Show simple item record

dc.contributor.authorHjermann, Dag Øystein
dc.contributor.authorStaalstrøm, Andre
dc.contributor.authorHagen, Anders Gjørwad
dc.contributor.authorSkogan, Odd Arne Segtnan
dc.contributor.otherHjermann, Dag Øystein - Project manager
dc.date.accessioned2015-08-07T07:55:04Z
dc.date.accessioned2015-08-10T08:33:31Z
dc.date.available2015-08-07T07:55:04Z
dc.date.available2015-08-10T08:33:31Z
dc.date.issued2015
dc.identifier6878
dc.identifier.citationNIVA-rapport. 54 p. Norsk institutt for vannforskning, 2015nb_NO
dc.identifier.isbn978-82-577-6613-9
dc.identifier.issn1894-7948
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/295767
dc.descriptionnb_NO
dc.description.abstractSiden mars 2012 har en målerigg nær utslippsledningene til The QUARZ Corp på Drag i Tysfjord tatt kontinuerlige målinger av pH, turbiditet og oseanografiske parametere på 10 og 20 meters dyp. Denne rapporten er en presentasjon og analyse av dataene samlet inn i 2014. I år som tidligere år er det en klar sammenheng mellom perioder med syrevask i bedriften og redusert pH ved måleriggen. I perioder med syrevask, og når strømmen går fra utslippsrøret mot måleriggen, er det 2.3 % av tiden en pH-reduksjon på >0.5, og 0.6 % av tiden er det en pH-reduksjon på >0.75 (under de fleste forhold tilsvarer dette pH under 7.4). For turbiditet (konsentrasjon av partikler i vannet) var sensoren på 20 m ute av drift det meste av året, og kunne ikke brukes i dataanalysen. På 10 m dyp ble det i starten av året målt en svak økning i turbiditet når strømmen gikk fra utløpsrøret mot måleriggen. Dette indikerer at utslipp fra anlegget gir en påviselig økning i turbiditet (partikkelmengde). I resten av året varierte den målte turbiditeten atypisk i forhold til det en skulle forventet dersom utslipp fra bedriften var årsak til forhøyet turbiditet, dvs. turbiditet samvarierte ikke med strømretning eller med forekomst av flotasjonsprosesser. To perioder med påfallende topper i turbiditet på 10 m kan trolig kobles til konkrete episoder med høy vannføring i elver og bekker (selv om det er utslag på saltholdighet på 10 m kun i den ene perioden). Andre perioder med høye turbiditetsmålinger er trolig artefakter (ikke-reelle verdier) grunnet begroing på sensor. Dataene for strøm viser at i 2014, som i tidligere år, gikk strømmen vinterstid for det meste innover fjorden på målestedet. Dette tyder på at det er en strømningsmønster med strøm innover sør/vest-siden og utover fjorden på nord/øst-siden, helt eller delvis på grunn av my sørøstlig vind. Sommerstid, da det var mindre vind og oftest på tvers av fjorden, gikk strømmen begge veier like ofte, og fulgte den vanlige tidevannssyklusen.nb_NO
dc.description.abstractSince March 2012, a marine monitoring buoy close to the point of discharge from The QUARZ Corp. at Drag (Tysfjord, Norway) has continuously been measuring pH, turbidity, and oceanographic parameters at 10 and 20 m depth. This report is a presentation and analysis of the data from 2014. This year, as previous years, there is a clear connection between periods of acid washing in the plant and measurements of reduced pH at the buoy. In periods of acid washing, and when the current goes from the point of discharge towards the buoy, a pH reduction of >0.5 occurred 2.3% of the time, and a reduction of >0.75 occurred 0.6% of the time (under typical circumstances, this is equivalent to a pH below 7.4). Regarding turbidity (concentration of particles in the water), the sensor at 20 m was not functioning for most of the year and there was not enough data for analysis. For 10 m depth, we found that in the start of the year, there was a weak increase in turbidity when the current was directed from the point of discharge towards the monitoring buoy. This indicates that the plant's discharges leads to a detectable increase in turbidity. For the rest of the year, the variation of measured turbidity was atypical compared to the expected pattern if particle release from the plant was the cause of increased turbidity; that is, turbidity was neither related to current direction nor to the occurrence of flotation processes. Two periods with conspicuous peaks in turbidity are probably linked to actual episodes of high water flow in rivers and creeks (although this influenced salinity at 10 m in only one of these periods). Other periods of high turbidity measurements are probably artefacts of sensor fouling. The current data shows that in 2014, as in previous years, the current at the monitoring site was mostly directed towards the fjord bottom during wintertime. This indicates a current pattern going inwards on the southern/western side of the fjord and outwards on the northern/eastern side, wholly or partly due to wind directed along the fjord from the southeast. During summer, when there was less wind and usually directed across the fjord, the current was directed inwards and outwards equally often, following the tides.
dc.description.sponsorshipThe QUARZ Corp ASnb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for vannforskningnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNIVA-rapport;6878
dc.rightsNavngivelse-Ikkekommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/no/*
dc.titleDataanalyse av kontinuerlige målinger utenfor The Quartz Corp på Drag i Tysfjord – rapport av målinger gjort i 2014nb_NO
dc.title.alternativeAnalysis of continuous measurements outside The QUARZ Corp, Drag, Tysfjord – report of measurements done in 2014nb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.date.updated2015-08-07T07:55:04Z
dc.rights.holderNorsk institutt for vannforskning / Norwegian institute for water research
dc.subject.nsiVDP::Matematikk og naturvitenskap: 400nb_NO
dc.subject.nsiVDP::Mathematics and natural scienses: 400nb_NO
dc.source.pagenumber54nb_NO
dc.identifier.cristin1256772
dc.subject.keywordMarin målerigg / Marine measurement platform
dc.subject.keywordOvervåkning / Monitoring
dc.subject.keywordPH / PH
dc.subject.keywordSPI / SPI
dc.relation.project11327nb_NO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse-Ikkekommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse-Ikkekommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge