• Tiltaksorientert overvåking i vannområde Mjøsa. Årsrapport for 2018 

  Solheim, Anne Lyche; Thrane, Jan-Erik; Skjelbred, Birger; Økelsrud, Asle; Håll, Johnny Peter; Kile, Maia Røst (NIVA-rapport;7373, Research report, 2019)
  Miljøtilstanden i Mjøsa har blitt sterkt forbedret med hensyn til overgjødsling siden 1970‐ og 1980‐tallet. Den økologiske tilstanden i 2018 mht effekter av næringssalter var god på alle prøvetakingsstasjoner i Mjøsa, men ...
 • Undersøkelser av kjemisk utlekking og biota på testfelt på sjøbunnen i Grenlandsfjordene 2018-2019 

  Schaanning, Morten; Trannum, Hilde Cecilie; Beylich, Bjørnar; Raymond, Caroline; Størdal, Ingvild Fladvad (NIVA-rapport;7432, Research report, 2019)
  Denne rapporten beskriver overvåking av spredning og biotilgjengelighet av dioksiner (PCDD/F), heksaklorbenzen (HCB) og oktaklorstyren (OCS) i de ni årene fra etablering av testfelt for tynnsjikt-tildekking i Grenlandsfjordene ...
 • Intensified forestry as a climate mitigation measure – how can it affect critical loads for S and N deposition? 

  Kaste, Øyvind; Wright, Richard Frederic; Valinia, Salar (NIVA-rapport;7436, Research report, 2019)
  More intensive forestry has been proposed in Norway as a climate mitigation measure. Growing forests capture CO2 from the atmosphere and the harvested biomass can comprise a carbon sink. Changes in forestry practices, ...
 • Miljøtilstanden i Mjøsa med tilløpselver 2018 

  Solheim, Anne Lyche; Thrane, Jan-Erik; Skjelbred, Birger; Kile, Maia Røst; Håll, Johnny Peter; Økelsrud, Asle; Selvik, John Rune; Stuen, Odd Henning (NIVA-rapport;7364, Research report, 2019)
  Konklusjonen på overvåkingen av Mjøsa i 2018 er at innsjøen er i god økologisk tilstand. Biomassen av planteplankton var lav på alle måle-stasjonene med unntak av i september, da det var betydelig mer kiselalger på alle ...
 • ØKOSTOR 2018: Basisovervåking av store innsjøer. Utprøving av metodikk for overvåking og klassifisering av økologisk tilstand i henhold til vannforskriften. 

  Solheim, Anne Lyche; Schartau, Ann Kristin; Bongard, Terje; Bækkelie, Knut Andreas Eikland; Dahl-Hansen, Geir; Demars, Benoît Olivier Laurent; Dokk, John Gunnar; Gjelland, Karl Øystein; Hammenstig, David; Jensen, Thomas Correll; Mjelde, Marit; Persson, Jonas; Sandlund, Odd Terje; Skjelbred, Birger; Jenssen, Marthe Torunn Solhaug; Walseng, Bjørn (NIVA-rapport;7414, Research report, 2019)
  Rapporten presenterer resultatene fra det 4. året med basisovervåking av økologisk tilstand i store norske innsjøer i henhold til vannforskriften. I 2018 omfattet programmet følgende ni innsjøer: Iešjávri, Stuorajávri, ...

View more