk-Andersson, Jannike; Bhakta, Debhasish; Haarr, Marthe Larsen (NIVA-rapport;7953-2024, Research report, 2024)
  This study evaluates the technical feasibility of merging data used in the Deep Dive platform for the Arctic with a selection of established platforms for macrolitter registrations.
 • Overvåkning for Porsgrunn og Bamble kommune i 2023 

  Staalstrøm, Andre; Berezina, Anfisa (NIVA-rapport;7967-2024, Research report, 2024)
  Det er utført en resipientundersøkelse i Frierfjorden, Eidangerfjorden og Langesundsfjorden i forbindelse med utslipp av kommunalt avløpsvann. Samlet klassifisering for vannmassene i E-1.1 i Eidangerfjorden fikk god tilstand ...
 • Tiltaksrettet overvåking i Nidelva ved Rykene. Overvåking for Rygene-Smith og Thommesen i 2023 

  Thrane, Jan-Erik; Kemp, Joanna Lynn (NIVA-rapport;7946-2024, Research report, 2024)
  Rapporten omhandler resultatene fra den tiltaksrettede overvåkingen i Nidelva ved Rykene i Arendal kommune i 2023 på oppdrag fra Rygene-Smith og Thommesen AS. Hensikten med overvåkingen var å vurdere effektene av bedriftens ...
 • Tiltaksorientert overvåking av Husebybukta på Lista i 2023. Overvåking for Alcoa Norway AS avd. Lista 

  Øxnevad, Sigurd; Hjermann, Dag Øystein (NIVA-rapport;7950-2024, Research report, 2024)
  NIVA har utført tiltaksorientert overvåking av Husebybukta på Lista i 2023 på oppdrag for Alcoa Norway AS avd. Lista. Overvåkingsprogrammet er utarbeidet i henhold til vannforskriften og godkjent av Miljødirektoratet. ...
 • Tiltaksorientert overvåking etter vannforskriften i Karmsundet. Undersøkelse av blåskjell i 2023 

  Schøyen, Merete; Håvardstun, Jarle; Eftevåg, Veronica Sæther; Hjermann, Dag Øystein (NIVA-rapport;7964-2024, Research report, 2024)
  NIVA har utført tiltaksorientert vannovervåking i henhold til vannforskriften i Karmsundet i 2023. I blåskjell har det blitt analysert for et utslippsrelevant utvalg av tungmetaller (kvikksølv, bly, kadmium, nikkel, arsen, ...
 • Naturbaserte løsninger i kommunale planer 

  Furuseth, Ingvild Skumlien; Di Marino, Mina; Enge, Caroline; Barkved, Line Johanne; Solli, Gunnhild Storbekkrønning (NIVA-rapport;7948-2024, Research report, 2024)
  Naturbaserte løsninger (NBL) har fått økende oppmerksomhet som en løsning for å håndtere ulike samfunnsutfordringer, deriblant effekter av klimaendringer. Rapporten er basert på et oppdrag for Miljødirektoratet om å undersøke ...
 • Undersøkelse av innsjøresipienter fra Larvikitt-bruddene, fase 2 – 2023. Hallevannet og Mørjetjern 

  Hagman, Camilla Hedlund Corneliussen; Persson, Jonas; Thiemer, Kirstine; Skjelbred, Birger (NIVA-rapport;7952-2024, Research report, 2024)
  To innsjøer med nær beliggenhet til Larvikittbruddene Saga Pearl og Tvedalen vest i Larvik kommune ble i 2023 undersøkt for å vurdere påvirkning fra steinbruddene på vannkvalitet, sedimenter, vannplanter og bunndyr. ...
 • Tiltaksorientert overvåking av Vefsnfjorden i 2023. Overvåking for Alcoa Norway AS avd. Mosjøen 

  Øxnevad, Sigurd; Eftevåg, Veronica Sæther; Hjermann, Dag Øystein (NIVA-rapport;7951-2024, Research report, 2024)
  NIVA har gjennomført tiltaksorientert overvåking av Vefsnfjorden for Alcoa Mosjøen i 2023. Programmet er utformet på bakgrunn av bedriftens utslippskomponenter til Vefsnfjorden. Det ble analysert blåskjell fra sju stasjoner. ...
 • Kildefordelte tilførsler av nitrogen og fosfor til norske kystområder i 2022 – tabeller, figurer og kart 

  Sample, James Edward (NIVA-rapport;7963-2024, Research report, 2024)
  Datarapporten omfatter resultater fra beregninger av tilførsler av nitrogen og fosfor til definerte områder av norskekysten for årene fra 1990 til 202 2022. Data fra 1985 er inkludert basert på tidligere modelleringsarbeid ...
 • The Myanmar Norway Environmental Programme’s Capacity building achievements 

  Nesheim, Ingrid; Adam, Hans Nicolai; Ballot, Andreas; Braaten, Hans Fredrik Veiteberg; Bæk, Kine; Hansen, Jan-Petter; Husby, Vibeke; Karstensen, Kåre Helge; Saha, Palash Kumar; Wedul, Camilla Frøseth (NIVA-rapport;7966-2024, Research report, 2024)
  This report presents the key capacity building achievements resulting from the Myanmar Norway Environment Programme (2015-2018, and 2019-2023). The programme, a bilateral collaboration, between institutions of the Governments ...
 • Klasseromsmodellsystem for akvaponi i utdanningen 

  Hairabedian, Gabrielle; Barkved, Line Johanne; Hess-Erga, Ole-Kristian; Ribeiro, Anne Luise; Meland, Sondre; Maitre-Ekern, Eléonore; Øyen, Håkon; Tronerud, Theodor Tinius; Hovde, Ann Iren; Lindholt, Jonathan Grevstad; Sørensen, Line Gjeilo; Pettersen, Marte; Antonsen, Iselin (NIVA-rapport;7930-2024, Research report, 2024)
  Denne rapporten presenterer et klasseromsmodellsystem (KMS) eller undervisningsverktøy som kan brukes av lærere for å sikre kollektiv læring gjennom formidling av moduler knyttet til akvaponi. Det kan tilpasses og ...
 • Tiltaksrettet overvåking av Glomma ved Borregaard 2023 

  Kemp, Joanna Lynn; Lund, Espen; Kile, Maia Røst; Schneider, Susanne Claudia (NIVA-rapport;7947-2024, Research report, 2024)
  Rapporten presenterer resultater fra undersøkelser av heterotrof begroing i Glomma ved Borregaard i 2023. Hensikten har vært å vurdere effekter av bedriftens utslipp på økologiske forhold i vassdraget, og identifisere ...
 • Tiltaksorientert overvåking av Ranfjorden i 2023. Overvåking for Mo Industripark AS, Celsa Armeringsstål AS, Elkem ASA Rana, Ferroglobe Mangan Norge AS, Miljøteknikk Terrateam AS og Rana Gruber AS 

  Øxnevad, Sigurd; Eftevåg, Veronica Sæther; Hjermann, Dag Øystein (NIVA-rapport;7944-2024, Research report, 2024)
  NIVA har gjennomført tiltaksorientert overvåking av Ranfjorden i 2023 på oppdrag for Mo Industripark AS, Celsa Armeringsstål AS, Elkem ASA Rana, Ferroglobe Mangan Norge AS, Miljøteknikk Terrateam AS og Rana Gruber AS. I ...
 • Bradalsmyra testsenter. Overvåkning av metallkonsentrasjoner i bekker og grunnvannsig i perioden 2004-2023. 

  Økelsrud, Asle (NIVA-rapport;7942-2024, Research report, 2024)
  Bradalsmyra er Nammo Raufoss AS sitt testsenter for utprøving av ny ammunisjon, etablerte serieprodukter og rakettmotorer og andre fremdriftssystemer. Området avvannes av Veltmannåa, og to mindre bekker. Vi fortsetter her ...
 • Oppfølging av kalkingslokaliteter i Innlandet 

  Håll, Johnny Peter; Johnsen, Stein Ivar; Kaste, Øyvind; Eikland, Knut Andreas (NIVA-rapport;7945-2024, Research report, 2024)
  Vi har på bakgrunn av tidligere overvåknings- og kalksluttrapporter fra gamle Oppland og Hedmark fylker, vannkjemiske data hentet ut fra Vannmiljø samt en oversikt over kalkede innsjøer (tidligere og pågående) utarbeidet ...
 • Revisjon av fjæreindeksen i Nordsjøen sør – Norskehavet sør, og av referanseverdier for bløtbunnsfauna i Skagerrak 

  Gitmark, Janne; Borgersen, Gunhild; Kile, Maia Røst; Moy, Siri; Gundersen, Hege (NIVA-rapport;7939-2024, Research report, 2024)
  De reduserte artslistene som benyttes for å beregne fjæreindeksen (RSLA/RSL) i økoregionene Nordsjøen sør, Nordsjøen nord og Norskehavet sør er revidert basert på fjæresonedata fra 356 stasjoner (totalt 663 undersøkelser). ...

View more