Show simple item record

dc.contributor.authorBrandrud, T.E.nb_NO
dc.contributor.otherBrandrud, T.E. - Project managernb_NO
dc.coverage.spatialBuskerudnb_NO
dc.date.accessioned2014-08-01T10:42:22Z
dc.date.available2014-08-01T10:42:22Z
dc.date.issued1998nb_NO
dc.identifier3857nb_NO
dc.identifier.isbn82-577-3438-1nb_NO
dc.identifier.issn1894-7948nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/209915
dc.description.abstractData om biologisk mangfold og sjeldne og truete sopparter fra verneområdene ved Viksåsen, Ultvedttjern og Hurumåsen/Burudåsen er sammenstilt, og sammenlikninger med det tilliggende Gullerudtjern-Grunntjern området er gitt. Det er registrert en usedvanlig rik jordboende soppflora (364 arter) med en rekke rødlistearter (59 makrosopper) i de 4 kalkbarskogområdene. På Viksåsen er det registrert 35 rødlistearter, i Ultvedttjernområdet 23 arter. Forekomsten av truete/sårbare mykorrhizasopper er særlig høy (43 arter for hele området), og de fleste tilhører et element tilknyttet moserike kalkfuru/granskoger. Flere arter er registret med ytterst få og isolerte forekomster i Norge, og flere har sine største norske forekomster i Vikåsen-Ultvedttjernområdet. To av disse har en meget begrenset totalutbredelse utenfor Norge. Det er ikke registrert noe annet barskogsområde i Norge med en så artsrik, jordboende soppflora, og en så stor ansamling av rødlistede mykorrhizasopper. Kalkryggene i Vik-Åsa-området generelt, og de tre kalkfuruskogsreservatene (samt Gullerudtjernområdet) spesielt framstår dermed som nøkkel- områder når det gjelder å ta vare på truete og sårbare mykorrhizasopper knyttet til kalkbarskog. Mange av rødlisteartene antas å være meget sårbare overfor flatehogst, og en slik hogstform bør derfor unngås i verneområdene, samt generelt der det er registrert forekomster av rødlistearter.nb_NO
dc.description.sponsorshipFylkesmannen i Buskerud, Miljøvernavdelingennb_NO
dc.publisherNorsk institutt for vannforskningnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNIVA-rapport;3857nb_NO
dc.rightsNavngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norgenb_NO
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/no/nb_NO
dc.subjectbiomangfold og eutrofiering - ferskvannnb_NO
dc.titleSoppfloraen, biologisk mangfold og truete arter i kalkfuruskogsreservater i Hole og Ringerike kommunernb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holderNorsk institutt for vannforskning/Norwegian institute for water researchnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Matematikk og naturvitenskap: 400nb_NO
dc.source.pagenumber31nb_NO
dc.subject.keywordbiologisk mangfoldnb_NO
dc.subject.keywordjordboende soppnb_NO
dc.subject.keywordtruete og sårbare arter kalkfuruskognb_NO
dc.subject.keywordbiodiversitynb_NO
dc.subject.keywordsoil-inhabitingnb_NO
dc.subject.keywordfunginb_NO
dc.subject.keywordendangerednb_NO
dc.subject.keywordvulnerablenb_NO
dc.subject.keywordspeciesnb_NO
dc.subject.keywordbasiphilousnb_NO
dc.subject.keywordpinenb_NO
dc.subject.keywordforestsnb_NO
dc.relation.projectO-97137nb_NO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge