• Acidification and Atlantic salmon critical limits for Norwegian rivers 

   Kroglund, F.; Wright, R.; Burchart, C. (NIVA-rapport;4501, Research report, 2002)
   An analysis of water chemistry and salmon population status based on data for 1993-94 shows that of 73 salmon rivers in Norway, 23 have extinct populations and an additional 22 have affected populations. Acidification is ...
  • Aluminium, et miljøproblem for laks i Sandnesfjorden, Aust-Agder? 

   Kroglund, F.; Gutterup, J.; Kleiven, E.; Stefansson, S.; Barlaup, B.; Teien, H.C. (NIVA-rapport;5366, Research report, 2007)
   Fangst av laks i Storelva, Aust-Agder har ikke økt som forventet etter kalking. Dette kan skyldes en rekke faktorer, deriblant vannkvalitet. I prosjektet er vannkvalitet og dens effekt på smoltkvalitet undersøkt i Storelva ...
  • Analyse av kalkingsbehovet i Rorevassdraget, Aust-Agder 

   Kroglund, F. (NIVA-rapport;5365, Research report, 2007)
   Behovet for fortsatt kalking er vurdert for alle innsjøer og de større elvene innenfor Rorevassdraget. Basert på modeller utviklet av NIVA for beregning av ukalket vannkvalitet i Aust-Agder konkluderes det med at kalking ...
  • Avgiftning av jern ved dosering av flytende silikat - en pilotstudie 

   Åtland, Å.; Kroglund, F.; Røyset, O. (NIVA-rapport;4694, Research report, 2003)
   Det har lenge vært kjent at jern løst i vann er giftig for fisk ved at jernet akkumuleres på gjellene og forårsaker respirasjonssvikt (okerkvelning). De senere årene er det flere ganger rapportert til dels omfattende tap ...
  • Barbuvassdraget - Overvåkingsundersøkelse 1988 og 1989 

   Kroglund, F.; Hindar, A. (NIVA-rapport;2419, Research report, 1990)
   Barbuvassdraget ved Arendal er moderat preget av forurensningstilførsler fra kloakkutslipp og landbruk. Vannkvaliteten i 1988 og 1989 var dårligere enn i 1986 og 1987, og tilsvarte vannkvaliteten i perioden 1980 til 1985. ...
  • Beregning av dagens og framtidig kalkbehov for innsjøer og lakseelver i Norge 

   Hindar, A.; Kroglund, F.; Wright, R.; Skjelkvåle, B.L.; Henriksen, A. (NIVA-rapport;5619, Research report, 2008)
   Forsuringssituasjonen i Norge har vært i raskt bedring over en periode på 20 år. Det har medført merkbare endringer i vannkjemien i innsjøer og elver. pH og syrenøytraliserende kapasitet (ANC) har økt og konsentrasjonen ...
  • Beregning av varighet og konsentrasjon av luftovermetning i Nidelva 

   Kroglund, F.; Tjomsland, T. (NIVA-rapport;4640, Research report, 2003)
   Luftovermetning vil kunne inntreffe i Nidelva, Aust-Agder når strøm til turbinene ved Rygene kraftverk faller ut og vann ledes til omløpstunnelen. Omløpstunnelen benyttes for å unngå plutselig økning i vannføring i ...
  • Betydning av det sure sidevassdraget Møska for vannkjemi i nedre del av lakseelven Lygna 

   Kaste, Ø.; Kroglund, F.; Høgberget, R. (NIVA-rapport;4593, Research report, 2002)
   For å få bedre oversikt over det sure sidevassdraget Møskas betydning for fiskens vannkjemiske leveforhold i nedre del av Lygna er det gjennomført en enkel hydrologisk og kjemisk kartlegging for å dokumentere blandingsforholdet ...
  • Betydningen av fluor for Glamslandsvassdraget, Aust-Agder 

   Kroglund, F.; Skjelkvåle, B.L.; Kleiven, E.; Lindstrøm, E.-A.; Kroglund, M.; Raddum, G.; Walseng, B. (NIVA-rapport;4306, Research report, 2000)
   Fluorkonsentrasjonen i Glamslandsvassdraget er betydelig forhøyet (>100 ganger) i forhold til naturlige bakgrunnsnivåer i Norge. Fluorkonsentrasjonene i vassdraget er i henhold til publisert litteratur svært giftig. ...
  • Betydningen av kraftverk og predasjon fra gjedde for smoltproduksjon og aluminium i brakkvann for postsmoltoverlevelse 

   Kroglund, F.; Teien, Hans-C.; Rosten, C.; Hawley, K.; Guttrup, Jim; Johansen, Åsmund; Høgberget, R.; Kristensen, T.; Tjomsland, T.; Haugen, T. (NIVA-rapport;6084, Research report, 2011)
   Tidligere forsøk har påvist svekket vandringsvillighet når smolten utsettes for akkumulerbart aluminium i brakkvann. Denne belastningen vil være tetthetsuavhengig, men bestandseffekten avhenger av tilførsel av aluminium ...
  • Biologisk oppfølging av kalkede lokaliteter i Vest-Agder i 2005 - Homevatnet, Lonane, Gletnevatnet og Livatnet 

   Kleiven, E.; Kroglund, F.; Halvorsen, G. A.; Hobæk, A.; Håvardstun, J.; Lie, M. (NIVA-rapport;5202, Research report, 2006)
   I de undersøkte lokalitetene varierte pH-verdiene fra 6,41-6,88. De andre kjemiverdiene var ganske normale. Krepsdyrfaunaen i innsjøene indikerer totalt sett moderate forsuringsskader (men mangler noen av de beste ...
  • Bruk av isløpet som utvandringsrute for laks ved Rygene kraftverk, Nidelva 

   Kroglund, F.; Haraldstad, T.; Güttrup, Jim (NIVA-rapport;6592, Research report, 2013)
   Smolt og vinterstøing produsert ovenfor Rygene kraftverk, må passere kraftverket under nedvandring. Fisken kan passere kraftverket med bruk av turbinløpet. Bruk av turbinløpet vil medføre at i størrelsesorden 15 til 50 % ...
  • Driftskontroll av kalkdoseringsanlegg i Mandalsvassdraget. Avviksrapport 2007 

   Høgberget, R.; Kroglund, F.; Håvardstun, J. (NIVA-rapport;5618, Research report, 2008)
   Driftskontroll av kalkdoseringsanleggene i Mandalsvassdraget er et verktøy for å få bedre innsyn i kalkingen fra anleggene. Avviksrapporten er en sammenfatning av hendelser i rapporteringsperioden. Den foreslår også tiltak ...
  • Dødelighet av laksesmolt ved Oldenfisk A/S. Vurdering av årsak 

   Rosseland, B.O.; Kroglund, F. (NIVA-rapport;2181, Research report, 1988)
   En langvarig dødelighet på laksesmolt ved Oldenfisk A/S er vurdert i forhold til miljøforholdene på anlegget. Laksen utviklet gjellebetennelse og gjelleskader i kar med sjøvannsinnblanding. Mange individer var sterkt ...
  • Effekter av å passere en kraftverksturbin på smoltoverlevelse og atferd. Betydningen av tiltak 

   Kroglund, F.; Haugen, T.; Güttrup, Jim; Hawley, K.; Johansen, Åsmund; Rosten, C.; Kristensen, T.; Tormodsgard, Lars (NIVA-rapport;6139, Research report, 2011)
   I 2009 døde 11,5 % av smolten som passerte Fosstveit kraftverk via kraftverksturbinen. Forsøkene i 2010 demonstrerte at denne dødeligheten kan reduseres hvis turbinen driftes mer optimalt. Foruten den direkte dødeligheten ...
  • Effekter av episoder på parr og smoltkvalitet til laks 

   Kroglund, F.; Rosseland, B.O. (NIVA-rapport;4797, Research report, 2004)
   Kalking er igangsatt i en rekke vassdrag for å avgifte forsuret vann. Det er definert vannkjemiske pH-mål for tiltakene. Målene vil kunne underskrides i perioder med høy vannføring, som følge av driftsvikt mm. Det er her ...
  • Effekter av PAX-XL60 på vannkvalitet i Storelva, Sauda 

   Kroglund, F. (NIVA-rapport;5440, Research report, 2007)
   Tunneldriving i Raundalen, Sauda, medfører et partikkelproblem i Storelva. Utbygger ønsket å redusere partikkelbelastningen ved å tilsette fellingskjemikalier til avløpsvannet fra tunnelen. PAX-XL60 fra Kemira var valgt ...
  • Effekter av ulik vannkvalitet på fysiologisk respons, vekst, vandring og marin overlevelse hos to stammer av atlantisk laks 

   Kroglund, F.; Finstad, B. (NIVA-rapport;4381, Research report, 2001)
   Surt vann med høye aluminiumskonsentrasjoner er dødelig for laks. Det er fremsatt hypoteser om at også lave aluminiumskonsentrasjoner, som ikke dreper laks i ferskvann, likevel vil påvirke marin overlevelse og dermed ...
  • Eksponering av torsk i estuarine blandsoner. Effekter av lav salinitet og aluminium 

   Bjerknes, V.; Åtland, Å.; Kristensen, T.; Kroglund, F. (NIVA-rapport;5032, Research report, 2005)
   Torsk (1+) ble eksponert på to stasjoner i brakkvann ved Vaksdal i Sørfjorden og Gammersvik i Osterfjorden og en referansestasjon ved Eikeviken i Byfjorden fra 22. til 30. mai 2002. Overflatevannet på brakkvannstasjonene ...
  • Ekstreme aluminiumskonsentrasjoner og lav pH i Langedalstjønna i Lillesand kommune - årsak, virkninger og mulige tiltak 

   Hindar, A.; Lydersen, E.; Kroglund, F. (NIVA-rapport;2793, Research report, 1992)
   Innenfor nedbørfeltet til Langedalstjønna ved E-18-senteret i Lillesand er det sprengt ut 200.000 m³ masse. Dette har forårsaket en ekstrem vannkvalitet i tjernet. Undersøkelsen omfatter kjemiske analyser fra vann og ...