• Al-behandling av Gyrodactylus salaris infisert Atlantisk laks (Salmo salar) i Statkraft SF sitt stamfiskanlegg i Bjerka, Nordland 

   Lydersen, E.; Hytterød, S.; Kristensen, T.; Håvardstun, J.; Rosseland, B.O.; Poleo, Antonio B.S.; Mo, T.A.; Bakke, T.A. (NIVA-rapport;4583, Research report, 2002)
   Gyromet-gruppa fikk i oppdrag av Statkraft SF å forsøke å elimerer Gyrodactylus salaris smitten i deres anlegg i Bjerka, Nordland ved dosering med sur aluminiumsløsning. Vannkvaliteten i Bjerka er svært god med meget høy ...
  • Al-behandling mot Gyrodactylus salaris i Batnfjordelva 

   Lydersen, E.; Bakke, T.A.; Høgberget, R.; Håvardstun, J.; Hytterød, S.; Mo, T.A.; Pettersen, R.A.; Rosseland, B.O.; Øxnevad, S. (NIVA-rapport;4783, Research report, 2004)
   Med kun ett doseringspunkt for aluminiumsulfat (AlS), har vi lykkes med å eliminere lakseparasitten Gyrodactylus salaris (Malmberg) over en strekning på 4.5 - 5.0 km i Batnfjordelva, Møre og Romsdal. Elvas lakseførende ...
  • Critical loads of acidity to lakes in the Polish Tatra Mountains. Final report 

   Lydersen, E.; Rzychon, D.; Worsztynowitcz, A.; Tørseth, T.; Hanssen, J.E.; Mill, W.A.; Wathne, B. (NIVA-rapport;3579, Research report, 1996)
   Major chemical compounds in precipitation and runoff have been intensively followed in two Polish, Tatra Mountain lakes (Dlugi Staw and Zielony Staw) since January 1993, to assess the degree of impact of acid precipitation. ...
  • Effekt av eksponert og ueksponert sulfidberggrunn på vannkvalitet langs planlagt E18-trasè mellom Lillesand og Kristiansand 

   Hindar, A.; Lydersen, E. (NIVA-rapport;4493, Research report, 2002)
   I forbindelse med planlegging av OPS-prosjektet E 18 Nørholm-Timeneskrysset ønsket Vegvesenet å få utredet avrenningsproblemene knyttet til sulfidholdig berggrunn. Det er kjent at eksponering til luft av berggrunn med ...
  • Ekstreme aluminiumskonsentrasjoner og lav pH i Langedalstjønna i Lillesand kommune - årsak, virkninger og mulige tiltak 

   Hindar, A.; Lydersen, E.; Kroglund, F. (NIVA-rapport;2793, Research report, 1992)
   Innenfor nedbørfeltet til Langedalstjønna ved E-18-senteret i Lillesand er det sprengt ut 200.000 m³ masse. Dette har forårsaket en ekstrem vannkvalitet i tjernet. Undersøkelsen omfatter kjemiske analyser fra vann og ...
  • Er utfelt/sedimentert aluminium etter vassdragskalking et mulig miljøproblem? 

   Hindar, A.; Lydersen, E. (NIVA-rapport;3202, Research report, 1995)
   Aluminium er det vanligste metallet i jordskorpen. Det løses og tilføres vann og vassdrag ved forsuring. Ved kalking øker pH og aluminium kommer i en utfellingsfase. Metallet kan dermed holdes tilbake i deler av det kalkede ...
  • Fiskestatus og vannkjemi i norske innsjøer 

   Lydersen, E.; Fjeld, E.; Andersen, T. (NIVA-rapport;3002, Research report, 1994)
   Rapporten er basert på 1000-sjøers materiale. Til forskjell fra tidligere statistiske analyser av dette materialet, er det i denne rapporten benyttet logistiske regressioner i tillegg til prinsipal komponent analyse (PCA) ...
  • Flensjøen 2005. Undersøkelse av vannkjemi, dyrplankton og bunndyr før kalking 

   Løvik, J.; Lydersen, E.; Bækken, T. (NIVA-rapport;5187, Research report, 2006)
   Flensjøen er en meget ionefattig innsjø med lav syrenøytraliseringskapasitet (ANC). Innsjøen er moderat forsuret av både organiske syrer fra nedbørfeltet (TOC: 2,7-2,9 mg C L-1) og fra sur nedbør. Ikke-marin sulfat [SO4*] ...
  • Forbedring av kalkingsstrategien i Eksingedalselva. Hydrologisk og vannkjemisk modellering 

   Bjerknes, V.; Larssen, T.; Lydersen, E.; Tjomsland, T. (NIVA-rapport;4444, Research report, 2001)
   Eksingedalselva er regulert, og hovedelva kalkes fra et doseringsanlegg 10 km fra munningen. Sideelvene tilfører surt vann, og skaper tidvis ustabil vannkvalitet på lakseførende strekning. Vi har benyttet en hydrologisk ...
  • Forsøk med dosering av silikat-lut ved Syrtveit Fiskeanlegg 

   Åtland, Å.; Hektoen, H.; Håvardstun, J.; Kroglund, F.; Lydersen, E.; Rosseland, B.O. (NIVA-rapport;3625, Research report, 1997)
   Effektene av vannbehandling med henholdsvis lut og silikat har vært undersøkt på den relikte Atlantiske laksen blege ved Syrtveit Fiskeanlegg. I tillegg til avsyring av råvannet fra Bygelandsfjorden med de to metodene, ble ...
  • Forsøk på totalutryddelse av Gyrodatylus salaris i Batnfjordelva ved hjelp av aluminium som hovedkjemikalium 

   Hytterød, S.; Pettersen, R.A.; Høgberget, R.; Lydersen, E.; Mo, T.A.; Hagen, A.G.; Kristensen, T.; Berntsen, S.; Abrahamsen, B.; Poléo, A.B.S. (NIVA-rapport;5015, Research report, 2005)
   Ved hjelp av tre vannføringsproporsjonale elvedoseringsanlegg, 21 stasjoner med små vann-føringsproporsjonale doseringsenheter og rundt 30 drypp-enheter, har Batnfjordselva gjennom to behandlingsperioder, våren og høsten ...
  • Kjemisk behandling mot Gyrodactylus salaris i Lærdalselva 2005 

   Pettersen, R.A.; Hytterød, S.; Mo, T.A.; Poléo, A.B.S.; Hagen, A.G.; Flodmark, L.E.W.; Høgberget, R.; Olsen, N.; Kjøsnes, A.J.; Øxnevad, S.; Håvardstun, J.; Kristensen, T.; Sandodden, R.; Moen, A.; Lydersen, E. (NIVA-rapport;5169, Research report, 2006)
   Hovedmålet med prosjektet har vært å fjerne lakseparasitten Gyrodactylus salaris fra Lærdalselva med bruk av surt aluminiumsulfat (AlS). Første behandling ble gjennomført våren 2005. Denne behandlingen begrenset seg til ...
  • Kjemisk behandling mot Gyrodactylus salaris i Lærdalselva 2005/2006 - Rapport til SFT 

   Pettersen, R.A.; Hytterød, S.; Mo, T.A.; Hagen, A.G.; Flodmark, L.; Høgberget, R.; Olsen, N.; Kjøsnes, A.J.; Øxnevad, S.; Håvardstun, J.; Sandodden, R.; Moen, A.; Lydersen, E.; Kristensen, T. (NIVA-rapport;5239, Research report, 2006)
   Hovedmålet med prosjektet har vært å fjerne lakseparasitten Gyrodactylus salaris fra Lærdalselva med bruk av surt aluminiumsulfat (AlS). Første behandlingen ble gjennomført våren 2005. Denne behandlingen begrenset seg til ...
  • Kjemisk behandling mot Gyrodactylus salaris i Lærdalselva 2005/2006 - Sluttrapport 

   Pettersen, R.T.; Hytterød, S.; Mo, T.A.; Hagen, A.G.; Flodmark, L.E.W.; Høgberget, R.; Olsen, N.; Kjøsnes, A.J.; Øxnevad, S.; Håvardstun, J.; Kristensen, T.; Sandodden, R.; Moen, A.; Lydersen, E. (NIVA-rapport;5349, Research report, 2007)
   Hovedmålet med prosjektet har vært å totalutrydde lakseparasitten Gyrodactylus salaris fra Lærdalselva med bruk av surt aluminiumsulfat (AlS). Første behandlingen ble gjennomført våren 2005. Denne behandlingen begrenset ...
  • Kjemisk behandling mot Gyrodactylus salaris i Steinkjervassdragene 2006 

   Kjøsnes, A.; Urke, H.; Hytterød, S.; Guttvik, K.T.; Pettersen, R.A.; Høgberget, R.; Moen, A.; Sandodden, R.; Hagen, A.G.; Rustadbakken, A.; Olsen, N.; Øxnevad, S.; Håvardstun, J.; Stensli, J.H.; Lydersen, E. (NIVA-rapport;5373, Research report, 2007)
   Kjemisk behandling mot Gyrodactylus salaris i Steinkjervassdraget er gjennomført på oppdrag fra Direktoratet for naturforvalting (DN). Tiltakshaver har vært Fylkesmannen (FM) i Sogn og Fjordane. Behandlingen av Steinkjervassdraget ...
  • Konsekvensutredning. Kjemikalieutslipp i Otra, Hunsfos fabrikker. 9.11.2001 

   Aanes, K.; Tjomsland, T.; Lydersen, E. (NIVA-rapport;4469, Research report, 2001)
   NIVA har på oppdrag fra Hunsfos Fabrikker ASA vurdert eventuelle konsekvenser for vannkvaliteten og biologiske forhold i den lakseførende delen av Otra av et uhellsutslipp den 9. november av fellingskjemikaliet EKA ATC ...
  • Limnologiske undersøkelser i Breisjøen og Store Gryta, 1998/1999 - Bakgrunnsrapport Thermosprosjektet 

   Lydersen, E.; Andersen, T.; Brettum, P.; Bækken, T.; Lien, L.; Lindstrøm, E.-A.; Mjelde, M.; Oredalen, T.J.; Solheim, A.; Rørslett, B. (NIVA-rapport;4307, Research report, 2000)
   Denne rapporten er en bakgrunnsrapport fra innsjøene Breisjøen og Store Gryta i Lillomarka, Oslo kommune. Rapporten inneholder informasjon om sentrale fysiske, kjemiske og biologiske forhold i innsjøene. Dette bakgrunnsmaterialet ...
  • Long-term monitored catchments in Norway - a hydrologic and chemical evaluation - 

   Lydersen, E. (NIVA-rapport;3158, Research report, 1994)
   This report caintains a thorough hydrologic an chemical evaluation of precipitation an runoff water, as well as relationships between precipitation chemistry and runoff chemistry from four long-term monitored catchments ...
  • Long-term monitoring catchments in Norway - a hydrologic and chemical evaluation - summary report 

   Lydersen, E. (NIVA-rapport;3155, Research report, 1994)
   This report contains a thorough hydrologic and chemical evaluation of precipitation and runoff water, as well as relationships between precipitation chemistry and runoff chemistry from four long-term monitored catchments ...
  • Nefrokalsinose hos regnbueørret i oppdrettsanlegg ved Trengereid. Miljømessig årsaker 

   Bjerknes, V.; Lydersen, E.; Golmen, L.; Hobæk, A.; Holtet, L. (NIVA-rapport;3027, Research report, 1994)
   Nefrokalsinose er påvist på regnbueaure i oppdrettsanlegget til Trengereid Fisk A/S. Diagnosen ble stilt i august 1993, og lidelsen har medført redusert tilvekst og moderat dødelighet hos regnbueaure utsatt våren 1993. ...