Show simple item record

dc.contributor.authorSandin, Leonard
dc.contributor.authorThrane, Jan-Erik
dc.contributor.authorPersson, Jonas
dc.contributor.authorKile, Maia Røst
dc.contributor.authorBækkelie, Knut Andreas
dc.contributor.authorMyrvold, Knut Marius
dc.contributor.authorGarmo, Øyvind Aaberg
dc.contributor.authorGrung, Merete
dc.contributor.authorCalidonio, Jose-Luis
dc.contributor.authorde Wit, Heleen
dc.contributor.authorMoe, Therese Fosholt
dc.date.accessioned2021-06-17T07:25:26Z
dc.date.available2021-06-17T07:25:26Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.isbn978-82-577-7376-2
dc.identifier.issn1894-7948
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2759880
dc.descriptionProsjektleder Leonard Sandinen_US
dc.description.abstractOvervåkingsprogrammet for referanseelver har pågått siden 2017, og 2020 var andre år med undersøkelser i de 33 vannforekomstene som første gang ble undersøkt i 2018. Vannforekomstene dekker mange ulike elvetyper i flere økoregioner. I tillegg til økologisk og kjemisk tilstandsklassifisering av lite påvirkede vannforekomster, har programmet som mål styrke datagrunnlaget for fastsettelse av referanseverdier; fange opp langsiktige endringer i vanntilstand; og teste ut metodikk for tilstandsklassifisering. Basert på en samlet vurdering av alle biologiske og fysisk-kjemiske kvalitetselementer oppnådde 13 av 34 stasjoner god økologisk tilstand, og ingen svært god tilstand. Om vi ser bort fra fiskeindeksen (som i dag ikke er godt egnet til klassifisering i alle typer vannforekomster) oppnår 12 vannforekomster god tilstand og 6 svært god tilstand. Moderat eller dårligere tilstand for bunndyrindeksen for organisk belastning (ASPT), forsuringsindeksen for påvekstalger (AIP), samt forhøyede nivåer av PCB7 i fisk, er hovedårsakene til at ikke flere vannforekomster oppnår miljømålet samlet sett. Det er knyttet relativt stor usikkerhet til flere av indeksene og den samlede klassifiseringen, og det er usikkert i hvilken grad mange av vannforekomstene faktisk avviker fra referanse-tilstand. Det ble observert lave konsentrasjoner av de fleste miljøgiftene, med unntak av kvikksølv og polybromerte difenyletere (PBDE), som lå over grenseverdiene for alle 11 vannforekomster der disse var målt. For PCB7 lå 4 av 11 vannforekomster over grenseverdiene og PFOS oversteg grenseverdiene i to vannforekomster.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNorsk institutt for vannforskningen_US
dc.relation.ispartofseriesNIVA-rapport;7640
dc.relation.ispartofseriesMiljødirektoratet-rapport;M-2069
dc.subjectBasisovervåkingen_US
dc.subjectElveren_US
dc.subjectVannforskriftenen_US
dc.subjectTilstandsklassifiseringen_US
dc.subjectSurveillance monitoringen_US
dc.subjectRiversen_US
dc.subjectWater Framework Directiveen_US
dc.subjectStatus classificationen_US
dc.titleOvervåking av referanseelver - Utprøving av klassifiseringssystemet for basisovervåking i referansevassdragen_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.rights.holder©Norsk institutt for vannforskning og Miljødirektoratet. Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelse.en_US
dc.source.pagenumber208en_US
dc.source.issue7640en_US
dc.identifier.cristin1916296


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record