• Avgiftning av jern ved dosering av flytende silikat - en pilotstudie 

   Åtland, Å.; Kroglund, F.; Røyset, O. (NIVA-rapport;4694, Research report, 2003)
   Det har lenge vært kjent at jern løst i vann er giftig for fisk ved at jernet akkumuleres på gjellene og forårsaker respirasjonssvikt (okerkvelning). De senere årene er det flere ganger rapportert til dels omfattende tap ...
  • Biologiske undersøkelser i 17 innsjøer i Sogn og Fjordane høsten 2000. Kalkingseffekter, vannkvalitet, fiskebestander, vegetasjon, bunndyr og dyreplankton 

   Åtland, Å.; Bjerknes, V.; Hobæk, A.; Håvardstun, J.; Gladsø, J.; Kleiven, E.; Mjelde, M.; Raddum, G. (NIVA-rapport;4354, Research report, 2001)
   Biologiske undersøkelser er utført i 17 innsjøer i Sogn og Fjordane. Alle innsjøene med unntak av Kvangrøvatnet i Fjaler kommune er kalket eller påvirket av oppstrøms kalking. Undersøkelsene omfattet prøvefiske i 15 av ...
  • Bruk av silikat som alternativ til kalking - feltforsøk med flytende og fast silikat i 1997 

   Åtland, Å.; Kvellestad, Agnar; Lindstrøm, E.-A.; Pedersen, Helge B.; Raddum, Gunnar G.; Salbu, Brit; Teien, Hans Christian (NIVA-rapport;3896, Research report, 1998)
   Feltforsøk med dosering av flytende silikat-lut som et alternativ til kalking har tidligere vært utprøvd i Tangedalselva. Med tanke på videre bruk av silikat i naturen var det viktig å få undersøkt hvorvidt dosering av ...
  • Eksponering av torsk i estuarine blandsoner. Effekter av lav salinitet og aluminium 

   Bjerknes, V.; Åtland, Å.; Kristensen, T.; Kroglund, F. (NIVA-rapport;5032, Research report, 2005)
   Torsk (1+) ble eksponert på to stasjoner i brakkvann ved Vaksdal i Sørfjorden og Gammersvik i Osterfjorden og en referansestasjon ved Eikeviken i Byfjorden fra 22. til 30. mai 2002. Overflatevannet på brakkvannstasjonene ...
  • Endring i aluminiumsgiftighet i en humus-fattig elv ved bruk av kjemiske tiltak. Forsøk med laksesmolt i Suldalslågen 

   Kroglund, F.; Teien, H.C.; Rosseland, B.O.; Lucassen, E.; Salbu, B.; Åtland, Å. (NIVA-rapport;3970, Research report, 1998)
   Laksesmolt fra Suldalslågen ble eksponert til en blanding av surt og nøytralt vann (36:64) i 10 renner med kontinuerlig vanntilførsel. Oppholdstiden på vannet økte med økende avstand fra blandpunktet og fisk ble eksponert ...
  • Er laksen truet selv ved moderat forsuring? Eksempler fra Vosso, Hordaland, 1993 

   Bertssen, M.; Kroglund, F.; Åtland, Å.; Rosseland, B.O. (NIVA-rapport;2947, Research report, 1993)
   Forsøk med eksponering av laksesmolt på et antall stasjoner i Vossovassdraget påviste tildels omfattende vannkvalitetsproblemer. Med unntak av en stasjon (Strandaelva), ble det påvist enten dødelighet, eller tap av klorid ...
  • Establishment of aquaculture consultancy and analytical service in Chile - A pre-feasibility study 

   Ratnaweera, H.; Åtland, Å. (NIVA-rapport;5642, Research report, 2008)
   Chile is the world’s biggest salmon producer after Norway. The production efficiency is still far less in selected areas, and the impact of water qualityis one of the main reasons. NIVA has unique competence in providing ...
  • Feltforsøk med dosering av silikat-lut i Tangedalselva 

   Åtland, Å.; Bjerknes, V.; Hektoen, H.; Håvardstun, J.; Salbu, B.; Teien, H.C. (NIVA-rapport;3714, Research report, 1997)
   På bakgrunn av forsøk med bruk av silikat-lut ved Syrtveit fiskeanlegg, samt resultater beskrevet i litteraturen, ble det satt i gang forsøk for å undersøke om dette var egnet metode for å avgifte aluminium også i naturlige ...
  • Ferskvannsbiologisk overvåking ved Tjeldbergodden 2000-2001 

   Hobæk, A.; Bækken, T.; Lømsland, E.; Åtland, Å.; Kleiven, E.; Håvardstun, J. (NIVA-rapport;5027, Research report, 2006)
   Som et ledd i miljøovervåking av utslipp fra Statoils metanolfabrikk på Tjeldbergodden har NIVA utført ferskvannsbiologiske undersøkelser i fabrikkens influensområde. Programmet i 2000 - 2001 fulgte opp basisundersøkelser ...
  • Forsøk med dosering av silikat-lut ved Syrtveit Fiskeanlegg 

   Åtland, Å.; Hektoen, H.; Håvardstun, J.; Kroglund, F.; Lydersen, E.; Rosseland, B.O. (NIVA-rapport;3625, Research report, 1997)
   Effektene av vannbehandling med henholdsvis lut og silikat har vært undersøkt på den relikte Atlantiske laksen blege ved Syrtveit Fiskeanlegg. I tillegg til avsyring av råvannet fra Bygelandsfjorden med de to metodene, ble ...
  • Huddingsvatn. Erstatning for tapt fiske 

   Bjerknes, V.; Åtland, Å.; Vatn, T. (NIVA-rapport;4338, Research report, 2001)
   Østre Huddingsvatn har vært nyttet som deponi for flotasjonsavgang fra Joma gruver fra 1972 til 1998. Dette har medført redusert avkastning av aurefisket i innsjøen. I tillegg er det viktige næringsdyret marflo blitt borte ...
  • Kalkingsplan for Daleelva i Vaksdal kommune i Hordaland 

   Bjerknes, V.; Hindar, A.; Åtland, Å. (NIVA-rapport;3898, Research report, 1998)
   Bakgrunnen for rapporten er usikkert omkring vannkvaliteten i Bergdalsvassdraget, og effekter av forsuring på de anadrome fiskebestandene i Daleelva, som utgjør nedre del av vassdraget. Kalking vurderes som et mulig tiltak ...
  • Kalkingsplaner for Romarheimselva, Samangervassdraget og Uskedalselva i Hordaland 

   Bjerknes, V.; Åtland, Å.; Hindar, A.; Lyse, Alv Arne (NIVA-rapport;3897, Research report, 1998)
   Rapporten vurderer kalkingsbehov i Romarheimselva, Samangervassdraget og Uskedalselva basert på foreliggende resultater av vannkjemiske og biologiske undersøkelser. Romarheimselva har kronisk surt vann med stor grad av ...
  • Kisealgeblomstringer i inntaksvann til settefiskanlegg 

   Dale, T.; Olseng, C.D.; Hobæk, A.; Åtland, Å.; Johnsen, T.; Lømsland, E. (NIVA-rapport;5665, Research report, 2008)
  • Langtidseffekter av silikatdosering. Ett års utprøving av silikat i Tangedalselva, et sidevassdrag til Undesdalsvassdraget i Hordaland 

   Åtland, Å.; Barlaup, B.; Bang, K.; Bjerknes, V.; Gabrielsen, S.E.; Håvardstun, J.; Lindstrøm, E.-A.; Raddum, G.; Teien, H.C. (NIVA-rapport;4656, Research report, 2003)
   Dosering av flytende silikatlut som et alternativ til kalking har vært utprøvd i Tangedalselva i Masfjorden kommune i Hordaland over en periode på 15 måneder fra mai 2001 tom. august 2002. Prosjektet omfattet dokumentasjon ...
  • Modalen kommune, Fylkesmannen i Hordaland 

   Haraldstad, T.; Åtland, Å.; Hindar, A.; Wright, R. (NIVA-rapport;6451, Research report, 2012)
   Modalselva er i likhet med mange andre elver på Vestlandet, svært ionefattig og har dermed en forsuringsfølsom vannkvalitet. Vassdraget er i tillegg omfattende regulert for kraftproduksjon. Basert på det kjemiske ...
  • Ny Loftsnesbru i Sogndal. Vurdering av miljøkonsekvensar i sjøen 

   Golmen, L.; Lundmark, Kjersti; Åtland, Å. (NIVA-rapport;5899, Research report, 2010)
   Samandrag. Det skal byggjast ny bru over munningen av Barsnesfjorden i Sogndal. Denne brua skal erstatte eksisterande bru, som har to markerte pilarar med fundament i sjøen og fyllingar på kvar side. Ny bru vil innebere ...
  • pH-målinger i Eksingedalselva og Frøysetelva i 1999 og 2000 

   Åtland, Å.; Bjerknes, V.; Mortensen, T. (NIVA-rapport;4454, Research report, 2001)
   Vedlagt følger en gjennomgang av pH-data fra loggerstasjonene i de to vassdragene. Både ukorrigerte og korrigerte kurver er presentert, og resultatene av målingene på flakseprøvene er plottet inn på kurvene. Det er gjort ...
  • Pre-project: Climate Change as an Opportunity towards Adaptive Sustainable Aquaculture (CADINAL) 

   Dale, T.; Dkhar, Nathaniel B.; Goswami, Debashish; Weber Smit, Anke; Åtland, Å. (NIVA-rapport;6563, Research report, 2013)
   Cultured food fish currently accounts for nearly 50 % of the global consumption. India and Norway are the world’s second and seventh largest aquaculture producers respectively, thus aquaculture is considered to be a sector ...
  • Rømmingssikring av settefiskanlegg for laksefisk. En studie av dagens teknologi og nye alternativer for å hindre rømming 

   Fjellheim, A.; Alfredsen, Jo Arve; Rosten, T.; Urke, H.; Åtland, Å. (NIVA-rapport;5857, Research report, 2010)
   I 2008 ble det innført krav om at alle landbasert akvakulturanlegg skulle ha sekundær sikring av avløp. Målet for dette prosjektet har vært en gjennomgang av dagens systemer for rømmingssikring av settefiskanlegg, identifisere ...