Show simple item record

dc.contributor.authorFjeld, Eirik
dc.contributor.authorRognerud, Sigurd
dc.contributor.authorEnge, Ellen Katrin
dc.contributor.authorBorgen, Anders R
dc.contributor.authorDye, Christian
dc.date.accessioned2014-08-26T12:27:03Z
dc.date.available2014-08-26T12:27:03Z
dc.date.issued2006
dc.identifier.issn0803-625X
dc.identifier.issn1894-7948
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/218154
dc.description.abstractI en ny kartlegging av miljøgifter i Mjøsa er det vinteren 2005-2006 tatt prøver av overflatesedimenter ved 26 stasjoner. Ved fem av disse er det også tatt kjerneprøver som er datert, slik at utviklingen i forurensningssituasjonen kunne følges fra slutten av 1970-tallet og frem til i dag. Det har vært analysert på de bromerte flammehemmerne polybromerte difenyletere (PBDE), heksabromsyklododekan (HBCDD) og tetrabrombisfenol A (TBBPA); polyklorerte bifenyler (PCB), klorerte parafiner (kort- og mellomkjedede, S/MCCP), bisfenol A, diklor-difenyltrikloretan (DDT) med nedbrytningsproduktene DDD og DDE, dioksiner og dioksinliknende PCB, samt kvikksølv. Prøvene viser en betydelig økning av flammehemmerene PBDE og HBCDD i sedimenter ved Lillehammer fra midten av 1990-tallet og fram til tidlig på 2000-tallet. En tilsvarende kraftig økning er ikke observert andre steder i Mjøsa. Flammehemmeren TBBPA ble ikke påvist i detekterbare konsentrasjoner. Konsentrasjonene av PCB har sunket siden slutten av 1990-tallet, men enkelte stasjoner utenfor bynære områder var fortsatt markert forurenset. Det ble funnet tildels høye nivåer av DDT med nedbrytningsprodukter i overflatesedimentene ved flere stasjoner, særlig i Furnesfjorden og utenfor Hunnselva ved Gjøvik. For de øvrige organiske miljøgiftene var bildet variert og forhøyede nivåer forekom sporadisk. Kvikksølvnivåene i overflatesedimentene bar i hovedsak preg av ubetydelig lokale tilførsler.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for vannforskningnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNIVA-rapport;5313
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Norway*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/no/*
dc.subjectorganiske miljøgifter;nb_NO
dc.subjectkvikksølvnb_NO
dc.subjectsedimenternb_NO
dc.subjectferskvannnb_NO
dc.subjectorganic pollutantsnb_NO
dc.subjectmercurynb_NO
dc.subjectsedimentsnb_NO
dc.subjectfreshwaternb_NO
dc.subjectOvervåkningnb_NO
dc.titleMiljøgifter i sedimenter fra Mjøsa, 2005-2006nb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.source.pagenumber53 + vedleggnb_NO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Norway
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Norway