Show simple item record

dc.contributor.authorMjelde, M.nb_NO
dc.contributor.authorAanes, K.nb_NO
dc.contributor.otherAanes, K. - Project managernb_NO
dc.coverage.spatialNordlandnb_NO
dc.date.accessioned2014-08-01T10:53:26Z
dc.date.available2014-08-01T10:53:26Z
dc.date.issued2009nb_NO
dc.identifier5821nb_NO
dc.identifier.isbn978-82-577-5556-0nb_NO
dc.identifier.issn1894-7948nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/214583
dc.description.abstractNIVA foretok en miljøundersøkelse av Gjerdevatnet i Sømna kommune høsten 2008. Formålet var å vurdere status mht. tilgroing og mulige årsaker til denne, gi en enkel beskrivelse av eutrofisituasjonen, vurdere mulige effekter av en oppdyrking av arealer nær innsjøen og om dette ville kunne true verne­formålet med naturreservat. Resultatene viser at vannvegetasjonen i Gjerdevatn er i god status, og viser ingen eutrofi-belastning. De vann­kjemiske analysene støtter dette. En oppdyrking og drenering av myrområdet sør for Gjerdevatnet vil kunne føre til en økt tilførsel av finpartikler og fosfor. Dette vil gi økt tilgrunning, og muligheter for økt tilgroing. Det er viktig at de nye oppdyrkede arealene profileres slik at avrenningen samles opp og ledes bort i et åpent grøftesystem som så drenerer mot vest til tilløpsbekken. En bør velge bruks- og driftsmåter som minimaliserer erosjon og lekkasje av næringssalter. Det bør vurderes å etablere en sedimentfelle med våtmarksfiltre i tilløpsbekken til Gjerdevann nedstrøms de oppdyrkede arealene, for å fange opp partikler og næringssalter. Gjøres dette tror vi at en nydyrkning slik som planene foreligger vil kunne gjennomføres uten at miljøtilstanden endres vesentlig.nb_NO
dc.description.sponsorshipFylkesmannen i Nordland, Miljøvernavdelingennb_NO
dc.publisherNorsk institutt for vannforskningnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNIVA-rapport;5821nb_NO
dc.rightsNavngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norgenb_NO
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/no/nb_NO
dc.subjectferskvannnb_NO
dc.titleGjerdevatn i Sømna. Miljøundersøkelse 2008nb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holderNorsk institutt for vannforskning/Norwegian institute for water researchnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Matematikk og naturvitenskap: 400nb_NO
dc.source.pagenumber20nb_NO
dc.subject.keywordmakrovegetasjonnb_NO
dc.subject.keywordsjøsivaks (schoenoplectus lacustris) tilgroingnb_NO
dc.subject.keywordverneområdenb_NO
dc.subject.keywordaquatic macrophytesnb_NO
dc.subject.keywordschoenoplectus lacustrisnb_NO
dc.subject.keywordovergrowthnb_NO
dc.subject.keywordprotected areanb_NO
dc.relation.projectO-28314nb_NO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge