Show simple item record

dc.contributor.authorBækken, T.nb_NO
dc.contributor.authorLien, L.nb_NO
dc.contributor.authorMjelde, M.nb_NO
dc.contributor.otherBækken, T. - Project managernb_NO
dc.coverage.spatialAkershusnb_NO
dc.date.accessioned2014-08-01T10:46:55Z
dc.date.available2014-08-01T10:46:55Z
dc.date.issued2001nb_NO
dc.identifier4483nb_NO
dc.identifier.isbn82-577-4131-0nb_NO
dc.identifier.issn1894-7948nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/211568
dc.descriptionÅrsliste 2002nb_NO
dc.description.abstractNy jernbane fra Asker til Sandvika vil medføre tunnelarbeider og andre anleggsarbeider der traséen passerer Neselva/Stokkerelva. Tunnelvannet planlegges ført til Neselva. Jernbaneverket ønsker å registrere en referansesituasjon for de vannkjemiske og biologiske forholdene. Målinger på 3 stasjoner høsten 2001 viste at pH, konduktivitet og NO3--N var forholdvis høye på alle stasjonene med konsentrasjonsintervall på henholdsvis 7,97 - 8,1, 15,5 - 26,8 mS/m og 455 - 1535 µg/l. NH4+-N konsentrasjonene var lave med verdier mellom <5 µg/l og 15 µg/l. Innholdet av partikler var oftest ganske lavt, men gravearbeider medførte turbid vann i én prøve fra nederste stasjon. Det ble ikke funnet høyere vannvegetasjon i elva. Bunndyrsamfunnene var antallsmessig dominert av døgnfluer. Det biologiske mangfoldet målt som antall arter døgnfluer, steinfluer og vårfluer (EPT) var 15 på St3 og 19 på St1 (referanse) og St2. Sammenlignet med andre lite forurensede elvelokaliteter var EPT moderat høyt. De vanligste EPT-arter/slekt var Baetis rhodani (døgnflue), slekten Amphinemura (steinflue) og Rhyacophila nubila (vårflue). Det ble ikke registrert rødlistearter blant EPT artene. Av fisk ble bare ørret ble fanget, og ingen andre arter ble observert. Det var forskjell på stasjonene både med hensyn på alderssammensetning og tetthet. På St1(referanse) ble det ikke fanget årsyngel (0+), og den totale tettheten av ørret var ganske lav. St2 hadde like mange årsyngel som eldre fisk. Tettheten på 79 ørret per 100 m² må karakteriseres som god. St3 hadde overvekt av årsyngel. Tettheten på 38 fisk per 100 m² er middels god. Det var to topper i lengdefordelingen 5-8 cm og 10-13 cm. Den første gruppen er årsyngel, og vekst for noen av fiskene på 7-8 cm første året må karakteriseres som meget god. Gyte og oppvekstforholdene for ørret ansees meget gode på størsteparten av den potensielt sjø-ørret og lakseførende delen.nb_NO
dc.description.sponsorshipJernbaneverket Utbyggingnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for vannforskningnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNIVA-rapport;4483nb_NO
dc.rightsNavngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norgenb_NO
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/no/nb_NO
dc.subjectvannressursforvaltning og vanndirektivetnb_NO
dc.titleBiologiske og kjemiske undersøkelser i Neselva og Stokkerelva høsten 2001nb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holderNorsk institutt for vannforskning/Norwegian institute for water researchnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Matematikk og naturvitenskap: 400nb_NO
dc.source.pagenumber14nb_NO
dc.subject.keywordbunndyrnb_NO
dc.subject.keywordfisknb_NO
dc.subject.keywordvannvegetasjonnb_NO
dc.subject.keywordvannkjeminb_NO
dc.subject.keywordmacroinvertebratesnb_NO
dc.subject.keywordfishnb_NO
dc.subject.keywordwaternb_NO
dc.subject.keywordvegetationnb_NO
dc.subject.keywordwaternb_NO
dc.subject.keywordchemistrynb_NO
dc.relation.projectO-21208nb_NO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge