• Al-behandling av Gyrodactylus salaris infisert Atlantisk laks (Salmo salar) i Statkraft SF sitt stamfiskanlegg i Bjerka, Nordland 

   Lydersen, E.; Hytterød, S.; Kristensen, T.; Håvardstun, J.; Rosseland, B.O.; Poleo, Antonio B.S.; Mo, T.A.; Bakke, T.A. (NIVA-rapport;4583, Research report, 2002)
   Gyromet-gruppa fikk i oppdrag av Statkraft SF å forsøke å elimerer Gyrodactylus salaris smitten i deres anlegg i Bjerka, Nordland ved dosering med sur aluminiumsløsning. Vannkvaliteten i Bjerka er svært god med meget høy ...
  • Best practice in live fish transport 

   Rosten, T.W.; Kristensen, T. (NIVA-rapport;6102, Research report, 2010)
   The report is specifically directed towards live fish transport. It identifies seven phases in the transport value chain and it suggests best practise for issues assessed to most likely have an impact on welfare under these ...
  • Betydningen av kraftverk og predasjon fra gjedde for smoltproduksjon og aluminium i brakkvann for postsmoltoverlevelse 

   Kroglund, F.; Teien, Hans-C.; Rosten, C.; Hawley, K.; Guttrup, Jim; Johansen, Åsmund; Høgberget, R.; Kristensen, T.; Tjomsland, T.; Haugen, T. (NIVA-rapport;6084, Research report, 2011)
   Tidligere forsøk har påvist svekket vandringsvillighet når smolten utsettes for akkumulerbart aluminium i brakkvann. Denne belastningen vil være tetthetsuavhengig, men bestandseffekten avhenger av tilførsel av aluminium ...
  • Effect of zinc on the early life stages of brown trout (Salmo trutta) at different levels of water hardness 

   Källqvist, T.; Rosseland, B.O.; Hytterød, S.; Kristensen, T. (NIVA-rapport;4678, Research report, 2003)
   The effect of water hardness on the chronic toxicity of zinc to early life stages of brown trout has been studied. Separate tests were carried out in four dilutin waters. Two of these were natural lake waters from Lake ...
  • Effekter av å passere en kraftverksturbin på smoltoverlevelse og atferd. Betydningen av tiltak 

   Kroglund, F.; Haugen, T.; Güttrup, Jim; Hawley, K.; Johansen, Åsmund; Rosten, C.; Kristensen, T.; Tormodsgard, Lars (NIVA-rapport;6139, Research report, 2011)
   I 2009 døde 11,5 % av smolten som passerte Fosstveit kraftverk via kraftverksturbinen. Forsøkene i 2010 demonstrerte at denne dødeligheten kan reduseres hvis turbinen driftes mer optimalt. Foruten den direkte dødeligheten ...
  • Effekter av finfraksjon avgang fra Rana Gruber på fysiologi og sjøvannstoleranse hos laksesmolt 

   Kristensen, T.; Nilsen, Tom Ole; Ulvund, J.; Urke, H. (NIVA-rapport;6528, Research report, 2013)
   Målsetting med forsøket har vært å avklare om eksponering for finfraksjon av marin avgang fra Rana Gruber i relevante doser gir toksiske effekter på smolt av Atlantisk laks. Effekter på fysiologiske prosesser knyttet til ...
  • Eksponering av torsk i estuarine blandsoner. Effekter av lav salinitet og aluminium 

   Bjerknes, V.; Åtland, Å.; Kristensen, T.; Kroglund, F. (NIVA-rapport;5032, Research report, 2005)
   Torsk (1+) ble eksponert på to stasjoner i brakkvann ved Vaksdal i Sørfjorden og Gammersvik i Osterfjorden og en referansestasjon ved Eikeviken i Byfjorden fra 22. til 30. mai 2002. Overflatevannet på brakkvannstasjonene ...
  • Elvevandring, utvandring og sjøopphold for sjøaure og sjørøye fra Repparfjordelva 

   Ulvund, J.; Urke, H.; Kristensen, T. (NIVA-rapport;6403, Research report, 2012)
   Denne utredningen tar for seg utvandringsmønsteret til sjøaure og sjørøye i Repparfjord-systemet. Dette er et videre ledd i behandling av data samlet inn i 2010 (NIVA-rapport 6167-2011). Hovedvekten ligger på utvandringstidspunkt ...
  • Etablering av smoltutvandringsovervåking og evaluering av fysiologisk smoltkvalitet i Kvina, 2011 

   Kristensen, T.; Hawley, K.; Guttrup, J.; Johannesen, Å.; Kroglund, F. (NIVA-rapport;6259, Research report, 2011)
   NIVA ble gitt i oppdrag å bistå Kvinesdal Jeger og Fiskeforening med å etablere et program for overvåking av smoltutvandring i 2011. Smoltfella var i døgnkontinuerlig drift stort sett hele perioden, fangst fra dag 1 av ...
  • Forsøk på totalutryddelse av Gyrodatylus salaris i Batnfjordelva ved hjelp av aluminium som hovedkjemikalium 

   Hytterød, S.; Pettersen, R.A.; Høgberget, R.; Lydersen, E.; Mo, T.A.; Hagen, A.G.; Kristensen, T.; Berntsen, S.; Abrahamsen, B.; Poléo, A.B.S. (NIVA-rapport;5015, Research report, 2005)
   Ved hjelp av tre vannføringsproporsjonale elvedoseringsanlegg, 21 stasjoner med små vann-føringsproporsjonale doseringsenheter og rundt 30 drypp-enheter, har Batnfjordselva gjennom to behandlingsperioder, våren og høsten ...
  • Gjeddas betydning som predator på laksemolt: Populasjonsstørrelse, adferd og predasjonsomfang på laksemolt i Storelva, Aust-Agder 

   Kristensen, T.; Rustadbakken, A.; Kroglund, F.; Güttrup, Jim; Johansen, Åsmund; Hawley, K.; Rosten, C.; Kjøsnes, Arne Jørgen (NIVA-rapport;6085, Research report, 2010)
   For å kunne kvantifisere effekten av gjedde som en introdusert predator på den sårbare laksebestanden i Storelva, Aust-Agder, ble det i sesongen 2010 (april til juni) gjennomført undersøkelser av populasjonsstørrelse, ...
  • Kartlegging av miljøtilstanden i delområde Sørfjorden - Hemnes kommune. Tema: Overgjødsling og miljøgifter 

   Aanes, K.; Pedersen, A.; Green, N.; Tjomsland, T.; Iversen, E.; Kristensen, T.; Skarphagen, H.; Hilmo, Berns Olav; Hansen, Geir Dahl; Velvin, Roger (NIVA-rapport;5752, Research report, 2009)
   Vannområde Ranfjorden: Delområde Sørfjorden er et av to pilotområder i Nordland som er valgt ut i forbindelse med implementeringen av Eus vanndirektiv i Norge. NIVA gjennomførte i oktober 2008 en undersøkelse av vannkvaliteten ...
  • Kjemisk behandling mot Gyrodactylus salaris i Lærdalselva 2005 

   Pettersen, R.A.; Hytterød, S.; Mo, T.A.; Poléo, A.B.S.; Hagen, A.G.; Flodmark, L.E.W.; Høgberget, R.; Olsen, N.; Kjøsnes, A.J.; Øxnevad, S.; Håvardstun, J.; Kristensen, T.; Sandodden, R.; Moen, A.; Lydersen, E. (NIVA-rapport;5169, Research report, 2006)
   Hovedmålet med prosjektet har vært å fjerne lakseparasitten Gyrodactylus salaris fra Lærdalselva med bruk av surt aluminiumsulfat (AlS). Første behandling ble gjennomført våren 2005. Denne behandlingen begrenset seg til ...
  • Kjemisk behandling mot Gyrodactylus salaris i Lærdalselva 2005/2006 - Rapport til SFT 

   Pettersen, R.A.; Hytterød, S.; Mo, T.A.; Hagen, A.G.; Flodmark, L.; Høgberget, R.; Olsen, N.; Kjøsnes, A.J.; Øxnevad, S.; Håvardstun, J.; Sandodden, R.; Moen, A.; Lydersen, E.; Kristensen, T. (NIVA-rapport;5239, Research report, 2006)
   Hovedmålet med prosjektet har vært å fjerne lakseparasitten Gyrodactylus salaris fra Lærdalselva med bruk av surt aluminiumsulfat (AlS). Første behandlingen ble gjennomført våren 2005. Denne behandlingen begrenset seg til ...
  • Kjemisk behandling mot Gyrodactylus salaris i Lærdalselva 2005/2006 - Sluttrapport 

   Pettersen, R.T.; Hytterød, S.; Mo, T.A.; Hagen, A.G.; Flodmark, L.E.W.; Høgberget, R.; Olsen, N.; Kjøsnes, A.J.; Øxnevad, S.; Håvardstun, J.; Kristensen, T.; Sandodden, R.; Moen, A.; Lydersen, E. (NIVA-rapport;5349, Research report, 2007)
   Hovedmålet med prosjektet har vært å totalutrydde lakseparasitten Gyrodactylus salaris fra Lærdalselva med bruk av surt aluminiumsulfat (AlS). Første behandlingen ble gjennomført våren 2005. Denne behandlingen begrenset ...
  • Kysttorsk og miljø. Dataserier og verktøy for studier av miljøets betydning for bestandssituasjonen 

   Bjerknes, V.; Christie, H.; Hylland, K.; Kristensen, T.; Lunde, T.M.; Pedersen, A.; Rinde, E.; Sandberg, J.H. (NIVA-rapport;5168, Research report, 2006)
   Bestanden av kysttorsk har gått sammenhengende tilbake fra 1994. Overbeskatning anses som en hovedårsak. Kysttorsk består trolig av en mosaikk av ulike delbestander, og trusselfaktorene kan tenkes å variere mellom ulike ...
  • Oppfølging av forurensningssituasjonen i Sulitjelma gruvefelt, Fauske kommune. Undersøkelser i 2008 

   Iversen, E.; Kristensen, T.; Aanes, K. (NIVA-rapport;5750, Research report, 2009)
   Oppryddingen i Sulitjelma gruvefelt har pågått siden gruvedriften ble nedlagt i 1991. De siste tiltakene i Nordgruvefeltet ble avsluttet i november 2004. Etter den tid har vannkvaliteten i Langvann vært tilnærmet stabil. ...
  • Resultater fra videreutviklingen av AlS-metoden for utryddelse av lakseparasitten Gyrodactylus salaris 

   Hindar, A.; Alfredsen, Jo Arve; Alfredsen, Knut T.; Aune, Svein; Brabrand, Åge; Brandt, U.; Bremset, Gunnbjørn; Christiansen, A.; Garmo, Ø.; Grønningsæter, Åge; Hagen, A.; Heggenes, Jan; Hytterød, Sigurd; Høgberget, R.; Kjøsnes, Arne Jørgen; Koestler, Andreas; Kristensen, T.; Kroglund, F.; Olsen, Normann; Olstad, Kjetil; Tjomsland, T.; Urke, H.; Venseth, Terje; Veidel, A.; Willbergh, M. (NIVA-rapport;6531, Research report, 2013)
   AlS-metoden for utryddelse av lakseparasitten Gyrodactylus salaris er videreutviklet i perioden 2008-2012. Gjennom prosjektarbeid og smittebegrensende behandlinger er behandlingsstrategi og -metodikk forbedret. Blant annet ...
  • Sammeligning av to analysemetoder for CO2 i intensiv 

   Kristensen, T.; Rosseland, B.O. (NIVA-rapport;5045, Research report, 2005)
   NIVA har på oppdrag fra Marine Harvest sammenlignet en kit-basert målemetode for CO2 (La Motte) med NIVAs lab-metode i ferskvann, brakkvann og sjøvann i to smoltanlegg. Bakgrunnen for undersøkelsen var en fremdeles pågående ...
  • Samvirkning mellom ulike trusler på oppnåelse av gytebestandsmål for laks. Storelva i Holt som eksempel 

   Kroglund, F.; Güttrup, Jim; Haugen, T.; Hawley, K.; Johansen, Åsmund; Karlsson, Anders; Kristensen, T.; Lund, E.; Rosten, C. (NIVA-rapport;6148, Research report, 2011)
   Laks- og ørretsmolt i Storelva i Holt utsettes for en rekke trusler. Mens det i perioden fra 2003 til 2008 ble fokusert primært på betydningen av aluminium i brakkvann er det fra 2009 også fokusert på andre trusler. For å ...