NIVA is an environmental research organisation committed to research, monitoring, assessment and studies on freshwater, coastal and marine environments in addition to environmental technology.

Collections in this community

Recent Submissions

 • Felleskjøpet Syd, Holmestrand – Kartlegging av marint naturmangfold 

  Brkljacic, Marijana Stenrud; Gitmark, Janne Kim; Golmen, Lars Gunder (NIVA-rapport;7595, Research report, 2021)
  Kartlegging og vurdering av mulige konsekvenser for det marine naturmangfoldet i Mulvika, Holmestrand, har blitt utført ifm. planlagt utbygging av kaianlegg for NOAH fergetrafikk. Undersøkelser av bunnforhold og naturtyper ...
 • Tiltaksorientert overvåking av Årdalsfjorden i 2020. Overvåking for Hydro Aluminium Årdal. 

  Øxnevad, Sigurd (NIVA-rapport;7591, Research report, 2021)
  NIVA har utført tiltaksorientert overvåking av Årdalsfjorden i 2020 på oppdrag for Hydro Aluminium Årdal. Overvåkingsprogrammet er utført i henhold til vannforskriften på bakgrunn av hvilke stoffer som bedriften har utslipp ...
 • Proposed Environmental Quality standards (EQS) for blue mussel (Mytilus edulis). 

  Ruus, Anders; Beyer, Jonny; Green, Norman Whitaker (NIVA-rapport;7578, Research report, 2021)
  The Norwegian Environment Agency recognizes the need to further develop Environmental Quality Standards (EQSs) under EU’s Water Framework Directive. As one step in this direction the Norwegian Institute for Water Research ...
 • Overvåking av Vestvannet og Borredalsdammen i Østfold, 2020 

  Ballot, Andreas (NIVA-rapport;7582, Research report, 2021)
  NIVA og FREVAR har gjennomført overvåking av vannkvaliteten i Vestvannet i Sarpsborg og Borredalsdammen i Fredrikstad i 2020, med fokus på planteplankton (alger og cyanobakterier). Resultatene er sammenlignet med data fra ...
 • Overvåking av begroingsalger og heterotrof begroing på 25 stasjoner i vannområde Glomma sør for Øyeren 2011 - 2020 

  Kile, Maia Røst; Kemp, Joanna Lynn (NIVA-rapport;7577, Research report, 2021)
  Dette overvåkingsprogrammet er første år av en 4-årig rammeavtale som NIVA har inngått med Vannområde Glomma sør for Øyeren. Målsetningen med undersøkelsen har vært å klassifisere økologisk tilstand i henhold til vannforskriften ...
 • Undersøkelse av giftigheten til plastinfiltrert jordmasser samlet inn fra Fredagshølet, Hvaler. 

  Eidsvoll, David; Bråte, Inger Lise Nerland; Hansen, Liv-Marit; Moe, Nicolay (NIVA-rapport;7574, Research report, 2021)
  Ni prøver av jordmasser fra Fredagshølet på Seilø vest for Vesterøy i Hvaler kommune, i Ytre Hvaler Nasjonalpark ble sortert for plastfragmenter. Jordprøvene inneholdt mellom 0,5 – 25% volum plast per prøvepunkt. ...
 • Tiltaksorientert overvåking av sjøområdet utenfor Elkem Carbon og REC Solar i Kristiansand i 2020 

  Øxnevad, Sigurd; Trannum, Hilde Cecilie; Næss, Rita; Håvardstun, Jarle; Hjermann, Dag Øystein (NIVA-rapport;7592, Research report, 2021)
  NIVA har gjennomført tiltaksorientert overvåking av sjøområdet utenfor Elkem Carbon og REC Solar i Kristiansand i 2020. I overvåkingen er det gjort analyser av polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH-forbindelser), ...
 • Nasjonal innsjøundersøkelse 2019 

  Hindar, Atle; Garmo, Øyvind Aaberg; Austnes, Kari; Sample, James Edward (NIVA-rapport;7530, Research report, 2020)
  I denne nasjonale innsjøundersøkelsen er forsuring og eutrofiering undersøkt i 1000 innsjøer. De aller fleste av innsjøene ble prøvetatt fra helikopter i perioden 15. september og ut oktober i 2019, og det er analysert på ...
 • Tiltaksorientert overvåking av Sunndalsfjorden basert på overvåkingsdata fra 2019. Overvåking for Hydro Aluminium Sunndal. 

  Øxnevad, Sigurd (NIVA-rapport;7559, Research report, 2020)
  I 2019 gjorde NIVA overvåking av miljøgifter i sediment og utplasserte blåskjell i Sunndalsfjorden på oppdrag for Aluminiumindustriens Miljøsekretariat. Miljødirektoratet har godkjent at 2019-dataene kan benyttes for ...
 • Utslipp og spredning av PAH til sjø fra Elkem Carbon AS, Kristiansand 

  Næs, Kristoffer; Staalstrøm, Andre; Haraldstad, Tormod (NIVA-rapport;7583, Research report, 2021)
  Sammendrag Denne rapporten er knyttet til NIVA-rapportene 7276-2018 «Tiltaksplan for forurenset sjøbunn utenfor Elkem Carbon, Kristiansand» (Olsen og medarb. 2018) og NIVA-rapport 7573-2021 «Oppdatert tiltaksplan for ...
 • Bradalsmyra testsenter. Overvåkning av metallkonsentrasjoner i bekker og grunnvannsig i perioden 2004-2020. 

  Økelsrud, Asle (NIVA-rapport;7587, Research report, 2021)
  Bradalsmyra er Nammo Raufoss AS sitt testsenter for utprøving av ny ammunisjon, etablerte serieprodukter, rakettmotorer og andre fremdriftssystemer. Området avvannes av Veltmannåa, og to mindre bekker. Vi fortsetter her ...
 • Utredning av konsekvenser av uhellsutslipp av PAH fra Tizir Titanium & Iron AS 

  Ruus, Anders; Ranneklev, Sissel Brit; Golmen, Lars Gunder; Grung, Merete; Allan, Ian; Øxnevad, Sigurd (NIVA-rapport;7535, Research report, 2020)
  Tizir Titanium & Iron AS hadde et uhellsutslipp av 217 kg PAH-forbindelser i løpet av 28 timer i juni 2020. Kortsiktige og langsiktige effekter av utslippet ble vurdert. Tidligere modellering av fortynning og spredning av ...
 • Oppdatert tiltaksplan for forurenset sjøbunn utenfor Elkem Carbon, Kristiansand 

  Næs, Kristoffer; Olsen, Marianne; Allan, Ian; Raffard, Violette; Reid, Malcolm James; Slinde, Gøril Aasen; Håland, Bente Sundby (NIVA-rapport;7573, Research report, 2021)
  Denne rapporten er en oppdatering av NIVA-rapport 7276-2018 «Tiltaksplan for forurenset sjøbunn utenfor Elkem Carbon, Kristiansand» (Olsen og medarb. 2018). Basert på nye analyser og modellering er det presentert utforming ...
 • Tiltaksrettet overvåking av Glomma ved Borregaard 2020 

  Kile, Maia Røst; Lund, Espen; Håll, Johnny Peter (NIVA-rapport;7594, Research report, 2021)
  Rapporten presenterer resultater fra undersøkelser av heterotrof begroing og fisk i Glomma ved Borregaard i 2020. Hensikten har vært å vurdere effekter av bedriftens utslipp på økologiske forhold i vassdraget, identifisere ...
 • Tålegrenser for forsuring og overskridelser for seks vassdrag i Vestland fylke 

  Austnes, Kari; Sample, James Edward; Lund, Espen (NIVA-rapport;7586, Research report, 2021)
  Det har blitt beregnet tålegrenser for forsuring og overskridelse av disse for Samnanger-, Uskedals-, Eksingedals-, Modals-, Yndesdals- og Flekke- og Guddalsvassdraget. Overskridelser er beregnet for dagens (2012-2016) og ...
 • Miljøpåvirkninger av taredyrking og forslag til utvikling av overvåkingsprogram 

  Hancke, Kasper; Broch, Ole Jacob; Olsen, Yngvar; Bekkby, Trine; Hansen, Pia Kupka; Fieler, Reinhold; Attard, Karl; Borgersen, Gunhild; Christie, Hartvig (NIVA-rapport;7589-2021, Report, 2021)
  Forskningsprosjektet KELPPRO (2017-2020) har gjennom feltundersøkelser, laboratorieforsøk og numerisk modellering undersøkt miljøpåvirkninger av taredyrking på økosystemene i de åpne vannmassene og på havbunnen, og evaluert ...
 • ECOMAR: A data-driven framework for ecosystem-based Maritime Spatial Planning in Danish marine waters. Results and conclusions from a development and demonstration project 

  Andersen, Jesper Harbo; Bendtsen, Jørgen; Hammer, Kathrine Jul; Harvey, E. Therese; Knudsen, Steen Wilhelm; Murray, Ciaran Joseph; Carstensen, Jacob; Petersen, Ib Krag; Svegaard, Signe; Tougaard, Jakob; Edelvang, Karen; Egekvist, Josefine; Olsen, Jeppe; Vinther, Morten; Al-Hamdani, Zyad; Jensen, Jørn Bo; Leth, Jørgen O; Kaae, Berit C; Olafsson, Anton Stahl; McClintock, William E.; Burt, Chad; Yocum, Dan (NIVA-rapport;7562, Research report, 2020)
  We report the developments and results of the ECOMAR project, which have taken place 2018-2020 and was funded by THE VELUX FOUNDATIONS. ECOMAR has established state-of-the-art data sets for the distribution of human ...
 • Kartlegging av miljøgifter i fisk i vannforekomsten Nedre Nitelva 

  Økelsrud, Asle; Jartun, Morten; Øxnevad, Sigurd; Lund, Espen; Jenssen, Marthe Torunn Solhaug; Bæk, Kine (NIVA-rapport;7566, Research report, 2020)
  Konsentrasjoner av utvalgte miljøgifter er undersøkt i åtte forskjellige fiskearter i Nedre Nitelva. Fisk ble fanget ved to ulike stasjoner, en i den øvre og en i den nedre delen av vannforekomsten i august 2020. Det ble ...
 • Critical loads and the MAGIC model. Evaluating the country-scale applications in Norway using data from the 2019 national lake survey 

  Austnes, Kari; Wright, Richard Frederic; Sample, James Edward; Clayer, Francois (NIVA-rapport;7557, Research report, 2020)
  The critical loads methodology used at the national scale in Norway and the MAGIC model as applied to the lakes in the national 1000-lake survey have been evaluated, making use of the data from the 2019 national lake survey. ...
 • Bispevika. Vurdering av vannutskiftning og miljøforhold i vannbasseng B6b 

  Walday, Mats Gunnar; Molvær, Jarle; Rinde, Eli; Sørensen, Elin Tanding; Christie, Hartvig C; Leikvin, Øyvind (NIVA-rapport;7563, Research report, 2020)
  Oslo S Utvikling (OSU) arbeider med detaljplan for utbygging i Bispevika, med utfylling og bebyggelse i nordøstre del. Her inngår bl.a. to bassenger med innløp fra Bispevika. Det er viktig at bassengene har tilstrekkelig ...

View more